Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Ukončení pracovního poměru, péče o dítě

10.12.2018

Dobrý den,
prosím o radu, týkající se mé situace. Po rodičovské dovolené jsem byla evidována na ÚP, od září jsem začala pracovat a právě v té době mi onemocněl syn, který je nemocný doteď. Od října jsem na neschopence se zády. Bohužel nevím, kdy se z toho syn dostane a bude schopný jít do školky, proto jsme se s mým zaměstnavatelem domluvili na zrušení pracovního poměru k 30.11.2018, tedy ještě ve zkušební době. S doktorem jsem se domluvila, že ještě tento měsíc zůstanu na neschopence a rozmyslím si, co dělat dál. Proto má otázka z ní, co by pro mě v této situaci bylo nejlepší? Jít se od ledna evidovat na ÚP nebo zůstat doma jako osoba pečující o dítě do 7 let? Platí ÚP zdravotní i sociální pojištění, i když nebudu brát podporu v nezaměstnanosti? (nemám odpracovaných 6 měsíců). Nebo nemohla bych přejít např. na ošetřovné ?
Doufám, že jsem můj dotaz popsala aspoň trochu srozumitelně.
Děkuji moc za jakékoliv informace a radu.

Dobrý den,
na ÚP byste se měla registrovat v případě, kdy budete připravená do nového zaměstnání nastoupit. S ÚP musíte být totiž v součinnosti, tzn. chodit na domluvené schůzky, na pohovory. Při dnešní míře nezaměstnanosti je velmi pravděpodobné, že by Vám vhodné zaměstnání našli velmi brzy.
Na ÚP se nemůžete registrovat v době, kdy jste v pracovní neschopnosti.
Pokud budete chtít se synem zůstat i nadále doma, můžete se na své pojišťovně nahlásit jako osoba pečující o dítě do 7let věku. Stát platí zdravotní pojištění mimo jiné za osoby:
Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. Do této kategorie se může zařadit u jednoho dítěte vždy pouze jedna osoba, a to otec, matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Doba péče o dítě do věku 4let se počítá jako doba náhradní pro důchod.
Ošetřovné v tuto chvíli nelze využít, protože nejste účastna nemocenského pojištění – nejste zaměstnaná.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Stěhování rodiny do Německa

03.12.2018

Dobrý den,
dne 31.1.2019 končí manželce RD, pracovní poměr bude ukončen výpovědí zaměstnancem k 31.1.2019, dcera dosáhne věku 3 let až v červenci 2019. Každopádně od ledna 2019 se stěhujeme do Německa z důvodu mého vyslání zaměstnavatelem (formulář A1 a S1).
Je v tomto případě nutné, aby se manželka hlásila na ÚP pokud do září 2019 bude v domácnosti a celodenně se starat o dceru? Nebo stačí aby se pouze nahlásila na pojišťovně?
Prosím poraďte jak v tomto případě postupovat.
Děkuji!

Dobrý den,
v případě, že se jako celá rodina stěhujete do Německa, je třeba toto oznámit na ÚP oddělení státní sociální podpory a pokud ještě pobíráte rodičovský příspěvek, bude Vám jeho výplata zastavena.
Pokud nebude žena zaměstnána a budete bydlet v Německu, manželka i s dítětem budou pojištění pod Vaší pojišťovnou v Německu.
Pokud budete žít v Německu, nemůže se tu manželka nahlásit na pojišťovně jako osoba pečující celodenně a řádně o dítě mladší 7let.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Úprava pracovní doby

03.12.2018

Dobrý den,
Mám dotaz nebo spíše problém, pracuji jako Asistentka prodeje v obchodním řetězci Kaufland.
S bývalím přítelem, tatínkem mého 3letého syna nežiji a nějak se nepodílí na výchově a péči o něj. Rozsudkem od Okresního soudu byl svěřen náš Vilemek do péče mě. Tudíž jsem samoživitelka.
Abych se dostala k mému dotazu.
V zaměstnání mi při přijímacím pohovoru bylo slíbeno, že bude přihlédnuto k tomu, že pečuji o syna sama a vyhoví mi s rozvržením pracovní doby. Měla jsem jen vydržet přes léto (červenec, srpen), kdy jsem si zařídila hlídání a s péčí o syna mi pomáhala má babička, která žije 60km od nás. Na staré kolena se dá říci bydlela na půl s námi a na půl ve svém bytě. Od září mi měli upravit prac. dobu, ale tak neudělali a směny odpolední od 13.30-22.05, jsem měla více než směn na ráno, u kterých mi měli posunout začátek pracovní doby, tak abych malého stihla dát do školky.(ranní směna 5.00-13.35, měla být od 7.00-15.35- stihala bych dát a vyzvednout syna ze školky). Do teď mi nebylo vyhověno a vážně už si nevím rady, práci potřebuji, abych zajistila vše pro syna a měli jsme střechu nad hlavou, ale vážně jsem už v koncích a nemám už na koho se obrátit.
Podotýkám, že jeho otec nemá zájem a není zrovna spolehlivý.
V zaměstnání mi po mé připomínce jejich slibu před nástupem, vše popřeli a podotkli, že mi v ničem vyhovovět ani nemusí, jak prý směny naplánují tak je musím přijmout.
Navíc kdyby se mi naskytla možnost jiného zaměstnání, co by bylo více přívětivé k tomu, že jsem na syna sama a umožnilo jen ranní směnu od 7.00, mám po zkušební době a zaměstnavatel mě prý pustí až po 2.mesic. výpovědní lhůtě, což mi to také dost komplikuje.
Mamka mi říkala, že kdysy existovala možnost výpovědi, ze dne na den z důvodu péče o dítě. Je tato možnost ještě? Nebo jsem vážně úplně v koncích a bez šance.
Je nějaký zákon či jiné co podporuje matky samoživitelky a pomohl by mi?

