Zásady zpracování osobních údajů Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

1. Úvodní ustanovení


Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro klienty organizace APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., Dřevná 2, Praha 2, 128 00, IČ 26528215, registrované ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L 11650 (dále jen „Aperio“),  je informovat Vás, klienty Aperia o tom, jaké osobní údaje o Vás Aperio jako správce zpracovává při poskytování služeb (např. poradenství, kurzů) a prodeji zboží, zasílání newsletterů a při návštěvách internetových stránek provozovaných Aperiem. Dále Vás tímto informujeme o k jakým účelům a jak dlouho Aperio tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) a dalšími právními předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů( dále společně jen „právní předpisy o OOÚ“ ) za účelem zajištění informační povinnosti Aperia jako správce dle čl. 13 GDPR.

2. Zasílání newsletteru – zpracování osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami GDPR a zařazením do databáze“, poskytujete souhlas k tomu, aby Aperio zpracovávalo vámi poskytnuté osobní údaje dle dále uvedených podmínek:

Zpracovávané údaje 

Aperio bude uchovávat a zpracovávat následující údaje: vaše jméno, příjmení, e-mail, kraj vašeho pobytu, gender a telefonní číslo (pokud nám jej poskytnete). K těmto údajům APERIO přiřazuje dále údaje o službách, které jste využili.

Účely zpracování:

  • zařazení do databáze Aperia  sloužící k rozesílání informací souvisejících s Aperiem
  • zpracování statistik
  • poděkování a případné personalizované žádosti o dar (e-mailem nebo telefonicky)

Důvodem pro shromažďování a zpracovávání jména, příjmení, genderu a kontaktů je informování o činnosti Aperia včetně žádostí o dar, informace o kraji pobytu slouží pro zmapování dosahu našich služeb, ke statistickým účelům.

Informace související s Aperiem mohou být zasílány e-mailem, předávány telefonicky nebo prostřednictvím personalizovaných reklam na Facebooku, Skliku a Google Adwords.

Právní důvod zpracování a doba zpracování 

Právním důvod zpracování je Váš souhlas, který je dobrovolný. Údaje bude Aperio zpracovávat do doby, kdy svůj souhlas odvoláte e-mailem zaslaným na adresu: tereza.kochova@aperio.cz, nebo prokliknutím odkazu, který najdete v patičce každého hromadně zaslaného e-mailu. Na základě odvolání souhlasu dojde k výmazu e-mailového kontaktu z aktivního adresáře. Samotný e-mail pak zůstává na seznamu blokovaných, aby nedopatřením nemohlo dojít k nevyžádanému zaslání.

Zabezpečení  údajů

K Vašim osobním údajům budou mít přístup vybraní zaměstnanci Aperia, kteří spravují newsletter a databázi a dále zpracovatelé databáze – Josef Jelínek – nasidarci.cz a firma Ecomail, (nástroj sloužící k hromadným rozesílkám), se kterými máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu, Facebook, Seznam a Google; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

Kontaktní osoba pro newsletter: tereza.kochova@aperio.cz

3. Poskytování poradenství – zpracování osobních údajů


Odesláním dotazu do webové poradny, odesláním objednávky na osobní poradenství nebo odsouhlasením podmínek zde uvedených na začátku telefonického hovoru  na poradenskou linku Aperio berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje bude APERIO zpracovávat jakožto správce za účelem poskytnutí služby, sledování statistik a vykazování donorům, kteří hradí provoz poradny. 

Právní důvod zpracování

Právním důvod zpracování pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy s Vámi a také s donorem financujícím poskytnutí služby, a dále ochrana oprávněných zájmů Aperia jako správce, spočívající v nezbytnosti prokázání obsahu poskytovaných informací pro případ sporu. 

