Vymáhání výživného

14. 2. 2024

Jak lze výživné vymáhat

Je-li výživné stanoveno soudním rozhodnutím, ale není dobrovolně placeno, je na místě přistoupit k jeho vymáhání.

Výživné lze vymáhat dvěma způsoby:

  • buď se obrátit na soud, aby provedl výkon rozhodnutí,
  • nebo se obrátit na soudního exekutora, aby provedl exekuci.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Pokud se rodič, k jehož rukám má být výživné placeno, obrátí na soud s návrhem na výkon rozhodnutí, bude muset v návrhu uvést, jakým způsobem má soud výkon rozhodnutí provést, tj. označit postižitelný majetek povinného rodiče.

Pokud se naopak rozhodne využít služeb soudního exekutora, postačí podat exekuční návrh. O vše ostatní se již postará soudní exekutor, který sám zjistí majetek povinného rodiče a zvolí nejvhodnější způsob provedení exekuce. Na rozdíl od soudu může soudní exekutor přistoupit též k postižení řidičského průkazu povinného rodiče.

Předpokladem k zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce je existence soudního rozhodnutí, kterým bylo druhému z rodičů uloženo platit výživné. Rozhodnutí o výživném jsou předběžně vykonatelná, tj. pokud bylo rozhodnutí řádně doručeno a není podle něj povinným rodičem výživné hrazeno, lze na základě takového rozhodnutí zahájit exekuci nebo výkon rozhodnutí, i když rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Vymáhat lze dlužné i běžné výživné.

Pokud je dítě, kterému bylo přiznáno výživné, již zletilé, nezastupuje jej v řízení rodič jako zákonný zástupce. Zletilé dítě může zastoupit rodič jen na základě plné moci.

Výživné je tzv. přednostní pohledávkou a při provádění srážek ze mzdy má lepší postavení než ostatní vymáhané pohledávky.

Jak probíhá výkon rozhodnutí

Návrh na výkon rozhodnutí se podává k okresnímu/obvodnímu soudu místně příslušnému podle bydliště dítěte. Z návrhu musí být patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. V návrhu je třeba uvést účastníky, včetně rodného čísla povinného rodiče (je-li rodiči známo), označit vykonatelné rozhodnutí a povinnost, které se výkon rozhodnutí týká.

V návrhu je třeba dále uvést, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Výkon rozhodnutí se provádí většinou srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí. V návrhu lze uvést vždy pouze jeden způsob provedení výkonu rozhodnutí a ten je třeba řádně specifikovat. Pokud rodič navrhne např. provedení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, je třeba v návrhu uvést zaměstnavatele povinného rodiče.

K návrhu je třeba připojit stejnopis (resp. ověřenou kopii) vykonatelného rozhodnutí, pokud jej nevydal tentýž soud. I při výkonu rozhodnutí se může rodič nechat zastoupit advokátem. Soud nařídí výkon rozhodnutí usnesením a poté se postará o jeho provedení. Soudní poplatek se neplatí.

Vzor návrhu je k dispozici na webových stránkách některých soudů – např. zde.

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Jak probíhá exekuce

Pokud se rodič rozhodne zahájit exekuci, může se obrátit na kteréhokoli exekutora. Seznam exekutorů je k dispozici na webových stránkách Exekutorské komory.

Exekuce se zahajuje podáním návrhu. Se sepisem exekučního návrhu vám může pomoci zvolený exekutor nebo jej rodič může sepsat sám dle vzoru, který je k dispozici např. na webových stránkách Exekutorské komory. Lze využít i služeb advokáta, který za rodiče návrh sepíše, podá a bude jej v řízení zastupovat.

V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který bude exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu a příp. rodné číslo nebo datum narození účastníků, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda (příp. v jakém rozsahu) povinný vymáhanou povinnost splnil.

Zustavamerodici.cz

Praktické informace o rozchodu a rozvodu, důležité pojmy, inspirace, kontakty.

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu (rozhodnutí o výživném) opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti. Přikládat není třeba v tom případě, pokud exekuční titul vydal exekuční soud (tj. okresní/obvodní soud místně příslušný dle trvalého bydliště povinného).

Do 15 dnů od doručení exekučního návrhu požádá soudní exekutor exekuční soud o pověření k vedení exekuce. Soud toto pověření vydá do 15 dnů. Poté, co je pověření soudnímu exekutorovi doručeno, vyrozumí soudní exekutor oprávněného o zahájení exekuce, začne zjišťovat majetek povinného a podle svých zjištění zvolí nejvhodnější způsob provedení exekuce, přičemž exekuci lze provádět i více způsoby. Těmito způsoby jsou srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, správa nemovité věci, postižení závodu, prodej movitých a nemovitých věcí a pozastavení řidičského oprávnění (jde-li o vymáhání dlužného výživného na nezaopatřené dítě).

Průběh exekuce je popsán např. na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Za vymáhání výživného na nezletilé dítě soudní exekutor nesmí požadovat zálohu. O nákladech exekuce a nákladech oprávněného rozhodne soudní exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce a tyto náklady vymůže po povinném.

Informace

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Průvodce zákony pro rodiče na rok 2024
Stáhněte si aktualizovanou příručku plnou praktických informací, tipů, vzorů žádostí a užitečných odkazů.
Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.