Ošetřovné: Na co se často ptáte

28. 4. 2021

Jak čerpat ošetřovné na děti v čase mimořádných opatření? Pro spoustu rodičů je to stále velmi nejasné. Vybrali jsme proto otázky, které se v poradně Aperio často opakují. Tady jsou i s jasnou odpovědí právničky Aperio.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Návod, jak čerpat ošetřovné na dítě jsme zpracovali v přehledném článku Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné. Život ale přináší i situace, které se do základního přehledu nevejdou.

Může ošetřovné čerpat zaměstnaný rodič, pokračovat v práci a péči „delegovat“ na druhého rodiče?

Rodiče se opakovaně ptají na možnost čerpání dávky ošetřovného jedním rodičem, který je zaměstnancem, nepřerušil by svou činnost pro zaměstnavatele a faktický výkon péče by zajistil druhý rodič, který do zaměstnání nechodí (například je na rodičovské dovolené s mladším dítětem nebo je nezaměstnaný). Rodiče se v tomto případě domnívají, že jde o situaci podobnou jako u čerpání rodičovského příspěvku, kdy příjemcem příspěvku může být i plně zaměstnaný rodič a svou péči nahrazuje péčí jiné způsobilé osoby.

Odpověď: Postup jako u rodičovského příspěvku zde uplatnit nelze. Dávka ošetřovného je dávkou nemocenského pojištění, která nahrazuje příjem rodiče, který nemůže pracovat ve svém zaměstnání a má nárok na čerpání pracovního volna bez náhrady mzdy z důvodu nutné péče o dítě (v této konkrétní speciální situaci) do 13 let a přichází tak o svou mzdu. Podmínkou vzniku nároku na tuto dávku tak je (podobně jako u nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), že výkon práce v zaměstnání neprobíhá.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Je možné čerpat ošetřovné na děti, které nenavštěvují školku nebo školu z jiného důvodu, než je uzavření školského zařízení?

Rodiče zajímá, zda mohou čerpat každý z nich ošetřovné na jiné dítě (to mohou), ale šlo o situace, kdy děti buď vůbec nechodily do školky (protože nebyly do školky dosud přihlášeny) anebo se jejich rodiče rozhodli je do školky neposílat z obav před nákazou, ale jedná se o školku, která není uzavřena.

Odpověď: Podmínkou vzniku nároku na ošetřovné je, že rodiči je znemožněna výdělečná činnost, protože z důvodu uzavření školního či předškolního zařízení musí pečovat o své dítě do 13 let. Z toho jasně vyplývají podmínky, kdy ošetřovné přichází v úvahu:

  • Musí se jednat o zaměstnance v pracovním poměru (nebo v případě státního příspěvku nazývaného „ošetřovné“ o OSVČ s hlavní činností).
  • Musí dojít k uzavření školního zařízení, které dítě navštěvovalo a rodiči je kvůli tomu znemožněna jeho výdělečná činnost.

Pokud tedy dítě do školního zařízení vůbec nechodilo, nebo sice nechodí, ale zařízení zůstalo otevřené, či pokud rodič může pracovat z domova a o příjem tak nepřišel, nárok na ošetřovné nevzniká.

Stejně tak nevzniká nárok na dávku rodiči, jehož dítě do školy či školky chodilo, nyní z důvodu proti pandemických opatření chodit nemůže a rodič o něj musí pečovat, ale rodič žádnou výdělečnou činnost, o kterou by přišel, neměl.

Jak funguje ošetřovné u zaměstnanců pracujících na směny?

Nejasnosti se objevují u zaměstnanců, kteří pracují ve směnném provozu, tedy pracují např. ve dvanáctihodinových směnách a zbytek měsíce mají volno. Časté dotazy tedy jsou na to, zda mohou odpracovat své směny a na zbytek měsíce čerpat dávky ošetřovného.

Odpověď: Ošetřovné má nahradit mzdu unikající za dny, kdy je nutno z důvodu uzavření školních (předškolních) zařízení pečovat o dítě do třinácti let. Je tedy jasné, že není možno čerpat dávky nemocenského pojištění – ošetřovné, když mzda ve skutečnosti neuniká.

Paradoxně by tak došlo k situaci, kdy by dávky nemocenského pojištění, spolu se mzdou za odpracované směny, převýšily částku mzdy za běžný měsíc, kdy zaměstnanec pracuje bez čerpání volna pro nutnost pečovat o dítě.

Každý měsíc je nutno pro dávky ošetřovného odevzdat „výkaz práce“, kdy zaměstnavatel vyplňuje dny, kdy zaměstnanec pracoval a za které tedy není třeba vyplatit dávky ošetřovného.

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, uvádí v § 40 odst.5: „Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Ošetřovné se dále nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud zaměstnanci nevznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem a v němž potřeba ošetřování nebo péče trvala.“

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Mohou ošetřovné čerpat oba rodiče, když mají více dětí?

