Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ambulantní porod nebo domácí porod a následná péče

05.05.2013

Dobrý den,
v srpnu se nám narodí miminko ideálně v domácím prostředí. Narazila jsem ovšem na velký problém při hledání pediatra, který miminko po porodu převezme do péče. Pediatrička, ke které jsem nyní přeregistrovala staršího syna, tvrdí, že miminko do péče převzít nemůže, protože to cituji "NENÍ LEGISLATIVNĚ UKOTVENO". (Byla by ochotná převzít miminko až po 72 hodinách a navíc s podmínkou, že již bude mít všechny novorozenecké screeningy a další vyšetření za sebou.) Totéž mi tvrdili i jiní pediatři před ní - všichni vycházejí z jakési nedávné konference sdružení PLDD, kde předsedkyně přebírání novorozenců mladších 72 hod. do péče NEDOPORUČILA(!!!) a proto se o této věci údajně nyní jedná se zákonodárci a není tedy zřejmé, jak to je po právní stránce. Celé to na mě působí jako nesmysl, vymlouvání se pediatrů a snad i snaha sdružení PLDD znemožnit "od lesa" porody v jiném než zdr. zařízení, ale nemíním se s tímto jen tak spokojit.
Chci Vás poprosit o radu, jak to tedy s tou legislativou je? Našla jsem již podobný dotaz zde: http://www.aperio.cz/poradna/24302 , ale vzhledem k tomu, že je z února 2012, nevím, jestli mohu odpovědi a odkazy na zákony považovat za stále platné i dnes.

Dále mám ještě několik doplňujících dotazů:
1) V zákoně č. 48/1997 Sb. se píše o možnostech, kdy pediatr může odmítnout přijmout dítě do péče. Konkrétně mě zajímá, zda "překročení únosného technického a věcného vybavení" může pro naší pediatričku znamenat také možnost tvrdit, že "nemá vybavení" pro odebrání krve z patičky a pro sledování novoroz. žloutenky?
Dále "vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňuje výkon návštěvní služby" - co je míněno vzdáleností? Bydlíme ve městě vzdáleném 14 km od obce, kde má naše PLDD ordinaci, může toto být pro ní záminka k odmítnutí? (Mimochodem ve výše zodpovězeném dotazu mluvíte o "spádovém" ambulantním pediatrovi - nevím, co si pod tím představit, znamená to, že pediatr z jiného města již není spádový a tudíž nemusí naše miminko přijmout do péče?)

2) Předpokládám, že pokud stále platí vyhláška č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách, může (nebo dokonce musí) PLDD zajistit jak vyšetření miminka po porodu, tak i novorozenecký screening - tudíž nemůže být pravdou tvrzení, že tyto úkony jim zdravotní pojišťovna neproplatí?? (také ve věstníku MZ z r. 2009 je sice Metodický návod k zajištění novoroz. screeningu včetně proplacení ZP, ale jak zdůrazňujete i Vy ve Vašich odpovědích - metodické opatření není právně závazné, je pouhým doporučením - co tedy brát za určující a spolehlivé?)

3) Patří UTZ ledvin novorozence mezi jakási neodkladná vyšetření? (Jde mi o to, aby pediatra opět nemohla argumentovat tím, že miminko do péče nepřevezme, dokud nebude toto vyšetření miminko absolvovat.)

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu odpovědět moje dotazy a přeji hezký den,
M.K.

Dobrý den.
V praxi většina pediatrů odmítá přijmout děti mladší 72 hodin do péče s odůvodněním, že péči o tyto děti zajišťují neonatologové a je to tedy mimo odbornost a vybavení praktického dětského lékaře. Podle vyhlášky o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Dále se ve vyhlášce uvádí, že první všeobecná preventivní prohlídka novorozence se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění z nemocnice, a to, pokud je to možné, v jeho vlastním sociálním prostředí, tedy formou návštěvní služby.Tedy vyhláška nevylučuje převzetí dítěte po ambulantním porodu , do péče ambulantního pediatra,ba naopak lékař je povinen i takové miminko ošetřit a neudělá li to jen z důvodu ,že dítě nebylo standartně hospitalizováno,může jít o diskriminaci.
Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče posuzuje sám lékař a musí o těchto důvodech vydat jeho zákonným zástupcům písemnou zprávu. Důvody, pro které může lékař pacienta odmítnout zaregistrovat, jsou následující:

