Práva otců v souvislosti s péčí o dítě

18. 1. 2024

Rovnoprávnost otců a matek

Zásadně platí, že matka a otec mají stejná práva a povinnosti v souvislosti s péčí o dítě. To se týká i nároků na dávky. Výjimky ve prospěch matek se týkají období těhotenství, období po porodu či kojení.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Pracovní podmínky otců

Otec dítěte má právo na stejné dávky a stejné pracovní podmínky v souvislosti s péčí o dítě jako matka kromě výjimek spojených s těhotenstvím. Na otce se nevztahují ustanovení, která chrání matku v těhotenství, po dobu devíti měsíců po porodu a v období kojení. Otec dítěte je stejně jako matka zaměstnancem pečujícím o dítě, má nárok např. na vhodnou úpravu pracovní doby, nárok na pracovní volno pro doprovod dítěte k lékaři či volno pro ošetřování nemocného dítěte.

Rodičovská dovolená

Otec dítěte má právo čerpat rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte do dosažení tří let věku dítěte. Rodičovská dovolená se poskytuje otci na základě písemné žádosti. Žádost je nutno podat alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebrání-li tomu vážné důvody na straně otce; žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené a lze ji podávat i opakovaně. Stejně jako u matky v době čerpání rodičovské dovolené je otec v tzv. ochranné době, a je proto chráněn před výpovědí. (Podrobnosti o čerpání rodičovské dovolené najdete v kapitole Mateřská a rodičovská dovolená a neplacené volno.)

Otec a nároky na sociální zabezpečení

Otec má právo na:

Otec dítěte a peněžitá pomoc v mateřství

Muž musí splňovat stejné podmínky pro nárok na PPM jako žena. Jedná se především o tyto podmínky:

  • podmínka účasti 270 dní na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM,
  • účast na nemocenském pojištění nebo trvání ochranné lhůty v době nástupu na PPM. Nemocensky pojištěn je zaměstnanec v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti, pokud nejde o zaměstnání malého rozsahu, a také OSVČ, pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Zaměstnanec (otec) může nastoupit na PPM také v ochranné lhůtě sedmi dnů od skončení zaměstnání.

PPM se poskytuje i pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, jež dítě porodila, a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo jí bylo lékařem vystaveno potvrzení o dlouhodobém onemocnění, a tedy nemá nárok na výplatu PPM.

Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Muž může matku vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů (resp. při převzetí více dětí 31 týdnů) s tím, že se mu do těchto 22 (31) týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka, kromě prvních šesti týdnů po porodu. Otec může PPM takto čerpat do dovršení jednoho roku věku dítěte.

Dohoda musí být uzavřena na dobu nejméně sedmi kalendářních dní po sobě jdoucích. Za kratší dobu se dávka pojištěnci nevyplácí. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. správou sociálního zabezpečení).

Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé správě sociálního zabezpečení.

Vzor dohody o předání dítěte do péče:

  • Dohoda o převzetí dítěte do péče Já, níže podepsaná XY, nar. …………….., bytem ………………….., předávám své dítě YY, narozené dne ………………………………., do péče jeho otce ZY, nar. ………………, bytem ……………………. Otec převezme dítě do péče dne …… Podpis matka ………………………………… Podpis otec …………………………………… V ……………………… dne……………………..

Po dobu nároku na PPM nesmí otec vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na PPM plyne. Otec však může být po dobu nároku na peněžitou pomoc v mateřství výdělečně činný v rámci jiného zaměstnání, ze kterého nemá nárok na PPM. Tento souběh právní předpisy nezakazují.

Matka a otec se mohou v pobírání PPM střídat, počet střídání není omezen. PPM ale náleží pouze jednou z nich, nikoliv souběžně.

Otcovská – dávka otcovské poporodní péče

Cílem otcovské – dávky otcovské poporodní péče – je především přispět k vytvoření pozitivní vazby mezi dítětem a otcem dítěte a k prohloubení vztahu mezi matkou a otcem navzájem. Matka a otec tak mají možnost strávit dva týdny společně s narozeným dítětem, přičemž oba mohou čerpat finanční dávku. Otec otcovskou a matka peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo pojištěnec, jenž pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo sedmi let věku. Otcovská náleží rovněž otci, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození.

Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Nástup na otcovskou určuje otec dítěte v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Doba poskytování dávky činí dva týdny. V případě, že je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů, na straně dítěte nebo matky dítěte, lhůta pro nástup na otcovskou se o tyto dny hospitalizace prodlužují.

Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. Otcovská z důvodu úmrtí dítěte náleží jen jednou i v případě, že se současně narodí více mrtvých dětí.

Výplata otcovské se nepřerušuje. Podpůrčí doba u otcovské (při péči o dítě) končí dnem, v němž dítě zemřelo, a dále může otec uplatnit nárok na dávku z důvodu úmrtí novorozeného dítěte. Pokud však dítě zemřelo po uplynutí 6 týdnů ode dne narození a podpůrčí doba (při péči o dítě) ještě neuplynula, náleží otcovská po celou podpůrčí dobu.

V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče.

Porovnání výše dávek podle současného právního stavu umožňují kalkulačky uvedené na webových stránkách MPSV.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Průvodce porodnicemi Aperio

Srovnejte profily porodnic, hodnocení od rodičů a vyberte si to správné místo pro narození dítěte.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.