Osobní údaje, které Aperio v rámci poradenství zpracovává

Webová poradna – psychologické a právní poradenství:

jméno, příjmení, e-mail (kontaktní údaje slouží ke komunikaci s vámi), dotaz, kraj pobytu, text odpovědi; kategorie dotazu (problematika); stav konzultace (vyřešeno/odmítnuto); další údaje, pokud je uvedete: tazatel (matka/otec/oba rodiče/sólo matka/sólo otec/nezl. osoba/prarodič/jiný tazatel), věk. kategorie tazatele (0-17/18-35/36-54/55+); pohlaví; děti tazatele (do 6/do 18/do 26 let), jak jste se dozvěděli o Aperiu; systémem automaticky přiřazené údaje: ID konzultace; webové ID – č. dotazu; datum/čas zadání; dat/čas vyřešení (posl. změny); 

Osobní poradna – psychologické a právní poradenství:

jméno, příjmení, e-mail, telefon (kontaktní údaje slouží ke komunikaci s vámi), kraj pobytu, téma konzultace, průběh konzultace, kategorie dotazu (problematika), stav konzultace (vyřešeno/odmítnuto); datum/čas konzultace; další údaje, pokud je uvedete: tazatel (matka/otec/oba rodiče/sólo matka/sólo otec/nezl. osoba/prarodič/jiný tazatel), věk. kategorie tazatele (0-17/18-35/36-54/55+); pohlaví; děti tazatele (do 6/do 18/do 26 let); jak jste se dozvěděli o Aperiu; systémem automaticky přiřazené údaje: ID konzultace, další poskytnuté služby Aperia. 

Telefonická právní linka:

telefon, dotaz, odpověď na dotaz, kategorie dotazu, datum; další údaje, pokud jste je Aperiu sdělili: jméno, příjmení, kraj pobytu (kontaktní údaje slouží ke komunikaci s vámi), e-mail (doručení doplňujících informací na váš dotaz), pohlaví, tazatel (matka/otec/oba rodiče/sólo matka/sólo otec/nezl. osoba/prarodič/jiný tazatel); věk. kategorie tazatele (0-17/18-35/36-54/55+); děti tazatele (do 6/do 18/do 26 let); jak jste se o Aperiu dozvěděli; systémem automaticky přiřazené údaje: ID konzultace. 

Linka pro mámy a táty:

Poradenství na lince je anonymní, nejsou zpracovávány žádné osobní údaje. 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění následujících účelů zpracování osobních údajů: sledování kvality služeb, komunikace s Vámi, řešení případných sporů z poskytování služeb a vykazování použití služby donorovi financí na provoz poradny a pro statistické účely anonymně. Poté budou osobní údaje vymazány a dotazy a odpovědi budou automaticky anonymizovány, avšak nadále zůstanou v elektronickém systému a na webu poradny.

Zabezpečení  údajů

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze vybraní zaměstnanci a spolupracovníci Aperia, kteří poskytují poradenství a spravují databázi, a dále naši IT dodavatelé a správci databáze, se kterými máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

4. Kurzy pro veřejnost, e-knihy, propagační předměty a jiné – zpracování osobních údajů


Aperio má k dispozici údaje, které  zadáte do objednávky zboží či služby (zejm. kurzu), případně které Aperiu sdělíte dodatečně. 

Zpracovávané údaje: 

• u objednávky zboží a služby – jméno, příjmení, email, telefon, adresa,  „Kde jste se o našich kurzech dozvěděli?“.

• u předporodních kurzů – navíc předpokládaný termín porodu, nebo datum narození dítěte.

• u Akademie pro lektorky předporodní přípravy (dále jen “ALPP”) – dosažené vzdělání a pracovní CV, počet dětí  (pokud je vyplníte), datum narození. 

Účely zpracování:

• jméno, příjmení, e-mail a telefon, adresa – slouží ke kontaktu a komunikaci s vámi ohledně návštěvy služby  (zejm. kurzu), či prodeje a dodání zboží, uzavření smlouvy a administrace plateb.

• předpokládaný termín porodu nebo datum narození dítěte – pro určení optimálního termínu pro kurzy přípravy na porod a rodičovství a péče o dítě.

• datum narození – (jen u kurzů ALPP) za účelem uzavření smlouvy o studiu a vystavování certifikátů o studiu.

• vzdělání a pracovní CV, počet dětí – (jen u kurzů ALPP) – pro účely přijímacího řízení na kurz (dobrovolné údaje).

• údaj „Kde jste se o nás dozvěděli?“ – pro statistické a remarketingové účely. 