Častým dotazem je, zda v případě, kdy v rodině mají dvě děti do třinácti let věku, obě splňující podmínku, že školní či předškolní zařízení bylo uzavřeno, může každý z rodičů u svého zaměstnavatele žádat pracovní volno pro překážku na straně zaměstnance a zda mají oba nárok na ošetřovné.

Odpověď: Ano. Toto je možné, každý z rodičů si v příslušném školním (předškolním) zařízení vyžádá formulář a požádá o dávku nemocenského pojištění – ošetřovné a to sice každý na jiné dítě. Zákon o nemocenském pojištění zakazuje pobírat ošetřovné na dítě, pokud z důvodu péče o to samé dítě jiná osoba pobírá rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. To se ale netýká situace, kdy rodič uplatňuje nárok na ošetřovné z důvodu péče o jiné dítě.

Podobná situace je, když jeden rodič je s jedním dítětem na rodičovské dovolené a v rodině je ještě starší dítě. Druhý rodič může pobírat dávky ošetřovného z důvodu péče o toto starší dítě.

Je možné o ošetřovné požádat až nyní?

Dalším častým dotazem je, zda lze žádat o ošetřovné teprve nyní. Například když skončila možnost, aby o dítě pečovala jiná osoba a zaměstnanec musí začít pečovat o dítě osobně, i když k uzavření škol došlo již na počátku března.

Odpověď: Podle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí se za počátek běhu podpůrčí doby považuje okamžik vzniku potřeby péče o dítě. Nikoliv okamžik uzavření škol. Tedy lze požádat o pracovní volno a o dávku nemocenského pojištění v okamžiku, kdy je potřeba o dítě pečovat. Délka podpůrčí doby je stanovena na celou dobu, dokud bude trvat rozhodnutí o uzavření školního nebo předškolního zařízení. Požádat tedy lze i teprve nyní.

Je možné kombinovat čerpání ošetřovného a práci pro zaměstnavatele?

Rodiče se často ptají, jak se řeší, že sice existuje potřeba pečovat o dítě z důvodu uzavření škol a školek, ale také někdy lze péči o dítě vyřešit jiným způsobem a pro zaměstnavatele pracovat. Zejména se jedná o případy, kdy je žádoucí, aby pracovali, protože to vyžaduje potřeba u zaměstnavatele.

Odpověď: Zaměstnavatel vyplňuje v tiskopisu dny, kdy zaměstnanec pracoval a kdy čerpal dávku. Takže není vyloučeno, aby v některé dny zaměstnanec pracoval, je-li to možné. Stejně tak se vyplňuje v tiskopisu, v případě, že se rodiče v čerpání dávky ošetřovného střídají, kdy dávku čerpala druhá osoba.

Můžu čerpat ošetřovné i ve zkušební době?

V mnoha případech se stalo, že k uzavření škol došlo v situaci, kdy rodič je ve zkušební době. Existuje proto obava, že na dávku ošetřovného nebude nárok, protože má rodič málo odpracováno.

Odpověď: Toto se nezakládá na pravdě, na dávku v době existujícího pracovního poměru vznikne nárok vždy, žádná minimální odpracovaná doba neexistuje. Fakt, že rodič čerpá ošetřovné, ale neuchrání rodiče před případným ukončením pracovního poměru ve zkušební době. Dávka ošetřovného však bude i v případě ukončení pracovního poměru vyplácena po celou dobu trvání důvodu pro její výplatu (tedy do otevření škol).

Může se čerpání ošetřovného ukončit a znovu obnovit?

Objevil se také dotaz, zda lze ukončit čerpání ošetřovného a po nějaké době znovu o tuto dávku požádat ze stejného důvodu, tedy, že jsou stále školy a školky uzavřeny.

Odpověď: Ze zákona taková možnost nevyplývá a také dle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí tento postup umožněn není. Lze ale využít možnosti, že zaměstnanec půjde do práce a v tiskopise jsou pak uvedeny dny, kdy pracoval a za tuto dobu mu není dávka ošetřovného vyplácena.

Nevíte

kudy kam?

Obraťte se na naši právní poradnu. Poradíme vám online, po telefonu nebo osobně – a hlavně bezplatně.

Co když během čerpání přestanu splňovat podmínky?

Dále se množí dotazy, jak je to s ošetřovným, když dítě dosáhne v době, kdy jsou stále školy uzavřeny, věku 13 let a také, když uzavřená školka svůj provoz obnoví (škol se to netýká, ty se otevřou až centrálním rozhodnutím vlády).

Odpověď: Posledním dnem vzniku nároku na ošetřovné je den předcházející 13. narozeninám dítěte. Pokud vám vznikl na dávku nárok již před dovršením 13. let věku dítěte, dávka se podle informace uvedené na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí bude vyplácet na toto dítě až do skončení mimořádných opatření.

Pokud školka obnoví svůj provoz, také odpadne důvod, pro který je ošetřovné vypláceno, a nárok na dávku i na pracovní volno skončí. Pokud by však školka znovu byla nucena zavřít, vznikne nový důvod pro nárok na volno a na dávku a bude možné o ošetřovné požádat znovu.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.