Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Příslušnost soudu ve věci vymáhání výživného (mezinárodní prvek)

21.06.2018

Dobrý den, mám takový dotaz. Mám miminko se Slovákem, ale nežijeme spolu už od začátku ani nic podobného výživné na malou mi platí ale o tom kolik vydělá mi to přijde strašně málo. Je to osoba samostatně výdělečně činna. Ale v papírech má napsáno uplne minimum, tak se bojím že když by jsme to řešili soudně tak že ve skutečnosti nedostanu ani zdaleka to co mi dává teď. A ještě jsem se chtěla zeptat když on je že Slovenska a já z Čech kde by se to řešilo soudně na Svk nebo v Čechách? A platit na mě by musel také ? Děkuji

Dobrý den,
mezinárodní příslušnost (pravomoc) k řízení ve věcech vyživovacích povinností se posoudí dle nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností („nařízení o vyživovací povinnosti“): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1409302593149&uri=CELEX:02009R0004-20130701. Tímto nařízením není dotčeno použití mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika a které se týkají oblastí upravených nařízením o vyživovacích povinnostech. Tyto smlouvy se však uplatní pouze ve vztazích k nečlenským státům Evropské unie (jedná se zejména o dvoustranné smlouvy o právní pomoci uzavřené s nečlenskými státy Evropské unie či o Úmluvu o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Lugano, 30.10.2007) ve vztahu k Norsku, Švýcarsku či Islandu); ve vzájemných vztazích členských států Evropské unie má před mezinárodními smlouvami přednost nařízení o vyživovací povinnosti.
V České republice v řízení ve věcech vyživovacích povinností rozhodují v prvním stupni okresní soudy.
Místní příslušnost je upravena především v nařízení o vyživovací povinnosti, které se použije přednostně před českou právní úpravou. Podle čl. 3 nařízení o vyživovací povinnosti se navrhovatel (žalobce) může podle svého výběru obrátit na soud
a) v místě obvyklého pobytu odpůrce (žalovaného) nebo
b) v místě obvyklého pobytu oprávněného.

Protože za oprávněné je v tomto případě považováno vyživované dítě, je lepší volbou samozřejmě tuzemský soud dle místa jejího bydliště. Tím není vždy myšleno místo trvalého pobytu, ale místo skutečného bydliště. Podejte tedy případnou žalobu u soudu příslušného dle pobytu dítěte. Pokud byste chtěla žalovat také neplnění vyživovací povinnosti na Vás jako neprovdanou matku, řídí se místní příslušnost soudu dle Vašeho bydliště.

Otec dítěte má vyživovací povinnost nejen k dítěti, ale i k matce dítěte. Neprovdaná matka má dle občanského zákoníku právo na příspěvek na přiměřenou výživu po dobu dvou let a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím od otce jejího dítěte. Zde nejde o výživné na to dítě, ale o výživné neprovdané matce. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě.
V případě příspěvku na přiměřenou výživu matce zákon hovoří o lhůtě dvou let ode dne narození dítěte. Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte.
Je ovšem samozřejmé, že všechny vyživovací povinnosti jsou stanoveny vždy s ohledem k příjmu povinného (v tomto případě otce) a lze jej stanovit jen tak, aby povinnému zbyly dostatečné náklady na život. Je nutno brát v potaz, že otec musí plnit svou vyživovací povinnost k dítěte a přiměřeně k příjmu je tedy nutno upravit i vyživovací povinnost k matce. Neplnění této povinnosti je třeba žalovat v řízením odlišném od řízení o neplnění vyživovací povinnosti k dítěti.

Nelze odhadnout, jak by dopadlo stanovení výše výživného v situaci, kdy jako OSVČ falšuje doklady o skutečných příjmech. Často se stává, že soudu toto nestačí a stanovuje výživné s ohledem na možnosti výdělku vzhledem k oboru podnikání, obecným příjmům podobných činností v regionu a podobně. Každé řízení je individuální a každé rozhodování je zcela jiné.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: upravení styku s otcem

18.06.2018

Dobrý den potřebovala bych poradit jak mam sepsat návrh na Upravení styku otce s malou /popřípadě odebrání rodičovské zodpovednosti .. chci to podat na soud ale nikde nemužu dohledat návrh jak to všecko sepsat.. děkuji moc za rady .

