Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Rodičovský příspěvek

19.08.2018

Dobrý den,

měla bych 2 dotazy ohledně rodičovského příspěvku.

Jsem matka samoživitelka. S manželem rozvedení nejsme, ale on žije ve Velké Británii a o dceru nejeví zájem a ani nepřispívá na její potřeby. Já jsem se z dcerou loni vrátila zpět do ČR.
V lednu 2018 mi byl přiznán rodičovský příspěvek na dcerku s tím, že si soudně musím zažádat o její svěření do mé péče. Příspěvek čerpám od února a Soud už proběhl a dcera je v mé péči, takže ted ponesu rozsudek na úřad práce. V rozsudku ale stojí, že jsme měli s manželem finanční vyrovnaní před mým odjezdem z V.B., tudíž mám "našetřeny" nějaké peníze , které chci použít na pořízení vlastního bydlení až budu zase pracovat (ted žijeme s dceru u mých rodičů) a bojím se, že tímto příjdu o rodičovský příspěvek. Můžete mi prosím říct, jak to je? Můžu mít našetřeno, nebo ne? Nežádám o žadné sociální dávky, ale pouze o rodičovský příspěvek.

Druhý dotaz se týká toho, že jsem úspěšně absolvovala přijimací zkoušky na vysokou školu. Je to dálkové studium, jednou týdne na 4 hodiny. Za studium se neplatí, ale bylo mi řečeno, že si budu muset platit sociální a zdravotní pojištění. Potřebovala bych vědět, jak to funguje, když jsem na rodičovské dovolené a plánuji na ní zůstat ještě 2 roky. Může mě úřad práce z RD "vyhodit", jelikož chci dálkově studovat? A pokud ne, budou za mě platit sociální pojištění? A jak je to se zdravotním pojištěním?

Děkuji mnohokrát
S pozdravem

Vážená paní,
pokud se týká rodičovského příspěvku. Úřad práce nezkoumá majetkové poměry žadatele o dávku. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Pokud žádá o rodičovský příspěvek o dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5 násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností nebo studovat, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Úřad práce nezjišťuje studium, nemůže Vám být příspěvek z tohoto důvodu odebrán. Stát je plátcem pojistného mj. za příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. V případech, kdy osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, mají příjmy ze zaměstnání, jsou plátci pojistného stát i tyto osoby. To znamená, že Vás bude hradit pojistné na zdravotní pojištění stát z titulu nároku na rodičovský příspěvek. Doporučuji si na zdravotní pojišťovně ověřit, zda je vše v pořádku. Pokud se týká sociálního pojištění, odvádí se jen z příjmů. Pokud rodič příjmy nemá, pojistné se neodvádí.
Pro úplnost dodávám, že podmínkou nároku na starobní důchod je pojištění v rozsahu nejméně 35 let. Od 1. 1. 2010 je doba pojištění v rámci důchodové reformy postupně prodlužována z 25 let až na 35 let. Dobou pojištění je především doba zaměstnání, ze kterého se odvádí pojistné na důchodové pojištění, popř. výkonu SVČ a dále také náhradní doby pojištění. Další podmínkou je dosažení důchodového věku, který je odstupňován podle roku narození pojištěnce. Důchodový věk pojištěnců lze vyhledat na http://www.mpsv.cz/cs/618.
Náhradní dobou pojištění je mj. doba péče o dítě do 4 let věku. Po dobu trvání náhradní doby pojištění nevzniká osobě povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Tato povinnost nevzniká ani státu. Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod.
Rodiče mohou podat žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, a to buď písemně, elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti.
Informace
• Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
• Zdravotní pojišťovny, např. www.vzp.cz, www.ozp.cz
Právní předpisy:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: nárok na rodičovský příspěvek v ČR

18.08.2018

Dobrý den, mám dotaz ohledně rodičovského příspěvku.S manželem a dětmi jsme se odstěhovali do zahraničí, ale já se budu stěhovat zpět z dětmi do Česka manžel tu zůstává a nepracuje tady.Tak se chci zeptat jestli mám nárok na vrácení rodičovského příspěvku abych ho docerpala.Moc děkuji za odpověď

Dobrý den,
pokud se vracíte s dětmi ze zahraničí a budete zde trvale žít, manžel není v cizině zaměstnán a splňujete podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek (např.věk dítěte,nevyčerpaná částka dle právních předpisů ČR), tak byste na rodičovský příspěvek měla mít nárok.

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč. Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky

a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,

b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší (otec dítěte?).
Maximální měsíční rodičovský příspěvek činí 36 750 Kč. Při této výši se částka 220 000 Kč vyčerpá během šesti měsíců.

Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Pojistné na zdravotní a sociální pojištění

16.08.2018

Dobrý den,
dne 1.7.2018 dovršil syn 2 let a v červenci mi byl doplacen rodičovský příspěvek. Do práce se vracím dnes 15.8.2018. Kdo platí sociální a zdravotní od 2.7. do 14.8.

Co všechno musím zařídit při návratu do zaměstnání?

Předem děkuji

Vážená paní,
stát je plátcem pojistného mj. za příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. V případech, kdy osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, mají příjmy ze zaměstnání, jsou plátci pojistného stát i tyto osoby. To znamená, že Vás bude hradit pojistné na zdravotní pojištění stát z titulu čerpání rodičovské dovolené. Tuto skutečnost zaměstnavatel oznamuje zdravotní pojišťovně na předepsaném formuláři. Doporučuji si na zdravotní pojišťovně ověřit, zda je vše v pořádku. Pokud se týká sociálního pojištění, odvádí se jen z příjmů. Pokud rodič příjmy nemá, pojistné se neodvádí.
Pro úplnost dodávám, že podmínkou nároku na starobní důchod je pojištění v rozsahu nejméně 35 let. Od 1. 1. 2010 je doba pojištění v rámci důchodové reformy postupně prodlužována z 25 let až na 35 let. Dobou pojištění je především doba zaměstnání, ze kterého se odvádí pojistné na důchodové pogljištění, popř. výkonu SVČ a dále také náhradní doby pojištění. Další podmínkou je dosažení důchodového věku, který je odstupňován podle roku narození pojištěnce. Důchodový věk pojištěnců lze vyhledat na http://www.mpsv.cz/cs/618.
Náhradní dobou pojištění je mj. doba péče o dítě do 4 let věku. Po dobu trvání náhradní doby pojištění nevzniká osobě povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Tato povinnost nevzniká ani státu. Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod.
Doba péče ženy i muže o dítě do 4 let po 30. 6. 2007 nebo doba péče započatá dříve a ukončená po tomto datu se dokládá čestným prohlášením při uplatnění žádosti o důchod. Dobu péče o dítě nelze započítat současně otci i matce. V případě, že o dítě pečovalo současně více osob, započte se doba péče o dítě té osobě, která o dítě pečovala v největším rozsahu.
Rodiče mohou podat žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, a to buď písemně, elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti.
Informace
• Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
• Zdravotní pojišťovny, např. www.vzp.cz, www.ozp.cz
Právní předpisy:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: OSVČ a nastávající mateřství

13.08.2018

Dobrý den.
Jsem OSVČ od 1.7.2017, před tím na ÚP. Neplatím si nemocenskou tím pádem nemám nárok na PPM. Jsem těhotná, termín 13.12.2018. Chtěla jsem se zeptat zda je pro mě výhodné nastoupit na nemocenskou v souvislosti s porodem, když si teď začnu platit nemocenskou. A musím po tu dobu dodržovat nemocenskou tzn. vycházky apod.? Dále ohledně rodičovské je pravda, že od roku 2018 jí mohu pobírat po dobu 3 let ve výši 7 600,-? Také nevím zda poté budu pokračovat jako OSVČ. a nechci platit zravotní a sociální zálohy, je dobré podnikání přerušit? Děkuji za odpověď. Petra Dordová

Dobrý den,
otázkou je, co považujete pro sebe za výhodné a nevýhodné. Nemocenské poskytované v souvislosti s těhotenstvím a porodem byste pobírala po dobu 12 týdnů (6 před porodem a 6 po porodu), jeho výše by se odvíjela od výše pojistné částky, kterou byste si platila. Lékař by musel stanovit nějaká pravidla léčebného režimu, který byste musela dodržovat. Po celou tu dobu byste nesměla být výdělečně činná ve své podnikatelské činnosti. Nyní již opravdu platí, že i v případě, že nebudete čerpat dávky nemocenského, rodič volíte výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně.
Pokud budete čerpat rodičovský příspěvek, je možno nechat si svou živnost zaevidovat jako vedlejší a případné částky zdravotního a sociálního pojištění pak budete odvádět nikoliv v jejich povinné minimální výši, ale pouze dovozené od Vašeho dosahovaného příjmu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek

07.08.2018

Dobrý den, byla jsem OSVČ a nyní jsem na úřadě práce dva měsíce. Jsem v pátém měsíci tehotenstvi. Chtěla jsem se zeptat, jestli když se nechám zaměstnat na částečný úvazek, mužů si nastavit mateřskou na 3roky ? Děkuji

