Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Separace matky a novorozence po porodu císařským řezem

08.11.2018

Dobrý den, čekám dvojčata a z určitého důvodu bych měla rodit *******. Mám plánovaný císařský řez důvod dvojčata po předchozím císaři. Ovšem je zde problém. Neumím a nechci dopustit, abych byla od dětí separována. Otec bude na sále, ale já pak min 6 hodin na pooperační jipce (dohoda mezi mnou a otcem dětí). Jenže teď je problém ten, že na té pooperační jipce mohou být další ženy a prostě oni to nebudou chtít dovolit, aby tam on byl také, aby tam mohly být i děti. Budou mne chtít separovat od dětí s tím, že na jipku prostě nemůžou, že to jako těch pár hodin asi vydržíme. U přítomnosti dětí na JIP budou argumentovat nedostatečnou kapacitou sester - nemají kapacitu mi pomáhat s dětmi, kontrolovat krvácení, že se nebudu moci hýbat, atp. a prostorem. Přitom zároveň mi tam nedovolí mít někoho, kdo by se postaral, že u nich nepracuje, atp. Jsem opravdu v pasti, ale to separační trauma z prvního porodu už nechci zažít. Půjdeme na jednání. Co byste nám doporučily za postup na jednání a pak v den operace? Zákony nějak známe, ale straší nás jejich aplikace, resp. nemožnost je aplikovat. Řešení by se našlo, ale oni všechno zamítnou s tím, že to všichni asi vzdají.
A i kdyby to nevyšlo, kam si jít pak stěžovat, aby se stala konečně nějaká změna pro další ženy?
Díky.

Dobrý den.
Předně doporučuji přehodnotit výběr porodnice. Existují menší porodnice, vstřícnější ohledně kontaktu dítěte s matkou po porodu s dobrou dostupností z Prahy. I menší porodnice dokáže poskytnout kvalitní péči a to často i v komplikovanějších případech a mnohé z těchto porodnic netrvají na rutinním pobytu rodiček po sekci na JIP. Nevím z jakého důvodu je Vám doporučována Vámi uvedená porodnice, ale někdy lze péči řešit i spoluprací mezi dvěma porodnicemi. Zkuste tedy výběr místa porodu znovu zvážit.
V novém Aperio Průvodci porodnicemi najdete v profilech jednotlivých porodnic sekci, která se věnuje nastavení standardní péči při a po císařském řezu - viz www.aperio.cz. Též byste mohla zkonzultovat např. s www.iham.cz.
Též lze ještě zvážit, zda by nebyl přece jen možný vaginální porod - i po sekci to lze, i s dvojčaty to lze, a je to možné i s dvojčaty po sekci (i když v ČR se zvláště ta třetí varianta obtížně prosazuje). Informace lze získat např. zde: http://www.caesarean.org.uk/FAQ.html ...nebo hledejte i jinde, zejména v zahraničních zdrojích.

