Obchodní podmínky pro e-shop APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., se sídlem Dřevná 382/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, identifikační číslo 26528215, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem Praha, spisová značka L 11650 (dále jen „Aperio“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (kurzů) poskytovaných Aperiem, které jsou uzavírány mezi Aperiem jako prodávajícím a/nebo poskytovatelem služeb a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím e-shopu (internetového obchodu), který provozuje Aperio na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.eshop.aperio.cz

1.2. Klientem může být spotřebitel ve smyslu

ustanovení § 419 OZ (dále jen „spotřebitel“) a/nebo podnikatel ve smyslu

ustanovení § 420 OZ (dále jen „podnikatel“).

1.3. Informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://www.aperio.cz/ochrana-osobnich-udaju

1.4. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy. Ve smlouvě je možné případně sjednat odchylná ustanovení od obchodních podmínek. Odchylná ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Koupě zboží/služeb je možná dle těchto obchodních podmínek jen přes webové rozhraní e-shopu.

1.6. Při nákupu zboží/služeb je povinností klienta poskytnout Aperiu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které klient poskytl Aperiu při uskutečnění objednávky budeme považovat za správné a pravdivé.

1.7. Znění obchodních podmínek může Aperio průběžně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.8 Uzavřením kupní smlouvy klient vyjadřuje výslovný souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, a potvrzuje, že se s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem řádně seznámil. Na obchodní podmínky a reklamační řád je klient dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy Aperiem upozorněn a má možnost se s nimi řádně seznámit.

1.9. Pro úpravu vztahů mezi Aperiem a klientem – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 odst. 1 OZ, ani se nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Část čtvrtá Hlava I Díl 4 OZ), zejména ustanovení § 1829 a násl. OZ. Pro vztah mezi Aperiem a klientem - podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 OZ: klient - podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Klient – podnikatel dále nemá v souladu s § 2943 OZ nárok na náhradu škody způsobené vadným výrobkem.

1.10. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového ustanovení se uplatní ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

2. Definice pojmů

2.1. Aperio je nezisková organizace Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., se sídlem Dřevná 382/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 26528215, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 11650, e-mail: aperio@aperio.cz, tel.: +420 739 062 011;

2.2. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za zboží/službu, případně za náklady na balné a dopravu;

2.3. Dar má význam uvedený v článku 3.10;

2.4. E-shop je internetový obchod provozovaný Aperiem na adrese www.eshop.aperio.cz, na kterém bude probíhat nákup zboží/služeb;

2.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty;

2.6. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která s Aperiem uzavírá smlouvu prostřednictvím e-shopu. Slovo Klient zahrnuje pro zjednodušení osoby ve všech rodech.

2.7. Obchodní podmínky jsou tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky.

2.8. Objednávka je neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy učiněný klientem prostřednictvím e-shopu;

2.9. OZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

2.10. Smlouva je kupní smlouva a/nebo smlouva o poskytování služeb mezi Aperiem a klientem sjednaná na základě řádně vyplněné objednávky zaslané Aperiu prostřednictvím e-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Aperia klient obdrží potvrzení objednávky;

2.11. Účet Aperia má význam uvedený v článku 4.1;

2.12. Zboží/služby jsou věci a/nebo služby (kurzy) nabízené Aperiem prostřednictvím e-shopu;

2.13. ZOS je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž klientovy náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí klient sám. Žádné další náklady na použití komunikačních prostředků nad rámec celkové ceny zboží/služby klientovi nebudou účtovány. Telefonní linky Aperio určené pro komunikaci s klientem odpovídají základní sazbě operátora. Odesláním objednávky souhlasíte s využitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření a plnění smlouvy.

3.2. Aby mohlo dojít k uzavření smlouvy, musí klient nejprve na e-shopu učinit objednávku. V objednávce musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném zboží/službě (na e-shopu označujete zboží/službu, o jejichž nákup máte zájem, tlačítkem “Objednat”);

b) Informace o ceně, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží/služby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně za zboží/službu, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě klientem zvoleného zboží/služby a způsobu jeho doručení;

c) identifikační údaje klienta sloužící k tomu, aby Aperio mohlo doručit zboží nebo poskytnout službu, tedy jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresu, telefonní číslo, a e-mailovou adresu. Klient případně může přidat i poznámku k objednávce.