Děkuji předem za pomoc a ochotu mi odpovědět
S pozdravem

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Doporučuji tedy obrátit se na zaměstnavatele písemně z žádostí o úpravu pracovní doby /sem si napíšete čas, který Vám vyhovuje/ a čekat na odpověď zaměstnavatele. Nedokážu si představit, v tak velkém řetězci, jaké by mohly být provozní důvody pro zamítnutí Vaší žádosti.

Jinak pracovní poměr lze ukončit dohodou mezi oběma stranami /datum si dohodnete mezi sebou/ nebo výpovědí za strany zaměstnavatele nebo zaměstnance. Tady vždy začíná běžet od 1.dne následujícího měsíce dvouměsíční výpovědní lhůta. Důvod péče o dítě nehraje roli ve výpovědní lhůtě, ale na ÚP je brán jako vážný důvod k ukončení pracovního poměru a Vaše podpora tak nebude nižší. Vy můžete dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel jen z důvodů uvedených v §52 ZP.
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Úprava pracovní doby

24.11.2018

Dobrý den, pečují o syna kterému je 8 let ve střídave péči. Někdy se stane, že pokud je nemovmcny nebo jeho otec z pracovních důvodů si ho vzít nemůže. Pracuji v sociálních službách 12 ti hodinové směny cca 3 roky nastupovala jsem na 0,5 úvazku s podmínkou, že v sudé týdny kdy mám syna... Od neděle do neděle, budu mít méně směn. Zaměstnavatel mi vycházel vstříc, poté mě přemluvil a vezmu plný úvazek, že mi bude vycházet vstříc a nestalo se po nějaké době, vedoucí je na mě zlá a protivná, bylo mi řečeno, když jsem za ní přišla a ptala se proč v sudy týden mám strašně směn odbyla mě, že semnou jsou jen samé problémy ohledně směn a že není její povinnost mi vycházet vstric.... Jen co se týče, lékaře a vážných rodinných problémů apod. Prosím o radu jak se zachovat a co dělat. Děkuji Vám moc za radu

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Jestliže donedávna nebyl problém s kratším úvazkem, zaměstnavatel by Vám měl umožnit kratší pracovní dobu dle zákona, pokud o to požádáte /doporučuje se písemně/.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD

24.11.2018

Dobrý den. K 1.1.2019 mi končí dvouletá rodičovská dovolená na druhé dítě. U zaměstnavatele jsem 9.rokem. Před odchodem na první rodičovskou jsem vykonávala vedoucí pozici. Nyní jsou ve městě, které mám ve smlouvě, všechny tyto pozice obsazené. Nechci nižší zařazení. Mám tedy nárok na dohodu o ukončení pracovního poměru s 3 násobným odostupným? Výpověď dostat nemohu, budu ve 3leté ochranné lhůtě
Děkuji za odpověď a za radu.

Dobrý den,
jestli to dobře chápu, požádala jste zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou do 2let věku dítěte. Od následujícího dne /2.1.2019/ tak již nebudete čerpat RD a výpověď můžete dostat. Od prvního dne následujícího měsíce by běžela dvouměsíční výpovědní lhůta a pracovní poměr by tak skončil posledního března. Během této doby ale opět můžete požádat o RD, kterou zaměstnavatel poskytuje maximálně do 3let věku dítěte a výpovědní lhůty by se tak přerušila. Doběhla by až po ukončení RD, tedy až po 3.narozenínách dítěte.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Zaměstnavatel Vám po návratu z RD nemusí přidělit stejnou pozici, z které jste odcházela na mateřskou dovolenou, ale musí Vám přidělit práci podle pracovní smlouvy. Výběrovým řízením byste neměla procházet, neboť již máte uzavřen pracovní poměr a jste zaměstnancem.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání po RD a invalidita III.st.

