Vymáhání výživného

28. 1. 2022

Jak lze výživné vymáhat

Je-li výživné stanoveno soudním rozhodnutím, ale není dobrovolně placeno, je na místě přistoupit k jeho vymáhání.

Výživné lze vymáhat dvěma způsoby:

  • buď se obrátit na soud, aby provedl výkon rozhodnutí,
  • nebo se obrátit na soudního exekutora, aby provedl exekuci.

Pokud se rodič, k jehož rukám má být výživné placeno, obrátí na soud s návrhem na výkon rozhodnutí, bude muset v návrhu uvést, jakým způsobem má soud výkon rozhodnutí provést, tj. označit postižitelný majetek povinného rodiče.

Pokud se naopak rozhodne využít služeb soudního exekutora, postačí podat exekuční návrh. O vše ostatní se již postará soudní exekutor, který sám zjistí majetek povinného rodiče a zvolí nejvhodnější způsob provedení exekuce. Na rozdíl od soudu může soudní exekutor přistoupit též k postižení řidičského průkazu povinného rodiče.

Předpokladem k zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce je existence soudního rozhodnutí, kterým bylo druhému z rodičů uloženo platit výživné. Rozhodnutí o výživném jsou předběžně vykonatelná, tj. pokud bylo rozhodnutí řádně doručeno a není podle něj povinným rodičem výživné hrazeno, lze na základě takového rozhodnutí zahájit exekuci nebo výkon rozhodnutí, i když rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Vymáhat lze dlužné i běžné výživné.

Pokud je dítě, kterému bylo přiznáno výživné, již zletilé, nezastupuje jej v řízení rodič jako zákonný zástupce. Zletilé dítě může zastoupit rodič jen na základě plné moci.

Výživné je tzv. přednostní pohledávkou a při provádění srážek ze mzdy má lepší postavení než ostatní vymáhané pohledávky.

Nevíte

kudy kam?

Obraťte se na naši právní poradnu. Poradíme vám online, po telefonu nebo osobně – a hlavně bezplatně.

Jak probíhá výkon rozhodnutí

Návrh na výkon rozhodnutí se podává k okresnímu/obvodnímu soudu místně příslušnému podle bydliště dítěte. Z návrhu musí být patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. V návrhu je třeba uvést účastníky, včetně rodného čísla povinného rodiče (je-li rodiči známo), označit vykonatelné rozhodnutí a povinnost, které se výkon rozhodnutí týká.

V návrhu je třeba dále uvést, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Výkon rozhodnutí se provádí většinou srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí. V návrhu lze uvést vždy pouze jeden způsob provedení výkonu rozhodnutí a ten je třeba řádně specifikovat. Pokud rodič navrhne např. provedení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, je třeba v návrhu uvést zaměstnavatele povinného rodiče.

K návrhu je třeba připojit stejnopis (resp. ověřenou kopii) vykonatelného rozhodnutí, pokud jej nevydal tentýž soud. I při výkonu rozhodnutí se může rodič nechat zastoupit advokátem. Soud nařídí výkon rozhodnutí usnesením a poté se postará o jeho provedení. Soudní poplatek se neplatí.

Vzor návrhu je k dispozici na webových stránkách některých soudů – např. https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hradci-kralove/formulare.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Obsahuje vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v složitých situacích postupovat.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Jak probíhá exekuce

Pokud se rodič rozhodne zahájit exekuci, může se obrátit na kteréhokoli exekutora. Seznam exekutorů je k dispozici na webových stránkách Exekutorské komory.

Exekuce se zahajuje podáním návrhu. Se sepisem exekučního návrhu vám může pomoci zvolený exekutor nebo jej rodič může sepsat sám dle vzoru, který je k dispozici např. na webových stránkách Exekutorské komory. Lze využít i služeb advokáta, který za rodiče návrh sepíše, podá a bude jej v řízení zastupovat.

V exekučním návrhu musí být

označen exekutor, který bude exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu a příp. rodné číslo nebo datum narození účastníků, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda (příp. v jakém rozsahu) povinný vymáhanou povinnost splnil.

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu (rozhodnutí o výživném) opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti. Přikládat není třeba v tom případě, pokud exekuční titul vydal exekuční soud (tj. okresní/obvodní soud místně příslušný dle trvalého bydliště povinného).

Do 15 dnů od doručení exekučního návrhu požádá soudní exekutor exekuční soud o pověření k vedení exekuce. Soud toto pověření vydá do 15 dnů. Poté, co je pověření soudnímu exekutorovi doručeno, vyrozumí soudní exekutor oprávněného o zahájení exekuce, začne zjišťovat majetek povinného a podle svých zjištění zvolí nejvhodnější způsob provedení exekuce, přičemž exekuci lze provádět i více způsoby. Těmito způsoby jsou srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, správa nemovité věci, postižení závodu, prodej movitých a nemovitých věcí a pozastavení řidičského oprávnění (jde-li o vymáhání dlužného výživného na nezaopatřené dítě).

Průběh exekuce je popsán např. na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Za vymáhání výživného na nezletilé dítě soudní exekutor nesmí požadovat zálohu. O nákladech exekuce a nákladech oprávněného rozhodne soudní exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce a tyto náklady vymůže po povinném.

Informace

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Zustavamerodici.cz

Praktické informace o rozchodu a rozvodu, důležité pojmy, inspirace, kontakty.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.