3.3. V průběhu tvorby objednávky klient může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Před dokončením objednávky má klient v e-shopu proklik na tyto obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů. Po přečtení obchodních podmínek a podmínek týkajících se ochrany osobních údajů a provedení finální kontroly zadaných údajů ze strany klienta, klient prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku“, potvrdí seznámení se a souhlas s uvedenými podmínkami a dokončí objednávku. Všechny vyplněné informace budou odeslány Aperiu.

3.4. Objednávku v co nejkratší době poté, co bude Aperiu doručena, Aperio potvrdí automaticky generovanou zprávou odeslanou na klientovu e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky. Potvrzením objednávky Aperiem dochází k uzavření smlouvy.

3.5. Informaci o nabízeném zboží/službách se Aperio klientovi vždy v rámci e-shopu Aperio snaží předem poskytnout. Mohou však nastat okolnosti, pro které nebude možné mít informace v nabídce aktuální. V případě, že by v rámci e-shopu nebo v návrhu objednávky byl uveden chybný počet nabízeného zboží/služeb, nebo chybná cena, případně další chybné informace, není Aperio povinno zboží/službu klientovi dodat a to ani tehdy, kdy klient obdrží potvrzení objednávky. V takové situaci bude Aperio klienta bezodkladně kontaktovat a buď odstoupí od smlouvy, nebo zašle klientovi nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy klient tuto novou nabídku potvrdí (prostřednictvím e-mailu). V případě, že klient nabídku nepotvrdí ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je Aperio oprávněno od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u obdobných produktů a služeb Aperio nebo u jiných prodejců nebo v ceně chybí či přebývá cifra.

3.6. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, klientovi vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

3.7. V některých případech Aperio umožňuje na nákup zboží/služby využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby klient v rámci objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole nazvaného “Dárky a slevy”. Pokud tak klient učiní a sleva bude odpovídat nabídce Aperia, bude klientovi příslušné zboží/služba poskytnuto s touto slevou.

3.8. Veškerá prezentace zboží a služeb Aperia v e-shopu je informativního charakteru a Aperio není povinno smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.9. Webové stránky Aperia obsahují informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.10. Na zboží, které je klientovi poskytnuto Aperiem zdarma jako dárek nebo obdobná pozornost za uskutečnění nákupu u Aperia (dále jen „dar“), se neuplatní ustanovení o kupní smlouvě a daný vztah se řídí úpravou smlouvy darovací podle OZ. Darovací smlouva je mezi Aperiem a klientem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany klienta, je klient povinen dar Aperiu vrátit, a to předtím, než mu ze strany Aperia bude vrácena cena za plnění podle smlouvy, od které klient odstoupil.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží/služby dle smlouvy může klient uhradit Aperiu následujícími způsoby:

a) Bezhotovostně bankovním převodem na účet Aperia č. 2700197659/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet Aperia“). Tento účet bude kupujícímu sdělen také v písemném potvrzení objednávky a v zálohové faktuře vč. variabilního symbolu pro platbu;

b) Výjimečně po předchozí domluvě v hotovosti na adrese sídla Aperia při převzetí zboží či služby;

c) Služby Aperia lze hradit také prostřednictvím spolupracujících zprostředkovatelských společností (Benefity, Benefity Plus ad.). Jejich aktuální seznam najdete u profilu jednotlivých služeb. Platba v tomto případě probíhá dle obchodních pravidel zprostředkovatele.

4.2. Společně s cenou zboží/služby je klient povinen zaplatit Aperiu také náklady spojené s balením a dodáním zboží/služby ve smluvené výši. Aperio požaduje vždy uhrazení celé kupní ceny vč. nákladů spojených s balením a dodáním zboží/služby klientem před odesláním zboží nebo dodáním služby klientovi.

4.3. V případě platby v hotovosti je cena zboží či služby splatná při převzetí zboží nebo před poskytnutím služby. V případě bezhotovostní platby je cena zboží či služby splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy a zároveň vždy před dodáním zboží/poskytnutím služby.

