Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nezaměstnanost a další mateřství

18.09.2017

Dobrý den, 21.12. 2017 mi konční RD, syn bude mít syn 3 roky. Do školky nejde. V práci mi drželi místo, ale budu nucena ukončit pracovní poměr dohodou s uvedením důvodu nezbytné osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši tj. 1. dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a po zbytek doby 45% průměrného měsíčního čistého výdělku? Co všechno se musí na ÚP dokládat kromě dohody o ukončení pracovního poměru?

V případě, že bych během výše uvedené doby (roku) znovu nastoupila na mateřskou dovolenou (plánujeme ještě jedno dítě), z čeho se bude MD vypočítávat?

Děkuji

Dobrý den.
Pokud pečujete o dítě do čtyř let věku, pak není nutné, abyste se evidovala na úřadu práce, pokud byste to dělala pouze kvůli zdravotnímu i k důchodovému pojištění. Osoby pečující o dítě do 4 let nemusí být evidovány na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání proto, aby jim bylo hrazeno zdravotní pojištění a započítána doba péče pro důchodové pojištění.
Zdravotní pojištění je hrazeno fyzickým osobám, pokud celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. Podmínkou je, aby tyto osoby nebyly příjemci rodičovského příspěvku nebo na mateřské/rodičovské dovolené. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu vyučování- nesmí tedy navštěvovat školní klub nebo školní družinu.
Pokud však Vám jde o podporu v nezaměstnanosti, pak je třeba abyste se evidovala na úřadu práce, pokud ukončíte pracovní poměr dohodou z důvodu péče o dítě, nebude se Vám podpora v nezaměstnanosti nijak krátit- dostanete ji v plné výši.
Na Úřadu práce nutno předložit :

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Formulář žádosti o zprostředkování zaměstnání je možné najít na:

https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/welcome/forms.jsp.

• platný občanský průkaz (nebo jiný osobní doklad );

• doklad o ukončení pracovního poměru, popř. u OSVČ potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu (vydává OSSZ), potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat po skončení péče o dítě do 4 let věku);

• další doklady, které jsou uvedeny v žádosti.
PPM u dalšího dítěte. Budete muset splnit podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství. podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Podmínky jsou:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo doba účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium – pokud bylo studium úspěšně ukončeno;
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.
V každém případě, pokud nyní řešíte nezaměstnanost a registraci na Úřadu práce, tak pro nárok na PPM byste musela nastoupit do zaměstnání, nebo se stát OSVČ a platit si nemocenské pojištění.
Uchazečky o zaměstnání nejsou nemocensky pojištěny, neměla byste nárok na PPM, což je dávka nemocenského pojištění, ale pouze na rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte.
Ve Vaší situaci tedy záleží na více faktorech : kdy otěhotníte, zda a kdy nastoupíte do nového zaměstnání atp.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Hlídání dětí před nástupem do školek

