Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Předávání dítěte

24.09.2017

Dobry den muj pritel ma dceru mezi byvalou pritelkyni maji sepsanou na ospod dohodu.V dohode jsem i ja napsana k vybirani dcery ze skolky v budoucnu ze skoly.Jelikoz otec dcery chce zmenit aby dceru vozila za otcem i matka zajimalo by mne jelikoz matka otci neustale rika ze to neni jeji povinnost.Tak by nas zajimalo jak to tedy je.Myslim si ze otec dcery ma nato pravo aby matka taktez dite vozila.Dekuji za odpoved.

Dobrý den.
Pokud jde o předávání dítěte, pakliže by byla péče o dítě a styk dítěte s druhým rodičem upraven rozsudkem soudu pak, místo předání dítěte by bylo uvedeno v rozsudku, kterým by byl styk upraven. Zpravidla to bývá v místě bydliště dítěte. Pokud styk probíhá na základě dohody rodičů, pak by mělo být součástí dohody i místo předání. Jestliže se rodiče nejsou schopni dohodnout, může každý z nich podat návrh na zahájení soudního řízení, kterým bude styk upraven. Pokud má dítě v péči matka a dítě tedy bydlí s matkou, pak je obvyklé, že si druhý rodič přebírá dítě v místě bydliště toho dítěte, nebo třeba ve školce kam dítě chodí, jde o zájem toho dítěte a předpokládá se, že rodič který se chce s dítětem stýkat, si dítě bude ochoten vyzvednout v prostředí, kde se dítě zdržuje a tam jej zase vrátit.
Odlišná úprava předání dítěte se volí tehdy, pokud jsou k tomu, aby dítě bylo předáváno jinde než v jeho bydlišti, závažné důvody- např. pokud by byl rodič osobou s postižením atp.
Primární je v těchto záležitostech vždy dohoda, zkuste se na způsobu předání dohodnout,pokud to nepůjde, obraťte se na soud. Soud se však pravděpodobně přikloní k předávání dítěte v místě bydliště dítěte- nebo ve školce či škole, kam dítě chodí.
Právní předpis :
Zák. 89/2012 sb. Občanský zákoník
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Nezletilá matka, práva, povinnosti

24.09.2017

Dobrý den,chtela by jsem se zeptat je mi 16 let a jsem tehotna. Pťítel má 18 let a je Slovák bez registru v čR. Kdyby jsem si to nechala jak by jsem to mľla ze školou a socialkou jestli by se to rešilo ze soudem ohledne pťítele.

