Obchodní podmínky pro eshop APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

  • se sídlem: Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2
  • identifikační číslo: 26528215
  • zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem Praha, spisová značka L 1650.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., se sídlem Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2, (dále jen „Aperio“) upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) nebo smlouvy o poskytování služeb - kurzů pořádaných obchodní společností (dále jen “smlouva o poskytování služeb”) uzavíranáých mezi Aperiem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Klient“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího/Aperia. Dotýkají-li se tyto obchodní podmínky obou typů smluv, pak užívají označení “smlouva” v čísle jednotném. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.eshop.aperio.cz (dále jen “webová stránka”)

1.2. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde : www.aperio.cz/ochrana-osobnich-udaju

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ve smlouvě je možné sjednat odchylná ustanovení od obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může Aperio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti.

2. Některé definice

2.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží/službu, případně za dopravu;

2.2. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

2.3 E-shop je internetový obchod provozovaný Námi na adrese www.eshop.aperio.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží/služeb;

2.4. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

2.5. My jsme nezisková organizace Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., se sídlem Dřevná 382/2, Praha 2 Nové Město, 128 00, IČ 26528215 Dřevná 2, Praha 2 Nové Město, 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. L 11650/MSPH vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail aperio@aperio.cz, telefonní číslo +420 739 062 011 - jinak také prodávající

2.6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží nebo služeb s Námi;

2.7. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;

2.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, jinak také kupující;

2.9. Zboží/služby - (např. kurzy) je vše, co můžete nakoupit na Našem E-shopu uvedeném v bodě 2.3.

2.10. Obchodní podmínky - jsou tyto obchodní podmínky platné pro E-shop Aperia - Společnosti pro zdravé rodičovství, z.s. ve znění účinném ke dni Vaší objednávky.

3. Obecná ustanovení a poučení

3.1. Koupě Zboží/služeb je možná dle těchto Obchodních podmínek jen přes webové rozhraní E-shopu.

3.2. Při nákupu Zboží/služeb je Vaší povinností poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

4. Uzavření smlouvy

4. 1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž Vaše náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradíte Vy sami.

4.2. Žádné další náklady na použití komunikačních prostředků nad rámec celkové ceny Zboží/služby Vám námi nebudou účtovány. Odesláním . Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a. Informace o nakupovaném Zboží/službě (na E-shopu označujete Zboží/službu, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přihlásit se“);

b. Informace o Ceně, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží/služby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně za Zboží/službu, Ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží/služby a způsobu jeho doručení;

c. Vaše identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží nebo poskytnout Službu, tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, a e-mailovou adresu. Případně můžete přidat poznámku k objednávce.

4.3. V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Před dokončením Objednávky je třeba ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. 4.4.K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po provedení finální kontroly Vašich údajů, prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku”, dokončíte Objednávku a všechny vyplněné informace budou odeslány přímo Nám.

4.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, co Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Obchodní podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

4.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží/služby nejsou dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží/služeby (kurzy), než kolik je z naší strany k dispozici. Informaci o nabízeném počtu Zboží/služeb se Vám vždy v rámci E-shopu budeme snažit předem poskytnout. Mohou však nastat okolnosti, pro které z naší strany nebude možné mít informace v nabídce aktuální. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat. Zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce, pokud to bude možné. Smlouva bude v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku písemně (e-mailem) potvrdíte.

4.7. V případě, že by v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky byla uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží/službu za tuto Cenu dodat a to ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u našich obdobných produktů a služeb, nebo u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

4.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

4.9. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží/služby využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte a sleva bude odpovídat naší nabídce, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

4.10. Veškerá prezentace zboží a služeb Aperia umístěná na webových stránkách www.eshop.aperio.cz je informativního charakteru a Aperio není povinno smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.11 Webové stránky Aperia obsahují informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může Klient uhradit Aperiu následujícími způsoby:

a. Bezhotovostně bankovním převodem na účet Aperia č. 2700197659/2010, vedený u společnosti FIO (dále jen „účet Aperia“). Tento účet bude kupujícímu sdělen také v písemném potvrzení objednávky a v zálohové faktuře vč. variabilního symbolu pro platbu;

b. Výjimečně po předchozí domluvě v hotovosti na adrese sídla Aperia při převzetí zboží či služby;

c. Služby Aperia lze hradit také prostřednictvím spolupracujících společností (Benefity, Benefity Plus ad.). Jejich aktuální seznam najdete u profilu jednotlivých služeb. Platba v tomto případě probíhá dle obchodních pravidel zprostředkovatele.

5.2. Společně s kupní cenou zboží je Klient povinen zaplatit Aperiu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti je cena zboží či služby splatná při převzetí zboží nebo před konáním služby. V případě bezhotovostní platby je cena zboží či služby splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy a zároveň vždy před konáním služby.

5.4. U bezhotovostní platby je Klient povinen uvést při úhradě ceny zboží/služeb variabilní symbol platby uvedený v potvrzení objednávky i na faktuře . V případě bezhotovostní platby je závazek Klienta uhradit cenu zboží či služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Aperia.