4.4. U bezhotovostní platby je klient povinen uvést při úhradě ceny zboží/služeb variabilní symbol platby uvedený v potvrzení objednávky i na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu zboží či služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Aperia.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Aperiem klientovi nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Aperio vystaví klientovi na základě uzavřené smlouvy zálohovou fakturu, kterou po úhradě za zboží/službu odešle v elektronické podobě na e-mailovou adresu klienta. Daňový doklad - fakturu vystaví a odešle Aperio v elektronické podobě na e-mailovou adresu klienta po dodání zboží/služby. Klient s tímto souhlasí. Aperio není plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Odstoupení od kupní smlouvy - zboží

5.1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze podle OZ od smlouvy odstoupit, má klient právo od smlouvy na dodávku zboží odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy na dodávku zboží může klient zaslat na adresu sídla Aperia či na adresu elektronické pošty Aperia aperio@aperio.cz.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy na dodávku zboží dle čl. 5.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být klientem Aperiu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Aperiu. Odstoupí-li klient od smlouvy na dodávku zboží, nese Klient své náklady spojené s vrácením zboží Aperiu.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí Aperio peněžní prostředky přijaté od klienta (zahrnující kupní cenu a náklady na nejlevnějsí nabízený způsob dopravy na e-shopu) do čtrnácti (14) dnů od účinného odstoupení od smlouvy klientem, a to stejným způsobem, jakým je Aperio od klienta přijalo. Odstoupí-li klient od smlouvy, Aperio není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi dříve, než mu klient vrátí zboží a jiné plnění (např. dar) poskytnuté na základě dané smlouvy, od které klient odstoupil.

5.4. V případech, kdy má klient právo odstoupit od smlouvy, je Aperio také oprávněno kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží klientem. V takovém případě vrátí Aperio klientovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený klientem.

6. Odstoupení od smlouvy na poskytnutí služby (kurzy a mediace)

6.1. Klient má právo odstoupit od smlouvy na poskytnutí služby (kurzu nebo mediace) (tj. odhlásit se z kurzu nebo mediace) za níže uvedených podmínek. Odhlášení musí klient zaslat e-mailem na adresu: kurzy@aperio.cz. Odhlášení je účinné až v okamžiku, kdy klient obdrží potvrzení přijetí zprávy o odhlášení, které mu zašle Aperio. V případě, že klient neobdrží e-mailové potvrzení do 3 pracovních dnů, je nutné, aby Klient kontaktoval Aperio znovu.

6.2. STORNO PODMÍNKY:

Při odhlášení z kurzu (nebo mediace) více než 21 kalendářních dnů před konáním vrátí Aperio klientovi 100% zaplaceného kurzovného (ceny služby).

Při zrušení účasti 20 - 4 kalendářní dny před konáním kurzu (nebo mediace) vrátí Aperio klientovi 30% kurzovného (ceny služby).

Při odhlášení 3-0 kalendářních dnů před konáním kurzu (nebo mediace) nevzniká klientovi nárok na vrácení kurzovného (ceny služby).

6.3. Část kurzovného (ceny služby), kterou by podle storno podmínek mělo Aperio vrátit klientovi, může Aperio po domluvě s klientem přesunout jako zálohu na jinou klientem objednanou služby či jiný termín konání původně objednané služby. V případě Akademie pro lektorky předporodní přípravy výše uvedené neplatí, záloha 5.000 Kč je nevratná.

6.4. V případě účinného odstoupení od smlouvy klientem vrátí Aperio peněžní prostředky přijaté od klienta ve výši dle odst. 6.2. těchto obchodních podmínek do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Klientem, a to bezhotovostně na účet, ze kterého klient službu uhradil.

6.5. Aperio je oprávněno od smlouvy s klientem odstoupit z provozních důvodů (např. nemoc lektora, restriktivní opatření vlády ČR nebo orgánu veřejné moci spojená s nepříznivou epidemiologickou situací, apod), nebo z důvodů uvedených v odst. 3.5. V takovém případě vrátí Aperio klientovi peněžní prostředky v plné výši či poměrně ve výši odpovídající nevyčerpané části služeb do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, ze kterého klient službu uhradil.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Zboží bude klientovi doručeno způsobem dle volby klienta v objednávce, a to z následujících možností: osobní odběr v sídle Aperia nebo prostřednictvím dopravních společností. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.

7.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

7.3. Je-li Aperio podle smlouvy povinno dodat zboží na místo určené klientem v objednávce, je klient povinen převzít zboží při dodání.

7.4. V případě, že je z důvodů na straně klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí klient zásilku od přepravce převzít.

7.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Aperia, jsou-li Aperiem vydány.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a ZOS).

8.2. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u Aperia na adrese jeho sídla.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Klient nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Aperio není ve vztahu ke klientovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

9.3. Vyřizování stížností klienta zajišťuje Aperio prostřednictvím elektronické adresy aperio@aperio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle Aperio na elektronickou adresu klienta.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Aperiem a klientem ze smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Aperio je oprávněno k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Aperio je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněno používat elektronickou adresu klienta, příp. jeho kontaktní osoby, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již klientovi poskytl. Klient je oprávněn kdykoliv odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, a to prostřednictvím odkazu pro odhlášení uvedeného v dané zprávě nebo prostřednictvím oznámení Aperiu způsobem dle článku 11.