07.08.2017

Dobrý den,

jsem na rodičovské dovolené a pracuji jako OSVČ. S kamarádkou provozuji školu angličtiny pro děti. Mého čerstvě tříletého syna nevzali z kapacitních důvodů do MŠ a jsem nucena situaci řešit. Ráda bych s kolegyní otevřela "školičku", ale nejsem si jista právní stránkou věci. Nic jako "školička" ve smyslu dopoledního hlídání dětí s programem v malé skupině zřejmě zákonem vymezeno není. Mám zájem o co nejjednodušší právní řešení, určitě ne o dětskou skupinu apod. Hlídání dětí nechci provozovat sama, pouze bychom rády s kolegyní poskytly (pronajaly) prostor herny a sociálního zázemí za účelem dopoledního hlídání dětí. Mám spolehlivou paní, která tuto činnost provozuje na živnost v jednotlivých domácnostech, nemá však pedagogické vzdělání, je tedy spíše chůva či něco podobného, a potom slečny zběhlé v práci s dětmi, ovšem opět bez pedagogického vzdělání. Tuto službu bychom chtěly nabídnout dětem od 2 let výše, počítám, že cca do 4 let věku, než budou přijaty do státních školek, na 4 hodiny dopoledne. Miniškolička tohoto charakteru fungovala v sousedství jako zapsaný spolek, ale ten již musí mít stanovy apod. a rády bychom šly jednodušší cestou, je-li to možné. Max počet dětí ve skupině by byl 8, do počtu 4 dětí by byla přítomna 1 dospělá osoba, od 5 dětí výše 2 dospělé osoby; jídlo a pleny by si dodávali rodiče samostatně. Lze provozovat hlídání dětí od 2 let věku v menší skupině pouze na živnostenský list bez pedagogického vzdělání? Jak hlídání popsaného charakteru co nejlépe právně vyřešit? Předem velice děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Jednou z možností je založit si adekvátní živnost- dle Vámi popsaného patrně půjde živnost o Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, což je Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových, řečových, pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí včetně poskytování první pomoci .
Jde o živnost vázanou, takže je třeba mít odbornou způsobilost. Tou se v tomto případě rozumí: pedagogické nebo zdravotnické nebo ošetřovatelské vzdělání( např. všeobecná sestra, porodní asistentka,záchranář), popř. vzdělání v sociálních službách. Jen s tímto vzděláním a příslušnými doklady vám tuto živnost založí. V případě, že toto vzdělání nemáte, je možné pro podnikání využít odpovědného zástupce, který vás po odborné stránce bude zastupovat. Spolek si můžete založit,je poměrně snadný na založení,ale spolek nesmí mít ve svojí hlavní činnosti podnikání, tedy pokud by hlídání bylo pořádáno za účelem zisku, muselo by být ve vedlejší činnosti spolku.
Jednoduší řešení je tzv. svépomocné hlídání. Stačí si stanovit si obecná pravidla a nechat si je odsouhlasit rodiči.Tyto dokumenty vyvěsit v místě hlídání na viditelném místě a zapojené rodiče nechat podepsat, že to četli a souhlasí a berou na vědomí.
Svépomocné je ale svépomocné, tedy v zásadě bezplatné, takto nelze podnikat.
U občasného hlídání, lze přijmout platbu za hlídání např. na základě smlouvy uzavžené dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, nesmí však jít o soustavnou činnost
Právní předpisy :
zák.455/1991 sb., živnostenský zákon
zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Změna školky

10.07.2017

Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o radu.
Syn nám chodil školní rok 2016/2017 do mateřské školy. Protože jsme jako rodiče s dotyčnou MŠ nespokojení, dali jsme si přihlášku do jiné školky v řádném termínu, který vypsalo město. Do této nové MŠ jsme přijatí od nového školního roku 2017/2018. Můj dotaz zní: Naše třídní učitelka v MŠ je zároveň zástupkyní paní ředitelky, takže jsem jí dne 29.6.2017 předložila písemné oznámení, že odhlašuji syna ze školky k 30.6.2017.
Paní zástupkyně mi toto oznámení odmítla převzít s tím, že to potřebuje na oficiálním formuláři, že jí je můj papír k ničemu. Po tomto incidentu jsem pátrala na internetu, ale žádný oficiální formulář jsem nenašla. Dokonce jsem se dočetla, že toto odhlášení se podává volnou formou a školka ho přijmout musí. Takže jsem se rozhodla, že "Odhlášení z MŠ" zašlu paní ředitelce doporučeně poštou. Ale obávám se, že mi bude paní ředitelka také tvrdit, že je toto podání neplatné. Případně, že mi to neuzná k 30.6.2017, ale třeba až k 31.7.2017, protože to nedošlo do konce června. Jedná se mi o to, že pokud neukončím docházku syna k 30.6.2017 budu zbytečně platit školné za červenec, popř. i srpen. O prázdninách syn nepůjde do školky žádný den. Školné i platbu za stravu jsem uhradila, mělo by být vše v pořádku. Vše probíhalo převodem na účet, dá se to proto snadno dohledat. Odhlášení z docházky v MŠ jsem podepsala jenom já, manžel ne, ale předpokládám, že by to nemělo vadit, vždyť všechny dokumenty v MŠ jsem celý rok podepisovala sama.

