Dítě v nemocnici a práva rodičů

14. 2. 2024

Nemocniční personál se velmi často domnívá, že má za dítě v nemocnici „odpovědnost“. Na základě toho si vynucuje různé postupy, se kterými rodiče nesouhlasí. Může to být například pokyn, že novorozenec nesmí spát s matkou na posteli, jen ve vozíčku, nebo může jít o odnášení dítěte a provádění zdravotních úkonů na jeho těle bez vědomí či souhlasu rodičů.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Má ale personál skutečně za dítě „odpovědnost“?

Právní předpisy mu žádnou obecnou odpovědnost za dítě nesvěřují. Tuto odpovědnost naopak svěřují rodičům. I když je dítě v nemocnici, stále platí, že: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“ (čl. 32/4 Listiny základních práv a svobod)

„Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.“ (§ 858 občanského zákoníku)

Za co má tedy odpovědnost personál?

Personál a nemocnice mají právní odpovědnost mimo jiné za to, že:

 • respektují zákonná práva rodičů a dětí, mezi která patří např. právo na nepřetržitý kontakt rodičů a dítěte, právo na svobodný a informovaný souhlas, právo na soukromí aj.,
 • poskytují rodičům informace o zdravotním stavu dítěte a o navrhovaných zdravotních službách a včas tyto zdravotní služby rodičů nabízí,
 • si vyžádají s každým zdravotním úkonem svobodný a informovaný souhlas,
 • poskytnou dítěti neodkladnou péči k záchraně života a zdraví i bez souhlasu rodičů,
 • zajišťují dítěti bezpečí v případě nepřítomnosti rodičů,
 • poskytovaná zdravotní péče je na odborné úrovni a zacházení ze strany personálu je slušné, ohleduplné a důstojné.

Nepřetržitý kontakt rodičů a dítěte

Vaše dítě i vy jako rodiče máte právo na vzájemný nepřetržitý kontakt, což vyplývá z několika právních předpisů. Jsou jimi:

 • Čl. 32/4 Listiny základních práv a svobod, podle které mohou být děti odloučeny proti vůli rodičů jen rozhodnutím soudu na základě zákona;
 • § 858 občanského zákoníku, podle kterého je udržování osobního styku s dítětem součástí rodičovských práv;
 • § 28/3e1 zákona o zdravotních službách, podle kterého má nezletilý pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, případně jím zvolené osoby, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, nenaruší‑li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

Dítě má právo na nepřetržitý kontakt s rodiči, i když je vyšetřováno, krmeno, umístěno na JIP nebo připravováno na operaci. Pouze soud může rozhodnout o omezení tohoto práva, zvyklosti nemocnice nejsou pro rodiče závazné.

Ovšem i bez rozhodnutí soudu existují legitimní důvody pro omezení tohoto práva, např. bránění v poskytování neodkladné zachraňující péče, infekční onemocnění rodiče, přání vyspělého nezletilého, aby rodič nebyl přítomen, nebo krátkodobé omezení práva z důvodu ochrany soukromí jiného pacienta při vyšetřování a konzultaci jeho zdravotního stavu apod.

Zákon o zdravotních službách sice uvádí, že nepřetržitá přítomnost musí být vykonávána v souladu s vnitřním řádem, ovšem podle § 46/1a „vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů“. Vnitřní řád tedy může obsahovat hygienické a organizační podmínky nebo nutné omezení práva na nepřetržitý kontakt z důvodu ochrany soukromí ostatních pacientů, ale nikoliv nepřiměřené omezení, které není nezbytné z důležitého důvodu.

Je potřeba zdůraznit, že přítomnost rodičů je odůvodněná už jen tím, že rodiče jsou zákonnými zástupci dítěte, kteří za něj dávají souhlas s péčí a kteří mají ze zákona odpovědnost za péči o zdraví dítěte a za ochranu dítěte, například i před špatným zacházením ze strany personálu. Nepřetržitá přítomnost rodiče je tedy obecně vzato v zájmu dítěte i jeho úspěšné léčby.