K separaci Vás a novorozených dětí
Novorozenec je nezletilý pacient, který obvykle má dva zákonné zástupce, matku a otce, tedy rodiče. Má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce po celou dobu pobytu v nemocnici a o péči o nezletilé dítě rozhodují již od jeho narození rodiče, nikoli personál porodnice. Dítě má právo na přítomnost a péči rodičů a to už od narození. Kontakt musí být v souladu s jinými právními předpisy, dále i s vnitřním řádem nemocnice a přítomnost těchto osob nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb.
Právo pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotní péče vyplývá ze zákona o zdravotních službách, Zák.372/2011sb. konkrétně z §28, odst. 3, písm. e).
Dle §47 odst. 1 zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb povinen umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem v případě, že nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo v případě, že není takový pobyt na základě jiného právního předpisu vyloučen. Pokud porodnice, tedy poskytovatel zdravotních služeb, argumentuje pouze vnitřním řádem, pak vnitřní řád nemocnice nesmí být v rozporu s právy pacienta, nesmí zákonem garantovaná práva pacienta omezovat.
Rozhodně nelze oddělit matku od jejich novorozených dětí, bylo by to možné pouze z důvodu neodkladné péče, která má zachránit zdraví a život novorozence a tuto neodkladnou péči není možno poskytnout z objektivních důvodů v přítomnosti matky nebo otce. Oddělení dítěte od rodiče z důvodu poskytování péče dítěti musí být vždy řádně zdůvodněno a důvody musí být objektivní (např. rychlý převoz dítěte do specializovaného kardiocentra atp.), nikoli zástupné a vždy musí být přítomnost rodiče opět umožněna, jakmile bude zdravotní stav dítěte stabilizován.
Svéprávná rodička může odmítnout péči o sebe samu vždy - můžete tedy odmítnout pobyt na JIP (odmítnout i kontrolu krvácení atd.), i další péči a odejít z nemocnice hned, jak toho budete fyzicky schopna. Například na vyndání stehů se lze dostavit na jakoukoli chirurgickou či gynekologickou ambulanci. Zůstat po porodu v porodnici je Vaše právo, nikoli povinnost.
Pokud budou děti v pořádku a jejich život či zdraví nebude objektivně a akutně ohroženo, můžete odejít i s dětmi - tedy i sekcí lze rodit tzv. ambulantně. Rozhodnete-li se v porodnici zůstat, sdělte všem zdravotníkům, že odmítáte být bezdůvodně separována od dětí. Nemohou Vám dítě bez důvodu a Vašeho svolení odnést.
Jestli v nemocnici právo dítěte na přítomnost rodičů v průběhu hospitalizace nedodržují, je třeba je upozornit, že tím porušují práva dítěte jako pacienta - právo na zdraví a jeho práva na rodinný život. Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno též v LZPS a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu.
Pokud si pro sebe chcete vyjednat specifický porodní plán (plán v pravém smyslu slova - tedy domluvu mezi vámi a zdravotnickým zařízením o postupu v konkrétní situace), tak je určitě na místě toto řešit s předstihem. Je tedy výborné, že budete mít jednání v porodnici - doporučujeme Vám sejít se s primáři nebo vedoucími lékaři jak na gynekologicko-porodnickém oddělení, tak i na oddělení novorozeneckém. Případně můžete ohledně respektování vašich pacientských práv kontaktovat vedení zdrav.zařízení.

Dále byste měla vědět, že pokud by zdravotníci jednali v rozporu s vaším dříve vysloveným přáním ohledně (ne)separace dětí, a využili vaší indispozice, může váš partner zvážit, zda v takovém případě nezavolat Policii ČR. Zdravotníci se někdy uchylují k vyhrožování, že Vás nahlásí orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Jelikož by ale nahlásili rodiče novorozenců jen pro menšinové názory a pro to, že matka nebo oba rodiče uplatňují svá práva, pak by zdravotníci porušili povinnou mlčenlivost, což by bylo důvodem ke stížnosti k ČLK. Dále k stížnostem: na postup porodnice je možné si stěžovat k vedení nemocnice resp. zdravotnického zařízení jako celku. V případě neúspěchu je možné podat stížnost na postup zdrav. zařízení, a to ke správnímu orgánu, který mu udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, patrně tedy ke Krajskému úřadu. A v případě negativního rozhodnutí potom odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

Právní předpisy:
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Odkazy:
www.aperio.cz, http://www.klicek.org/hospital/letak.html, www.iham.cz, www.llp.cz

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Výpis dokumentace

02.11.2018

Chci si nechat vyhledat porodopis k nezdravotnickým účelům v nemocničním archivu. Předem mě upozornili na cenu 600 Kč. To mě má myslím odradit. Náhled a pořízení fotokopií je zdarma, tak proč bych měla platit za vyhledávání? Jak se bránit? Děkuji.

Dobrý den.
Zákon o zdravotních službách, zák. 372/2011 sb. stanoví, jaké platby v souvislosti se zdravotnickou dokumentací může poskytovatel zdravotních služeb žádat.
Může žádat:
a) úhradu nákladů vynaložených na pořízení výpisu a kopií (pokud si tyto kopie a výpisy nepořizuje pacient sám)
b) případně pak náklady spojené se zasláním takto pořízených kopií a výpisů poštou.
Musí jít o skutečné a účelně vynaložené náklady na pořízení kopií a jejich zaslání.
Zároveň je poskytovatel zdravotních služeb povinen mít ceník za pořízení výpisu nebo kopie umístěn na místě veřejně přístupném pacientům.
Poplatek za vyhledání v archivu nadto v takové výši po Vás být požadován nemůže. Pokud by nemocnice poplatek za vyhledání vybírala, jednalo by se z její strany o bezdůvodné obohacení. Pokud Vám nemocnice neposkytne kopii dokumentace, bez uhrazení poplatku za vyhledání, podejte na ni stížnost k jejímu zřizovateli.

