Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Výdělečná činnost během rodičovské dovolené

20.06.2018

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Jsem na Rodičovské dovolené s dcerou 18 měsíců. V červenci mi skončí čerpání rodičovského příspěvku (měla jsem zrychleně). Mám možnost pracovat od září buď jako OSVČ nebo na Dohodu o provedení práce pro dva různé zaměstnavatele (jeden z nich je zaměstnavatel, u kterého jsem pracovala před nástupem na MD). U každého mám možnost si vydělat cca 8 tisíc měsíčně. Mám několik otázek:

1, Musím po skončení čerpání rodičovského příspěvku někde něco hlásit?
2, Souvisí nějak ukončení čerpání RP s rodičovskou dovolenou? Nepamatuji se, že bych někde hlásila délku rodičovské dovolené.
3, Která varianta je pro mě výhodnější? Fakturovat jako OSVČ nebo DPP?
4, Mám někam něco platit? Nebo za mě stále platí zdravotní a sociální pojištění stát?

Moc děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Pokud máte uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou, ve kterém čerpáte rodičovskou dovolenou, nemusíte ukončení pobírání rodičovského příspěvku nikde hlásit.
2) Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou 2 na sobě nezávislé instituty, můžete tedy čerpat rodičovskou dovolenou, aniž byste pobírala rodičovský příspěvek. Pokud jste zaměstnavateli neoznámila, v jakém rozsahu budete čerpat rodičovskou dovolenou, má se za to, že ji budete čerpat do 3 let věku dítěte.
3) Pro uvedený způsob přivýdělku považuji za vhodnější dohodu o provedení práce. Takto můžete vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu max. 300 hodin ročně. Při výši příjmu 8.000,- Kč neodvádíte pojistné na zdravotní a sociální pojištění; z příjmů se odvádí pouze daň. Připomínám, že v případě zaměstnání, ve kterém čerpáte rodičovskou dovolenou, nesmíte na základě dohody o provedení práce vykonávat práci stejného druhu. Pokud byste se přeci jen rozhodla pro podnikání, doporučuji Vám si prostudovat naši brožuru „Nebojujte se zákony“, kterou naleznete ve formátu pdf na našich stránkách a kde je uvedená problematika přehledně zpracovaná.
4) Pojistné na zdravotní pojištění platí za osoby na rodičovské dovolené stát, pojistné na sociální zabezpečení se neplatí, doba péče o dítě do 4 let věku je však pro účely důchodového pojištění považována za tzv. náhradní dobu pojištění.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Pracovní činnost během MD a RD

19.06.2018

Dobrý den, 13.7.2018 budu nastupovat na mateřskou dovolenou, termín porodu je konec srpna. Při mateřské dovolené bych ráda pomáhala na projektech pro stejného zaměstnavatele, momentálně jsem na pozici projektový manažer. 1) Jakou písemnou dohodu mohu se zaměstnavatelem uzavřít ještě před odchodem na mateřskou dovolenou? 2) Následně bych se ráda vrátila po 6 měsících zpět na původní pozici (částečný úvazek) a zároveň čerpala příspěvek při rodičovské dovolené - je vhodné také písemně uzavřít dohodu? Děkuji za odpověď na oba dotazy.

Dobrý den,
v průběhu mateřské dovolené nesmí rodič vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou a PPM, nicméně může pro svého zaměstnavatele /ale i jiného/ pracovat na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, přičemž druh práce musí být odlišný od druhu práce, který vykonává v pracovním poměru. Žádný zaměstnavatel ale nesmí zaměstnat ženu v období šestinedělí.
Tento „zákaz“ práce v šestinedělí se odvozuje od následujících dvou právních předpisů:
1/ zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů:
§ 35
Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech
(1) U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.“
2/ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:
§ 195 odst. 5
Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.“
V obou případech se jedná o ochranu zdravotního stavu ženy v šestinedělí.