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Další poznámky k tématu

 1. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci právo na to mít s sebou ve zdravotnickém zařízení vhodné komunikační prostředky dle své volby a má právo i na nepřetržitou přítomnost osoby, která tlumočí jeho přání a to dle § 30 odst. 1 zákona o zdravotních službách, a to bez ohledu na věk – tedy děti i dospělí. Toto právo nelze omezit vnitřním řádem zařízení.
 2. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá asistenčního psa, má právo na přítomnost tohoto psa.
 3. Práva zákonných zástupců jsou rovná i v době hospitalizace dítěte, bez ohledu na to, zda má dítě v nemocnici doprovod a kdo tím doprovodem je. Pokud dítě v nemocnici doprovází například matka, má i otec právo na nepřetržitou přítomnost u dítěte.
 4. Co se týče osob blízkých (babička, teta), tak jejich přítomnost lze sice lehce omezit např. tím, že se osoba blízká musí předem ohlásit, nebo že její přítomnost nemusí být nepřetržitá, tedy lze určit například, že osoby blízké budou chodit za dítětem nebo i dospělým pacientem jen přes den. Pacient – bez ohledu na věk, má právo na přítomnost osoby blízké a to dle § 28 zákona o zdravotních službách. Tedy ani rodič ani osoba blízká není návštěva.
 5. Návštěvy – jde o osoby, které nejsou rodiči ani osobami blízkými dítěte či dospělého pacienta (kamarád, sousedka). Jedině návštěvy lze omezit pouze na dobu určených návštěvních hodin, ale také je bez dostatečně závažného důvodu nelze zcela zakázat – pacient má právo na důstojné zacházení a má tedy právo na komunikaci s okolním světem a sem patří i právo přijímat návštěvy.

Pro rodiče s postižením:

 • Při poskytování zdravotních služeb má nezletilý pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.
 • Práva rodičů vůči dítěti jsou stejná, nelze jednoho rodiče z péče o dítě v nemocnici vyřadit např. jen kvůli postižení.
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením v čl. 23 odst. 4 nadto stanoví, že dítě nesmí být za žádných okolností odděleno od rodičů z důvodu jeho zdravotního postižení nebo zdravotního postižení jednoho či obou rodičů. Tato Úmluva má sílu ústavního zákona.
 • Pokud je doprovodem dítěte rodič s postižením, zejména rodič s těžkým zdravotním postižením, který je sám závislý na pomoci druhé osoby, tak aby tento rodič mohl svá práva realizovat, potřebuje mnohdy s dítětem v nemocnici právě přítomnost další osoby – např. svého partnera, či jinou osobu blízkou nebo asistenta. Pak by měla být v nemocnici umožněna přítomnost i této další pomáhající osobě. Zkrátka dítě je pacient, osoba s postižením je rodič, tedy doprovod a zákonný zástupce dítěte a asistující osoba poskytuje asistenci rodiči z důvodu zdravotního postižení. Pokud není společný pobyt doprovázejícího rodiče a asistenta v nemocnici s dítětem umožňován, může jít např. o nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení rodiče. Zcela nepřípustná je stávající praxe v některých zdravotnických zařízeních, kdy jsou rodiče s postižením již předem zdravotníky vyzýváni, aby jako doprovod místo sebe s dítětem posílali jinou osobu, bez postižení.

Rodiče také mohou určit jinou osobu (např. babičku dítěte), které svěřují dítě k dohledu (§ 881 občanského zákoníku). Je tedy možné, aby při hospitalizaci byla s dítětem osoba určená jeho rodiči.

Svobodný a informovaný souhlas u dítěte

O dítěti a jemu poskytované zdravotní péči od narození rozhodují jeho rodiče jako zákonní zástupci. Jako rodiče máte právo na informace o zdravotním stavu dítěte, navrhovaných postupech i na zodpovězení doplňujících otázek. Bez souhlasu rodičů zdravotníci nesmí na dítěti provádět žádné zdravotní úkony ani jej nikam odnášet, pokud nejde o zákonnou výjimku – poskytnutí neodkladné péče nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážnému poškození zdraví (nebo poskytnutí neodkladné péče při podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání). Obě podmínky musí být splněny zároveň:

 • nutnost záchrany života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
 • nutnost neodkladné péče.

Pokud jsou život nebo zdraví dítěte ohroženy, ale nejde o bezprostřední ohrožení a řešením je plánovaná operace za týden nebo v řádu měsíců, nelze zákrok provést bez souhlasu rodičů a o omezení rodičovských práv musí rozhodnout soud. Pokud tedy nejde o výjimku neodkladné zachraňující péče (což jsou skutečně ojedinělé případy), na poskytování zdravotní péče dítěti se plně vztahuje právo na respektování svobodného a informovaného souhlasu a nesouhlasu.