Dobrý den,
v první řadě je nutno řešit, jak to vlastně bude s rodičovskou zodpovědností Vás jako nezletilé k vlastnímu dítěti a naopak Vašich rodičů k Vám, jako také nezletilému dítěti.
Občanský zákoník stanoví, že rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.
Jako nezletilá se nemůžete mít plnou rodičovskou zodpovědnost, dítě by tak muselo mít jiného zákonného zástupce, zpravidla se jím stává babička či dědeček. Občanský zákoník stanoví, že výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který dříve přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven; to neplatí o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, ledaže soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost.
Situace, kdy jako nezletilá otěhotníte je rozhodně stresující jak pro Vás, tak samozřejmě pro Vaše rodiče. Pokud se rozhodnete dítě mít, je třeba se zejména s rodiči domluvit, co a jak budete dělat dále. Pravděpodobně oprávněně zjitřené emoce se po určitém čase zklidní a začne se řešit praktická stránka věci tak, aby se tato situace zvládnula. Na místě je samozřejmě také zabývat se tím, že dítě má otce a tento je také významným faktorem při řešení nastalé situace.
Podle dnes platného občanského zákoníku se v České republice nabývá plné svéprávnosti dovršením osmnáctého roku. K tomuto okamžiku je fyzická osoba způsobilá v plném rozsahu svým jednáním nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Plné svéprávnosti lze nabýt výjimečně i dříve, a to uzavřením manželství na základě povolení soudu ještě před osmnáctým rokem. Takto „zplnoletněný” jedinec je oprávněn ke všem právním úkonům (například prodej a koupě nemovitostí) a jeho rodiče přestávají být jeho právními zástupci. Jednou získaná plnoletost se již neztrácí a to ani rozvodem či anulováním manželství.
Způsobem, jak by matka mohla nabýt plné způsobilosti k právním úkonům, je jen sňatek. Ke sňatku byste musela získat povolení soudu, toto povolení by soud vydal pouze na základě závažných okolností, které odůvodňují, aby nezletilý sňatek uzavřel. Nejobvyklejším důvodem je těhotenství nezletilé dívky a její sňatek s obvykle zletilým otcem dítěte.
Platí, že manželství nemůže uzavřít nezletilý. Výjimečně, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let.
Podle občanského soudního řádu rozhoduje o povolení uzavřít manželství soud na návrh toho, který hodlá manželství uzavřít, tedy v tomto případě na Váš návrh. Účastníky tohoto řízení by byli, kromě Vás, také Vaši zákonní zástupci. Před rozhodnutím je třeba vyslechnout toho, kdo hodlá uzavřít manželství, v nepřítomnosti jiných osob o tom, zda skutečně chce vstoupit do manželství, a vyslechnout i toho, s kým má být manželství uzavřeno (ten pak musí být také přesně označen v rozsudku).
Návrh na povolení uzavřít manželství je třeba podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu má navrhovatel (tedy nezletilá osoba, která chce uzavřít manželství) bydliště. Návrh musí obsahovat Vaše jméno, příjmení a bydliště, tytéž údaje o rodičích jako zákonných zástupcích a o osobě, se kterou má být sňatek uzavřen. Musí v něm být uvedeny všechny důležité skutečnosti (vše co by mohlo pomoci soudu rozhodnout o povolení, např. těhotenství, společné soužití partnerů,...) a musí být datován a podepsán navrhovatelem. Podání je možné učinit také ústně do protokolu (§42 občanského soudního řádu). Tento způsob podání pomáhá zajistit, aby návrh obsahoval všechny předepsané náležitosti (je však možné, že za tento úkon bude požadován poplatek, řízení o povolení uzavřít manželství je jinak poplatků zbaveno). Podání do protokolu je možné provést u kteréhokoli okresního soudu, ten jej bez průtahů předá soudu, který je příslušný k řešení dané věci.
Pokud byste se s otcem Vašeho dítěte neměli v úmyslu vzít, pak je na místě řešit otcovství dítěte. Jestliže jste nezletilá, lze otcovství určit souhlasným prohlášením rodičů před soudem a nebo (pokud k souhlasnému prohlášení nedojde), na základě žaloby na určení otcovství. Jiným způsobem určit otcovství nelze. Fakt, že otec je cizím státním příslušníkem na věci nic nemění. Pokud bude mít dítě otce zapsaného v rodném listu, bude státní příslušníkem obou států, bude mít dvojí státní občanství
Je tedy třeba mít na paměti, že nastane situace, že ač sama rodičem, stále budete podléhat výkonu rodičovské zodpovědnosti svých rodičů a to až do nabytí zletilosti, případně do své vlastní svatby. Otázka, jak to nadále bude s Vaším studiem, je spíše otázkou, která by měla směřovat k vedení školy, zda-li byste mohla nadále ve studiu pokračovat formou nějakého dálkového studia, nebo zda např. na tok budete muset studium zcela přerušit.
Rozhodnutí stát se takto v mladém věku je rozhodně velmi komplikované a je třeba si se svými blízkými sednout a pokusit se vytvořit plán, jak by se celá situace měla vyřešit a co a jak bude pro Vás, otce dítěte a Vaši rodinu zvládnutelné.
Související právní předpis:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Svěření dítěte do péče

20.09.2017

Dobrý den.. Potřebuji poradit. Mam skoro 11 ti letoun dceru která je rok a půl v péči otce. Žijí spolu u jeho rodičů v bytě 3+1 kde mají společný pokoj I společnou postel. Já žijí v UK. Natálka měla být otci svěřena jen po dobu než tady nachystám žití školu a vše potřebné ale soud mu ji dal do úplně péče. Dcera už chce žít semnou tady. Její otec pije a víceméně se stará jen babička. Chci se zeptat jak postupovat aby mi ji vrátili? Bude soud brát ohledy na přání dcery? Mám to řešit s českými úřady nebo tady v Anglii? Chci dceru zpátky. Prosím poraďte mi. Dekuji

Dobrý den,
pokud chcete jakoukoliv změnu ve svěření dítěte do péče, budete muset podat soudu návrh na změnu. Návrh se podává soudu podle místa trvalého bydliště dítěte. Určitě se vše bude vyřizovat v ČR. V návrhu popište současnou situaci, proč by měla být změna, jaké změny nastaly u vás atd. Zpravidla soud bere v potaz názor dětí starších 12let.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Zpětvzetí návrhu na změnu výše výživného