Dobrý den,

styk druhého rodiče s dítětem je upraven v občanského zákoníku (zák.č . 89/2012 Sb., v platném znění).

§ 891 zákona uvádí,že rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem.
Je-li to ve vážných případech nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže. Je právem rodiče, aby se s dítětem stýkal a pokud mu to druhý rodič, který má dítě svěřeno do své péče, neumožňuje, může se rodič domáhat určení styku soudem. Předpokladem ovšem je, že je to v zájmu dítěte.

Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. § 889 říká, že rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.

Se sepsáním návrh k úpravě styku můžete požít například tento vzor: http://www.vzory.cz/blogy/navrh-na-upravu-styku-rodice-s-nezletilym-ditetem. Vzor či pomoc se sepsáním žádosti by Vám měli poskytnout i na orgánu sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště, úřad sídlí vždy na obecním úřadu obce s rozšířenou působností/úřadu městské části.

Soud může styk rodiče s dítětem omezit nebo dokonce zakázat pouze tehdy, jestliže je to nutné v zájmu dítěte, tj. zejména v případech, kdy by dítě bylo při pobytu s druhým rodičem ohrožováno na zdraví, neurotizováno, popouzeno vůči rodiči, který má dítě ve výchově, ohrožována jeho mravnost apod. Protože se jedná o velmi citelný zásah do rodičovské zodpovědnosti, je omezení styku nebo zákaz styku rodiče s dítětem na místě pouze, je-li to nezbytně nutné v zájmu dítěte. K omezení rodičovské zodpovědnosti dochází v případech, kdy rodič ze subjektivních důvodů neplní řádně svoji rodičovskou zodpovědnost v určité oblasti. V soudním rozhodnutí musí být přesně stanoveno, ve kterých oblastech rodičovské zodpovědnosti je rodič omezen. Omezení rodičovské zodpovědnosti se nedotýká vyživovací povinnosti rodičů.

V dané oblasti bych Vám doporučila kontaktovat pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě s rozšířenou působností, kde by Vám měli pomoci s Vaší konkrétní osobní situací, a to jak poradenskou činností tak i se sepsáním potřebného návrhu k soudu.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Určení otcovství

17.06.2018

Dobrý den, pred rokem jsem se rozvedla, s exmanzelem máme dvě děti (3 a 5 let), jednalo se o nesporný rozvod, na všem jsme byli dohodnuti. Děti máme ve střídavé péči, predavame si je co 2-3 dny, přesně dle soudní dohody. Nicméně přibližně před půl rokem jsme se začali s exmanzelem znovu scházet, aktuálně trávíme spolu s dětmi téměř každou volnou chvíli, mluvíme o sestehovani se zpátky k sobě. Situaci nejspíš urychlí i fakt, že jsem těhotná, dítě je samozřejmě exmanzela. Můj dotaz zní - jak řešit tuto situaci vzhledem k soudnímu rozhodnutí? Koho a jakým způsobem musíme o změně stavu informovat? Předpokládám, že bychom nejspíš nemuseli informovat nikoho, ale komplikací v tomhle ohledu bude třetí nenarozené dítě, u kterého by nejspíš někdo řešil, proč neni také ve střídavě péči, když má stejné rodiče, jako jeho dva sourozenci, kteří ve střídavé péči jsou. Druhý dotaz - před porodem budeme muset jít sepsat na matriku klasickou dohodu o jméně (i když příjmení máme stále stejné) a o přiznání otcovství? Jakožto rozvedená matka budu muset vzít s sebou do porodnice rozsudek i přesto, že je dítě exmanzela? Snad je můj dotaz pochopitelný. Hledala jsem všude možně na internetu, ale nenašla jsem žádnou situaci, která by se alespoň trochu blížila té naší, což mě upřímně příliš nepřekvapilo :) Moc děkuji za váš čas a odpověď.

