Doprovod k porodu a hospitalizace dětí v době epidemie covidu-19

28. 11. 2021

Od 25. 5. 2022 nejsou pro zdravotnická zařízení v platnosti žádná mimořádná vládní opatření proti šíření koronaviru.

Epidemiologická situace se bohužel zatím nelepší. V řadě nemocnic dochází k omezení péče, zákazu návštěv apod. V naší poradně se tak množí dotazy, jaká práva mají rodiče při porodu, při pobytu na oddělení šestinedělí či při hospitalizaci dítěte. Pokud sami řešíte podobný problém, můžete se obrátit na naši právní poradnu. Řadu užitečných informací najdete také v našem Průvodci porodnicemi.

Při zákazech nebo komplikování přítomnosti doprovodu u porodu v současné době porodnice většinou argumentují zajištěním ochrany před nákazou covidem-19 a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které se ovšem často mění, a pro běžného občana je dost obtížné sledovat, jaké jsou aktuální požadavky. Proto vám předkládáme tento souhrnný podklad.

Přítomnost doprovodu u porodu

Při porodu může být přítomna jakákoliv osoba, kterou si rodička určí. Jde o přítomnost osoby blízké nebo jiné osoby určené pacientem, na což má pacient ze zákona právo dle § 28 odst. 3 písm. e bod 3, zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Porodnice nesmí omezovat práva pacientů garantovaná zákonem a nesmí svévolně rozšiřovat ani podmínky stanovené aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (dále MZ). Příchod nového člena rodiny na svět je nadto nepochybně zásadní součástí soukromého a rodinného života matky i otce. A právě právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života zakotvuje čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a zároveň čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Přítomnost otce v porodnici

Pokud porodnice omezuje přítomnost otce u porodu jeho dítěte, tak zasahuje do soukromého a rodinného života dotčené rodiny.

Otci jako zákonnému zástupci novorozeného dítěte nelze bezdůvodně bránit ani v návštěvách na oddělení šestinedělí – šlo by o již výše zmíněný zásah do soukromého a rodinného života, o zásah do rodičovské odpovědnosti, na který porodnice nemá právo, a šlo by patrně i o diskriminaci.

Porodnice sice v některých případech přítomnost otce omezit může (jedná se například zdravotní stav či nevhodné chování otce, provozní důvody atp.), ale důvod, proč přítomnost otce nedovolí, by měl být vždy jasně uveden a nesmí jít o důvod zástupný.

„Návštěvy“ v porodnici

Dítě má právo na přítomnost zákonného zástupce a na nepřetržitý kontakt s oběma rodiči během pobytu v nemocnici, i tehdy pokud je vyšetřováno, ošetřováno, umístěno na JIP atp. Toto právo zaručuje Listina základních práv a svobod, dále pak též Mezinárodní úmluva o právech dítěte a v neposlední řadě i zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách (§ 28 odst.3 písm. e zákona).

Právo na kontakt rodiče s dětmi může omezit pouze soud či zákon a jen ve prospěch dítěte. Lékař nebo zdravotnické zařízení sice teoreticky může omezit kontakt s dítětem, argumentace však musí být medicínského rázu a ohrožení musí být konkrétní, ne pouze předpokládané. Takovým příkladem důvodu pro omezení kontaktu dítěte s rodičem tedy sice mohou být právě závažná infekční onemocnění a nutnost karantény, nebo stávající epidemiologická situace, ale nesmí být ani jeden tento důvod používán plošně a tím fakticky zneužíván. V takovém případě by ale měl být rodič podrobně informován o důvodech, které v konkrétním případě vedly k rozhodnutí, že je přítomnost rodiče nemožná.

Tyto důvody musí být nadto natolik závažné, aby s nimi případně nemocnice argumentačně obstála před soudem, pokud rodič, do jehož práv (a práv dítěte) bylo takto zasaženo, podá např. žalobu na ochranu osobnosti (zde by mohlo jít o zásah do soukromí a rodinného života).

Jako příklad uveďme to, že situace, kdy je oddělení šestinedělí plně obsazeno, a v důsledku toho má být matka přesunuta na běžné gynekologické oddělení, neopravňuje porodnici k omezování, nebo dokonce bránění nepřetržitému kontaktu novorozence s jeho matkou a otcem.