Zákon 372/2011 Sb.,o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Císařský řez

02.11.2018

Dobrý den,
potřeboval bych poradit. Chci být u císařského řezu, ale je to zamítáno písemně i na schůzce. Bohužel nemáme moc na výběr jinou porodnici, protože máme vadu, kde je třeba využít právě Motol. Mám tedy omezené možnosti. Mohu se tam s nimi hádat u sálu, ale to nepomůže ani situaci, ani třeba větší plošné změně. Já znám svá práva a práva dítěte, to nepotřebuji opakovat, ale co potřebuji je vědět, jak se těch práv prakticky domoci, jak je aplikovat. Když to zamítli a nemůžeme jinam, tak co třeba předběžné opatření. Stížnost toho moc nevyřeší v tomto případě, protože krajský úřad dá za pravdu nemocnici, bohužel.
Přeci musí být jiná cesta, než se pomlátit někde u operačního sálu…?
Děkuji velice

Dobrý den.
Při porodu může být přítomna jakákoliv osoba, kterou si rodička určí, zejména otec, který bude zákonným zástupcem novorozeného dítěte. A to i při císařském řezu, zvláště pokud jde o operaci plánovanou v těhotenství. Porodnice by neměla přítomnosti otce bezdůvodně bránit, ale může ji v některých případech vyloučit. Jedná se například o provozní důvody, nevhodné chování otce, zdravotní stav otce atp.
Důvod, proč nedovoluje přítomnost otce u porodu, by měl být vždy jasně uveden a nesmí jít o důvod zástupný. Rodička i její partner mají právo na ochranu soukromého a rodinného života, do kterého patří i porod potomka.
Při zákazech přítomnosti doprovodu u císařského řezu porodnice většinou argumentují zajištěním ochrany zdraví rodičky.
Doporučuji Vám s porodnicí komunikovat v této věci především písemně.
Vaše partnerka se tedy může písemně obrátit na vedení FNM, že si přeje přítomnost partnera u porodu císařským řezem, partner je připraven dodržet veškeré požadavky kladené na ostatní osoby, které mají na operační sál přístup. Partner je připraven použít (a případně si i zaplatit) stejný ochranný oděv a stejnou dezinfekci jako má například instrumentářka atp. Proto přítomný partner nebude představovat žádné zdravotní riziko pro rodičku. Žádá jeho přítomnost a trvá na ni. Ostatní provozní důvody typu „malý operační sál“ považuje za účelové. Pokud by přítomnost partnera nebyla umožněna, protože rodí sekcí bez dalších důvodů, považuje tento postoj nemocnice za diskriminační (diskriminace části rodiček na základě zdravotního stavu).
Otec bude mít ochranný oděv a dodrží hygienické požadavky stejně jako personál.
Soukromý a rodinný život je chráněn Listinou základních práv a svobod. Otec má plné právo být za výše uvedených podmínek přítomen operaci.
Pokud byste chtěli jít do ostřejšího sporu:
Pokud nebude přítomnost otce umožněna, Vy odmítáte přítomnost jiných osob na sále než je operatér sám a anesteziolog. Máte na to právo, jelikož máte právo na sebeurčení. Navíc může být přítomností více osob na sále ohroženo zdraví Vaše i dítěte, jak někdy tvrdí nemocnice v případě přítomnosti otce, takže Vy se zase o své zdraví obáváte v případě přítomnosti studentů anebo dle Vašeho mínění nadbytečného personálu.
V případě trvajícího zamítavého postoje porodnice, můžete podat stížnost na Ministerstvo zdravotnictví. Pokud ani tam neuspějete a nemůžete pro porod zvolit porodnici jinou, bylo by čistě teoreticky možné podat správní žalobu.
Co se týče návrhu na předběžné opatření k soudu, které zmiňujete, dle soudního řádu správního lze takový návrh podat jen spolu s návrhem na zahájení řízení ve věci samé, tedy spolu se správní žalobou, což by ve Vašem případě patrně byla správní žaloba proti rozhodnutí správního orgánu.
Jde o poměrně zdlouhavou a náročnou cest a je vhodné využít služeb advokáta.
Rozhodnutí soudu nadto nelze nikdy předjímat.
Právní předpisy:
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon 372/2011 Sb.,o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Přítomnost rodiče u dítěte před operací