Během RD si rodič může neomezeně přivydělat, tzn., můžete uzavřít další pracovní poměr, popř. DPP, DPČ. Během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost pro stávajícího i jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Zaměstnavatelé často nabízejí rodičům během rodičovské dovolené práci (brigádu) v dalším základním pracovněprávním vztahu, většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tato práce má jedno omezení, rodič v tomto dalším pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako práce v původní pracovní smlouvě. To znamená, že může vykonávat pouze jiné práce, než vykonával na základě původní pracovní smlouvy.
Můžete tedy uzavřít další pracovní poměr se stávajícím zaměstnavatelem, ale na jiný výkon práce /např., původně prodavačka, nyní uklízečka/, ideálně se uzavírá na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené. Původní pracovní smlouva nezanikne, pokud bude nová sepsaná na jiný druh práce. Můžete uzavřít další pracovní poměr s jiným zaměstnavatele, ale pokud půjde o stejný výkon práce /např. prodavačka X prodavačka/, musíte mít souhlas stávajícího zaměstnavatele.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Jiná výdělečná činnost

14.06.2018

Dobrý den,
Potřebuji se poradit.
Jsem cizinka ze státu mimo EU.
V ČR nemám trvalý pobyt.
Ale jsem zaměstnaná a teď momentálně jsem na rodičovské dovolené a pobírám rodičovský příspěvek.
Chtěla bych založit vlastní firmu (s.r.o),kde budu jenom zakladatelem a budu mít zaměstnance.
Jak je to z právního hlediska, když společnost bude vykonávat stejnou činnost jako moje hlavní zaměstnání?
Jak se bude platit sociální, zdravotní a nemocenské pojištění?

Nedokážu to všechno dát dohromady sama.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za dotaz do poradny.
I pro vlastní podnikání se použije ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kdy zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Toto omezení výkonu jiné výdělečné činnosti se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Uvádíte sice, že budete pouze zakladatel, přečtěte si následující judikaturu k věci.
Z judikatury:
Za výdělečnou činnost ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákoníku práce, k níž je třeba předchozího souhlasu zaměstnavatele, je nutno považovat i ten případ, jestliže je zaměstnanec jednatelem společnosti s ručením omezeným, která má v předmětu podnikání, zapsaném v obchodním rejstříku, zapsánu činnost shodnou s předmětem činnosti (podnikání) jeho zaměstnavatele, i když společnost tuto činnost dočasně nebo trvale nevyvíjí.
(NS 2 Cdon 1628/97, SJ č. 2/1999, str. 75)
Společník společnosti s ručením omezeným není z důvodu účasti v této společnosti podnikatelem.
Výkon práv a povinností společníka ve společnosti s ručením omezeným vyplývající z pouhé kapitálové účasti ve společnosti není sám o sobě výdělečnou činností ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákoníku práce, i když jde o společnost, která má shodný předmět činnosti (podnikání) jako případný zaměstnavatel společníka.
O výkon výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákoníku práce se může jednat tehdy, jestliže se zaměstnanec ve společnosti s ručením omezeným podílí (kromě výkonu práv a povinností společníka vyplývajících jen z jeho kapitálové účasti ve společnosti) na činnosti společnosti vymezené předmětem činnosti (podnikání) zapsaným v obchodním rejstříku.
Důvodem k rozvázání pracovního poměru pro porušení pracovní kázně může být jen takové zaviněné jednání zaměstnance, kterým porušil povinnosti z daného pracovního poměru.
(NS 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97, SJ č. 12/1998, str. 275)
Za výdělečnou činnost ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákoníku práce je třeba považovat také činnost spočívající v tom, že zaměstnanec je členem dozorčí rady ve společnosti s ručením omezeným, která má předmět podnikání shodný s předmětem činnosti (podnikání) jeho zaměstnavatele, i když společnost nevyvíjí dočasně nebo trvale jakoukoliv činnost.
(NS 21 Cdo 1866/98, SJ č. 12/1999, str. 467)
O výkon výdělečné činnosti ve smyslu ustanovení § 75 zákoníku práce jde v případě, že zaměstnanec vykonává vedle svého zaměstnání na základě právního vztahu činnost, která je pojmově výdělečná (s níž je obvykle spojeno poskytování odměny). Okolnost, zda při výkonu této činnosti zaměstnanec výdělek skutečně dosáhl, není sama o sobě významná.
(NS 21 Cdo 1714/2001, SJ č. 1/2003, str. 31)

Podle této judikatury si musíte vyhodnotit, zda souhlas zaměstnavatele potřebujete nebo ne.

K další části Vašeho dotazu: jak se bude platit sociální, zdravotní a nemocenské pojištění , já bych dodala ještě daň z příjmů – pokud máte na mysli zaměstnance, tak podle příjmu, kterého dosáhnou, což Vám spočítá účetní.