20.09.2017

Dobrý den, přítel podal v únoru ,,Návrh na snížení výživného,, k soudu, a to z důvodu, že přišel o práci a nemohl výživné hradit ve stávající výši. Soudní jednání bylo nařízeno až na listopad letošního roku. Celou dobru platil určené výživné soudem. Jelikož od doby podání a jednání uplyne 9 měsíců a jeho situace už je zase stejná jako před rokem, chtěl by vzít návrh zpět. Je to možné? A pokud ano, měl by uvést důvod, proč tak činí? Matka právníka nemá, tak myslím, že jí žádné výlohy nevzniknou. Žádný vzor na tento konkrétní případ jsem nenašla. Děkuji a jsem s pozdravem.

Dobrý den,
vzít návrh zpět samozřejmě lze. Přítel ať si dojde na podatelnu soudu, kam návrh podával a donese tam písemně, že návrh pod číslem jednacím…., kdy bylo nařízeno jednání na … bere zpět. Žádný formulář na to neexistuje.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Otcovství

19.09.2017

Dobry den.chtel bych se zeptat,zdali v pripade,ze otec nesouhlasi s narozenim ditete ma nejakou moznost jak tento problem vyresit.mam obavu,ze ma otazka vam prijde asi k smichu,jelikoz rozhodnuti je vzdy na zene,ale i presto se zeptam,jelikoz jsem se stal nejspise obeti klamu ze strany matky,ktera i pres tvrzeni,ze bere antikoncepci a deti zatim nechce,otehotnela a potrat nechce pripustit.myslim,ze vysazeni antikoncepce bylo planovane,avsak to se dokazat vazne neda.predem dekuji za odpoved.

Dobrý den,
ačkoliv se může zdát, že uvedené jednání je zavrženíhodné a nelze se s ním ztotožnit, podle práva je zcela starost každého, aby se svobodně rozhodl, zda se bude bránit početí dítěte či nikoliv a v takovém případě riskovat, že se stane otcem či matkou. Každý je povinen nést důsledky všech svých činů a tak i v tomto případě je vždy nutno počítat s důsledkem svého konání, tedy s možným zplozením dítěte. Ve stejné situaci by jste byl, kdyby žena antikoncepci skutečně brala, ale její účinek z nějakého důvodu pominul, stejně tak by bylo totéž, kdybyste se početí bariérovou antikoncepcí bránil sám, partnerka by se na to plně spolehnula a tato metoda by selhala. Nebyla by sice důvodem lež jednoho z partnerů, ale důsledkem toho, že se jeden spolehl na antikoncepci toho druhého, nikoliv na svou vlastní, by bylo společně počaté dítě. Když spolu souloží dva lidé opačného pohlaví, je nutno alespoň v minimálním procentu počítat s tím, že k početí může dojít a že tedy toto konání bude mít právní a zejména celoživotní následky. Na rozhodnutí každého je, jak moc se tomuto bude bránit či nikoliv. Rozhodně je jisté, že by jste u soudního řízení o určení otcovství s argumentem, že jste byl mylně informován o antikoncepci partnerky, neuspěl. Občanský zákoník v § 783 odst. 2 stanoví, že se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. Takovými závažnými okolnostmi je například neplodnost muže a v době, kdy existuje téměř dokonalá spolehlivost testů DNA, je takovou závažnou okolností i výsledek takového testu.
Máte pravdu v tom, že nemůžete nijak zabránit tomu, aby matka dítě donosila a Vy jste se stal tak otcem, ať pouze v rovině biologické či v rovině právní, pokud jeden z Vás či dítě samotné podáte návrh na určení otcovství.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Nahrazení souhlasu otce s osvojením

19.09.2017

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na osvojení.
Mám syna 4roky z prvního manželství a druhého 1,5roku s nynějším manželem. Manžel by si chtěl syna s předešlého manželství osvojit. Potřebovala bych vědět kam mam zajít a příp co sepsat? Může soud rozhodnout bez bývalého manzela, když se o syna nezajímá a neplatí alimenty?