02.11.2018

Dobrý den, posílala jsem žádost být u uspávání dítěte před operací. Snažila jsem se vyjednat, aby mi zadali to, co musí plnit třeba medik a já bych to splnila. Bylo to ale šmahem zamítnuto z důvodu hygieny, přitom mám zprávy, že tam chodí studenti nebo i jiní pracovníci. Dostala jsem tedy na výběr. Bud pojedu jinam (všude je to stejné), nebo budu respektovat jejich řád (byť je mimo zákon a právo).
Ale co ted? Můžu se tam s nimi rvát a snažit se jít na sál, což bude mít za následek bud to, že se tam porveme, nebo to, že zruší operaci, nebo mi to projde, což si nemyslím. Nebo můžu vyhledat advokáta a udělat předběžné opatření? Co mohu v mé pozici dělat? Děkuji. T.

Dobrý den.
Právo pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotní péče vyplývá ze zákona o zdravotních službách, Zák.372/2011sb. konkrétně z §28, odst. 3, písm. e). Kontakt musí být v souladu s jinými právními předpisy, dále i vnitřním řádem nemocnice a přítomnost těchto osob nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb. Dle§ 47 odst. 1 zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb povinen umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem v případě, že nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo v případě, že není takový pobyt na základě jiného právního předpisu vyloučen. Pokud poskytovatel zdravotních služeb argumentuje pouze vnitřním řádem, pak vnitřní řád nemocnice nesmí být v rozporu s právy pacienta, nesmí zákonem garantovaná práva pacienta omezovat.
Pokud v nemocnici právo dítěte na přítomnost rodičů v průběhu hospitalizace v dané nemocnici nedodržují, je třeba je upozornit, že tím porušují práva dítěte jako pacienta - právo na zdraví a jeho práva na rodinný život. Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno též v LZPS a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu.
Listina základních práv a svobod má sílu ústavního zákona. I u větších dětí, kdy rodičům nevznikne nárok na lůžko a stravu jakožto doprovodu dítěte, přesto mají právo na to, být nepřetržitě s dítětem.
Pokud bude personál nemocnice hrozit zavoláním Policie, pak se zeptejte z jakého důvodu, protože Vy žádný právní předpis neporušujete, naopak máte sílící pocit, že jsou porušována práva Vašeho dítěte i Vaše a Policii pravděpodobně budete volat Vy, pokud Vás budou bez relevantního právního důvodu oddělovat od Vašeho nezletilého dítěte.
Doporučuji tedy Vám nejdříve kontaktovat vedení nemocnice a vylíčit jim vše výše uvedené.
Zmiňte též, že pokud by Policie byla zdravotníky zavolána a policista proti Vám zasáhl a například Vás od dítěte oddělil, budete si stěžovat. Stížnost samozřejmě budete směřovat k příslušnému řediteli útvaru, k němuž patří policista, případně na odbor vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství policie.
V případě, že by nemocnice Vašemu požadavku přesto nechtěla vyhovět, a Vy nemáte možnost zvolit nemocnici jinou, je možné na postup nemocnice podat stížnost proti postupu nemocnice a to správnímu orgánu, který ji udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, patrně tedy ke Krajskému úřadu. A v případě negativního rozhodnutí potom odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Pokud byste ani u MZ ČR neuspěli, došlo by k vyčerpání opravných prostředků v řízení před správním orgánem a bylo by možné podat správní žalobu.
Co se týče návrhu na předběžné opatření k soudu, dle soudního řádu správního lze takový návrh podat jen spolu s návrhem na zahájení řízení ve věci samé tedy spolu se správní žalobou, kterou jsem zmínila výše, což by ve Vašem případě patrně byla správní žaloba proti rozhodnutí správního orgánu.
Pokud byste řešila věc soudní cestou, je vhodné využít služeb advokáta.
Právní předpisy:
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon 372/2011 Sb.,o zdravotních službách
Odkazy:
http://www.klicek.org/hospital/letak.html
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Lživé údaje ve zdravotnické dokumentaci a jejich oprava

02.11.2018

Dobrý den,
Chci se zeptat, ve zprávě nemocnice napsala nepravdu. Jelikož jsem chtěla zůstat s dítětem a odmítala jsem odejít, zavolali na mě policii. Odešla jsem na pár hodin sama od sebe, ale v dokumentaci je, že jsem byla vyvedena policii a že jsem byla agresivní, což jsem nebyla. Nechci, aby to bylo v dokumentaci takto, a opak mohu i dokázat, neboť jsem si to nahrávala.
Bohužel oni to nechtějí opravit a prý se mám obrátit na soud. Myslím, že musí existovat jiné, rychlejší a levnější řešení, jak pro neadekvátní volání policie, tak pro lži v dokumentaci.
Děkuji za radu.

