Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Prodloužení rodičovské dovolené

17.08.2018

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o radu. Svému zaměstnavateli jsem oficiálně nahlásila délku RD do dvou let věku dítěte, která vyprší 9.10.2018. Nyní však zvažuji, že bych využila zákonné lhůty do 3 let věku dítěte, syn ještě není připraven na vstup do školky/dětské skupiny. Zaměstnavatele bych požádala o toto prodloužení. (peacovni pomer HPP, smlouva na neurcito).

Poradíte mi prosím jak nejlépe záležitost vykomunikovat ? (nejprve telefonicky, či rovnou písemně ?)

Je zaměstnavatel povinen na tuto změnu přistoupit ?

Jaká rizika, nevýhody mi z toho mohou plynout ?

Mohu pak případně do zaměstnání nastoupit i dříve, než syn dovrší 3 let věku ? (pokud se domluvím se zaměstnavatelem, např. od ledna 2019 ?).

Děkuji za informace. S pozdravem

Dobrý den.
Zaměstnavatele požádejte o prodloužení rodičovské dovolené písemně, a to před jejím skončením. Pokud je to ve Vaší komunikaci obvyklé, můžete mu předem zavolat.
Vaší žádosti je povinen vyhovět – rodičovskou dovolenou můžete čerpat až do 3 let věku dítěte.
Pokud požádáte o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte, budete moci nastoupit do zaměstnání dříve pouze se souhlasem zaměstnavatele. Můžete však požádat o rodičovskou dovolenou např. do konce roku 2018, a poté – v případě, že ještě nebude chtít (moci) nastoupit do zaměstnání, jej opět požádat o prodloužení rodičovské dovolené např. o dalších 6 měsíců.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Nárok na dovolenou po RD

16.08.2018

Dobrý den, jsem neskutečně ráda za to, že jsem Vás našla na internetu a byla bych moc ráda kdyby jste mi jakkoliv poradil(a).
Od 9.5.2017 do 27.10.2017 jsem byla na neschopence kvůli těhotenství.
Od 28.10.2017 do 11.5.2018 jsem pobírala ,,mateřskou” a odedne 12.5.2018 po dobu tří let budu na rodičovské dovolené.
U svého zaměstnavatele mám smlouvu na neurčito a pracuji tam od roku 2015. Teď se dostanu k mé otázce nevybrala jsem si dovolenou v roce 2017, co bych měla udělat pro to aby mě ji zaměstnavatel tzv. proplatil. Vím o tom, že nejlépe bych udělala kdybych si ji vybrala po skončení mateřské ale bohužel jsem hned přešla na rodičovskou. Děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek večera. (PS: se zaměstnavatelem nemám vůbec dobré vztahy)

Dobrý den.

Nárok na dovolenou za celý kalendářní rok má zaměstnanec, kterému u zaměstnavatele trval pracovní poměr po celý rok a konal u něho v tomto roce práci alespoň 60 dnů. Pro účely výpočtu dovolené se za výkon práce považuje i čerpání mateřské dovolené (MD), naopak se za výkon práce nepovažuje rodičovská dovolená (RD) a dočasná pracovní neschopnost (DPN). Dle Vašeho popisu byste tedy měla mít za rok 2017 nárok na dovolenou za kal. rok, jelikož jste odpracovala alespoň 60 dnů (směn).
Jelikož se však u Vás v roce 2017 vyskytly překážky, pro které jste práci nemohla vykonávat (DPN), musíme zjistit, zda se dovolená nebude muset krátit. Dovolená se krátí v případě, že zaměstnanec pro překážky v práci zameškal alespoň 100 dnů. Za prvých 100 zameškaných dnů se dovolená krátí o 1/12, za každých dalších zameškaných 21 prac. dnů se dovolená krátí o další 1/12. Pokud správně počítám, za dobu DPN jste zameškala 124 prac. dnů (směn), dovolená se Vám tedy bude krátit o 2/12.
Minimální zákonná výměra dovolené činí 4 týdny. Pokud máte za rok nárok na 4 týdny dovolené (20 dnů), po krácení budete mít za rok 2017 nárok na 16,5 dne, jelikož dovolená se bude krátit o 3,5 dne. Pokud máte nárok u zaměstnavatele na 5 týdnů dovolené (25 dnů), vznikne Vám nárok na dovolenou ve výměře 21 dnů (krácení o 4 dny).
Co se týče nároku na dovolenou za rok 2018, zde jste díky MD taktéž "odpracovala" alespoň 60 dní a bude Vám tedy náležet i dovolená za rok 2018. Opět se ale dle stejných pravidel bude krátit kvůli následné RD. Pokud správně počítám, kvůli RD zameškáte 166 prac. dnů, dovolená se tedy bude krátit o 4/12 ( 100 + 21 + 21 + 21 zameškaných dnů).

