Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Návrat do zaměstnání po RD, úprava pracovní doby

23.02.2018

Dobrý den,
20.dubna mám nastoupit do práce do tříleté rodičovské dovolené.
Pro syna mám zajištěné pouze dopolední hlídání, chci tedy zaměstnavatele požádat o poloviční úvazek. Jak postupovat, pokud nebude souhlasit? Mám právo na odstupné?
Další přijatelná varianta je prodloužení smlouvy do doby, než budu mít zajištěnou školku. Jak postupovat, pokud zaměstnavatel nebude souhlasit s neplaceným volnem?
Ještě dodám, že plánujeme druhé dítě - je z nějakého důvodu výhodnější mít smlouvu u původního zaměstnavatele?
Poslední dotaz - lze si přivydělat a do jaké výše, pokud budu nahlášená jako osoba pečující o dítě.
dějuji

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte. Zaměstnavatel se pravděpodobně bude snažit s Vámi ukončit pracovní poměr dohodou, s tím však Vy vůbec nemusíte souhlasit. Dohoda je o tom, že s tím souhlasí obě strany. V případě že nebude souhlasit, zaměstnavatel Vám může dát výpověď. Tu Vám může dát nejdříve první den po ukončení rodičovské dovolené. Pak začíná běžet výpovědní lhůta, začíná od prvního dne následujícího měsíce. Pracovní poměr pak skončí až po jejím uplynutí.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

V případě, že pro Vás zaměstnavatel bude mít vhodnou pracovní pozici a Vy přesto nebudete moc nastoupit, je na Vás ukončit pracovní poměr. V tomto případě Vám odstupné nenáleží. Ukončit pracovní poměr můžete dohodou, pokud na to zaměstnavatel nepřistoupí, budete muset dát výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Z tohoto důvodu je vhodné, informovat se u zaměstnavatele s předstihem, zda s Vaším návratem počítá a co Vám může nabídnout.

Další varianta, jak píšete je požádat zaměstnavatele o neplacené volno. S tímto zaměstnavatel nemusí souhlasit. V době neplaceného volna nejste nemocensky pojištěna, pokud by tedy Vaše těhotenství bylo rizikové, nenáleželo by Vám nemocenské. To by bylo možné až po ukončení neplaceného volna. Z tohoto důvodu se i doporučuje žádat o neplacené volno na kratší úseky.

V případě, že plánujete další dítě, je samozřejmě lepší, aby pracovní poměr trval, a Vy jste tak měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství a následně volbu výše rodičovského příspěvku.

Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje 4 hodiny denně. Akorát pozor, za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Přivydělat si tedy nemůžete.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Návrat do zaměstnání, RP a návštěva MŠ

17.02.2018

Dobrý den,pobiram rodicovsky prispevek a of dvou let dcery bych chtela jit do prace.Mohu pobirat RP a zároveň chodi do prace,kdyz bud mit dceru v mateřské školce?A je u dvouleteho dítěte nějak omezena doba ve školce?

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.
Pokud tedy dítěti bude více jak 2roky, můžete do práce a dítě může neomezeně navštěvovat MŠ, přesto Vám výplata RP bude i nadále náležet.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Ukončení pracovního poměru, těhotenství

11.02.2018

Dobrý den,
od května 2016 pracuji na dobu určitou, jako zástup za mateřskou a další rodičovskou dovolenou. Kolegyně, za níž jsem nastoupila, nyní oznámila, že k 26.2.2018 se do zaměstnání vrací. Pracovní smlouva mi tedy končí. Vzhledem k tomu, že jsem těhotná, chci se zeptat, zda je v mé situaci výhodnější přihlásit se jako nezaměstnaná na úřad práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo nastoupit na pracovní neschopnost (rizikové těhotenství). Děkuji.

Dobrý den,
o vystavení pracovní neschopnosti rozhoduje lékař, nemohu Vám tedy napsat, co je pro Vás výhodnější. Jen bych Vás chtěla upozornit, že PN Vám lékař může vystavit maximálně do 7 dní od ukončení pracovního poměru.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto: 1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Výše nemocenské je do 4. dne nic, od 4-15. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy od zaměstnavatele, od 15. -30. dne nemocenské ve výši 60% denního vyměřovacího základu, 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.
Nevím, jak dlouho bude trvat ještě Vaše těhotenství a zda budou shledány důvody k vystavení PN. Pokud PN bude vystavena, musíte počítat s tím, že se Vás bude týkat režim práce neschopných, tj. zejména budete omezena vycházkami.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Neplacené volno po RD, další těhotenství

