Narození dítěte – kde hlásit, porodné

18. 1. 2024

Kde všude je potřeba nahlásit narození dítěte a co je potřeba nejdříve zařídit. Kdo má nárok na porodné a jak o něj můžete zažádat. Všechny potřebné informace najdete v našem článku.

Narození dítěte

Zákonný zástupce

Zákonným zástupcem je osoba oprávněná právně jednat jménem jiné osoby. Zákonný zástupce zastupuje nezletilé dítě, protože není (plně) svéprávné. Může za něj činit ta právní jednání, ke kterým dotyčný není plně způsobilý. U nezletilých dětí jsou zákonnými zástupci zpravidla jejich rodiče. Oba rodiče jsou společnými zástupci dítěte, ale zároveň mohou za dítě jednat samostatně. V případě neshody rodičů při zastupování dítěte rozhodne o osobě zástupce i způsobu zastoupení v konkrétním případě soud.

Povinnosti zákonného zástupce končí nabytím plné svéprávnosti dítěte. Plně svéprávným se člověk stává dovršením osmnáctého roku věku. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství.

Pediatrická péče

Je dobré, aby dítě bylo od narození v péči pediatrů – nejdříve v porodnici a dále v péči praktického lékaře pro děti a dorost, kterého rodiče zvolí. Rodiče obdrží zdravotní a očkovací průkaz při propuštění z porodnice nebo, v případě porodu mimo nemocnici, u zvoleného pediatra. Ve zdravotním průkazu je uveden časový harmonogram preventivních prohlídek dítěte. Obsah preventivních prohlídek (vše, co má pediatr zkontrolovat) shrnuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů.

Rodný list

Rodný list vydává matrika v místě narození dítěte, a to na základě dokumentace předložené v porodnici nebo dodané rodiči. Matrika zasílá obvykle do měsíce od narození dítěte rodný list poštou. Někdy je nutné vyzvednout rodný list osobně na matrice.

Zdravotní pojištění dítěte

U dítěte matky, která má na území ČR trvalý pobyt, vzniká nárok na zdravotní pojištění dnem jeho narození. Pokud je matkou cizinka s povoleným trvalým pobytem v ČR, musí ve lhůtě do 60 dnů ode dne narození dítěte požádat pro toto dítě o vydání povolení k trvalému pobytu. Dítě se automaticky stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna jeho matka. Není-li matka narozeného dítěte účastna veřejného zdravotního pojištění, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Oznámení narození dítěte

Narození dítěte je třeba oznámit:

  • do osmi dnů od narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které byli matka či otec registrovaní v den porodu. Každá pojišťovna má trochu jiný postup, proto je vhodné předem se u své pojišťovny informovat. Pracovníci porodnice často oznámí narození dítěte zdravotní pojišťovně, která pak následně matce zašle příslušné formuláře,
  • vlastníkovi bytu (družstvo, majitel, společenství vlastníků) z důvodu úpravy záloh na některé služby spojené s užíváním bytu, i na dítě se totiž rozpočítávají společné náklady (např. odpad, výtah apod.),
  • zaměstnavateli – prokázání překážky v práci, čerpání mateřské a rodičovské dovolené, popř. z důvodu uplatnění daňové slevy na dítě.

Narození dítěte mimo porodnici

V případě narození dítěte mimo porodnici je třeba narození dítěte oznámit matrice podle místa narození dítěte, která vydá rodný list. Je třeba také oslovit pediatra, který narozené dítě prohlédne a provede potřebná vyšetření. V domácím prostředí mohou rodička a novorozenec využít také zdravotní služby, které poskytují komunitní porodní asistentky.

Místo trvalého pobytu dítěte

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí, a to zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Slouží čistě evidenčním účelům. Místem trvalého pobytu narozeného dítěte je místo trvalého pobytu matky v době jeho narození. Nemá‑li matka trvalý pobyt na území ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce v ČR. V případě, že ani jeden z rodičů nemá trvalý pobyt na území ČR, postupuje se podle právní úpravy státu, kde rodiče mají trvalý pobyt.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Aplikace growing

Váš praktický, vlídný a informacemi nabitý průvodce od porodu až do třetích narozenin vašeho potomka.

Porodné

Porodné je dávka státní sociální podpory, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.

Nárok na porodné má žena, která splňuje tyto dvě podmínky:

  • porodila své první nebo druhé živé dítě, popř. více dětí současně;
  • rozhodný příjem v její rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7, tj. u dvoučlenné rodiny (matka a narozené dítě) 18 765 Kč, u tříčlenné rodiny (rodiče a narozené dítě)29 673 Kč. Při narození druhého dítěte matce samoživitelce je rozhodným příjmem 25 461 Kč a v úplné rodině s dítětem do 6 let věku jde o 36 369 Kč. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo. Narozené dítě je společně posuzovanou osobou pro určení hranice příjmu rozhodného pro nárok na porodné. Do příjmu rodiny není započítáván rodičovský příspěvek ani přídavek na dítě.

Nárok na porodné může mít také:

  • otec dítěte, pokud matka dítěte, která splňovala podmínky nároku na porodné, zemřela a porodné jí nebylo vyplaceno,
  • osoba, která dítě převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Výše porodného

Výše porodného činí 13 000 Kč u prvního živě narozeného dítěte, 10 000 Kč u druhého živě narozeného dítěte, u dvou a více narozených dětí 23 000 Kč. Pokud se vám narodí např. dvojčata, ale již doma jedno dítě máte, bude vyplacena částka jen za druhé narozené dítě, tedy 10 000 Kč.

Podání žádosti o porodné

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa skutečného pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Formuláře žádostí naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K Žádosti o porodné se přikládá rodný list dítěte/dětí.

Žádost lze podat také prostřednictvím vzdáleného přístupu s využitím Identity občana, nemusíte tedy úřad práce navštívit vůbec. Podrobné informace naleznete na stránce úřádu práce.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Průvodce porodnicemi Aperio

Srovnejte profily porodnic, hodnocení od rodičů a vyberte si to správné místo pro narození dítěte.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.