Náhradní výživné

23. 1. 2024

Od 1. 7. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném).

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Přinesl pomoc nezaopatřeným dětem v situaci, kdy rodič na základě rozsudku soudu má stanovenu konkrétní částku výživného, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (popř. dětem) neplní vůbec nebo ji plní nedostatečně, tedy v nižší částce. V takovém případě se pak pečující rodič či dítě samotné (zletilé) může obrátit na stát a požádat o sociální dávku, tzv. náhradní výživné.

Nárok na tuto sociální dávku mají v souladu s výše uvedeným zákonem nezaopatřené děti s bydlištěm na území ČR, kterým povinná osoba nezasílá určenou částku výživného řádně a včas. Nezaopatřeným dítětem se pro tento účel rozumí nezaopatřené dítě podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tedy dítě do skončení povinné školní docházky a následně dítě do věku maximálně 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo je stiženo úrazem či nemocí, a z toho důvodu se na povolání nemůže připravovat nebo nemůže být výdělečně činné. Jde zde o pevně stanovenou věkovou hranici, po které již není možno o náhradní výživné žádat, ačkoliv vyživovací povinnost může stále trvat. Bydliště na území ČR musí být nejen trvalé, ale také skutečné, bude-li skutečné bydliště dítěte v jiném státě, nárok na tuto sociální dávku nevznikne.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Pokud se rodiče na placení výživného dohodnou pouze mezi sebou a není jeho výše schválená soudem, nárok na náhradní výživné není. Je tedy třeba, aby takovou dohodu rodičů soud schválil anebo, v případě sporného řízení, soud rozhodl o výživném direktivně. Dále je pro nárok na tuto sociální dávku nezbytné, aby na základě takového rozsudku jakožto exekučního titulu byl podán návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí. V této věci je možno se obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, je možno žádat náhradní výživné.

Pokud byl v posledních 4 měsících před podáním žádosti nebo v průběhu řízení o náhradní výživné soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaven, protože rodič, který neplatí výživné, nemá žádný majetek, nárok na náhradní výživné i tak stále trvá. Bližší informace o vymáhání výživného naleznete v kapitole Vymáhání výživného.

Řízení o náhradním výživném je zahájeno podáním písemné žádosti na k tomu určeném tiskopise, který je k dispozici na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (ÚP ČR) nebo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádost se podává na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby (nezaopatřeného dítěte). V současné době lze o dávku žádat s využitím Identity občana prostřednictvím vzdáleného přístupu.

K žádosti je potřeba doložit:

  • exekuční titul, ve kterém je uvedena vyživovací povinnost k oprávněné osobě, a to formou úředně ověřené kopie nebo předložením originálu zaměstnanci ÚP ČR, který si jej okopíruje,
  • doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, poštovní poukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení výživného),
  • doklad prokazující, že byla pohledávka na výživné postoupena, pokud došlo k postoupení pohledávky na výživné,
  • doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (u dítěte do 15 let věku rodný list, u staršího dítěte pak potvrzení o studiu),
  • doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce (je-li výživné vymáháno v zahraničí, musíte k žádosti přiložit doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

Pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady, bude žadatel ze strany ÚP ČR kontaktován s požadavkem na doplnění. ÚP ČR musí o náhradním výživném rozhodnout co nejrychleji, maximálně do 30 dnů od podání kompletní žádosti (tedy od případného doplnění informací).

Výše měsíční dávky se vypočítá jako rozdíl stanoveného výživného a skutečně uhrazeného výživného, bude však vždy maximálně 3 000 Kč. Výše tohoto „náhradního výživného“ bude vždy vypočtena na čtyři kalendářní měsíce dopředu a při kalkulaci se bude vycházet ze čtyř měsíců předcházejících.

Příklad

Otci je stanovena povinnost platit dítěti výživné ve výši 5 000 Kč měsíčně. Za poslední čtyři měsíce zaplatil na výživném dohromady pouze 2 500 Kč. Zaplaceno tedy mělo být 20 000 Kč, zbývá zaplatit 17 500 Kč, tedy 4 375 Kč měsíčně. Protože sociální dávka je maximálně 3 000 Kč, bude na následující čtyři měsíce dávka stanovena v této výši.

Po schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících. Dojde-li k nějaké změně podstatné pro nárok na dávku (např. dítě přestane být nezaopatřené), je nutno tuto informaci nahlásit na ÚP ČR nejpozději do 8 dnů. Pokud by došlo k výplatě náhradního výživného za měsíce, ve kterých nebyly splněny podmínky nároku, dávku je třeba vrátit.

Náhradní výživné začne být vypláceno v následujícím měsíci po schválení žádosti. Dávka je vyplácena zpětně (např. v září za srpen). Změní-li se výše vyživovací povinnosti, je třeba o tom ÚP ČR informovat, pak se změní výše náhradního výživného od kalendářního měsíce, ve kterém se stal vykonatelným rozsudek o nové výši vyživovací povinnosti.

V případě, že náhradní výživné bude ve výši nižší než 100 Kč, je dlužná částka vyplacena jednou za 4 měsíce. Nárok na náhradní výživné je po dobu 48 měsíců. Do této lhůty se počítá skutečná doba neplacení výživného povinným rodičem.

Příklad

Náhradní výživné je vypláceno 4 měsíce, poté povinný rodič 6 měsíců výživné platí, ale pak opět přestane. Náhradní výživné bude možné pobírat dalších až 44 měsíců.

Přijetí žádosti nemůže být ze strany ÚP ČR odepřeno. Na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, že na danou dávku není nárok. V případě nesouhlasu s rozhodnutím je samozřejmě možné podat opravný prostředek (odvolání).

Informace

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Zustavamerodici.cz

Praktické informace o rozchodu a rozvodu, důležité pojmy, inspirace, kontakty.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.