Podnikání s podporou úřadu práce

14. 2. 2024

Uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne řešit svou nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti (SVČ), může v dohodě s úřadem práce zřídit společensky účelné pracovní místo sám pro sebe.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

(dále také jen ,,příspěvek na podnikání“)

Příspěvek na podnikání může být poskytnut jako návratný příspěvek, jako příspěvek na úhradu úroků z úvěru nebo jako jiný účelově určený příspěvek, např. na vybavení prodejny jako nově zřízeného pracovního místa OSVČ. Příspěvek na podnikání nelze použít např. na nákup zboží či materiálu, placení nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistného apod.

Podmínky získání příspěvku

Uchazeč pro přiznání příspěvku na podnikání musí splnit následující podmínky:

 • Podat žádost (je dostupná na stránkách MPSV).
 • Součástí žádosti je podnikatelský záměr a další doklady, které jsou uvedeny ve formuláři žádosti.
 • V době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci úřadu práce je možné až po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci.
 • Podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností žadatele.
 • Žadatel musí samostatnou výdělečnou činnost vykonávat nejméně jeden rok od zahájení činnosti. Jestliže samostatná výdělečná činnost nebude trvat jeden rok, je uchazeč povinen poměrnou část příspěvku vrátit.

Na přiznání příspěvku není právní nárok

Při rozhodování v případě příspěvku na podnikání přihlíží úřad práce zejména k míře nezaměstnanosti v místě vzniku nového pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského záměru, k nákladům souvisejícím se zřízením nových míst. O použití příspěvku uzavírá úřad práce s uchazečem dohodu.

 • Příklad: Uchazeč o zaměstnání se rozhodl, že začne podnikat, konkrétně se rozhodl pro zřízení obchodu, ale neměl peníze na jeho počáteční vybavení. Podal žádost o příspěvek se všemi požadovanými přílohami a získal příspěvek ve výši 35 000 Kč na koupi regálů s tím, že musí SVČ vykonávat minimálně jeden rok. Pokud by s podnikáním skončil dříve, musel by poměrnou část příspěvku vrátit.

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Výše příspěvku

Příspěvek na podnikání může být přiznán maximálně ve výši šestinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, která je pro aktuální kalendářní rok upravena ve Sdělení MPSV. Výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v regionu.

V případě nižší míry nezaměstnanosti v příslušném regionu, než kolik je průměrná nezaměstnanost v ČR, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek shora uvedené průměrné mzdy, tj. 169 708 Kč. Pokud dosahuje nezaměstnanost v regionu alespoň průměrné nezaměstnanosti, může příspěvek činit až šestinásobek shora uvedené průměrné mzdy, tj. 254 562 Kč.

Překlenovací příspěvek

Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout OSVČ, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na podnikání (příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro OSVČ). Překlenovací příspěvek („na rozjezd podnikání“) se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut.

Podmínky získání překlenovacího příspěvku:

 • podání žádosti,
 • zahájení SVČ,
 • ukončit registraci v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • získání příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem za účelem výkonu SVČ.

Překlenovací příspěvek lze použít na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVČ, a náklady související s provozováním SVČ.

Výše překlenovacího příspěvku

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho měsíční výše činí maximálně 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, která je pro aktuální kalendářní rok uvedena ve Sdělení MPSV.

Přiznání překlenovacího příspěvku

Je třeba podat žádost o překlenovací příspěvek a žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Příspěvek není nárokový. O jeho poskytnutí uzavírá úřad práce dohodu s OSVČ. V případě, že nejsou splněny všechny podmínky jeho poskytnutí nebo byl použit na jiné než vyjmenované provozní náklady, je v dohodě stanovena povinnost příspěvek vrátit.

Informace

 • Call centrum služeb zaměstnanosti MPSV poskytuje poradenství v oblasti poskytování příspěvků a podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Telefon: 844 844 803.
 • Podrobné informace o možnostech podnikání v regionech poskytují kontaktní pracoviště úřadu práce; kontakty naleznete zde: https://www.uradprace.cz/.
 • Poradna Aperio – pro uchazeče o zaměstnání při návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Průvodce zákony pro rodiče na rok 2024
Stáhněte si aktualizovanou příručku plnou praktických informací, tipů, vzorů žádostí a užitečných odkazů.
Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.