jeho přijetím bude překročeno únosné pracovní zatížení lékaře nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o dalšího pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňuje výkon návštěvní služby,
není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má lékař uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkami pro občany některých států.
Je na vašem rozhodnutí zda využijete služeb neonatologa. I pojem povinnná vyšetření je přinejmenším relativní. Klient zdravotní péče má nezadatelné právo mimo jiné i odmítnout péči o sebe sama tedy i popřípadě ukončit svůj pobyt v nemocnici. Pokud jde o novorozence, tedy osobu nezletilou, právní úkony za něj činí na základě čl. 6 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, Občanského zákoníku a Zákona o rodině zákonný zástupce – rodič. Jménem novorozence tedy matka zásadně může rozhodnout o odmítnutí zákroku či pokračující hospitalizace. Výjimkou z tohoto pravidla je situace popsaná kdy jde o neodkladné provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytné k záchraně života nebo zdraví dítěte a odpírají-li rodiče nebo opatrovník souhlas,pak je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu. Zákonodárce zde pamatuje na situace, kdy by odmítnutí péče rodičem vedlo k akutnímu ohrožení novorozence, a pro tyto případy za účelem ochrany zdraví a života novorozence přenesl rozhodovací pravomoc na lékaře. Je však třeba důsledně vzít na vědomí, že se jedná o výjimku, všechny jejíž náležitosti musí být splněny, jinak lékař tuto povinnost nenabývá. Aby však lékař získal tuto časově omezenou a jen velmi výjimečně aplikovatelnou pravomoc rozhodovat o dítěti namísto rodičů, musí tedy platit současně, že
 vyšetřovací nebo léčebný výkon je nezbytný k záchraně života a zdraví dítěte,
 tento výkon musí být proveden neodkladně, a
 rodiče odpírají souhlas.
Pokud však , není život a draví novorozence akutně a prokazatelně (nikoli tedy pouze suspektně ) ohrožen , ( skutečnost, zda dítě je či není v akutním ohrožení života, musí být řádně zjištěna s využitím dostupných poznatků medicínské vědy a zaznamenána do zdravotnické dokumentace) , pak nesmí být rodičům bráněno rozhodovat zdravotní péči o toto dítě, tedy u zdravého novorozence nejsou žádná vyšetření povinná ,vždy záleží na rozhodnutí rodiče jakou péči ,kdy, kde a od koho bude dítě čerpat .
Poporodní vyšetření jsou pouze doporučena,u zdravých dětí jde o právo nikoli o povinnost. Pokud dítě v daný moment objektivně nejeví žádné znaky poruchy zdraví, pouhá hypotetická možnost zhoršení stavu nepostačuje naplnění zákonných podmínek a tedy k opodstatnění omezení svobody a práva rodičů rozhodovat. Doporučená vyšetření u miminka: Kyčle : První vyšetření proběhne často ještě v porodnici, max. v prvním týdnu věku dítěte. Je vždy především klinické(kontroluje se postavení kyčliček pohledem), v současnosti je ale většinou rovnou provedeno zároveň i první ultrazvukové vyšetření. Vyšetření mezi 2. – 3. týdnem věku dítěte je klinické a sonografické – kromě stejné kontroly vzhledu a pohybu v oblasti kyčelních kloubů se provádí i zobrazovací metoda kyčelního kloubu ultrazvukem. Mezi 12. – 16. týdnem života dítěte se opět provádí klinické vyšetření i screening. Pokud jsou diagnostické rozpaky, doplní se RTG kyčlí. Pokud je vše v normě, dítě je vyřazeno z evidence a další kontroly již nejsou nutné.2. a 3. vyšetření se provádí u ambul. ortopeda a já nevidím důvod proč byste k ambu. ortopedovi nemohli jít už na 1. vyšetření,třeba ve věku jednoho týdne.
K poporodním screningovým DOPORUČENÝM vyšetřením miminka-
Pokud jde tedy o odebrání krevních vzorků, provedení kalmetizace a odebrání krevních vzorků, z práva volby zdravotnického zařízení vyplývá, že rodiče mohou za dítě rozhodnout o čerpání těchto služeb od kteréhokoliv poskytovatele, tedy nejen spádové nemocnice, ale např. zdravotnického zařízení ambulantní péče. Rodičům nesmí být bráněno vybrat si svobodně poskytovatele péče i pro provedení kalmetizace a odebrání krevních vzorků . Tedy odebrání vzorků na screningové vyšetření může provést jak ambulantní pediatr nebo spádová porodnice a to bez ohledu na to kde se dítě narodilo.
Na screeningová vyšetření se odebírá krev 3. – 5. den krev z patičky novorozence na filtrační papír, odesílá se do centra metabolických chorob a odtud posílají informaci, zda jsou tyto odběry pozitivní nebo negativní. Jde o testy na fenylketonurii, hypothyreózu a kongenitální adrenální hyperplazii.
Pokud jsou výsledky hraniční pak i u dětí které s narodily v porodnici je ambulantní pediatr povinen u hraničních výsledků udělat ještě odběry znovu, takže by Vaše pediatra měla umět vzorky odebrat. Též při porodu doma nebo při ambulantním porodu je povinen registrující ambulantní pediatr tyto odběry provést. Pokud nemá potřebné vybavení můžete jí nabídnout ,že si na vyšetření zajedete ambulantně do nemocnice je to vyšetření na pár minut, nechť Vám pediatra vystaví žádanku,ale tato Vaše případná nabídka je o Vaší dobré vůli ,lékařka je povinna si umět obstarat materiál k vyšetření dítěte.
Co do spádovosti můžete se dotázat na své zdravotní pojišťovně,který její smluvní pediatr je povinen Vaše dítě registrovat,zpravidla to bývá pediatr tzv. "nejbližší"
Tedy k podotázkám :1) Ne .Lékařka je povinna péči zajistit.
2.Pojišťovna by měla úkony proplatit,otázka je jakou smlouvu s nimi Vaše lékařka má, to je však její problém,nemůže odmítnout ošetřit novorozence jen proto,že se " bojí o platby"-to by bylo v rozporu s lékařskou etikou. Závazné je to co je dáno zákonem,nikoli jen v doporučení.
3.Ne.U zdravých donošených dětí nejde o neodkladné vyšetření. Dokonce-má dcera má jen jednu ledvinu,druhá je jen ledvinovitý útvar (nefunkční).Narodila se v porodnici a všechna vyšetření absolvovala. Na aplázii ledviny jsme přišli ve 4 letech, náhodně po banálním úrazu na kole, při kontrolním vyšetření. Na nefrologii nám bylo sděleno,že dětí s jednou ledvinou je poměrně dost a UTZ v těhotenství ani UTZ ledvin po narození ještě nemusí být schopen odhalit všechny odchylky.
Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.