16.11.2018

Dobrý den, měla bych prosím trochu složitější dotaz. Aktuálně jsem na rodičovské dovolené, synovi byl rok. Čerpání rodičovské dovolené mám sjednáno do 3 let věku dítěte. Syn má bohužel opožděný psychomotorický vývoj a chtěla bych si tedy rodičovskou o rok prodloužit. Vím, že o to musím zaměstnavatele požádat. Pracovní poměr mám sjednaný na dobu neurčitou, vykonávala jsem kromě své práce i pozici zástupce vedoucího. Mé místo je však již trvale obsazeno. Ale bude mi nabídnuto jiné místo v rámci stejného odboru. Bohužel roky trpím vážným onemocněním, které tajím a nebylo na mně znát. Nyní se však můj zdravotní stav zhoršil i když to stále není vidět a lékař mi doporučuje podat si žádost o invalidní důchod, protože splňuji podmínky pro přiznání prvního stupně. Mé dotazy tedy zní.
1) Pokud zaměstnavatel nevyhoví mé žádosti o prodloužení rodičovské dovolené, co se stane? Budu nucena do zaměstnání nastoupit, či podat výpověď sama? A když do práce nenastoupím, dostanu výpověď a pak nebudu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti z ÚP? Nárok na odstupné mi vznikne asi těžko, když se pracovní pozice neruší.
2) Pokud by mi byl přiznán invalidní důchod I. stupně, jsem povinna tuto skutečnost zaměstnavateli hlásit? A co všechno se zaměstnavatel vlastně dozví třeba ze správy soc. zabezpečení aj. a co mu musím oznámit já?
3) Když by mi byl invalidní důchod přiznán a já byla schopna vykonávat práci na plný úvazek jako před otěhotněním, je toto možné i nadále nebo budu muset svůj úvazek u zaměstnavatele zkrátit?
Děkuji moc za odpovědi. Netuším, jak správně postupovat a mám obavu, že i když bych se do práce vrátila, stejně časem fyzicky práci v plném rozsahu zvládat nebudu a mé zdravotní omezení by chtě nechtě vyšlo najevo.

Dobrý den. Vezměme dotazy popořadě.

1) Pokud zaměstnavatel nevyhoví Vaší žádosti o neplacené volno, pak byste měla následující pracovní den po třetích narozeninách Vašeho syna nastoupit zpět do zaměstnání nebo se se zaměstnavatelem nějak dohodnout, třeba na ukončení pracovního poměru dohodou, nebo dát výpověď. Tu budete v tomto případě podávat Vy, jelikož překážka nástupu do práce (péče o dítě) je na Vaší straně. Nárok na odstupné Vám v tomto případě nevznikne.
Po podání výpovědi a jejím doručení následuje dvouměsíční výpovědní doba. Protože v době výpovědní doby Vám bude trvat Váš pracovní poměr, bude se Vám podpora v nezaměstnanosti po skončení pracovního poměru počítat z výdělku ze zaměstnání.
U dohody o ukončení pracovního poměru Vám v tomto případě také nenáleží odstupné. Váš pracovní poměr skončí ihned - k datu, na kterém se v dohodě dohodnete.
Pozor: pokud Váš pracovní poměr skončí současně s rodičovskou dovolenou, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti počítána z průměrné mzdy v národním hospodářství činí za:
první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy (tj. 4315 Kč),
třetí a čtvrtý měsíc ve výši 0,12násobku průměrné mzdy (tj. 3452 Kč),
po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy (tj. 3164 Kč).
Tedy výhodnější pro Vás bude nastoupit do zaměstnání alespoň na chvíli, aby se Vám podpora počítala z výdělku ze zaměstnání.

2) Invaliditu nemusíte zaměstnavateli hlásit. Pokud Vám zdravotní stav nijak nebrání ve výkonu práce, je informace o zdravotním stavu Vaše soukromá věc. Na druhou stranu zaměstnavatel by měl být o Vašem zdravotním stavu informován z pracovně lékařského hlediska. Nicméně údaje o zdravotním stavu jsou zvláštní kategorií osobních údajů, které po Vás nesmí nikdo bez relevantního důvodu vyžadovat, tedy konečné rozhodnutí, zda o své invaliditě v zaměstnání řeknete, je na Vás. Pokud však o své invaliditě zaměstnavatele zpravíte, bude Vás moci započítat do tzv. povinného podílu. Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 sb. o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. Takže by fakt, že Vám byl přiznán invalidní důchod prvního stupně, mohl být pro zaměstnavatele i výhodou. Navíc jen proto, že jste byla uznána v určitém stupni invalidity, Vás nikdo nesmí nijak znevýhodňovat v zaměstnání. Invalidita sama o sobě neznamená, že nemůžete pokračovat ve své profesi a zaměstnání.