Vážená paní,
gratuluji! Podle mého názoru sestěhování jistě ocení i starší sourozenci. Pokud se týká prvního dotazu, pak dle mého názoru není nutné nikde nic oznamovat. Můžete podat návrh na zrušení rozhodnutí z důvodu sdílení společné domácnosti nebo si rozhodnutí soudu ponechat pro případ, kdybyste jej opět potřebovali.

Pokud se týká určení otcovství, ano je třeba učinit souhlasné prohlášení manželů před matričním úřadem. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato (§ 779 občanského zákoníku).
Držím palce!

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Nezletilá matka

14.06.2018

Dobry den
dceri se 6.6.2018 narodil syn a stale je v peci lekaru v porodnici spolu se synem pro poporodni komplikace.Dneska ji pry lekar rekl ze ji i syna muze propustit do domaci pece pokud dostane z OSPOD zpravu kdo je opatrovnik.Bez toho ji i jeho propustit nelze.Nez se narodil dceri syn byla na setreni pracovnice OSPOD nic takoveho nam nerekla ze je treba nemocnici predlozit.Co mam prosim delat?To me dceru i s jejim synem nepusti domu dokud se o opatrovnictvi nerozhodne?
Dceri bude v srpnu teprve 17let.OSPOD nam u majitele domu kde jsme bydleli zaridil vystehovani(prekrocil pravomoce tim ze mu sdelil ze mame v byte kocky a on je tam nechtel,takrka na hodinu jsme museli byt opustit diky tomu,ale neter nam vysla vstric a nez najdu jine reseni bude dcera se synem bydlet u ni).Mam strach ze je v zajmu OSPOD dite matce odebrat,jiz z minula mame s nimi nesrovnalosti(porusovani prav ktere spise pripominali stolking).
Prosim pomuzete nam....predem moc dekuji

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za Váš dotaz do poradny.

Při řešení Vaší situace je nutno vycházet z faktu, že Vaše dcera je nezletilá (nemá 18 let) a nesvéprávná a tudíž nemá rodičovskou odpovědnost k dítěti, proto musí být dítěti ustanoven opatrovník, např. zletilý otec dítěte (o otci jste v dotaze neuvedla žádnou informaci), prarodič nebo OSPOD.

K výroku nemocnice, že nezletilou dceru a jejího syn může propustit do domácí péče až jí OSPOD sdělí, kdo je opatrovník se mohu vyjádřit pouze obecně, protože ke konkrétnímu posouzení nemám dostatek informací.

Tedy obecně:

Pokud není nějaká zdravotní překážka u rodičky nebo u novorozence, nemůže nemocnice tyto v nemocnici na základě svého rozhodnutí zadržovat, jednalo by se o porušení Listiny základních lidských práva svobod.

Jelikož se jedná o nezletilou rodičku, musí nemocnice její propuštění i s dítětem oznámit na OSPOD, zrovna tak musí oznámit nemocnice na OSPOD pokud by se nemocnice obávala, že nezletilá péči o dítě nezvládne.
Vše ostatní musí řešit OSPOD a soud (viz dále) nikoliv nemocnice.

Nový občanský zákoník stanoví, že výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který již dříve přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven; to neplatí o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, ledaže soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost. To znamená, že nezletilá matka dítěte nebude vykonávat plnou rodičovskou zodpovědnost (tu bude mít např. otec dítěte, pokud existuje a je svéprávný nebo soudem určený opatrovník, třeba vy), ale bude mít povinnost a právo vykonávat péči o dítě.

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů platí, že rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

Máte-li pochybnosti o postupu konkrétní sociální pracovnice OSPOD, můžete prostřednictvím vedení OSPOD požádat o přidělení jiné sociální pracovnice. V každém případě však budete muset řešit ustanovení opatrovníka pro dítě prostřednictvím OSPOD. Máte právo nahlédnout do spisu, co je tam o Vaší rodině vedeno, jaké kroky OSPOD ve věci ustanovení opatrovníka učinil. Máte pravdu v tom, že celou situaci měla sociální pracovnice s Vámi řešit již před porodem; upozorněte na toto vedení OSPOD.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Pěstounská péče prarodiče