Dobrý den.
Zdravotnická dokumentace je soubor informací vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. Měla by být vedena tak,aby mohla poskytnout kompletní informace o poskytnuté zdravotní péči, důvodech jejího poskytnutí a o průběžném vývoji zdravotního stavu pacienta. Údaje o vyvádění zákonného zástupce pacienta odkudkoli a kýmkoli tedy do zdravotnické dokumentace nepatří.
Podle § 54 odst. 2 zákona o zdravotních službách musí být zdravotnická dokumentace vedena průkazně, pravdivě, čitelně. Podle odst. 4 zmíněného § 54 se pak opravy zápisů ve zdravotnické dokumentaci provádějí novým zápisem. Zápis se opatří uvedením data opravy. Původní zápis však musí zůstat čitelný.
V doplnění nebo opravě zápisu ve zdravotnické dokumentaci na žádost pacienta se uvede datum a čas provedení zápisu a poznámka, že jde o opravu nebo doplnění na žádost pacienta, zápis se opatří podpisem pacienta a podpisem zdravotnického pracovníka, který jej provedl.
Tedy můžete požadovat (a to písemně, nejlépe v rámci stížnosti k vedení nemocnice), aby byl a priori nepravdivý údaj o Vašem vyvedení policií a o agresivitě vymazán. Pokud byste neuspěla, obraťte se se stížností ke zřizovateli zdravotnického zařízeni.
V krajním případě se opravdu budete muset obrátit na soud - pak by bylo vhodné využít služeb advokáta, který se zabývá zdravotnickým a občanským právem (jde o osobnostní práva).
Právní předpis:
zák.372/2011 sb. o zdravotních službách
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Dula

01.10.2018

Dobry Den,
Muzete poradi jestli během porodu můžu být doprovázena dulou?

Dekuji!

Dobrý den.
Ano. Máte právo na sebeurčení. Stejně jako máte právo odmítnout u svého porodu například přítomnost studentů, stejně tak máte i právo rozhodnout se, koho chcete mít u porodu kvůli psychické podpoře. Může to být otec dítěte, kamamarádka,ale i dula.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Přítomnost rodičů

10.09.2018

prosime o informaci zda mame pravo byt pritomni pri 30min cviceni na fyzioterapii se 14letym synem.Pan fyzioterapeut nas na 6.em cviceni vykazal,ze nas tam nechce, prestoze jsme predem oznamovali ze na kazde cviceni chceme byt pritomni,abychom mohli cvicit se synem i doma,cerpali jsme narok na 10 osetreni pres vzp pojistovnu. Navic po nasem odchodu fyzioterapeut v dobe cviceni zatahoval syna do situace na recepci,kdy jsme synovi vytykali nezdvorile chovani pri zdraveni.
nase otazka zni,zda ma pravo nas rodice vyloucit z ordinace se slovy ze dnes ma spatny den a nevyspal se na to dobre a zda nam rodicum system umoznuje byt pritomni.
A zda smi fyzioterapeut vtahovat syna do komunikace,ktera profesne jde mimo osetreni a ktere ani nebyl pritomen.
Dekujeme za odpoved,nikde jsme nenasli info o naroku byt pritomni rehabilitacnimu cviceni ( pouze naroky na proplaceni zamestnavatelem coz neresime)
dekujeme a hezky den

Dobrý den.
Právo být se synem při léčebně rehabilitační péči máte. Poskytování léčebně rehabilitační péče se řídí mimo jiné zákone č.372/2011 sb. o zdravotních službách. V § 28 odst. 3 písm. e) tohoto zákona je jasně stanoveno, že pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb. Pokud Vaše přítomnost nenarušuje poskytnutí zdravotních služeb- neporušujete nějaké předpisy počínaje předpisy hygienickými, nenarušujete soukromí dalších pacientů, nedochází k narušení nebo ohrožení jejich intimity (převlékání, hygiena, apod.) nebo se nechováte hrubě či jinak nevhodně,tak máte právo při rehabilitaci být. Pokud je syn na rehabilitaci sám a vy se nechováte nevhodně a syn Vaši přítomnost neodmítá,tak nevidím důvod proč zdravotník Vaší přítomnosti brání.Pokud by Vám zdravotník bránil být u rehabilitace syna, musí být schopen řádně odůvodnit své rozhodnutí a poskytnout vysvětlení, jak konkrétně v daném případě dochází k porušení obecně závazných právních předpisů, vnitřního řádu nemocnice nebo čím je narušováno poskytování zdravotních služeb. Nestačí výroky typu „já vás tady nechci“.Zdravotník Vás od nezletilého dítěte nemůže vykázat,rodiče lze od nezletilého dítěte oddělit, jen na základě rozhodnutí soudu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: Porod v zahraničí, nárok na PPM a RP - cizí prvek

