Aperio je tu pro rodiče a jejich děti už 23 let

Rodičovství je jedna z nejkrásnějších a nejsmysluplnějších životních rolí. Ne vždy je však snadné. APERIO je tu proto, aby rodiče podpořilo v náročných životních situacích, ukázalo jim směr a zlepšilo jejich postavení ve společnosti.

Rodiče jsou tu pro děti. Pro rodiče je tu Aperio.

V naší poradně jsme oporou všem rodičům, kteří hledají psychologickou a právní pomoc. Pro přetížené rodiče včetně sólo rodičů vedeme programy zaměřené na osobní restart. Více než 20 let se věnujeme také nastávajícím rodičům a jejich přípravě na porod a rodičovství.

Naše služby ročně využijí tisíce rodičů. Sháníme aktuální informace, poskytujeme odborné poradenství, nasloucháme, jsme jejich průvodci. Víme totiž, že rodičovství je někdy fuška a je dobré nebýt na něj sám. 

Kdo je v Aperiu?

Jana Pěchová

ředitelka / CEO

jana.pechova@aperio.cz

HalkaJaklová

zástupkyně ředitelky / Deputy Director, lektorka a mediátorka

halka.jaklova@aperio.cz

LucieRyntová

programová vedoucí / Programme Director

lucie.ryntova@aperio.cz

EditaMatoušková

finanční manažerka / Finance Manager

edita.matouskova@aperio.cz

AnežkaCasková

vedoucí péče o darující / Head of Donor Care

anezka.tulakova@aperio.cz

DanielaVorlová

vedoucí poradenství / Head of Consultancy

daniela.vorlova@aperio.cz

TerezaKochová

PR specialistka / PR Specialist

tereza.kochova@aperio.cz

MiloslavaKramná

koordinátorka poradny a Průvodce porodnicemi / Coordinator of counseling and Aperio Czech Maternity Guide

miloslava.kramna@aperio.cz

SilvieNovotná

metodička poradenství / Helpline Methods Expert

silvie.novotna@aperio.cz

EliškaHaumerová

projektová manažerka / Project Manager

eliska.haumerova@aperio.cz

ĽuboslavaŠvajková

koordinátorka kurzů / Course coordinator

luboslava.svajkova@aperio.cz

BarboraŠkrobáková

koordinátorka kurzů / Course coordinator

barbora.skrobakova@aperio.cz

KláraMandrlová

projektová manažerka / Project Manager

klara.mandrlova@aperio.cz

Eva Dytrychová

provozní manažerka / Office Manager

eva.dytrychova@aperio.cz

Blanka Danišová

Péče o dárce / Donor care

blanka.danisova@aperio.cz

LucieKučerová

Péče o dárce / Donor care

lucie.kucerova@aperio.cz

Ještě by vás mohlo zajímat

Kontakty

Pro odborníky

Hodnoty a postoje, z nichž vychází činnost Aperia

Rodina

APERIO vnímá rodinu jako vztahovou síť dospělých a dětí, která svým členům poskytuje kromě jiného bezpečí a podporu. APERIO sleduje vývoj rodiny i proměny v jejích formách a stylech fungování. APERIO věří, že rodina je nejdůležitější sociální síť a základ pro život jednotlivce, nenahraditelný státem. APERIO proto podporuje zlepšování postavení rodin ve společnosti. APERIO podporuje mezigenerační spolupráci a soužití i veškeré iniciativy posilující solidaritu v rodině. V případech, kdy děti nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině, APERIO podporuje náhradní rodinnou péči (adopci, pěstounskou či poručnickou péči), která – na rozdíl od ústavní péče – nabízí přirozené rodinné prostředí a má pozitivní vliv na vývoj dětí. APERIO podporuje manželské sňatky mezi ženou a mužem jako závazek trvalého soužití dvou lidí a také sňatky homosexuálních párů včetně možnosti adopce dětí. APERIO oceňuje funkční manželství a partnerství. Přispívá k prevenci rozpadů rodin, zejména podporou dovedností pro udržování spokojených vztahů.

Co je zdravé rodičovství

Pojmem ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ myslíme POZITIVNÍ, ZODPOVĚDNÉ, INTUITIVNÍ, BEZPEČNÉ, AKTIVNÍ, UVĚDOMĚLÉ RODIČOVSTVÍ. Rodič by měl svému dítěti poskytovat lásku, bezpečí a podporu, respektovat jeho vývojové potřeby, trávit s ním volný čas a naslouchat mu. Zároveň by měl stanovit a dodržovat jasná pravidla a hranice, které umožní plný rozvoj dítěte a ponechají mu prostor poučit se z chyb a nést důsledky svého jednání. Stanovisko APERIA je také v souladu s definicí zdravého rodičovství dle Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy: „Pozitivní/zdravé rodičovství je chování rodičů, založené na nejlepším zájmu dítěte, které je výchovné, posilující, nenásilné, bezpečné a poskytuje uznání a vedení včetně stanovení mezí umožňujících plný rozvoj dítěte.“ Důležitým prvkem je vyváženost v uspokojování potřeb dítěte a zároveň potřeb rodičů. Za důležitou součást zdravého rodičovství považujeme také zdravý partnerský vztah rodičů, včetně uvědomění si a přijetí společné rodičovské odpovědnosti, ze které vyplývají vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí. Rodičovství vnímá APERIO jako školu života a jeden z nejsmysluplnějších celoživotních projektů.