V případě, že tento dotaz směřoval na Vás, pak asi nerozumím, když uvádíte, že budete bez příjmu, že budete jen zakladatel. Když budete bez příjmu, pak není z čeho odvádět. Pokud budete mít příjem budete odvádět z tohoto příjmu, opět Vám poradí účetní.

Jinak jste na rodičovské dovolené, pobíráte rodičovský příspěvek, takže zdravotní pojištění za Vás odvádí stát. Podle zákona o důchodovém pojištění je doby péče o dítě do jeho 4 let věku náhradní dobou pojištění. Pro odvod nemocenského nemáte příjem, není z čeho vypočítat vyměřovací základ, proto se neodvádí.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Zdravotní pojištění

08.06.2018

Dobrý den chtěla bych se zeptat RD končí 21.6. tak 22.6. nastoupim do zaměstnání, ale zaměstnavatel mi hned dá výpověď pro nadbytečnost s vyplacením odstupného a já od 1.7. nastoupim k jinému zaměstnavateli, musím se na těch 8 dní nahlásit na ÚP a sdělit to pojišťovně? Nebo jakou mám jinou možnost např zažádat o neplacené volno. Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Na ÚP se registrovat kvůli 8mi dnům nemusíte. Za červen za Vás ještě pojistné hradí stát, jelikož až do 21.6. jste na RD - tedy státní pojištěnec, 22.6. nahlaste písemně své zdravotní pojištovně, že zůstaváte s dětmi jako osoba celodenně řádně osobně pečující o děti. A plátcem pojistného za Vás bude opět stát. Od 1.7. za Vás bude pojistné na zdravotní pojištění hradit nový zaměstnavatel.
Osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto osoby patří i kategorie osob celodenně osobně a řádně pečujících alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud:
- se jedná o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě,nebo
- dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje 4 hodiny denně, nebo
- dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: pracovní činnost na rodičovské dovolené

29.05.2018

Dobrý den, od 1/2016 jsem na RD s dítkem narozeným 11/2015, RD a příspěvek mám do 11/2018, nyní však od června chci nastoupit do zaměstnání na zkrácený úvazek, co jsem povinna udělat? Musím nástup do práce oznámit na zdravotní pojišťovně, na sociálce či ÚP? Mám nějaký nárok na daňovou úlevu případně na nižší odvody soc./zdrav. ze mzdy? Děkuji

Dobrý den,

v době rodičovské dovolené můžete uzavřít další pracovní poměr i některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr za níže uvedených podmínek.

Jestliže jste na rodičovské dovolené, pak můžete pro svého zaměstnavatele pracovat pouze na jiný druh práce, než jste pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou. Zákoník práce totiž nepřipouští u téhož zaměstnavatele výkon prací stejného druhu na základě jiného pracovněprávního vztahu (§ 34b odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Pokud se jedná o stejnou práci pro stejného zaměstnavatele, pak jediné řešení je ukončit rodičovskou dovolenou a dodatkem ke smlouvě snížit úvazek - může být i na dobu přesně vymezenou.Pracovní poměr s kratší pracovní dobou (tj. zkrácení pracovního úvazku podle stávající pracovní smlouvy),odvádí se z výdělku daně a pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Dohodu o provedení práce lze uzavřít, pokud celkový rozsah práce nepřesáhne 300 hodin ročně. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměny, která nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc.

Na základě dohody o pracovní činnosti můžete pracovat maximálně v rozsahu polovičního pracovního úvazku. Z dohody se bude odvádět pojistné na zdravotní i sociální pojištění, pokud bude zaměstnání trvat alespoň 15 kalendářních dnů a měsíční příjem bude vyšší než 2 500 Kč měsíčně, tj. v tomto případě zakládá Vaše činnost účast na nemocenském, důchodovém i zdravotním pojištění.