3) Úvazek si zkracovat nemusíte, je to na Vašem uvážení a zdravotním stavu. Zákon nezakazuje poživatelům invalidních důchodů (všech tří stupňů) pracovat, pokud pro to mají podmínky a zdravotní stav jim to dovolí a práci zvládnou.

Právní předpis:
zák. 262/2006 sb. zákoník práce
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Těhotná ukončila sama pracovní poměr před zjištěním těhotenství

14.11.2018

Dobrý den,
mohla bych Vás poprosit o radu jak se postavit k následující situaci: V říjnu jsem dostala novou nabídku práce, kterou jsem přijala. Zároveň jsem v současném zaměstnání dala výpověď, takže běží dvouměsíční výpověď, která by měla skončit na konci prosince 2018.. Do toho jsem ale zjsitila, že jsem těhotná (ne uplně plánovaně, ale nemám v plánu těhotenství násilně ukončovat). Potvrzení od doktora dostanu až 20.11. Jak se k tomu postavit? Tuším že v nové firmě mě už nebudou chtít a zároven zaměstnavatel za mě hledá náhradu... dokud ale nebude vše od doktora, nerada bych dělala nějaká unáhlená rozhodnutí a řešení. Je nějaké vhodné řešení? děkuji

Dobrý den.
Jedna z možností je nikde své těhotenství neoznamovat, tedy ani novému zaměstnavateli, podepsat pracovní smlouvu a vydržet bez nemocí a indispozic do konce zkušební doby. Pak byste jako těhotná a následně osoba na mateřské a rodičovské dovolené byla chráněna před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Těhotenství nemusíte zaměstnavateli hlásit, pokud nevykonáváte práce těhotným zakázané (v dole,práce s chemikáliemi atp.)
Druhá možnost je těhotenství přiznat a čekat co se bude dít a případně se zkusit domluvit se stávajícím zaměstnavatelem na možnosti zpět vzetí Vaší výpovědi. Pokud by toto zaměstnavatel neakceptoval a v novém zaměstnání Vás nakonec opravdu již nechtěli (což by byla diskriminace-ale je otázka zda by byla prokazatelná, je otázka, jak byste prokázala,že před zjištěním těhotenství Vám pracovní pozice přislíbena byla a jako těhotné již nikoli), pak by Vám pracovní poměr skončil uplynutím výpovědní doby tedy k 31.12.2018 a nový by nevznikl.
Ochranná lhůta ze skončeného zaměstnání a z něj plynoucího nemocenského pojištění by Vám plynula do 30.6.2019. Pokud byste do konce ochranné lhůty stihla nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství (můžete na ni nastoupit kterýkoli den si vyberete mezi 8-6 týdnem před očekávaným datem porodu), pak byste dávku peněžitou pomoc v mateřství mohla čerpat ze skončeného zaměstnání (skončeného pojištění). Příslušný tiskopis, který Vám potvrdí lékař a vyznačí na něm datum porodu, byste tedy odevzdávala účetní u bývalého zaměstnavatele.
https://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/uplatnovani-naroku-a-vyplata-davek-nemocenskeho-pojisteni.htm#PPM

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Vzdání se vedoucí pozice

14.11.2018

Dobrý den,chtěla bych se zeptat povysila jsem ve firmě na vedoucí pozici,již dva a půl měsíce jsem téhle funkci,ale práce mě vůbec nebaví,chtěla bych se vrátit zpět na místo řadového zaměstnance.Jaké jsou mé možnosti?

Dobrý den.
Své vedoucí pozice se můžete samozřejmě vzdát.
Pracovní poměr zaměstnance, který se vedoucího pracovního místa vzdal, pak dále trvá, nekončí jen možná potíž vyvstane v tom,že v mnoha případech takový zaměstnanec nemá sjednán druh práce, který by byl povinen pro zaměstnavatele vykonávat.
V případě odvolání vedoucího nebo vzdání se vedoucí pozice jako ve Vašem případě, však má zaměstnavatel povinnost navrhnout zaměstnanci práci na jiné pracovní pozici, která však musí odpovídat jeho zdravotnímu stavu a jeho kvalifikaci- § 41,73 a 73a zákona 262/2006 sb., zákoníku práce .
Tedy můžete se své funkce vzdát, zaměstnavatel Vám pak je povinen nabídnout pracovní pozici odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Nemusí se však jednat o úplně stejnou pracovní pozici, z níž jste na vedoucí místo odcházela, nicméně vzdáním se vedoucí pozice pracovní poměr nekončí. Vzdání se vedoucí pozice musí být písemné.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.