Právní důvod zpracování 

Právním důvodem zpracování je tak smlouva o prodeji zboží nebo poskytnutí služby (zejm. kurzu) uzavřená mezi Vámi a Aperiem. Na základě oprávněného zájmu vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik pro interní potřeby Aperia a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků. K vámi poskytnutým výše uvedeným údajům můžeme také přiřadit informace o službách Aperia, které jste využili, což slouží opět ke statistickým účelům pro naše vnitřní potřeby. Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů, zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, kurz, který jste navštívili a výše zaplacené částky za kurz.  

Souhlas s pořizováním záznamů

Během služby (zejm. kurzu) na základě § 6.1f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů může být Aperiem, nebo osobou jím pověřenou z akce pořizován zvukový nebo audiovizuální záznam a fotografie, na nichž může být zachycena i vaše osoba. Záznam a fotografie mohou být použity Aperiem za účelem prezentace této akce, jakožto činnosti spolku APERIO na jeho webových stránkách a sociálních sítích, případně v propagačních materiálech, nebo mohou být poskytnuty dalším subjektům za účelem informování o akci v médiích, nebo v případě Akademie lektorek přípravy na porod za účelem studia. Účelem není identifikovat konkrétní účastníky akce. Odesláním objednávky případně podpisem smlouvy o studiu vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním těchto záznamů a s výše uvedeným způsobem užití.  

Doba uchování osobních údajů

Informace Vámi poskytnuté na základě uzavřené smlouvy (uzavíráte odesláním objednávky) zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro účely administrativy a organizace služeb (zejm.kurzů), prodeje zboží vč. jeho dodání, účetnictví a evidence. Údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti, uchováváme po dobu zákonných archivačních lhůt. Údaje, které nepotřebujeme pro archivační účely, smažeme vždy na konci kalendářního roku po ukončení roku, ve kterém byla poskytnuta služba. 

Zabezpečení  údajů

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup zaměstnanci Aperia. Dále mohou mít k osobním údajům přístup naši dodavatelé IT a obdobných služeb, např společnost Google; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

5. Podnájem zasedací místnosti


Zpracovávané údaje 

Aperio jakožto správce osobních údajů shromažďuje následující údaje od podnájemce:

• jméno, příjmení podnájemce či kontaktní osoby podnájemce, firmu, IČ, fakturační adresu, e-mail, telefon. 

Účely zpracování

V rámci podnájmu prostor bude Aperio zpracovávat osobní údaje podnájemce, případně osoby oprávněné jednat za podnájemce (dále jen kontaktní osoba), za následujícími účely: Realizace smluvního vztahu a plnění zákonných povinností. 

Za účelem ochrany svých práv v případě sporu s podnájemcem bude Aperio zpracovávat identifikační údaje podnájemce či kontaktní osoby podnájemce uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje (adresa či místo podnikání podnájemce), a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). 

Právní důvod

Právním důvodem zpracování je smlouva o podnájmu zasedací místnosti uzavřená mezi podnájemcem a Aperiem a  plnění zákonných povinností (vedení účetnictví apod.) a oprávněný zájem Aperia na ochraně svých práv. 

V případě, že podnájemce či kontaktní osoba podnájemce s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. 

Doba uchování

Osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro  účely administrativy a organizace služeb, účetnictví a evidence, a pro případ reklamace nebo soudního sporu. Údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti, uchováváme po dobu zákonných archivačních lhůt.   

Zabezpečení osobních údajů

K vašim osobním údajům bude mít přístup pouze zaměstnanci Aperia, kteří administrují podnájem a dále  mohou mít k osobním údajům přístup naši dodavatelé IT a obdobných služeb,; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme. 

6. Fundraising – Darujme.cz – zpracování osobních údajů

Aperio využívá aplikaci Darujme.cz k získávání příspěvků na obecnou činnost nebo konkrétní projekty.  Při zadávání příspěvku přes tento portál zadáte výši daru a vyplníte základní údaje o sobě. Kliknutím na darovací tlačítko (většinou označené jako „Darovat“, ale mohou mít i jiná označení jako „Přispět, Podpořit“ apod.) dáte příslib poskytnutí daru naší neziskové organizaci.  Jakmile Váš dar obdržíme na náš bankovní účet, dojde k uzavření darovací smlouvy mezi Vámi a naší organizací. 