Porody

APERIO prosazuje možnost volby, kde, jak a s kým porodí žena své dítě, včetně možnosti porodit v porodním domě či v domácím prostředí se zajištěnou zdravotní péčí. Zdravotní péče v perinatologii by měla být poskytována s maximálním respektem k fyziologickému průběhu těhotenství, porodu a poporodního období a je založena na nejnovějších vědeckých důkazech (tv. evidence based care). Při normálním porodu by pro každou intervenci do přirozeného průběhu měl existovat opodstatněný důvod (viz doporučení WHO). APERIO podporuje kontinuální péči porodní asistentky v těhotenství, při porodu a v poporodním období. Porodní asistentky by měly mít jako jinde ve světě možnost pracovat samostatně na vlastní zodpovědnost. Při porodu by mělo být respektováno legislativou dané právo na informovaný souhlas (resp. informované rozhodnutí), a také přání ženy popsané např. v porodním plánu. Zároveň by měla být věnována pozornost psychické stránce porodu a podpoře žen v průběhu porodu i v poporodním období. Zdravotní péče o matku a dítě by měla být systémově provázaná a zaměřená na péči o matku a dítě jako o nedělitelnou jednotku a na podporu kojení. APERIO podporuje právo otce být přítomen narození svého dítěte, a to bez zpoplatnění. Císařský řez je v některých případech nutná, život a zdraví zachraňující operace. Může však mít množství negativních důsledků pro ženu i dítě a jejich další život. Žena by o nich měla být informována.

Rovné příležitosti žen a mužů

APERIO chápe rovné příležitosti jako stejnou možnost přístupu ke zdrojům (finančním, přírodním), stejný přístup k příležitostem rodičovským, pracovním, službám a zboží, stejný přístup k vedoucím pozicím ve veřejném i soukromém sektoru společnosti. Ženy a muži se mohou vzájemně obohacovat a doplňovat. APERIO podporuje rovné příležitosti (práva i povinnosti) pro ženy a muže v rodině i ve společnosti; konkrétněji podporuje odstraňování genderových stereotypů, které jsou spojeny s představami o úloze a postavení žen a mužů v rodině, jejich podílem na výchově a péči o děti a se starostmi o chod domácnosti. Jako příklad slouží stereotyp, že muž je automaticky živitelem rodiny a žena pečuje o děti a domácnost. Podporujeme i odstranění nerovnosti v platech mužů a žen (Gender pay gap). V realitě ČR podporuje APERIO vyrovnávání zapojení žen a mužů do péče o děti a rodinu pomocí konkrétních opatření jako je otcovská dovolená, flexibilní pracovní režimy, dostupné služby péče o děti, pracovní podmínky umožňující péči o děti a stárnoucí rodinné příslušníky).

Služby a zařízení péče o děti mladší 6 let

APERIO zdůrazňuje dlouhodobý význam vytvoření jisté citové vazby u dítěte. Ta se buduje díky citlivé péči stálých pečujících osob (ideálně rodičů). S tím souvisí zvážení individuálních potřeb dítěte a rodiny při návratu do zaměstnání a pečlivá volba dalších služeb péče o dítě a doby, kterou dítě v péči stráví. Dostupné kvalitní služby nabízející péči a vzdělávání pro děti do 6 let jsou pro mnohé rodiče životní nutností (především pro sólo rodiče vychovávající své děti sami). APERIO podporuje existenci služeb jako jsou mikrojesle, dětské skupiny, školky, chůvy a další varianty jako možnost volby pro rodiče podle jejich individuální situace.

Sólo rodiče, rozvody, rozchody

APERIO se na základě analýzy potřeb rodin dlouhodobě věnuje tematice sólo rodičů (samoživitelů/samoživitelek), zejm. v souvislosti s trhem práce. Sólo rodič je v našem pojetí ten, kdo vede sám domácnost, ve které vyrůstají děti. Může se jednat i o rodiče, kteří mají dítě ve střídavé péči; nebo o rozvedené/svobodné/ovdovělé rodiče. APERIO neposuzuje příčiny sólo rodičovství u jednotlivců, ale pracuje s aktuální situací s cílem zlepšit výhled rodičů i dětí do budoucna. Podporuje vyrovnávání podmínek pro děti z neúplných rodin ve srovnání s dětmi z úplných rodin, a to především finančních (např. zavedení náhradního výživného, systémové podpory ze strany státu, dostupných služeb péče o děti), ale i dalších. Pomáhá sólo rodičům v mnoha oblastech, v nichž řeší specifické problémy např. výchova dětí, psychické a právní problémy, pracovní trh a další. Snaží se také vylepšit vnímání a přístup společnosti k rodinám sólo rodičů. APERIO pracuje s tzv. „Patchwork families“ (v překl. „sešívané“ rodiny) – vnímá potřeby lidí žijících s novým partnerem/kou a jeho/jejím dítětem/dětmi a upozorňuje společnost a stát na toto téma. APERIO propaguje tzv. Cochemskou praxi – model spolupráce všech institucí a profesí pracujících s rodinami v konfliktu (rozvod, svěření dětí do péče, atd.), směřující primárně k dohodě rodičů. Tento model podporuje osobní a rodičovskou zodpovědnost a vede ke snížení rodičovského konfliktu. APERIO vnímá jako problematický rodičovský konflikt, jeho intenzitu a délku, nikoliv zvolenou formu péče. Primárně podporuje dohodu rodičů o péči o děti po rozvodu či rozchodu při zachování nejlepšího zájmu dětí, přičemž všechny formy péče včetně střídavé jsou možné. Také sleduje seriózní výzkumy na tato témata a zkušenosti ze zahraničí. APERIO propaguje použití nástrojů vedoucích k dohodě jako je mediace před/při/po rozvodu nebo zavedení speciálního dlouhodobého provázení pro rodiny s dětmi ve střídavé péči.

*Aktualizováno a odsouhlaseno členy a členkami Spolku, Rady Spolku a zaměstnankyněmi dne 27.9.2018

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.