Mimořádný příspěvek na dítě 5 000 Kč

15. 7. 2022

Od 1. července 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě, na základě kterého poskytne stát dítěti jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady jednorázový příspěvek 5 000 korun. Připravili jsme pro vás nejdůležitější informace, kde a jak můžete o příspěvek žádat.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Kdo má na příspěvek nárok?

Příspěvek je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 nepřekročil jeden milion korun hrubého. Hranice věku dítěte je stanovena na den 1. 8. 2022. Nárok na příspěvek budou mít i děti, které se narodí do konce roku 2022. Nárok na příspěvek tedy budou mít děti narozené v období od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022.

Ke vzniku nároku na příspěvek je nutné (až na malé výjimky), aby dítě mělo na území České republiky trvalý pobyt a bydliště. Tato podmínka musí být splněna ke dni 1. 8. 2022 anebo, u později narozených dětí, ke dni jejich narození. Nárok na příspěvek nemají děti, které jsou v ústavním zařízení pro péči o děti nebo mládež poskytujícím mu plné přímé zaopatření podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Za osoby, jejichž příjem je pro vznik nároku na příspěvek posuzován,

považuje zákon následující osoby:

  • a) rodič,
  • b) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů; co se rozumí rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, stanoví zákon o státní sociální podpoře,
  • c) manžel nebo partner rodiče nebo osoby podle písmene b),
  • d) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle písmene b),
  • e) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písmene b), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písmene b) žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek. 

Posuzované započitatelné příjmy

Zákon stanoví také přesným výčtem, co se považuje za započitatelné příjmy. Jedná se prakticky o stejné druhy příjmů, které jsou rozhodné například pro přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Posuzují se příjmy z roku 2021.

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Nárok na příspěvek je navázán na samotné dítě. Zákonný zástupce (či pěstoun) je pouze osobou, která tento nárok za nezletilé dítě uplatňuje. V případě střídavé péče může žádost podat za dítě fakticky kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije. Má tedy smysl, aby o příspěvek žádal ten rodič, v jehož rodině je příjem pod stanovenou hranicí, a dohodnout se na využití příspěvku ve prospěch dítěte. 

Kde o příspěvek zažádat 

Automaticky bude jednorázový příspěvek vyplacen v srpnu rodičům, kteří mají v červenci nárok na přídavek na dítě. Ostatní budou muset podat žádost o příspěvek, a to buď elektronicky přes webovou aplikaci, nebo osobně na vybraných kontaktních místech Czech POINT.  

K podání přes webovou aplikaci je třeba přihlásit se prostřednictvím identity občana www.identitaobcana.cz. V žádosti se příjmy prokazují čestným prohlášením o výši rozhodného příjmu posuzovaných osob v roce 2021. Příjmy jsou pak ověřeny u Finančního úřadu a ČSSZ.  

Podat žádost bude možné od 15. srpna 2022 do 1. července 2023 na této stránce.

Tento jednorázový příspěvek nepodléhá zdanění dle zákona o daních z příjmu a nebude se započítávat do rozhodného příjmu pro dávky státní sociální podpory, takže na ně nebude mít vliv.

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.