13.06.2018

Dobrý den , v polovině dubna jsem převzala do předběžné péče 4 měsíční vnučku. Chtěla jsem malou aby mi svěřili do pěstounské péče, ale na soudě mi paní soudkyně řekla že to nejde, že já jako prarodič jsem povinná ze zákona se o malou po starat. Matka malé už jedno dítko má , budou mu dva roky, a toho má v pěstounské péči její maminka.Tak jsem se chtěla zeptat proč tedy já se nemůžu stát pěstounem. Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,
již z toho, že druhé dítě stejné matky má jeho prarodič v pěstounské péči, vyplývá, že to, co Vám soudkyně sdělila, není takto jednoduše striktní pravda. V případech, kdy rodiče nejsou schopni zajistit řádnou péči o své děti, je časté, že prarodiče převezmou faktickou péči o děti, aby předešli případnému nařízení ústavní výchovy. Stávající právní úprava umožňuje použít institutu pěstounské péče i v případě prarodičů (popř. jiné fyzické osoby příbuzné nebo blízké dítěti nebo jeho rodině). Skutečnost, že prarodiče mají k dítěti sekundární vyživovací povinnost, neznamená, že nezl. dítě jim nemůže být svěřeno do pěstounské péče a že by tudíž neměli mít nárok na odměnu pěstouna. Sekundární vyživovací povinnost nastupuje pouze v případě, že rodič není z objektivních příčin schopen plnit svou vyživovací povinnost (nikoliv že ji dobrovolně neplní, ale že toho například pro trvalé tělesné poškození není schopen), zatímco u pěstounské péče se jedná o nahrazení péče jako faktické činnosti. Vyjádření. že jako prarodič jste povinna o dítě se starat také není správné, prarodiče nejsou ze zákona povinni o dítě pečovat. Proti podobnému postupu soudů, kdy jsou děti svěřeny prarodiči pouze do péče a tudíž jim nic nenáleží, kritizoval již opakovaně i veřejný ochránce práv.
Pokud rozhodnutí soudu dosud nenabylo právní moci, lze proti prvoinstančnímu rozhodnutí podat odvolání. V opačném případě existuje také možnost žádat pěstounskou péči znovu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výživné na dítě

13.06.2018

Dobrý deň, ako je to prosim s cestovným na dieťa kto ho hradí? Ráta sa to do alimetov alebo to automaticky hradí otec alebo je to na pol s matkou? Ak otec si vyzdvihuje syna každý druhý víkend.
Ďakujem.

Dobrý den,
domnívám se, že tak jako nejsou součástí výživného náklady, které má druhý rodič s dítětem v době, kdy probíhá jeho styk (jídlo o víkendu, náklady spojené s bydlením, vodou, elektřinou), tak nejsou součástí výživného ani náklady spojené s uskutečňováním styku. Obvykle toto nebývá předmětem sporu a rodiče buď striktně dodržují znění rozsudku (ke bývá často jasně stanoveno, kde dochází k předání dítěte) a nebo se v zájmu svého dítěte dokáží rozumně dohodnout tak, aby vše proběhlo v klidu a bez újmy jejich společného potomka. Je ovšem samozřejmě někdy možné, že náklady na navštěvování dítěte skutečně neúměrně jednoho rodiče zatěžují (například v situaci, kdy dle rozsudku musí být dítě předáváno v místě bydliště matky a to je 300 km vzdálené od místa bydliště otce, odkud ho po víkendu zase musí otec vracet do bydliště matky) a díky tomu otec musí omezit návštěvy dítěte. Pak stojí za úvahu návrh na změnu jednak výživného a jednak i pravidel styku s druhým rodičem, opět s ohledem na zájem dítěte, je možno například určit, že jednou musí matka dítě dovézt, podruhé si pro něj dojede otec. Než ale rodiče podají takový návrh k soudu, je na místě pokusit se takovou v podstatě běžkou záležitost vyřešit spolu a kompromisně, protože, když se nedokáží domluvit na něčem takovém, co je navíc jednoznačně v zájmu dítěte, tak se nedokáží domluvit na dalších problematických okolnostech, které jistojistě v budoucnu nastanou.
S pouzdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Určení otcovství