10.2. Sběr a ukládání cookies na webových stránkách Aperia jsou popsány přímo na těchto stránkách. Preference sběru a ukládání cookies na webových stránkách www.eshop.aperio.cz a www.aperio.cz si volí sám uživatel.

11. Reklamační řád - zboží

11.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

11.2. Aperio odpovídá klientovi, že zboží při převzetí nemá vady. Aperio zejména odpovídá, že v době, kdy klient zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Aperio nebo výrobce popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který Aperio uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3. Klient je obecně oprávněn uplatnit u Aperia právo z vady zboží (reklamaci) do 24 měsíců od dodání zboží. V případě, že je na zboží uvedeno datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti, může klient uplatnit právo z vadného plnění pouze do data spotřeby nebo minimální trvanlivosti vyznačeného na obalu zboží.

11.4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, má klient právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může klient požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má klient právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má klient i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má klient i právo od smlouvy odstoupit.

11.5. Neodstoupí-li klient od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Klient má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Aperio nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Aperio nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy klientovi působilo značné obtíže.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Veškerou písemnou korespondenci s klientem bude Aperio doručovat elektronickou poštou a to na e-mailovou adresu klienta uvedenou ve smlouvě nebo přes kterou klient Aperio kontaktoval. Oznámení týkající se vztahů Aperia a klienta, zejména týkající se odstoupení od smlouvy může klient doručovat prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v č. 11.6. V případě, že od smlouvy odstoupí Aperio, bude projev odstoupení podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a doručen elektronickou poštou na e-mailovou adresu klienta uvedenou ve smlouvě.

12.3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Aperio odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá nepřetržitě po dobu delší než 10 dnů, má Aperio i klient právo od Smlouvy odstoupit.

12.4. Smlouvu včetně obchodních podmínek Aperio archivuje v elektronické podobě po dobu 5 let.

12.5. Přílohou podmínek jsou vzorové formuláře pro reklamaci a odstoupení od smlouvy, který naleznete zde viz níže v dokumentu.

12.6. Kontaktní údaje Aperia:

  • adresa pro doručování: Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2
  • kontakty ohledně zboží: adresa elektronické pošty aperio@aperio.cz,
  • telefon +420 739 062 011
  • kontakty ohledně kurzů: adresa elektronické pošty kurzy@aperio.cz,
  • telefon +420 773 644 569

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 3.5.2022.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy. Formulář je zapotřebí vytisknout, podepsat a zaslat na níže uvedenou adresu nebo podepsat a zaslat v elektronické podobě na následující adresu elektronické pošty: aperio@aperio.cz)

Adresát:

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Dřevná 382/2 

128 00 Praha 2 

 

Zákazník:

Jméno: _____________________________

Příjmení: _____________________________

Bydliště: _____________________________

Telefon: _____________________________

Email: _____________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy / smlouvy o poskytování služeb (kurzu)*  uzavřené dne _______________ ohledně následujícího zboží / kurzu*:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Částku, kterou jsem na základě výše smlouvy zaplatil(a), mně vraťte zpět způsobem, jakým byla uhrazena (tj. poukázáním na bankovní účet, z kterého byla zaplacena).  

V ________________________, dne ______________________

______________________

(vlastnoruční podpis)

* nehodící se škrtněte

Reklamační formulář

Vyplňte tento formulář a odešlete jej v případě, že si přejete uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) ve vztahu k zakoupenému zboží – viz článek 10 obchodních podmínek. 

Formulář je zapotřebí vytisknout, podepsat a spolu s reklamovaným zbožím doručit na níže uvedenou adresu. 

Adresát:

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Dřevná 382/2 

128 00 Praha 2 

 

Zákazník:

Jméno a příjmení: _____________________________

Bydliště: _____________________________

Telefon: _____________________________

Email: _____________________________

Číslo objednávky: _____________________________

Datum objednávky: _____________________________

Datum doručení zboží: _____________________________

Popis vady:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Preferovaný způsob řešení reklamace: oprava/výměna zboží/vrácení peněz*

 

* nehodící se škrtněte

V ________________________, dne ______________________

______________________

(vlastnoruční podpis)

Darujte rodičům oporu a dětem klid
Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.