27.08.2018

Dobrý den,

moje manželka je ukrajinka a čekáme spolu dítě. Chtěli bychom, aby rodila v ČR. Zádrhel je v tom, že zatím pracuje na Slovensku a má slovenské zdravotní pojištění. Doteď má kvůli práci přechodný pobyt na Slovensku. Žijeme ale spolu v českém pohraničí a ona každý den dojíždí. Zatím je v třetím měsíci. Až přijde porod, chtěli bychom se vyvarovat zbytečných nákladů. Prý je nejschůdnější možnost zaplatit porod hotově a nechat si ho proplatit od slovenské zdravotní pojišťovny. Není ale lepší možnost? Zkoumal jsem možnosti komerčního zdravotního pojištění a vychází to na dost peněz.
Dalším dotazem je, zda se na dítě budou vztahovat české příspěvky, např. rodičovský příspěvek nebo ty slovenské?

Dobrý den.

Pokud je Vaše manželka zdravotně pojištěna na Slovensku, má nárok na zdravotní péči na Slovensku. Pojištěnci vlastnící evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) mají nárok na ošetření v zemích EU za stejných podmínek (a tedy za stejných finančních nákladů) jako místní obyvatelé. Evropský průkaz zdravotního pojištění však neopravňuje k vycestování do zemí EU za účelem čerpání zdravotního pojištění na léčbu konkrétního zdravotního stavu - vyžádané péče. Dle mého názoru pokud by tedy byl porod v ČR plánovaný, neměla by manželka nárok na proplacení nákladů. Tak by tomu bylo v případě, že by šlo o nenadálý porod a šlo tedy o neodkladnou zdravotní péči.
Naše poradna se však nezabývá takto podrobně touto problematikou, obraťte se tedy na zdravotní pojišťovny, které Vám podají konkrétní informace pro Váš případ.

Zde např. informace z ZPMV:
"V případě, že se rozhodnu pro lékařský zákrok v jiném členském státě EU, mohu k tomuto účelu použít Evropský průkaz zdravotního pojištění?"
"Rozhodně ne. Evropský průkaz vám pokrývá pouze zdravotní péči. Pojištěnec má nárok na takovou péči, která musí být poskytnuta, aby nemusel zkrátit svůj pobyt v jiném členském státě a nebyl ohrožený jeho život nebo zdraví. V případě, že se pojištěnec rozhodne pro zákrok v zahraničí, musí nejprve požádat svou zdravotní pojišťovnu o udělení souhlasu s poskytnutím konkrétní zdravotní péče na formuláři, který uvádíme pod zkratkou E 112."

Zde odkaz pro podobný případ:
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/payments-reimbursements/index_cs.htm

Co se týče peněžité pomoci v mateřství (PPM), jde o dávku nemocenského pojištění odvislou od účasti na nemocenském pojištění. Pokud zde vykonáváte výdělečnou činnost s účastí na nemocenském pojištění a splníte podmínky dané zákonem, budete mít nárok na PPM zde v ČR. Pokud ne a pouze Vaše manželka vykonává výdělečnou činnost na Slovensku, budete čerpat obdobnou dávku na Slovensku.
Na výdělečné činnosti záleží i u rodičovského příspěvku (RP). Primární zemí příslušnou k výplatě RP je země, kde probíhá výdělečná činnost. Pokud je výdělečná činnost v obou zemích, je příslušná země bydliště dítěte, pokud v ní zároveň žije i alespoň jeden z rodičů. Pokud tedy pracujete oba, Vy v ČR a manželka na Slovensku, příslušná bude ČR, jelikož zde jako rodina fakticky žijete. Pokud je výdělečně činná pouze manželka na Slovensku, bude příslušné k výplatě rodinných dávek Slovensko.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.