Dobrý den.
Školský zákon neukládá činit oznámení o ukončení předškolního vzdělávání na formuláři školky. Tedy zástupkyně ředitelky byla povinna Vaše oznámení přijmout hned na první pokus. Pošlete jim oznámení ještě doporučeně , uložte si všechny podklady i maily. Pokud by po Vás školka požadovala úhradu školkovného za prázniny, oznamte jim ,že syn v této školce již ukončil vzdělávání a do MŠ již ani nedochází. Platbu po Vás tedy požadují neoprávněně a pokud by ji od Vás přijali, šlo by pravděpodobně o bezdůvodné obohacení.
V případě, že vedení školky nebude chtít celou záležitost pochopit, obraťe se na zřizovatele školky.
Právní předpis : zák. 561/2004 sb. Školský zákon
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Přestěhování rodiny do Velké Británie

03.07.2017

Dobrý den, nejprve popíši naši situaci a poté dotaz. Jsem podruhé vdaná, manžel žije a pracuje deset let v zahraničí, má tam i trvalý pobyt - UK, z předešlého manželství mám jedenáctiletá dvojčata (výživné na obě 5000,- za měsíc), ze současného manželství mám dva měsíce starou dceru. Nyní pobírám MD (do 6.9.), jsem zaměstnaná (výpověď budu podávat po skončení pobírání MD a vyčerpání dovolené - dohoda se zaměstnavatelem), mám od ledna 2017 pozastavenou živnost, přivydělávám si v ČR odborným poradenstvím a lektorskou činností na "dohodu." Nyní jsme ve zvláštní situaci. Od září 2017 se celá rodina přesune za manželem do UK (z Vašich odpovědí na předešlé dotazy jiných žadatelů vím, že v UK žádný rodičovský příspěvek není a pokud se tam přestěhujeme, tak nám nárok na český zaniká...). Starší dcery nastoupí v UK do školy a plánujeme je přihlásit do britského systému (sociálního i zdravotního; povolení o vystěhování od biologického otce máme). Povinnou školní docházku budou plnit v UK, v ČR, kvůli udržitelnosti českého vzdělání budou skládat jednou za rok zkoušky z českých předmětů. Já však budu stále občasně pracovat v ČR, což znamená, že v ČR budu odvádět i daně. Nejmladší dcera je závislá na mě a pečuji o ní já, plánuji s ní zůstat hlášená v systému ČR. Budu tedy pobírat rodičovský příspěvek a využívat českého zdravotnictví. Trvalý pobyt zůstane v ČR. Dvojčata si z daní odepíši pouze do doby, než budou přihlášeny v systému UK. Chtěla bych se informovat, zda je to takto možné, i když současný manžel není biologickým otcem dvojčat? Dále bych se chtěla informovat, jak je to se zdravotním pojištěním především dvojčat. Budou občasně létat za rodinou do ČR... a vlastně jak je to i se mnou a s nejmladší dcerou. Bude mít pojištění charakter cestovního pojištění? Pokud by cokoliv bylo nejasné, ráda upřesním. Mnohokrát děkuji. S pozdravem