08.02.2018

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně nenavazující mateřské dovolené na dovolenou rodičovskou. Rodičovskou dovolenou mám do tří let dítěte, tj. do konce května 2018, rodičovský příspěvek mám již vyčerpaný, červen 2017. Začátkem roku jsem se byla domluvit se svým zaměstnavatelem, smlouvu mám na dobu neurčitou, ohledně nástupu do zaměstnání po skončení RD. Zaměstnavatel mi oznámil, že v současné době pro mě žádnou práci nemá a pokud se něco do konce května nezmění, budeme mi nabídnuto odstupné. Nyní jsem těhotná, cca 2 měsíce. Mezi koncem RD a začátkem MD by mi chyběly cca dva měsíce. Jak mám postupovat se zaměstnavatelem a na co mám nárok? Může mě propustit? Může se mi změnit výše PPM? Nebo mohla bych na toto období čerpat novou dovolenou, pokud mám na ni nárok?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
po ukončení rodičovské dovolené samozřejmě můžete nastoupit zpět do zaměstnání i v případě, že jste těhotná. Pokud to Váš zdravotní stav nedovolí, může Vám lékař vystavit pracovní neschopnost.
V případě, že nebude důvod vystavit PN a nastoupit do zaměstnání nechcete, můžete zaměstnavatele požádat o neplacené volno. V tomto Vám však zaměstnavatel nemusí vyhovět. Na čerpání dovolené za rok 2018 v tuto chvíli nemáte nárok, protože se rodičovská dovolená nepovažuje za odpracované dny, nevznikl vám tedy zatím na dovolenou nárok.
Zaměstnavatel s Vámi nemůže ukončit pracovní poměr, protože jste těhotná a proti výpovědi jste tak chráněná.

Jestliže budete mít stále stejného zaměstnavatele, pak podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy nebude nižší, než v prvním případě.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Úprava pracovní doby popř. ukončení pracovního poměru

06.02.2018

Dobrý den,
v září se mám po tříleté variantě rodičovské vracet na své původní místo učitelky na výtvarné výchovy na gymnáziu. Bohužel v mé situaci nelze skloubit práci s péčí o syna (dojíždění, vyzvedávání ze školky, atd.). Protože mám svou práci opravdu ráda, poprosila jsem již nyní zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby o pár hodin. Učím EVV a zaměstnavatel mi řekl, že na těch pár hodin za mě nástup nemá (byla jsem jediná, kdo na škole výtvarku učil). Takže jsem se dostala do nemilé situace, budu nucena podat výpověď. Nerada bych ovšem na pracáku nakonec ještě k tomu dostala minimální podporu. Pokud bych uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru a uvedla vážný důvod ten, že mi zaměstnavatel odmítl zkrátit pracovní dobu a že se starám o dítě do čtyř let věku, mám nárok poté získat podporu vypočtenou z výši mé "původní" pozice pedagoga? Když nastoupím na ÚP ihned po skončení RP? Budu mít přeci počítaný rok za poslední dva roky náhradní doby z rodičáku. Nebo musím nějaký den odpracovat a pak teprve uzavřít dohodu? Nevím, jak by se toto dalo vůbec prakticky ve školství udělat, nějak mi nejde do hlavy, že bych učila v září byť jen týden:-D a pak by se studentům změnil kantor jen tak ihned? Prosím poraďte, jak postupovat v této situaci, když zaměstnavatel odmítá zkrátit pracovní dobu a přitom nechci zůstat na úřadu za minimum podpory. (Možná se situace ještě změní, ale čas letí, tak bych chtěla dopředu vědět, zdali mám nějakou naději). Velmi děkuji a přeji krásný den.

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Osobně nevidím ani jeden důvod, proč učitelce nevyhovět v kratší pracovní době. Výtvarná výchova se jistě nezařazuje do rozvrhu hodin na první hodinu a nemusí být ani mezi posledními. Doporučuji podat písemnou žádost o kratší pracovní dobu s odvoláním na § zákoníku práce a počkat na vyjádření zaměstnavatele /po písemné odpovědi se můžete více bránit, nenechat se odbýt slovním vyjádřením/. Myslím, že vážné důvody by zaměstnavatel u soudu neobhájil.
Další možnost, která mě napadá je přihlásit dítě k docházce do MŠ v místě výkonu práce. Je to asi složitější varianta, dojíždět ráno s dítětem a školka může mít v podmínkách, že bere jen spádové děti s trvalým bydlištěm, ale i v tom by zaměstnavatel mohl pomoc, kdyby stál o Váš návrat zpět.

Nárok na podporu má občan ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím tzv. náhradních dob (pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, atd.)Doba, kterou jste čerpala rodičovskou dovolenou, se Vám počítá jako náhradní doba pojištění (§41 odst. 3 písm. c zákona o zaměstnanosti) a podpora bude minimální.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči:
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku - to by byl i Váš případ;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
Možná by i toto šlo vyřešit tím, že učitelé začínají pracovat již v srpnu, tak RD ukončit tak, abyste mohla v srpnu na několik dní do práce nastoupit, a k poslednímu srpnu rozvázat pracovní poměr dohodu. Studentům by se pak neměnil vyučující po několika dnech.