Děkuji

Dobrý den,
ve Vašem případě by mohlo v úvahu připadat například zbavení rodičovských práv otce dítěte. Aby byl otec zbaven rodičovských práv, musela by být splněna podmínka, že otec svých práv dlouhodobě závažným způsobem zneužívá (například dítě týrá) či že o něj dlouhodobě neprojevuje zájem, což by mohl být Váš případ. Zbavení rodičovských práv nezbavuje povinnosti platit výživné (a už vůbec ne zaplatit případné dlužné výživné). Vždy se však bude posuzovat, zda zbavení otcovských práv je v zájmu dítěte. Nejde ale o zrušení otcovství jako takového, kdy by byl otec vymazán z rodného listu dítěte. Otce z rodného listu vymazat nelze, jediná možnost by byla, kdyby mělo dojít k adopci dítěte jiným mužem, biologický otec by souhlasil, tam by došlo k výmazu jednoho a zapsání druhého. K tomuto by dal soud souhlas jen v případě, že by to bylo v zájmu dítěte. Souhlas otce by bylo možno nahradit rozhodnutím soudu, je třeba podat k soudu návrh na tento úkon. Všechny tyto kroky jsou poměrně komplikované, doporučuje se využít právní pomoci advokáta, který má specializaci na soudní řízení týkající se poměrů k dítěti.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Dítě bez otce v RL - problémy s úřady

18.09.2017

Dobrý den. Od 5.měsíce těhotenstvi jsem bez partnera. On si dítě nepřál, ale já jsem si ho nechala. Řekl mi, že mi na dítě nedá ani korunu a pokud na něj nemám, mám jít na potrat nebo dát dítě do děcáku. Vztah jsem proto ukončila. Když se ditě narodilo, otec dítěte se ozval, že ho občas chce vidět. Výživné neplatí (to mi nevadí), v rodném listu být zapsaný nechce. Dítě je staré pár měsíců a při každé navštěvě mě ponižoval, deptal, urážel a ataky ke mě se zhoršovaly až jsem se psych.zhroutila, skončila na farmakách a týden se museli o ditě starat nejbližší příbuzní. S otcem dítěte jsem přerusila styky. Brzy budu muset žádat o podporu v hmotné nouzi a vím, že na sociálce na mě budou vyzvídat proč otec dítěte není zapsaný v RL a tlačit mě do toho, abych ho tam nechala zapsat. Nepřeji si, aby byl otec dítěte v RL zapsaný-měl by tím pádem na dítě práva (takto je nemá) a psychicky by mě doslova zničil (s exmanželkou má dítě, kterému "vymyl" mozek- nechci, aby se to samé stalo mému dítěti). Prosím, co mám říct na soc., aby mě neodmítli HN vyplatit. Např.že otce dítěte neznám jim asi stačit nebude... Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