Dobrý den.
Odpověď je zpracovávána k datu 3. 7. 2017 vzhledem k tomu, že vztah Velké Británie a EU se bude v souvislosti s Brexitem ještě vyvíjet, je třeba sledovat aktuální situaci zejména po 29. 4. 2019.
Ke zdravotnímu pojištění:
Jelikož Česká republika i Velká Británie jsou zatím členskými státy Evropské unie, musí se zatím postupovat v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 a jeho prováděcím nařízením Rady (EHS) č. 574/72 (dále „nařízení“). Tato nařízení musí respektovat jednak členské státy Evropské unie, jednak státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko (dále „členské státy“). Obecně platí, že osoba může být zdravotně pojištěna (až na výjimky, které však nejsou Váš případ) pouze v jednom členském státě a je zdravotně pojištěna v tom členském státě, ve kterém vykonává výdělečnou činnost (ne ale při vyslání). Jestliže výdělečnou činnost nevykonává, je zdravotně pojištěna v tom členském státě, ze kterého pobírá dávky v nemoci, mateřství, podporu v nezaměstnanosti nebo důchod (dále „dávky“). Pakliže nevykonává výdělečnou činnost v členském státě, nepobírá žádné dávky a je nezaopatřeným rodinným příslušníkem živitele, bude zdravotně pojištěna v tom členském státě, kde je zdravotně pojištěn její živitel. V ostatních případech je osoba zdravotně pojištěna v členském státě, ve kterém fakticky bydlí (nemusí se jednat o trvalý pobyt).
V případě, že v Británii například vykonává někdo výdělečnou činnost nebo odtamtud pobírá nějaké dávky je zdravotně pojištěn v Británii a tam má i nárok na poskytnutí veškeré zdravotní péče.
V ostatních členských státech (tj. i v České republice) má taková osoba nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče, a to podle příslušných (českých) právních předpisů a za stejných podmínek jako místním („českým“) pojištěncům, na účet britské kompetentní instituce. Lékařsky nezbytná zdravotní péče se osobě poskytuje při náhlém onemocnění, zhoršení zdravotního stavu či náhlém úrazu s přihlédnutím k předpokládané délce pobytu a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Nejedná se o takovou péči, za jejímž poskytnutím by osoba vycestovala nebo jejíž poskytnutí by nebylo nutné. Tato péče může být osobě poskytnuta na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), popř. Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC. Oba doklady vydává kompetentní instituce( tj. ta, u níž je osoba zdravotně pojištěna).
Takže konkrétně u členů Vaší rodiny:
Vaše nejmladší dcera fakticky pobývá v Británii, biologický otec pobývá a pracuje v Británii, Vy též budete fakticky pobývat v Británii, malá dcera bude tedy zdravotně pojištěna v Británii a tam má nárok na poskytnutí veškeré zdravotní péče. V ostatních členských státech (tj. i v České republice) má nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče, a to podle příslušných (českých) právních předpisů a za stejných podmínek jako místním („českým“) pojištěncům, na účet britské kompetentní instituce. Ostatní péče může být dcerce poskytnuta na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Nejedná se o cestovní pojištění.
Vy, pokud budete pracovat v ČR, budete zdravotně pojištěna v ČR a tam máte nárok na poskytnutí veškeré zdravotní péče. V Británii máte nárok na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče. Ostatní péče Vám může být poskytnuta na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Až Vám výdělečná činnost v ČR skončí, a nebudete-li pobírat z ČR již žádné dávky, přesune se těžiště Vašeho zdravotního pojištění do Velké Británii na základě kritéria pobytu živitele a kritéria místa pobytu. Pak na tom budete ohledně zdravotního pojištění jako Vaše nejmladší dcera. Starší dcerky sice mají biologického otce v ČR, ale faktický pobyt a zbytek nejbližší rodiny budou mít v Británii, živitelem bude fakticky Váš nynější manžel, tedy stejně jako jejich malá sestra budou v Británii i zdravotně pojištěny.
K daním:
V britském systému existuje sleva na vyživovaného manžela či děti. Sleva je poskytována na vyživované dítě či manžela, pokud tedy Vaše starší děti budou žít v Británii a živitelem rodiny bude Váš manžel, měl by mít možnost nárokovat slevu na dani i na tyto Vaše děti.
Více na: http://portal.mpsv.cz/eures/dotaz
(zde můžete vložit dotaz týkající se detailů právního systému v dané zemi - zde ve Velké Británii)
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Výše podpory v nezaměstnanosti

