Manželství a přínosy tohoto svazku

18. 1. 2024

Možná patříte mezi ty, pro které je institut manželství podstatou rodinného života, anebo vám pro život s partnerem/partnerkou připadá daleko lepší jiné soužití. Každý pocházíme z jiného rodinného kontextu, máme za sebou, ale i před sebou jiné zkušenosti, které odrážejí náš pohled na ideální formu partnerského soužití.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Manželství

Na tomto místě příručky bychom se chtěli zcela vyvarovat moralizování anebo přesvědčování k tomu, že manželství je pro vás vhodnější. Tak jako každý člověk je individualitou, tak i každý vztah mezi dvěma lidmi je osobitý. Je proto možné, že pro některé páry je vhodnější variantou s partnerem/partnerkou setrvat vedle sebe bez úředního nebo církevního potvrzení. Pro jiné páry, zejména pokud plánují společně počít a vychovávat děti, je naopak vhodnější uzavřít manželství.

Manželství je závazkem pro oba partnery

Zákon upravuje jejich vzájemné povinnosti k sobě samým, vůči rodině a blízkým. Na rozdíl od nesezdaných párů stát manžele privileguje a manželství považuje za vyšší stupeň partnerského vztahu. I my se domníváme, že byť se v dnešní době společnost a zvyky rychle proměňují, manželský sňatek má svá opodstatnění a nesporné přínosy.

Pouze manželé mohou čerpat některé daňové a důchodové výhody, týkají se jich také lepší podmínky v dědictví a rodinném právu. Věnujme se tedy na následujících řádcích některým praktickým výhodám, které manželství může poskytnout.

Chcete žít ve šťastném a zdravém vztahu?

Předmanželská smlouva

Před samotným vstupem do manželství je možné upravit majetkové poměry předmanželskou smlouvou. Pro někoho je to „malování čerta na zeď“, které zbytečně pohlcuje záměr snoubenců strávit spolu celý život. Pokud však předmanželské vypořádání majetku vnímáme ne jako přípravu konce manželství, ale naopak jako prevenci, stává se tento dokument důležitým vztahovým momentem, kdy se spolu oba partneři baví a transparentně domlouvají na tom, co je mé a co tvé.

Vyšší finanční jistota manželů

Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Tato nabývá na významu zejména v situaci, kdy má jeden z manželů sníženou možnost výdělku, typicky při péči o malé děti, kdy z tohoto důvodu nechodí do zaměstnání. Vzájemná vyživovací povinnost existuje i v případě, že mají manželé smluvně upraveno manželské majetkové právo, například zúženo společné jmění manželů. Pokud není tato povinnost plněna dobrovolně, lze ji vymáhat soudně. Vyživovací povinnost mezi manžely nezaniká, ani když jeden z manželů opustí rodinnou domácnost.

Práva a povinnosti manželů

S uzavřením manželství je spojen automaticky i vznik společného jmění manželů. Omezit rozsah společného jmění manželů lze pouze písemnou a notářsky ověřenou smlouvou nebo soudně. Manželé si musí navzájem sdělit údaje o svých příjmech a stavu svého majetku. Oba manželé přispívají na rodinné potřeby, každý podle svých schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla srovnatelná. V zákoně je výslovně stanoveno, že finanční příjem má pro rodinné potřeby stejný význam jako osobní péče o rodinu. Pokud jeden z manželů opustí rodinnou domácnost, je povinen dál na ni přispívat, jestliže v domácnosti žijí společné děti.

Manželé mají právo na to, aby druhý manžel probral své pracovní a studijní plány se svým protějškem a aby při volbě těchto a podobných činností bral ohled na zájem rodiny. V odpovědích na klíčové otázky, například kde bude rodina bydlet anebo jaký způsob života povede, se musí shodnout. Při zásadních neshodách může rozhodnout v krajním případě soud. Manželé mohou o běžných záležitostech rozhodovat každý zvlášť a zavázáni jsou pak společně a nerozdílně. Toto ale neplatí u rozhodnutí, která se vymykají běžným potřebám a možnostem rodiny, tam je třeba souhlasného jednání obou manželů.