Podmínky zpracování osobních údajů při poskytnutí daru prostřednictvím aplikace Darujme.cz jsou uvedeny na následujícím odkazu: https://www.darujme.cz/projekt/1201098/zpracovani-osobnich-udaju

7. Průvodce porodnicemi – zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Chci zaslat odkaz“ na webové stránce  https://pruvodce-porodnicemi.aperio.cz/chci-si-vybrat-porodnici/ a/nebo zaškrtnutím políčka „Odeslat“ na webové stránce https://pruvodce-porodnicemi.aperio.cz/ohodnotte-vasi-porodnici/ poskytujete souhlas k tomu, aby Aperio zpracovávalo Vámi poskytnuté osobní údaje dle dále uvedených podmínek:

Zpracovávané údaje

Chci si vybrat porodnici: jméno, příjmení, e-mail a kraj vašeho pobytu

Ohodnoťte svou porodnici: sdělíte-li nám svůj e-mail, budeme zpracovávat Vámi uvedené osobní údaje: e-mail, porodnice, doba, kdy proběhl Váš porod, informace o průběhu a způsobu porodu a průběh po porodu, předporodní příprava, účast na předporodním kurzu, cvičení pro těhotné, individuální konzultace, další služby porodnice včetně informací o informovaném souhlasu, vybavení porodnice, přístup porodnice a personálu, medikace, úlevové prostředky při porodu, porodní plán, poporodní péče o matku a dítě, rok narození dítěte, věk a vzdělání rodičky, údaje o počtu předchozích porodů matky

Účely zpracování

Důvodem pro shromažďování a zpracovávání jména, příjmení a kontaktu je zaslání odkazu na pokročilé funkce „Chci si vybrat porodnici“, informace o kraji pobytu slouží pro zmapování dosahu našich služeb, ke statistickým účelům.

U dotazníku „Ohodnoťte svoji porodnici“ slouží e-mail (nemusíte vyplňovat) jako vodítko v případě pochybností o důvěryhodnosti vložených údajů. E-mail není dále zpracováván. Údaje o porodu jsou anonymně (bez e-mailu) přiřazovány k databázi vedené v rámci aplikace Průvodce porodnicemi.

Doba uchovávání 

Vaše kontaktní údaje budou shromažďovány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro odeslání odkazu a případnou další komunikaci s Vámi, u dotazníku „Ohodnoťte porodnici“  po dobu nutnou pro odstranění pochybností o důvěryhodnosti vložených dotazů.  Poté budou smazány. 

Zabezpečení údajů

K Vašim osobním údajům budou mít přístup vybraní zaměstnanci Aperia, kteří administrují Průvodce porodnicemi, jsou proškoleni a podepsali směrnici o ochraně osobních údajů a dále administrátor webových stránek, na kterých je objednávka uložena. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

8. Registrace do on-line kurzů na webu Aperio.cz

Právní důvod zpracování:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

• Zaškrtnutím políčka „Registrace“ na webové stránce  https://aperio.cz/register/  poskytujete souhlas k tomu, aby Aperio zpracovávalo Vámi poskytnuté osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

NEBO 

Oprávněný zájem Aperia

• u klientů, kteří jsou účastníky programů pro rodiče v obtížných situacích, které jsou financovány z grantů, jsou jejich osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Aperia spočívajícím v povinnosti prokazovat řádné plnění podmínek grantů.

Zpracovávané údaje: 

• jméno, příjmení, e-mail, uživatelské jméno;

• u klientů programů pro rodiče v obtížných situacích, které jsou financovány z grantů, mohou být k těmto  údajům přiřazovány údaje o dalších poskytnutých službách Aperia.

Účely zpracování

Důvodem pro shromažďování a zpracovávání jména, příjmení a kontaktu je poskytnutí přístupu do on-line programů a možnost evidence klientů programů pro rodiče v obtížných situací; u těchto klientů je účelem evidence studijního postupu účastníků kurzů pro rodiče pro účely plnění povinnosti vykazovat činnost donorovi.