Jestliže po ukončení RD neodpracujete ani jeden den, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, která však bude minimální. Podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby první dva měsíce 4315 Kč, další dva měsíce 3452 Kč, a poslední měsíc 3164 Kč.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Péče o dítě a přivýdělek

04.02.2018

Dobrý den,

měla bych na Vás dotaz ohledně výdělku v době rodičovské dovolené.

Rodičovská dovolená mi končí v listopadu 2018, ve třech letech dítěte. Do místa zaměstnání docházím několikrát týdně na DPP na admin výpomoc nesouvisející s původním místem. Nyní by bylo nabídnuto místo úplně nové, ale je potřeba smluvně pořešit zkráceným (6 hod) pracovním poměrem (50:50 - práce v kanceláři: práce z domova). Dítě v době mé nepřítomností hlídá buď manžel, prarodiče nebo soukromá miniškolka (nevedená jako školka ale jako "hlídání dětí"). Je možné smlouvu podepsat bez ztráty rodičovského příspěvku? Nebo jak nejlépe postupovat?

Zároveň jsem společníkem a jednatelem ve firmě vzniklé v roce 2017, firma zatím negeneruje zisk. Předpokládám, že to na rodičovský příspěvě nemá vliv (?).

A ještě poslední dotaz, je možné si zároveň i zařídit i živnostenský list na vedlejší činnost?

Děkuji za Vaš čas a pomoc.

Dobrý den.
Vše Vámi popsané, ve Vaší situaci můžete.
To,že pobíráte rodičovský příspěvek Vás nijak neomezuje ve výdělečné činnosti. Můžete si přivydělávat jak na DPP,či DPČ můžete podnikat (a tedy mít např.živnostenské oprávnění). Můžete mít i další tedy souběžný pracovní poměr,ze kterého budete mít příjem,zatímco v prvním pracovním poměru samozřejmě až do tří let věku dítěte čerpáte rodičovskou dovolenou. Pouze pokud uzavíráte DPP,DPČ,či další pracovní poměr se svým "původním" zaměstnavatelem,tedy s tím samým zaměstnavatelem u kterého máte již uzavřen pracovní poměr,ze kterého čerpáte RD,pak ten další pracovní poměr (DPP,DPČ) musí být uzavřen na jiný, odlišný druh práce. Což je u Vás splněno, jak píšete. Nadto Vaše dítě dovrší tří let v listopadu 2018, nyní tedy již je starší dvou let a u dětí od dvou let věku se při pobírání rodičovského příspěvku nesleduje již ani docházka do předškolního zařízení. Tedy pokud budete chodit do zaměstnání můžete své již dvouleté dítě umístit např.do jeslí, školky, lesní školky atp. aniž by to mělo vliv na Váš nárok na rodičovský příspěvek.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Rodičovská dovolená

22.01.2018

Dobrý den,
V 23.6.2015 se mi narodil syn tudíž jsem svému zaměstnavateli k 7.12.2015 zaslala žádost o rodičovskou dovolenou. Kde jsem rovnou žádala o kratší dobu než do 3 let syna a také jsem to tam napsala :
Žadám o rodičovskou dovolenou od 9.1.2016 do 9.1.2018
Letos v lednu 8.1. jsem poslala novou žádost o prodloužení rodičovské dovolené a teď mi zaměstnavatel oznámil, že jsem nezažádala o nástup do práce k 10.1. a že s největší pravděpodobností musím zůstat doma do 23.6.2018 kdy dovrší můj syn 3 let. Že mi prodloužení neuznaji na základě chybějící žádosti o návratu do zaměstnání.
Je to pravnicky možné?

Předem děkuji za odpověď

Dobrý den.
Postup zaměstnavatele správný není.
Rodičovská dovolená je nárokové pracovní volno. Přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte. Přísluší v rozsahu, o jaký rodiče požádají, maximálně do věku 3 let dítěte. Zaměstnavatel nesmí čerpání rodičovské dovolené odmítnout. Nemusíte jednorázově požádat o celou RD až do tří let věku dítěte, můžete požádat i o kratší úsek(úseky) a případně až potom postupně prodlužovat podle potřeby. Zaměstnavatel musí každé takové žádosti musí zaměstnavatel vyhovět a to až do 3. narozenin Vašeho dítěte.
Právní předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Zaměstnání při RP

22.01.2018

Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek do malyho 4 let. Jsou mu 3 roky. Moje otázka zní, mohu pracovat na hlavní pracovní poměr a maly chodit do soukromé školky nebo na hlavní pracovní poměr při rodicovskem příspěvku není možný? Predem děkuji za vaši odpověď.

Dobrý den.
Při pobírání rodičovského příspěvku se nesleduje,zda rodič pracuje,jaký má příjem anebo jaký typ pracovněprávního vztahu má uzavřen.Můžete pracovat na DPP,DPČ nebo v pracovním poměru. I kdybyste při péči o syna pracovala na plný úvazek,je to na Vás a Váš nárok na rodičovský příspěvek to neovlivní.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.