U nesezdaných partnerů nelze tato vzájemná práva a povinnosti nijak prosazovat s oporou zákona, nelze je tedy v případě, kdy nejsou plněna dobrovolně jen z morálního přesvědčení partnerů, vymáhat soudně.

Osvojení dítěte

Manželský pár je zvýhodněn v případě osvojení dítěte. Zákon jednoznačně upřednostňuje manžele oproti nesezdanému páru. Pouze manželé totiž mohou podle občanského zákoníku osvojit dítě. Většina ústavních soudců navíc manželský svazek považuje zpravidla za stabilnější než soužití nesezdaných párů, přináší také větší jistotu pro dítě v případě rozchodu.

Sdělení zdravotního stavu

Důležitou výhodou manželství je také komunikace s lékaři a zdravotnickým zařízením. Pokud by došlo např. k dopravní nehodě a manžel by zůstal v bezvědomí, informace o pacientovi dostane manželka automaticky. Pokud má o informace zájem jiná osoba, musí nejprve prokázat, že je osobou blízkou. To ale v praxi bývá u nesezdaných párů problematické.

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Domněnka otcovství

Z latiny je známé rčení Mater semper certa est, pater semper incertus est, což znamená Matka je vždy jistá, zatímco otec je vždy nejistý. To ale v manželství neplatí – podle občanského zákoníku je za otce dítěte automaticky považován manžel matky. Platí domněnka otcovství. Manželé tedy nemusí na matrice nikterak deklarovat souhlasným prohlášením, kdo je otcem dítěte, na rozdíl od nesezdaných párů.

Hypotéka a úvěry

Manželský pár má obvykle snazší přístup k úvěrům a vyšší šanci získat hypotéku. Dva lidé mohou lépe soustředit své příjmy a prokázat jejich dostatek pro dosažení požadované částky úvěru. Pro poskytovatele půjček je zase manželský pár zajímavý tím, že za dluh odpovídají dva, nikoli jeden dlužník, pokud tedy nemají soudně zrušeno společné jmění manželů.

Spolupracující osoba

Živnostníkovi může pomáhat tzv. spolupracující osoba, která nemusí mít živnostenské oprávnění. V praxi se jedná často o manželku, která manželovi pomáhá s výkonem samostatně výdělečné činnosti. Na spolupracující osobu může OSVČ převést část svých příjmů a výdajů, navíc je možné provést daňovou optimalizaci.

Sleva na manželku či manžela

Pokud roční příjem manželky nebo manžela nepřesáhne 68 000 Kč, může manžel nebo manželka uplatnit roční daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. Nově pro zdaňovací období roku 2024 je však možné uplatnit roční slevu na manžela jen za předpokladu, že manželé vyživují ve společně hospodařící domácnosti dítě, které nedovršilo věku 3 let. Je‑li jeden z manželů držitelem průkazu ZTP/P, daňová sleva je dvojnásobná. Uplatnění daňové slevy na manžela či manželku je možné uplatnit v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v daňovém přiznání. Jako podklad pro uplatnění této slevy slouží čestné prohlášení manžela či manželky, že vlastní příjmy za příslušný rok nepřesáhly částku 68 000 Kč.

Dědictví

Pokud jeden z manželů zemře, je podle zákona řazen druhý z manželů do první třídy dědiců spolu s dětmi zesnulého. V případě úmrtí druha nebo družky upřednostňuje občanský zákoník nejprve děti, teprve pokud zesnulý neměl potomky, může se zákonná posloupnost v dědictví posunout nejen ve prospěch rodičů, ale i osoby, která žila nejméně rok před smrtí zesnulého ve společné domácnosti, o domácnost se starala, případně byla na zesnulém existenčně závislá.

Vdovský, resp. vdovecký důchod

Vdova či vdovec má nárok na vdovský resp. vdovecký důchod po zemřelém manželovi nebo manželce. Nárok vzniká za předpokladu, že zemřelý pobíral starobní důchod, invalidní důchod, ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Důchod je vyplácen po dobu jednoho roku a dále po uplynutí jednoho roku při splnění zákonných podmínek, např. při péči o děti, o závislé rodiče nebo dosažením požadovaného věku. Důchod je možné obnovit anebo vznikne nárok na trvalé pobírání důchodu.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.