5.5. Aperio požaduje vždy uhrazení celé kupní ceny Klientem před odesláním zboží nebo dodání služby Klientovi.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Aperiem Klientovi nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Aperio vystaví Klientovi na základě smlouvy zálohovou fakturu, kterou po úhradě za zboží/službu odešle v elektronické podobě na e-mailovou adresu Klienta. Daňový doklad - fakturu vystaví a odešle Aperio v elektronické podobě na e-mailovou adresuKlienta po dodání zboží/služby. Klient s tímto souhlasí. Aperio není plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Odstoupení od kupní smlouvy - zboží

6.1 Nejedná-li se o případ, kdy nelze podle Občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, má Klient právo od smlouvy na dodávku zboží odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy na dodávku zboží může Klient zaslat na adresu sídla Aperia či na adresu elektronické pošty Aperia aperio@aperio.cz.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy na dodávku zboží dle čl. 4.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Klientem Aperiu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Aperiu. Odstoupí-li Klient od smlouvy na dodávku zboží, nese Klient náklady spojené s vrácením zboží Aperiu.

6. 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek vrátí Aperio peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Klientem, a to stejným způsobem, jakým je Aperio od Klienta přijalo. Odstoupí-li Klient od smlouvy, Aperio není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky Klientovi dříve, než mu Klient zboží vrátí.

6.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Aperio oprávněno jednostranně započíst proti nároku Klienta na vrácení kupní ceny.

6. 5. V případech, kdy má Klient právo odstoupit, je Aperio také oprávněno kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Klientem. V takovém případě vrátí Aperio Klientovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Klientem.

7. Odstoupení od smlouvy na poskytnutí služby (kurzy)

7.1. Klient má právo odstoupit od smlouvy (odhlásit se z kurzu) za níže uvedených podmínek. Odhlášení z kurzu musí Klient zaslat e-mailem na adresu: kurzy@aperio.cz, případně o tom může předem informovat Aperio na telefonu: 773 644 569. Odhlášení z kurzu je účinné až v okamžiku, kdy Klient obdrží potvrzení přijetí zprávy o odhlášení z kurzu, které mu zašle Aperio.. V případě, že Klient neobdrží e-mailové potvrzení do 3 pracovních dnů, je nutné, aby Klient kontaktoval Aperio znovu.

7.2. STORNO PODMÍNKY:

Při odhlášení z kurzu více než 21 kalendářních dní předem vracíAperio Klientovi 100% kurzovného.

Při zrušení účasti 20 - 4 kalendářní dny před konáním akce vracíAperio Klientovi 30% kurzovného.

Při odhlášení 3-0 kalendářních dní před konáním akce nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

7.3. Část kurzovného, kterou by podle storno podmínek mělo Aperio vrátit Klientovi, může Aperio po domluvě s Klientem přesunout jako zálohu na jiný Klientem objednaný termín.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy Klientem vrátí Aperio peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Klientem, a to bezhotovostně na účet, ze kterého Klient službu uhradil.

7.5. Aperio je oprávněno od smlouvy s klientem odstoupit z provozních důvodů (např. nemoc lektora, restriktivní opatření vlády ČR spojená s nepříznivou epidemiologickou situací apod). V takovém případě vrátí Aperio Klientovi peněžní prostředky v plné výši či poměrně ve výši odpovídající nevyčerpané části služeb do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, ze kterého Klient službu uhradil.

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností: Osobní odběr na Naší adrese nebo prostřednictvím dopravních společností. Doba doručení Zboří vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.

8.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

8.3. Je-li Aperio podle smlouvy povinno dodat zboží na místo určené Klientem v objednávce, je Klient povinen převzít zboží při dodání.

8.4.V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5. Při převzetí zboží od přepravce je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.

8.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Aperia, jsou-li Aperiem vydány.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Klient u Aperia na adrese jeho sídla.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Klient nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Aperio není ve vztahu ke Klientovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

10.3. Vyřizování stížností Klienta zajišťuje Aperio prostřednictvím elektronické adresy aperio@aperio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Aperio na elektronickou adresu Klienta.

10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Aperiem a Klientem ze smlouvy.

10.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.6. Aperio je oprávněno k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.7. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Aperio je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněno používat elektronickou adresu Klienta, příp. jeho kontaktní osoby, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Klientovi poskytl. Obdobně je oprávněným zájmem Aperia zpracovávat na základě předchozího kontaktu s Klientem osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem přímého marketingu. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu, resp. vyslovení námitky ze strany Klienta podle článku 21 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

11.2. Sběr a ukládání cookie na webových stránkách Aperia jsou popsány přímo na těchto stránkách.

12. Doručování

12.1. Oznámení týkající se vztahů Aperia a Klienta, zejména týkající se odstoupení od smlouvy mohou smluvní strany doručovat prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v č. 12.3. u konkrétní objednávané služby nebo zboží.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Objednávce, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

13.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

13.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

13.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

13.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

13.7. Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

13.8. Kontaktní údaje Aperia:

  • adresa pro doručování: Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2
  • zboží: adresa elektronické pošty aperio@aperio.cz, telefon +420 222 364 083
  • kurzy: adresa elektronické pošty kurzy@aperio.cz, telefon +420 773 644 569

V Praze dne 21. 1. 2022

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.