Doba uchovávání

Jsou-li Vaše kontaktní údaje zpracovávány výhradně na základě Vašeho souhlasu, budou zpracovávány do doby, kdy svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte. 

Jsou-li Vaše kontaktní údaje shromažďovány a zpracovávány na základě oprávněného zájmu Aperia, budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro vykazování plnění podmínek grantu donorovi, a pro statistické účely anonymně. 

Zabezpečení údajů

K Vašim osobním údajům budou mít přístup vybraní zaměstnanci Aperia, kteří administrují web Aperia a u klientů programů pro rodiče v obtížných situacích také zaměstnanci pracující na projektu, ze kterého je program hrazen. Všichni zaměstnanci Aperia jsou proškoleni a podepsali směrnici o ochraně osobních údajů. Dále má k údajům přístup externí administrátor webových stránek Aperia. K údajům klientů programů pro rodiče v obtížných situacích – financovaným z grantů může mít přístup také donor těchto grantů. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

9. Programy pro rodiče v obtížných situacích – zpracování osobních údajů

Aperio pro Vás organizuje bezplatné podpůrné programy, které jsou financované převážně z peněz donorů (např. státní rozpočet, Evropské fondy, nebo nadace a další). V rámci těchto služeb shromažďuje a nakládá s Vašimi osobními údaji za podmínek dle těchto Zásad a dále za zvláštních podmínek platných pro jednotlivé programy, které najdete na této stránce.

10. Vaše příběhy – www.zustavamerodici.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Odeslat“ na webové stránce https://zustavamerodici.cz/ poskytujete souhlas k tomu, aby Aperio zpracovávalo Vámi poskytnuté osobní údaje dle dále uvedených podmínek:

Zpracovávané údaje: 

• jméno, příjmení, e-mail, Váš příběh.

Účely zpracování

Vámi sdělené údaje zpracováváme pro účely:

• zveřejnění Vašeho příběhu na webu https://zustavamerodici.cz/, a to na základě dohody s Vámi buď anonymně nebo s Vaším jménem, případně příjmením či iniciálami nebo přezdívkou či pseudonymem;

• komunikace s Vámi.

Doba uchovávání

Vaše kontaktní údaje budou zpracovávány do případného odvolání Vašeho souhlasu prostřednictvím e-mailu, doručeného na adresu aperio@aperio.cz. Poté budou příběhy anonymizovány či smazány. 

Zabezpečení údajů

K Vašim osobním údajům konkrétně k e-mailu eventuálně ke jménu a příjmení, pokud si budete přát zůstat v anonymitě, budou mít přístup pouze vybraní zaměstnanci Aperia, kteří administrují webovou stránku www.zustavamerodici.cz, a dále externí administrátor webových stránek. 

11. Zabezpečení osobních údajů

Aperio přijalo vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a dalšími právními předpisy. 

Vybraní zaměstnanci Aperia, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, jsou řádně proškoleni, seznámeni se směrnicí o ochraně osobních údajů a jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci

S případnými zpracovateli osobních údajů  máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu včetně povinnosti mlčenlivosti; zpracovateli jsou zejména naši dodavatelé IT, obdobných služeb; společnost Google poskytuje Aperiu cloudové služby. Aperio využije ke zpracování osobních údajů pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. 

Aperio osobní údaje předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). 

12. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás informujeme o Vašich právech:

Právo odvolat souhlas: v případech, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na přístup: máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

Právo na opravu: pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů: za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.

Právo na výmaz: za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti Aperia, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

Žádost můžete podat pouze Vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme Vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

V případě, kdyby Vaše žádost dle tohoto článku Zásad byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména opakovaná, může Aperio buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7 a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

13. Kontakt na Aperio

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.: aperio@aperio.cz.

Doufáme, že případné požadavky budete řešit především s námi, budeme se vám maximálně snažit vyjít vstříc.

Děkujeme za Vaši důvěru, APERIO

Objednejte si náš newsletter
Nepřijdete tak o svou pravidelnou měsíční dávku inspirace a kvalitních informací ze světa rodičovství.
Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.