otázka, zda nechat zapsat otce do rodného listu má několik rovin, minimálně se dá rozdělit na rovinu právní a rovinu morální. .
Zcela určitě se dítě bude časem ptát po otci (pokud bude mít tuto kolonku v rodném listě nevyplněnou) a budete to muset vysvětlovat.
Pokud jde o otázku, zda je to výhodné či nikoliv, tak to je průřez mnoha zákony a pravidly morálky. Dítě bude mít v kolonce otec napsáno „neurčen“ , přijde o výživné od otce a Vy bude muset tento příjem, který je příjmem dítěte, nějak fakticky nahradit, přijdete i o případný příspěvek otce dítěte spojený se slehnutím (pořízením výbavy, porodem aj.) a ještě dítěti budete muset vysvětlovat, proč nemá otce, babičku, dědečka a další příbuzné z otcovy strany. S týmž problémem se pak ve společnosti bude potýkat i dítě. Navíc hrozí, že dítě bude jednou pátrat po otci a podá žalobu na jeho určení a nebo si otec vzpomene, že by mohl mít dítě a podá žalobu na určení otcovství. Proti tomu se nemůžete nijak bránit. Vaše dítě pak nemůže případně dědit po svém otci.
Z druhé strany se nemusíte s nikým dohadovat o jménu dítěte, o způsobu výchovy a dalších záležitostech, protože budete mít plnou rodičovskou zodpovědnost.
Zároveň porušujete právo dítěte na otce, jeho rodinu a jejich péči o dítě. Dítě má teoreticky dle Úmluvy o právech dítěte, která je jen stěží právně vymahatelná, právo dle čl. 7 a 8 na to, znát oba své rodiče a právo na to, aby něj pečovali. Nicméně je to vymahatelné jen u soudu pro lidská práva a v praxi je to tak, že když je známa alespoň matka, tak se to příliš neřeší.
Dostanete se pravděpodobně do problémů při případné žádosti o sociální dávky., což jste již pravděpodobně zjistila. Vyživovací funkce státu musí samozřejmě nastoupit až po té, co jsou vyčerpány všechny jiné možnosti. Jestliže nebylo otcovství k dítěti určeno, může orgán pomoci v hmotné nouzi na matce požadovat, aby proti muži, který může být otcem dítěte podala návrh k soudu na určení otcovství a následně na něm uplatňovala nároky na výživné. Pokud nepodnikne příslušné úkony k uplatnění výše uvedených nároků vůči otci dítěte, stanoví zákon bohužel předpoklad, že se matka nadále nepovažuje za osobu v hmotné nouzi.
Orgán pomoci v hmotné nouzi může v této věci požádat o součinnost také pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí s tím, aby s matkou projednali uplatnění nároků vůči otci dítěte. Nejde totiž jen o práva Vaše ale také o právo dítěte na otce a s tím spojená práva.
Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu, nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat.
Jestliže matka samoživitelka požádá o dávky hmotné nouze a u dítěte není uveden otec, je odkázána na oddělení sociálně právní ochranu dětí (OSPOD), které vydá stanovisko, zda neuvedení otce je důvodné či nikoli. Je-li neuvedení otce důvodné, po žadatelce se kromě dalších náležitostí (doložení příjmů, nákladů na bydlení .......) nic nepožaduje.
Dospěje-li OSPOD, že neuvedení otce důvodné není (záleží na posouzení konkrétních důvodů), potom se krátí nějakým procentem částka životního minima matky (cca 20% odpovídající 200 - 250,-Kč). Vyjde-li i po tomto zkrácení nárok na dávku, je tato po dobu 6 měsíců vyplácena. Žadatelka je zároveň vyzvána, aby uplatnila výživné na otci (v případě neplacení přiznaného výživného, exekuci). Jestliže zmíněné neuplatní, dávka je po 6 měsících odejmuta. Orgán pomoci v hmotné nouzi se většinou snaží žadatelkám vyhovět, musí však zkoumat, zda ustanovení zákona byla naplněna, pokud nedojde v šestiměsíční lhůtě k řádnému uplatnění nároků a pohledávek, má se za to, že osoba, není v hmotné nouzi, protože prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.
Je ovšem nutno si uvědomit, že vyživovací povinnosti státu předchází vyživovací povinnost rodičů a že je v první řadě nutno spolehnout se na vlastní síly, rozhodnutí mít dítě je Vaší zodpovědností, Vás obou. Domnívám se, že jediným způsobem, jak Vy byste mohla dosáhnout toho, že po Vás nebude úřad chtít, abyste požadovala výživné po otci, je účinně tvrdit, že jej neznáte.

Je ale velmi důležité, abyste si uvědomila, že otec dítěte i dítě samotné mohou podat k soudu žalobu na určení otcovství a to kdykoliv,, doba pro podání takové žaloby nikdy nevyprší a nemůžete tedy nijak zabránit tomu, aby otec, který si náhle rozmyslí své původní rozhodnutí, se stal i otcem podle práva a byl zapsán v rodném listu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Prohlášení rodičů

17.09.2017

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat. Je mi 17let a jsem v 3tt. mám přítele kterému je 30 jsme spolu dva roky, bydlím jen s mámou která o mém vztahu neví, přítel se k této situací staví a je schopen se o mě a pak i o to malé postarat,je schopen než se miminko narodí zařídit bydlení a vše potřebné.Tak jsem se tedy chtěla zeptat jak to oznámit mámě a jak dále postupovat abych mohla mít miminko napsamé já a přítel na sebe a né moje máma na jaký úřad zajít atd. Předem děkuji za odpověd

Vážená paní,
podle § 775 matkou dítěte je žena, která je porodila. To znamená, že žádná jiná žena nemůže být uvedena jako matka. Otcovství může vzniknout prohlášením rodičů. Podle § 779 odst. 2 občanského zákoníku prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný - což jste Vy, činí prohlášení vždy před soudem. To znamená, že je nutné podat návrh k soudu k prohlášení rodičů o otcovství.

Jakým způsobem tuto skutečnost sdělíte své matce je těžké poradit. Na tuto otázku Vám nejlépe poradí někdo z rodiny, kdo ji zná. Myslím, že by bylo vhodné, aby i budoucí otec byl přítomen a prohlásil, že se o Vás a o dítě postará.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.