Pokud nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnankyně byla na RD, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení RD. Váš zaměstnavatel Vám tedy musí určit veškerou nevyčerpanou dovolenou k čerpání po skončení RD. Po RD byste tedy měla čerpat řádnou dovolenou. Před koncem RD tedy můžete i z vlastní iniciativy kontaktovat zaměstnavatele a požádat ho či se informovat o čerpání této dovolené. Zaměstnavatel je povinen ji po odpadnutí překážek v práci určit (viz § 218 odst. 4 zákoníku práce níže). Proplacení dovolené, aniž byste ji skutečně čerpala, je možné pouze při skončení prcovního poměru. Dovolenou tedy budete po RD klasicky čerpat s náhradou mzdy.

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
...

Krácení dovolené
§ 223
(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
...
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

§ 217
(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
(2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
(3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
(4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218
...
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Šestinedělí a DPČ

16.08.2018

Dobrý den,
aktuálně jsem na rodičovské dovolené a přivydělávám si u současného zaměstnavatele na DPČ na jinou pracovní činnost, než jakou jsem vykonávala před nástupem na mateřskou dovolenou. Výši státního příspěvku mám již vyčerpanou. Nyní bych měla nastoupit na druhou mateřskou dovolenou (v polovině října 2018). Z ostatních dotazů jsem vyčetla, že během šestinedělí si nemůžu vydělat nic. Chtěla bych se raději ještě jednou informovat, zda je možné moji pracovní činnost na DPČ nepřerušit a vydělat si (třeba minimálně) po nástupu na druhou mateřskou dovolenou. Řeším hlavně to, jak z práce "nevypadnout".
Mockrát děkuji.

Dobrý den.
§ 77 odst. 3 zákoníku práce (zák. č. 262/2002 Sb., v platném znění) stanoví, že ustanovení § 191 – 198 zákoníku práce, tj. i úprava mateřské, musí být dodrženy i v případě dohod konaných mimo pracovní poměr (tedy dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti). Mateřská dovolená tedy i v tomto případě musí činit alespoň 14 týdnů a nesmí skončit ani být přerušena dříve než 6 týdnů ode dne porodu. Dřívější nástup do zaměstnání či výkon práce na základě některé z dohod není možný ani v případě souhlasu zaměstnankyně. Z důvodu ochrany zdraví žen po porodu nelze ženu v šestinedělí zaměstnat.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: nárok na dovolenou

16.08.2018

Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu ohledně nároku na dovolenou za rok 2018 a 2019

Situace:
1.4.2015 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou s 1.dítětem, poté jsem čerpala dovolenou z roku 2015 a navazovala rodičovskou dovolenou do 3let věku dítěte, tj. do 14.5.2018. Do práce jsem měla nastoupit 15.5.2018,ale čekám 2.dítě a mám rizikové těhotenství, tudíž jsem šla na neschopenku,která trvala od 15.5. do 31.7.2018 a od 1.8. jsem již na mateřské dovolené. Ta bude trvat do 13.2.2019. Na kolik dní dovolené za rok 2018 mám nárok? Ve smlouvě mám 20 dní a 5 dní dodatkové dovolené na "Vánoce". Dovolená by se mi měla krátit za leden-červenec 2018 (RD a PN), avšak za srpen-prosinec budu na mateřské a jakoby pracovat. Mám tedy nárok na celou dovolenou za rok 2018? A za rok 2019 budu mít nárok na dovolenou za 31 pracovních dní (do 13.2. kdy budu na mateřské) plus se ještě připočtou dny kdy budu čerpat dovolenou z roku 2018? Mohu před skončením mateřské dovolené požádat zaměstnavatele o čerpání veškeré dovolené za rok 2018 i 2019 najednou?

Předem Vám moc děkuji za radu a přeji hezký den

Dobrý den,

problematiku čerpání dovolené upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba rodičovské dovolené a pracovní neschopnosti se pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje. Doba čerpání mateřské dovolené a doba čerpání dovolené ano.

Co se týká čerpání dovolené za rok 2018, tak zde se bude nárok krátit o jednu čtvrtinu. Nárok na dovolenou se Vám krátí dle pravidla které zní "Nepracoval-li zaměstnanec, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce (pracovní neschopnost, rodičovská dovolená), krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).