Vážená paní,
jestliže Váš příjem z Vašeho částečného úvazku bude dosahovat alespoň 2500 Kč, vznikne Vám účast na nemocenském pojištění. Může Vám vzniknout nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem. Na peněžitou pomoc v mateřství Vám nárok nevznikne. Nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem vzniká tehdy, jestliže těhotná žena je k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu:
• účastna na nemocenském pojištění nebo v ochranné lhůtě a splňuje obecné podmínky;
• nemá nárok na PPM (doloží potvrzením OSSZ).
O vzniku dočasné pracovní neschopnosti ženy, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, rozhodne lékař. Po šesti týdnech ode dne porodu lékař tuto dočasnou pracovní neschopnost ukončí. Na další nemocenské může mít žena nárok z jiného důvodu, než je těhotenství nebo porod.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Pokud žádá o rodičovský příspěvek o dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5 násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nároky mezi pobíráním nového rodičovského příspěvku

07.08.2018

Dobrý den, mám dotaz, momentálně pobírám rodičovský příspěvek na 1. dítě. Teď v srpnu by mi měla přijít poslední dávka. V říjnu se mi má narodit 2. dítě. Na mateřskou nemám nárok. Jak mám řešit tu dobu mezi tím, co se týká financí, budu vlastně ty 2 měsíce bez prostředků. Je třeba někam zajít něco oznámit, někam se přihlásit nebo je ňáká možnost něco pobírat? Snad je to srozumitelné. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
můžete se zaevidovat na ÚP a pobírat podporu v nezaměstnanosti,pokud splňujete dále uvedené podmínky.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč dovolené neplatí, doba péče o dítě do 4 let věku dítěte se považuje za náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění.
Pokud již nejste zaměstnána a chcete být doma bez evidence na ÚP, tak je asi nejlepší řešení, zaregistrovat se na Vaší zdravotní pojišťovně jako osoba pečující. Sice neobdržíte žádný příjem, ale bude za Vás placeno alespoň zdravotní pojištění.Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonných podmínek. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za osobu pečující se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.
Co se týká sociálního pojištění, tak pojistné na sociální zabezpečení se platí jen z příjmu, tudíž i jako osoba pečující pojistné hradit nemusíte. I zde se doba péče o dítě do 4 let věku dítěte považuje za náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění.

Právní úprava:
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

31.07.2018

Dobrý den, během RD jsem podepsala zaměstnavateli výpověď dohodou k 31.12. 2017(rušil živnost). V případě, že teď otěhotním, mam nárok na MD?
Na RD jsem do února 2019.
Děkuji za odpověď

Dobrý den,

podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo doba účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium – pokud bylo úspěšně dokončeno;
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.
Vzhledem k tomu, že v současné době nejste zaměstnána, a do ochranné lhůty se s nástupem na peněžitou pomoc v mateřství nevejdete, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevznikne a budete pobírat od narození dítěte rodičovský příspěvek.

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč. Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky

a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,

b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší (otec dítěte?).
Maximální měsíční rodičovský příspěvek činí 36 750 Kč. Při této výši se částka 220 000 Kč vyčerpá během šesti měsíců.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
¨
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Výše RP

28.07.2018

Dobrý den,
1.8. 2017 jsem porodila svou druhou dcera a teď od 1.8.2018 nastoupím na HPP, před narozením první dcery jsem měla základní mzdu mohla jsem tedy u obou dcer volit maximální výši RD 8967,-. Má otázka zní příští rok bych chtěla poslat dceru do školky, ale RD mám stanovenou na 3 roky, teď budu mít vyšší mzdu ( cca 28000,- hrubého) můžu si navýšit RD, abych o rok nepřišla? Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,
výše RP se stanovuje dle DVZ /denní vyměřovací základ/ ke dni porodu, nebudete si tedy moc zvolit vyšší RP na základě nynějšího vyššího výdělku. Je ale dost možné, že otec dítěte měl ke dni porodu vyšší DVZ než Vy a lze výši RP zvolit dle jeho DVZ. Na internetu najdete kalkulačky pro výpočet RP např. https://www.penize.cz/kalkulacky/rodicovsky-prispevek#rodicovska-2018
Jen bych Vás chtěla upozornit, že při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena. Pokud by šla dcera do MŠ před druhými narozeninami, výplata RP se zastaví a po druhých narozeninách o RP můžete zase požádat, RP můžete čerpat až do 4let věku dítě. Pokud se Vám nenarodí další dítě o RP byste neměla přijít.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.