Zdanění se liší podle výše odměny a podle toho, zda podepíšete prohlášení k dani či nikoli, zda budete mít jeden pracovní poměr či více zaměstnání atd. U odměny do 5 000 Kč měsíčně (nejčastěji u dohody o provedení práce), v případě, že nepodepíšete prohlášení k dani, se sráží tzv. srážková daň ve výši 15%. Tento příjem se pak neuvádí v daňovém přiznání. Pokud prohlášení podepíšete nebo pokud činí odměna více než 5 000 Kč, sráží se 15%ní záloha daně z příjmu. Na konci roku pak obdržíte potvrzení o příjmu a příjem uvedete do daňového přiznání. Daňové přiznání je povinen podat poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené a o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou. Pokud má poplatník pouze jedno zaměstnání (popř. na sebe zaměstnání navazovala) a podepsal prohlášení k dani, daňové přiznání podává zaměstnavatel, pokud má poplatník více příjmů, daňové přiznání je povinen podat sám. Pokud budete výdělečně činná, budete mít nárok na slevu na poplatníka. V případě, že si otec neuplatňuje, tak i nárok na daňovou slevu na dítě.

Pokud se jedná o výdělečnou činnost u jiného zaměstnavatele, tak zde je nutno jen respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Veškeré hlášení a přihlášení Vašeho pracovního poměru je na zaměstnavateli.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění


S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Jiný zaměstnavatel po dobu rodičovské dovolené

25.05.2018

Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 16.7.2018, zaměstnavatel mi povolil prodloužení rodičovské do září. Dnes jsem byla na pohovoru do jiného zaměstnání, nabídka me zaujala, mohla bych nastoupit sem na zkrácený úvazek a zároveň mít smlouvu u stávajícího zaměstnavatele, (smlouva na dobu neurčitou ) a pak se třeba rozhodla co by bylo pro mě nejlepší? Předem děkuji za odpověď.

Vážená paní,

možnost výkonu zaměstnání pro jiného zaměstnavatele během čerpání mateřské/rodičovské dovolené právní předpisy nevylučují. Tato pracovní činnost má omezení. Matka (otec) může vykonávat vedle svého zaměstnání výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Pro některá povolání jsou stanoveny přísnější podmínky, např. pro bankovní úředníky, státní zaměstnance apod. Ke konci rodičovské dovolené se pak můžete rozhodnout, která práce je pro Vás lepší. To je skvělý přístup. Přeji hodně zdaru!
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Čerpání dovolené

22.05.2018

Dobrý den, prosím o radu. Pracuji jako zdravotní sestra, od poloviny září 2017 jsem byla na ppm, předtím od března na nemocenské. Ppm mi skončila v polovině března. Ihned jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou, a zároveň požádala zaměstnavatele o čerpání dovolené. Tu teď čerpám, za březen 9dni, duben 20dni, květen 10dni. 20dni byla dovolená z roku 2017, zbytek letošní. Dotaz zní. Při proplacení této dovolené, plus ppm, přesáhne můj hrubý příjem za rok 2018 68000kc, a přijdu tak o nárok, aby si mě příští rok manžel odečetl z daní. Je nějaká možnost, jak se části dovolené vzdát, abych kvůli cca 3000kc nepřišla o 25000kc? Děkuju, hezký den

Dobrý den,
Vaši dovolenou samozřejmě nejste povinna čerpat celou. Můžete čerpat pouze tolik dní, kolik Vám bude vyhovovat. Jediný problém vidím v tom, že jste již o dovolenou požádala a zaměstnavatel Vám již umožnil čerpání. Nyní ho tedy musíte požádat o čerpání méně dní, než jste původně zamýšlela.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Práce po dobu rodičovské dovolené

22.05.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené. Dostala jsem pracovní nabídku na částečný úvazek od září (dceři bude v tu dobu rok). Zaměstnaná jsme jako učitel odborných předmětu na SŠ mimo Prahu. Nová pracovní nabídka je také učitel odborných předmětů, nedaleko mého bydliště. Je nutné mít souhlas zaměstnavatele, abych mohla učit na druhé škole? Pobírání rodičovského příspěvku předpokládám nebude prací ovlivněno (dcera bude hlídána rodinou).
Děkuji za odpověď

Vážená paní,

možnost výkonu zaměstnání pro jiného zaměstnavatele během čerpání mateřské/rodičovské dovolené právní předpisy nevylučují. Tato pracovní činnost má omezení. Matka (otec) může vykonávat vedle svého zaměstnání výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. To znamená, že Vy souhlas zaměstnavatele nepotřebujete.
Pokud se týká rodičovského příspěvku, Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
(Kapitola Výdělečná činnost během mateřské a rodičovské dovolené a její zdanění)

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.