21.06.2017

Dobrý den,chtela jsem se prosim zeptat.Z ceho mi budou vypocitavat podporu kdyz mi k 30.6 konci rodicak a zároveň i pracovni pomer výpověď dohodou kvuli stehovani.dekuji

Dobrý den.
O podporu v nezaměstnanost budete v popsaném případě žádat po rodičovské dovolené tedy po náhradní době zaměstnání, takže se Vám podpora v nezaměstnanosti vypočítá podpora z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předešlého roku.

V roce 2017 se počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016, tedy z částky 27 000 korun a činí:
první dva měsíce 0,15 násobek průměrné mzdy (tedy 4 050 Kč), další dva měsíce 0,12 násobek (3 240 Kč) a zbývající podpůrčí dobu 0,11 násobek (2 970 Kč)
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Školní klub a družina

04.05.2017

Dobrý den, v základní škole nám oznámili, že příští rok už nebudou mít volná místa pro čtvrťáky ve školní družině, protože je moc prvňáků. Chápeme, že čtvrťáci nepotřebují již ŠD každý den, ale nelíbí se nám, že se děti v ty dny, kdy nebudou mít kroužky nebo odpolení vyučování, budou toulat po okolí, sedět doma nebo chodit z bytu do bytu kamarádů. Chtěli jsme zřídit školní klub, ale ani na ten prý není místo ani vychovatel. Chceme se obrátit na městskou část a rádi bychom věděli, jestli máme nějakou oporu v zákoně... Netrváme na tom, že klub musí být v budově školy, chceme především to, aby děti měly možnost se někde scházet a trávit volný čas spolu. Většina z nás už pracuje na plný úvazek a toto jsme nečekali. Děkuji předem za jakoukoliv radu nebo nápad. S pozdravem, PT

Dobrý den.

Podmínky přijímání účastníků do školní družiny tvoří povinnou součást školního vzdělávacího programu školského zařízení, přičemž je vhodné stanovit ve školním vzdělávacím programu i nejnižší a nejvyšší počet přijímaných uchazečů a dále stanovit povinnost placení úplaty ve stanovených termínech, pokud je tato úplata vybírána.

Přijímání účastníků k činnosti je obecně platnými předpisy pouze rámcově ohraničeno jen věkem či návazností na školní docházku:

* činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy; případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních

* činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.
Tedy konkrétní kritéria pro přijímání do ŠD si stanoví ředitel/ka školy. Může upřednostnit menší děti, tedy žáky 1. a 2. tříd, ale nemělo by to být tak, že starší žáci by byli ze zájmového vzdělávání ( což je i ŠD ) předem zcela vyloučeni. Pokud by škola tyto starší žáky takto vyloučila, mohlo by se jednat o diskriminaci z titulu věku tedy o postup v rozporu s Antidiskriminačním zákonem.
Řešením, by pro školu mohlo být zřízení školního klubu pro starší děti. Školní klub může fungovat v běžných školních třídách po skončení výuky. Pokud pan ředitel či paní ředitelka dobře vyplní výkaz o školní družině, školním klubu peníze na pllat vychovatelky dostane. Info o klubech a ŠD např. zde : http://www.msmt.cz/mladez/skolni-kluby
Tedy sepište žádost na ředitelství školy o řešení situace Vašich dětí, navrhněte i řešení formou školního klubu, pokud ředitelství nebude chtít situaci řešit obraťte se na zřizovatele.