Zákon o zdravotních službách sice uvádí, že nepřetržitá přítomnost musí být vykonávána v souladu s vnitřním řádem, ovšem podle § 46/1a Zákona o zdravotních službách „vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů“. Vnitřní řád tedy může obsahovat hygienické a organizační podmínky, ale nikoliv nepřiměřené omezení práv pacienta, které není nezbytné z důležitého důvodu.

Máte další právní otázky?

Obraťte se na naši právní poradnu. Svůj dotaz můžete s odborníky probrat osobně, telefonicky nebo ho položit online ve webové poradně. Vždy zcela zdarma.

Platné mimořádné opatření

Dle mimořádného opatření platného od 22. 11. 2021 je u porodu umožněna přítomnost tzv. třetí osoby (druhého rodiče dítěte, duly, jiné doprovázející osoby), pokud porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu, je zamezen kontakt doprovodu s ostatními rodičkami a doprovod splňuje stejné podmínky jako návštěvy v nemocnicích: očkování, prodělání covidu-19, negativní PCR test starý max. 72 hodin, negativní rychlý antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem starý max. 24 hodin.

Přesné znění podmínek a text mimořádného opatření vlády najdete tady.

Co se mimořádných opatření MZ týče, jde o opatření obecné povahy, které je vydáno podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jde tak o sekundární právní předpis, který má nižší právní sílu než „běžné“ zákony, ústavní zákony (včetně Listiny základních práv a svobod) a mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv. Pokud tedy stát (a potažmo nemocnice) zasahují do práv zaručených zákony vyšší právní síly, pak takový zásah musí být co nejmenší, tedy hlavně nezbytný a přiměřený.

Jak se bránit proti omezování rodičovských práv

Pokud se dostanete do situace, kdy jsou omezována vaše práva, je vhodné zdravotníkům zdůraznit, že znáte zákony ČR i aktuální opatření MZ a že žádáte, aby vaše práva nebyla nezákonně omezována.

Ideální je, pokud taková komunikace proběhne již v době před hospitalizací a takový spor neovlivňuje atmosféru při samotném porodu, či na oddělení šestinedělí. Můžete si již v těhotenství sjednat schůzku s primářem příslušného oddělení, obrátit se na vedení nemocnice či zřizovatele.

Komunikaci se zdravotníky si můžete bez jejich vědomí zaznamenávat (např. nahrávat), protože nejde o projev jejich soukromého života a vám jde o ochranu práv vás i dítěte. Následně lze na chování personálu porodnice podat stížnost, a to k vedení nemocnice či krajskému úřadu, v případě lékaře k České lékařské komoře. Pokud správní orgán nebude při vyřizování stížnosti postupovat správně, je možné obrátit se se stížností k veřejnému ochránci práv.

Průvodce porodnicemi Aperio

Srovnejte profily porodnic, hodnocení od rodičů a vyberte si to správné místo pro narození dítěte.

Průvodce zákony pro rodiče

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Doporučení

Nepodceňujte výběr porodnice, zvyklosti v jednotlivých porodnicích se dle našich zkušeností značně liší. Komunikujte o případných sporných bodech vašich přání a potřeb se zdravotnickým personálem s předstihem – tedy ideálně již v těhotenství. Problémům se snažte předcházet a řešte je dříve, než nastanou. Vyhrocená situace při příjmu v porodnici, na porodním pokoji s běžícím porodem nebo po narození dítěte na oddělení šestinedělí či novorozeneckém oddělení, není pro váš vstup do rodičovství posilující a pozitivní zkušeností.

Právní předpisy:

  • Úmluva o lidských právech a biomedicíně
  • Listina základních práv a svobod ČR
  • Zákon č. 372/2011 sb. o zdravotních službách, v platném znění
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dotazy z poradny Aperio:

Text: Miloslava Kramná, Kateřina Vítová

Foto: Canva.com

Webová poradna pro rodiče

Zadejte svůj dotaz online v naší právní a psychologické poradně pro rodiče.   - Pracovní a rodinné právo - Sociální zabezpečení rodiny - Psychologické otázky

Průvodce zákony pro rodiče

Přehledné a čtivé shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím. Nebojujte se zákony, využijte je ve svůj prospěch!

Nastavení souborů cookies
Cookies jsou malé textové soubory ukládané do zařízení návštěvníka našeho webu. Slouží například k zajištění technického fungování webové stránky a pro statistické a analytické účely.  Technické cookies soubory zajišťují fungování a ochranu našeho webu a nelze je vypnout. Analytické soubory funkci webu zlepšují, ale můžete je v Individuálních preferencích vypnout.