Rodičovský příspěvek

18. 1. 2024

Rodičovský příspěvek (RP) je dávka státní sociální podpory, jejímž smyslem je umožnit rodiči celodenní péči o dítě. RP může pobírat jen jeden z rodičů (buď matka, nebo otec). Volba závisí na jejich vzájemné dohodě. Pobírání RP obvykle navazuje na čerpání peněžité pomoci v mateřství (PPM), pokud rodič na PPM, příp. na nemocenské v souvislosti s porodem nárok nemá, náleží mu RP již od narození dítěte. Dávka je poskytována nezávisle na příjmu rodiny.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, jestliže:

 • po celý kalendářní měsíc osobně pečuje, a to celodenně a řádně, o nejmladší dítě v rodině (dávka je nově pro rodiče dětí narozených od 1. 1. 2024 poskytována maximálně do tří let věku dítěte; u dětí narozených do 31. 12. 2023 je dávka poskytovaná maximálně do čtyř let věku dítěte),
 • jsou dodržována pravidla ohledně docházky dítěte do předškolního zařízení.

Podmínka omezení návštěv předškolních zařízení

 • Děti mladší dvou let mohou pobývat v zařízení pro děti max. 92 hodin měsíčně, aniž by rodič ztratil nárok na rodičovský příspěvek. Docházku dítěte potvrdí předškolní zařízení každý měsíc na příslušném formuláři (Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti). Rozsah docházky je rozhodný pro vznik nároku na RP.
 • U dětí starších dvou let se docházka v předškolním zařízení nesleduje.

Celková výše RP

Celková výše rodičovského příspěvku u dětí narozených do 31. 12. 2023 činí 300 000 Kč, nejdéle je vyplácen do čtyř let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě děti a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 000 Kč. U děti narozených od 1. 1. 2024 činí celková výše rodičovského příspěvku nově 350 000 Kč a nejdéle je vyplácen pouze do tří let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě děti a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 525 000 Kč.

Nevíte

kudy kam?

Obraťte se na naši právní poradnu. Poradíme vám online, po telefonu nebo osobně – a hlavně bezplatně.

Výši RP si může rodič zvolit podle aktuální situace rodiny

Pro stanovení nároku a výše RP je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte. V případě, že lze u obou rodičů stanovit ke dni narození nejmladšího dítěte denní vyměřovací základ, vychází se z denního vyměřovacího základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Není nutné, aby rodič, jehož denní vyměřovací základ byl použit pro výpočet výše RP, RP pobíral. Volbu výše RP nelze provést zpětně.

Volba výše RP do 13 000 Kč měsíčně

Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ nebo pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nepřevyšuje 13 000 Kč (to odpovídá hrubému příjmu do cca 19 000 Kč), rodič volí výši rodičovského příspěvku maximálně do částky 13 000 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 19 500 Kč měsíčně.

 • Příklad: Rodič, který nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může čerpat RP např. od měsíce, ve kterém se dítě narodí až do výše 13 000 Kč měsíčně. Může ovšem zvolit i částku menší, při které se prodlouží doba čerpání rodičovského příspěvku. Tento způsob čerpání rodičovského příspěvku je výhodný především pro rodiče pracující jako OSVČ, protože mohou být tzv. OSVČ vedlejšími. Více k tomuto tématu si můžete přečíst v kapitole Podnikání rodičů – samostatná výdělečná činnost.

Volba výše RP od 13 000 Kč měsíčně

Jestliže je možné aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 13 000 Kč (to odpovídá hrubému příjmu nad cca 19 000 Kč měsíčně), pak je možné volit výši rodičovského příspěvku až do této částky. Zjednodušeně řečeno, volba je možná do výše denní dávky peněžité pomoci v mateřství rodiče vynásobené číslem 30. Jedná se o částku, která je uvedená v Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku nebo v Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku.

Příklady denní výše peněžité pomoci v mateřství jsou uvedeny v kapitole Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (PPM) a vyrovnávací příspěvek. Maximální výše rodičovského příspěvku v roce 2024 může činit 47 700 Kč měsíčně (což odpovídá hrubému příjmu cca 104 000 Kč měsíčně).

 • Příklad: Jeden rodič má příjem 100 000 Kč měsíčně a druhý rodič má příjem 35 000 Kč měsíčně. Rodič žádající o rodičovský příspěvek může volit RP až do výše PPM, tedy až do výše 46 920 Kč měsíčně.
 • Příklad: Jeden z rodičů nebyl účasten nemocenského pojištění, proto mu nevznikl nárok na PPM ani nemocenské v souvislosti s porodem. Výši RP by si tedy tento rodič mohl zvolit až do částky 13 000 Kč. Jelikož však druhý rodič splňoval podmínky pro PPM a výše jeho PPM by přesahovala 13 000 Kč, může být výše RP určena dle jeho denního vyměřovacího základu a může tedy přesahovat částku 13 000 Kč. Žadatelem o RP však i nadále může být první rodič.

Volba výše RP u vícerčat

Pokud v případě narození vícerčat nelze ani jednomu z rodičů stanovit denní vyměřovací základ nebo pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nepřevyšuje 13 000 Kč(to odpovídá hrubému příjmu do cca 19 000 Kč), rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 19 500 Kč měsíčně.