Právní předpisy :
zák. č.198/2009 sb. Antidiskriminační zákon
zák. č. 561/2004 sb. Školský zákon
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání po RD

14.04.2017

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, dceři budou 3 roky v říjnu 2017. Mám u zaměstnavatele smlouvu na dobu neurčitou na pozici export manager. Tuto pozici zaměstnavatel během mé RD změnou organizační struktury zrušil. Nyní mi nabídl, že bych mohla v říjnu nastoupit na jinou pozici, avšak pouze na dobu určitou (kolegyně2, která nyní na této pozici byla, byla náhradou za RD kolegyně1 na dobu určitou, a kolegyně2 nyní také otěhotněla, takže jim by se hodilo, že by nemuseli hledat nikoho jiného - ale nabízí mi to pouze na dobu určitou než se vrátí kolegyně1 z RD, protože kolegyně1 má smlouvu na dobu neurčitou). Tvrdí mi, že mi jsou při zrušení mé pozice povinni nabídnout pozici jinou a že mohou i za pozici na neurčito nabídnout pozici na dobu určitou, že je jen na mně, zda přijmu či nikoli. Já si spíš myslím, že pokud mi nabídnou jinou pozici, musí být také na dobu neurčitou. Kde je prosím pravda? Je pravda, že od 1.7.2017 bude platit nový zákoník práce, který toto také upravuje? Upravuje návrat po RD a zrušené místo nějak jinak? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem

Dobrý den,
vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Jestliže Vám bude zaměstnavatel přidělovat práci podle pracovní smlouvy tj. druh práce a v místě podle pracovní smlouvy, pak zaměstnavatel postupuje v souladu se zákoníkem práce.
Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovní smlouvy, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
Příklad: Rodič je na rodičovské dovolené a chce se vrátit do zaměstnání. Má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnavatel mu nabízí práci odpovídající pracovní smlouvě, avšak na dobu určitou.
Uzavře-li rodič dohodu o změně pracovní smlouvy tak, že se jeho pracovní poměr změní na dobu určitou, pak jeho pracovní poměr skončí uplynutím této doby. Tím se rodič zbavuje (v případě, že s ním zaměstnavatel plánuje ukončit spolupráci) možnosti vyplacení odstupného. Rodič nemusí na dohodu o změně pracovního poměru přistoupit, záleží zcela jen na jeho rozhodnutí.
Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
Nevím o žádné novelizaci zákoníku práce, která by se věnovala této problematice.

Právní úprava:
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Praxe

12.04.2017

Dobrý den,
jsem matka samozivitelka a po rodičovské dovolené se vracím do práce. V nové práci (státní sféra) mi bylo do praxe započtny 3 roky péče o první dítě a u druhého dítěte jsem během rodičovské dovolené pracovala, tak mi nebyla započtena péče o dítě, ale práce, ale jen že dvou třetin. Tak jsem byla zařazena do 4. místo do 5. stupně. Tak bych se chtěla zeptat, co má přednost započtení praxe nebo péče o dítě, když to by pro mě bylo výhodnější.
Děkuji za odpověď.

.
Dobrý den.
Podle platných právních předpisů zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platového stupně podle dosažené praxe a tzv. náhradních dob (například péče o dítě), pokud se na zaměstnance vztahují. V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce .
Rozhodnutí o zápočtu jiné praxe je v tomto případě v pravomoci zaměstnavatele. V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti - nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu . Vy jste v době péče o 2. dítě patrně pracovala a to v jiném oboru a praxe Vám byla započtena tedy jako praxe/ práce ve smyslu tzv. použitelné praxe, nikoli MD a RD tedy náhradní doba a to tak, že byla započtena v rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce tzn. dle § 4 odst.3 nařízení vlády- což má přednost, praxe v oboru nebo použitelná praxe má vždy přednost před započtením péče o dítě.
Péči by Vám započetli , pokud byste během MD a RD nepracovala, nebo tento přivýdělek při návratu z RD zaměstnavateli nenahlásila.

Zápočet praxe pro zařazení do platového stupně příslušné platové třídy upravuje § 123 odst. 4 zákoníku práce a § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě .

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.