To znamená, že zdravotníci vám musí před zdravotním úkonem srozumitelně vysvětlit jeho účel, přínosy, rizika a alternativy a vy se můžete bez nátlaku rozhodnout, zda dítě tuto péči podstoupí, či nikoliv. Zdravotníci vás také musí pravidelně informovat o zdravotním stavu dítěte. Máte právo na zodpovězení doplňujících otázek souvisejících se zdravotním stavem dítěte i navrhovanými postupy. Také máte právo na bezplatné nahlížení do zdravotnické dokumentace a za poplatek na pořízení kopií (§ 65–66 zákona o zdravotních službách).

Můžete určit jinou osobu, které mají být poskytovány informace o zdravotním stavu dítěte nebo které má být zpřístupněna zdravotnická dokumentace. Můžete odmítnout veškeré postupy, které si nepřejete a které nepředstavují zákonnou výjimku neodkladné zachraňující péče. V případě, že odmítnutí péče nebo hospitalizace je podle zdravotníků rizikové, využije se negativní reverz – písemné prohlášení o odmítnutí péče.

Negativní reverz

Není pravda, že v případě dětí nelze negativní reverz použít, jak se mylně domnívají někteří zdravotníci. Pokud již při přijetí dítěte do nemocnice máte nějaká přání ohledně péče o dítě (např. vegetariánské stravování), zapište je do písemného souhlasu s hospitalizací a uveďte, že na respektování svého pokynu trváte. Při vyplňování různých formulářů (např. „informovaných souhlasů“) máte právo proškrtat to, s čím nesouhlasíte, a připsat do dokumentu svoje výhrady. Formuláře je také vhodné si u plánovaných zákroků vyžádat předem k prostudování.

Právní úprava dává rozhodování o péči o zdraví dítěte do rukou rodičů, protože předpokládá, že rodiče nejlépe posoudí, co je v nejlepším zájmu jejich dítěte. Při tomto rozhodování berou do úvahy i jiné než čistě medicínské zájmy, ale zohledňují například i kvalitu života dítěte, jeho sociální zájmy, svoje svědomí, rodičovskou zkušenost a intuici apod. Rozhodnutí rodičů může zvrátit soud nebo lékaři v případě uvedené výjimky u neodkladné zachraňující péče.

U nezletilých, kteří jsou s ohledem na svůj věk a vyspělost schopni se vyjádřit, musí být zjištěn jejich názor na navrhovanou zdravotní péči. Obecně se dá říci, že zhruba od 12 let věku je nezletilý schopen vyjádřit svůj názor. Nezletilý může dát souhlas i samostatně bez rodičů, pokud je to „přiměřené jeho rozumové vyspělosti odpovídající jeho věku“, což se dá předpokládat zhruba ve věku 14 až 15 let.

Řešení nerespektování práv rodičů a dítěte

V případě, že personál porušuje vaše práva, nepodařilo se to vyřešit na úrovni nemocnice (např. s primářem, vedením nemocnice) a zároveň zdravotní stav dítěte nevyžaduje neodkladnou zachraňující péči, můžete si domluvit převoz do jiné nemocnice nebo další hospitalizaci odmítnout a dokončit léčbu v ambulantní nebo domácí formě péče. Nemocnice může rodiče požádat o podepsání negativního reverzu.

Ke zlepšování kvality zdravotní péče je vhodné formou dopisu poskytnout nemocnici zpětnou vazbu, pozitivní i negativní. Zpětnou vazbu můžete poskytnout i veřejně v Průvodci porodnicemi nebo na jiných hodnoticích webech.

Porušování vašich práv je vhodné řešit prokazatelným způsobem. Komunikaci se zdravotníky máte právo si nahrávat i bez jejich předchozího souhlasu, neboť nejde o projev jejich soukromého života. Takto získanou nahrávku můžete použít pouze za účelem ochrany práv svých a dítěte, např. pro policii či soud.

Pokud nejste spokojeni s poskytováním zdravotní péče nebo chováním zdravotníků, můžete podat stížnost (§ 93–97 zákona o zdravotních službách). Ta se podle druhu pochybení podává k vedení nemocnice, krajskému úřadu, k České lékařské komoře nebo zdravotní pojišťovně. Pokud správní orgán (krajský úřad) postupuje při vyřizování stížnosti nesprávně, je možné obrátit se se stížností k veřejnému ochránci práv.

Průvodce porodnicemi Aperio

Srovnejte profily porodnic, hodnocení od rodičů a vyberte si to správné místo pro narození dítěte.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Informace

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.