Mimořádná okamžitá pomoc

23. 1. 2024

Mimořádná okamžitá pomoc se řadí mezi sociální dávky v hmotné nouzi. Stát ji poskytuje jako pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je třeba poskytnout pomoc bezprostředně.

Průvodce zákony pro rodiče 2024

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Tato potřeba bezprostřední pomoci může nastat při nenadálé životní události, kdy:

  • hrozí újma na zdraví (osoba má nižší příjmy, než je částka existenčního minima, tj. 3 130 Kč),
  • nastala vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár),
  • je nezbytný výdaj např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh,
  • je nezbytný výdaj na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte,
  • je nezbytný výdaj na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti,
  • hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody).

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou (až na výjimku) jednorázovou. Nárok vzniká v okamžiku, kdy je osoba úřadem uznána za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně.

Mimořádná okamžitá pomoc náleží žadateli v kalendářním měsíci, ve kterém byla uplatněna písemná žádost a zároveň nastala situace, pro kterou je pomoc žádána. Písemná žádost se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR. Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí:

  • místem, kde osoba bydlí nebo kde se skutečně zdržuje,
  • jestliže však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky úřadu práce, kde osoba bydlí nebo kde se skutečně zdržuje, je místně příslušnou krajská pobočka úřadu práce, v jejímž správním obvodu k této situaci došlo. O dávku lze nově požádat na stránkách MPSV i online.

Dávka se poskytuje na základě celkového zhodnocení individuální a příjmové, sociální a majetkové situace žadatele (u některých situací společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního výdaje.

Mimořádná okamžitá pomoc by se neměla poskytovat na již uhrazený náklad, protože v ten okamžik již prostředky k úhradě nákladu potřeba nejsou. Výjimečně lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout i v situacích, kdy osoba musela již určitý náklad uhradit před podáním žádosti či před jejím vyhodnocením. Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje na léky, na zdravotnické zákroky, na kompenzační pomůcky a jejich opravu nebo na úhradu náhradních dílů.

Nevíte

kudy kam?

Obraťte se na naši právní poradnu. Poradíme vám online, po telefonu nebo osobně – a hlavně bezplatně.

Situace, v nichž lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout

1

Osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví.
Dávku lze poskytnout pouze v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima, v případě nezaopatřeného dítěte do jeho životního minima.

2

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby (osob společně posuzovaných) jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.
Maximální výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce.

Mimořádná okamžitá pomoc může být dále poskytnuta osobě, kterou postihne jiná událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb.

Dávku lze poskytnout až do výše 20násobku částky životního minima jednotlivce, v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích s přihlédnutím majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (osobám společně posuzovaným).

3

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu.
Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní potřebný a odůvodněný výdaj s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby.

4

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. lednička, pračka, postel).
Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.

5

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí (například škola v přírodě, sportovní činnost, kroužek).
Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.

6

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením.

Sociální vyloučení může hrozit zejména osobě, která:
1. je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
2. je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
3. je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
4. nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
5. je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce. Tuto dávku je možné přiznat s ohledem na konkrétní situaci osoby opakovaně i v jednom měsíci.

Jak o dávku požádat

Formulář pro podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc naleznete na stránkách MPSV, kde jsou i pokyny pro vyplnění a další přílohy potřebné pro podání žádosti.

Žádost je možno podat v listinné podobě na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR nebo elektronickou formou e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím datové schránky nebo online s využitím identity občana.

Další informace

Více k tématu najdete v e-booku Průvodce zákony

Na více než 300 stránkách najdete vzory smluv a žádostí, příběhy rodičů a konkrétní doporučení, jak v různých situacích postupovat.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Chci dostávat pravidelné info od Aperio

Průvodce zákony pro rodiče na rok 2024
Stáhněte si aktualizovanou příručku plnou praktických informací, tipů, vzorů žádostí a užitečných odkazů.
Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.