Jestliže je možné aspoň jednomu z rodičů v rodině v případě narození vícerčat stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 13 000 Kč (což odpovídá hrubému příjmu nad cca 19 000 Kč měsíčně), pak je možné volit výši rodičovského příspěvku až do 1,5násobku této částky.

Zjednodušeně řečeno volba je možná do výše denní dávky peněžité pomoci v mateřství rodiče vynásobené číslem 45. Jedná se o částku, která je uvedená v Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku nebo v Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku.

Příklady denní výše peněžité pomoci v mateřství jsou uvedeny v kapitole Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (PPM) a vyrovnávací příspěvek. Maximální výše rodičovského příspěvku u vícerčat v roce 2024 může činit 71 550 Kč měsíčně (což odpovídá hrubému příjmu cca 104 000 Kč měsíčně).

 • Příklad: Rodiče, kterým se narodila vícerčata. Jeden rodič má příjem 35 000 Kč měsíčně a druhý rodič má příjem 25 000 Kč měsíčně. Rodič žádající o rodičovský příspěvek může volit rodičovský příspěvek až do výše 36 270 Kč měsíčně (tedy až do 1,5násobku výše PPM).

Možnost změny výše RP

Volbu výše RP lze v rámci zákonných pravidel měnit podle potřeb rodiny, nejdříve však po uplynutí tří celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl RP vyplácen. Volba výše RP se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby. Volbu výše RP nelze provést zpětně.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Aplikace growing

Váš praktický, vlídný a informacemi nabitý průvodce od porodu až do třetích narozenin vašeho potomka.

Více dětí různého věku v rodině

RP lze pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině. Jestliže se v rodině narodí po sobě více dětí, vždy zaniká nárok na RP na dítě starší a vzniká nárok nový na dítě nejmladší. Nárok na RP na nejmladší dítě vzniká od kalendářního měsíce, ve kterém se narodí. Nárok na RP na předchozí dítě zaniká v předcházejícím měsíci. Na každé dítě je možné volit jinou výši RP. O vzniku nároku na další PPM je nutné informovat úřad práce.

Od července 2021 začala platit novela zákona o státní sociální podpoře, která umožňuje dočerpání rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte.

Nově tedy platí, že rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině.

Podmínkou však je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dalšího dítěte, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost vůči úřadu práce.

Spor o výplatu RP mezi rodiči

Rodiče se mohou v pobírání RP střídat. Nárok na RP náleží na určité dítě vždy jen pouze jednou. Proto je nutné, aby se rodiče dohodli, který z nich bude nárok uplatňovat. Nedohodnou‑li se, určí úřad práce, který o RP rozhoduje, kterému z rodičů RP přizná.

Rodičovský příspěvek a výdělečná činnost

Výdělečná činnost rodičů nemá na RP žádný vliv. To znamená, že i při uplatnění nároku na RP může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající RP zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou (babička, dědeček, teta, strýc či chůva).

Rodičovský příspěvek a PPM či nemocenské v souvislosti s porodem

Má‑li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem, RP náleží, pouze pokud je vyšší, a to ve výši rozdílu mezi RP a těmito dávkami. Stejným způsobem se postupuje u náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

 • Příklad: 15. 9. končí matce poskytování peněžité pomoci v mateřství. Matce vzniká nárok na PPM za období od 1. 9. do 15. 9. ve výši 10 000 Kč. Matka se rozhodne pro pobírání RP ve výši 13 000 Kč měsíčně. Náleží jí tedy RP za měsíc září ve výši rozdílu RP a PPM, tj. 13 000–10 000 Kč, tj. ve výši 3 000 Kč. Od října činí výše RP 13 000 Kč měsíčně.

Rodičovský příspěvek a jiné dávky

Právní předpisy nevylučují možnost pobírat současně s RP jiné sociální dávky (např. podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci, příspěvek na péči).

Bez nároku na RP

Je‑li rodič pobírající RP nebo dítě, které zakládá nárok na RP, ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než tři kalendářní měsíce, nenáleží mu výplata RP, a to od čtvrtého kalendářního měsíce trvání této péče. V případě, že rodič pečuje ve zdravotnickém zařízení o dítě jako jeho doprovod, a to osobně, celodenně a řádně, RP mu náleží.

Žádost o rodičovský příspěvek

K vyplněnému formuláři Žádost o rodičovský příspěvek se předkládá občanský průkaz všech osob uvedených v žádosti a u dětí do 15 let věku rodný list a dále případně i tyto dokumenty:

 • Rodný list, pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.
 • Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku. Od 1. 7. 2019 došlo ke zjednodušení. Žadatel by již ve většině případů neměl mít povinnost si tento tiskopis od OSSZ obstarávat sám, ale úřad práce by k němu měl mít přístup.
 • Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku.
 • Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku (pokud je dítě mladší dvou let navštěvuje).

Žádost se podává na krajské pobočce úřadu práce, odboru státní sociální podpory.

O rodičovský příspěvek lze také zažádat on-line na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další informace najdete

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.