Co se týká nároku na dovolenou v roce 2019, tak čerpáním mateřské dovolené splníte podmínku 31 dní, i když k tomu připočteme čerpání dovolené za rok 2018 v roce 2019, nesplníte tento rok podmínky nároku na dovolenou za rok 2019. Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Vyčerpat si můžete obě dovolené najednou v návaznosti na mateřskou dovolenou.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: SVČ - pojistné

16.08.2018

Dobrý den,

od září 2018 budu vykonávat hlavní SVČ na základě živnostenského listu. Mám dvě děti - 7 a 9 let. Chci se zeptat, jestli pro mě platí povinnost platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Pokud jsem tomu ve Vaší příručce dobře porozuměla, zdravotní bych nemusela, pokud děti nebudou chodit do družiny (péče o 2 děti do 15ti let)? Ale sociální musím?

Moc děkuji za odpověď

Dobrý den,
v případě výkonu hlavní SVČ Vám vzniká povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění.
Vzhledem k tomu, že pečujete o 2 děti do 15 let, které nenavštěvují družinu, neplatí pro Vás minimální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění. Nejste tedy povinna odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše Vašeho vyměřovacího základu je skutečný vyměřovací základ.
Bližší informace o sociálním pojištění naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – www.cssz.cz, nebo na příslušné OSSZ, ohledně zdravotního pojištění se můžete obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené

16.08.2018

Dobrý den, mám se vracet po MD a chtěla bych vědět pokud nastoupím do práce do třech let dítěte, zda mám právo na stejnou pracovní pozici? Za dobu mé MD nebyla změněna. Děkuji

Dobrý den.
Po skončení rodičovské dovolené ve 3 letech věku dítěte je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy; není povinen Vás zařadit na tutéž práci a pracoviště (lidově „na stejnou židli“). Záleží tedy na formulaci Vaší pracovní smlouvy. Pokud jste např. pracovala jako mzdová účetní, ale ve smlouvě máte uvedeno pouze „účetní“, můžete být zařazena na práci kterékoli účetní.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Nároky zaměstnankyně na rodičovské dovolené při rušení zaměstnavatele

16.08.2018

Dobrý den,

Mohli by jste mi , prosím, poradit na co mám a nemá nárok pokud jsem v současné době na RD a můj zaměstnavatel v dohledné době zanikne? Před nástupem na MD v lednu 2017 jsem měla smlouvu(nebo ještě mám) na dobu neurčitou. Jsem s dcerou sama, žijeme sice u rodičů, ale nemůžu si dovolit luxus něco prošvihnout....

Předem moc děkuji

Dobrý den.
Rušení zaměstnavatele nebo jeho části je výpovědním důvodem podle zákoníku práce (§ 52 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění). Výpověď z tohoto důvodu můžete obdržet i během rodičovské dovolené (§ 54 cit. předpisu). Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce, pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dne měsíce následujícího po doručení výpovědi (§ 51 cit. předpisu).
Pracovní poměr lze skončit též dohodou – v takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem (§ 49 cit. předpisu).
Byla-li dána zaměstnanci výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, či došlo-li ke skončení pracovního poměru z téhož důvodu dohodou, náleží zaměstnanci odstupné (§ 67 cit. předpisu). Výše odstupného se odvíjí od délky trvání pracovního poměru, přičemž činí nejméně jednonásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok; dvojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, trojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Doporučuji Vám se Vašemu zaměstnavateli v souvislosti s rušením zaměstnavatele připomenout.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: ukončení pracovního poměru dohodou

16.08.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené synovi je rok. Firma kde jsem zaměstnána zaniká. Zaměstnavatel chce se mnou rozvázat pracovní poměr dohodou bez uvedení důvodu.Pro ně je to prý méně starostí a pro mě to nic neznamená. Vím,že bych neměla nárok na mateřskou v případě dalšího těhotenství,ale to neplánuji. Může to mít pro mě i jiné nevýhody,např. když bych se chtěla po rodičovské hlásit na úřad práce? Děkuji

Dobrý den,

ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou můžete již nyní, ale trvejte na tom, že v dohodě bude uvedeno, že k ukončení pracovního poměru dochází na základě § 52 zákoníku práce písmena a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c)(tj. organizační důvody) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné (tříměsíční). Navíc, pokud se budete evidovat na ÚP, bude Vám díky tomu náležet nesnížená podpora v nezaměstnanosti.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.