13.06.2018

Dobrý den mam takový problém mám z bývalou přítelkyní 9 měsíční cerku byl jsem s nimi do jejího pul roka ale pak se neco stalo tak jsme se rozešli a nejsem ani v rodném listě ja ji o to prosim uz od 2 měsíce narození cerky jenže me furt odmýta zadat do rodného listu cerku si beru na víkendy občas i na celí týden jenže nejsem v tom rodnem listě a zjistil jsem prave ze do me cery rodneho listu zapsala cizýho člověka kvuli tomu aby dostavali příspěvky z německa jenže jde o to že ja bych se chtel do toho rodneho listu dostat ale nevím jak jse tam mam dostat nebo jak mam vubec sepsat tu žádost nemám z tím vubec zkušenosti a apsolutně nevím jak mám postupovat děkuji za odpověd

Dobrý den,
předpokládám, že došlo k souhlasnému prohlášení rodičů před matričním úřadem a dítě tedy nyní má v rodném listě otce normálně zapsaného (zákon toto určení otcovství bere jako fiktivní, biologickým otcovstvím se vůbec nezabývá). Podle mého názoru v okamžiku, kdy by jiný muž podal žalobu na určení otcovství, tak by soud žalobu zamítl pro nedostatek aktivní legitimace, protože dítě by otce mělo. Nelze ale definitivně s jistotou prohlásit, že tím věc končí. Občanský zákoník v § 793 stanoví, že vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti. V takovém řízení by se mohlo snadno testem DNA prokázat, že tedy zapsaný muž nemůže být otcem dítěte. Otázkou by bylo, zda by soud naznal, že jde o zřejmý zájem dítěte. Určitou roli by ve věci mohl sehrát fakt, že Mezinárodní úmluva o právech dítěte deklaruje právo dítěte znát své rodiče a v situaci, kdy by dítě bylo ještě malé, by mohl soud upřednostnit nárok na biologické otcovství. Mohl byste tedy tento postup vyzkoušet a podat žalobu na určení otcovství, ve které by mělo být rovnou uvedeno, že otec zapsaný v rodném listě nemůže být jejím skutečným otcem.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Zletilé dítě a povinnosti k němu

13.06.2018

Dobrý den,mám dva syny 25 let a 23 let.Stále žijí v mém domě,ale neplatí ani nepřispívají na nájem a o dům se vůbec nestarají ani úklid nepovažují za nutný.Starší syn je drogově závislí(marihuana a pervitin),dvakrát se léčil ale bez delšího výsledku,nepracuje a pokud nastoupí do zaměstnání tak maximálně na měsíc a vyhodí ho nebo je práce neschopný.Mladší syn pracuje až poslední 3 měsíce,měl exekuci,kterou se podařilo změnit na insolvenci.Je uživatelem marihuany a také nepřispívá na nájem a o dům nejeví zájem.Tedy je z mého domu ,promiňte ten výraz,fetácké doupě.Už 5 let trvá ten to rodinný stav kdy stále doplácím neuhrazené složenky a dávám dům do pořádku. já nevím co dělat.jak přimět syny k normálnímu životu?Poradíte prosím zda je nějaká alternatíva nebo rada? Děkuji.

Dobrý den,
v této situaci budete nejspíš muset přistoupit k radikálnímu řešení, protože, jak předpokládám, domluvy, smírné řešení a apelování na slušné chování a morálku jste již zkusila a bez valného efektu. Vaši synové jsou oba dávno zcela svéprávní, Vaše rodičovská zodpovědnost skončila, za své syny nejste zodpovědná, nemáte k nim žádné povinnosti, a (vzhledem k tomu, že dávno ukončili studium) ani vyživovací povinnost již neexistuje. Žádný zákon nestanoví, že byste musela své syny strpět ve své domácnosti, jsou to dva dospělí jedinci, kteří se musí být schopni postarat sami o sebe a nemohou se spoléhat na maminku, která bude (za cenu vlastního sebezničení) stále řešit jejich nedospělé chování. Protože jsou svéprávní a Vaše rodičovská zodpovědnost skončila, nemusíte je ve svém domě ani strpět ubytované, to, že jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu neznamená, že by to zakládalo jejich nárok na bydlení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.