Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: pobírání rodičovského příspěvku a přivýdělek

25.09.2017

Dobrý den, nemám nárok na mateřskou dovolenou, takže dostávám rodičovský příspěvek. Kolik si můžu přivydělat bokem? (např. roznášení letáků)
Děkuji za odpověď

Dobrý den,

u pobírání rodičovského příspěvku nejsou příjmy rodiče sledovány ani omezeny.Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Je tedy možné pracovat a zároveň pobírat rodičovský příspěvek.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Právo otce dítěte na čerpání rodičovské dovolené

22.09.2017

Dobrý den, prosím o radu ohledně manžela, který by chtěl se mnou také nastoupit na rodičovskou dovolenou, ale zaměstnavatel mu vyhrožuje že se bude bránit a my teď nevíme jestli to tak opravdu můžeme udělat aby z toho neměl manžel problémy. Situace je taková, že manžel potřebuje být doma od října, podal zaměstnavateli výpověď, bylo mu řečeno, že když za sebe sežene náhradu pustí ho kdy bude chtít, což manžel udělal, ale zaměstnavatel najednou stejně trvá na 2měsíční výpovědní lhůtě, která mu začíná běžet od října, 3 týdny dovolené mu taky neumožní, raději prý proplatí a tak mu oznamil, že když ho nepustí, nastoupí tedy na tu rodičovskou dovolenou, jenže to mu začal vyhrožovat právníky, a tak se raději ptám jestli na to má manžel opravdu právo to takhle udělat a nemůžou mu vzniknout žádné problémy. Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Zaměstnanec má právo podat výpověď, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce (pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší) a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi (§ 50 a násl. zákoníku práce, zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění).
Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou na skončení pracovního poměru dohodnout, v takovém případě pracovní poměr skončí sjednaným dnem. Dohoda musí být uzavřena písemně (§ 49 zákoníku práce).
Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (§ 217 zákoníku práce), žádosti zaměstnance o čerpání dovolené v určitém termínu tedy zaměstnavatel není povinen vyhovět. Pokud však zaměstnanec nevyčerpá dovolenou do skončení pracovního poměru, je povinen poskytnout mu náhradu mzdy.
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 196 zákoníku práce). Žádosti o rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen vyhovět.
Z důvodu čerpání rodičovské dovolené nesmí zaměstnavatel zaměstnance nikterak diskriminovat. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména diskriminace z důvodu pohlaví, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví (§ 16 zákoníku práce). Pokud se zaměstnavatel dopustí diskriminace je na místě se bránit – v této věci lze obrátit např. na příslušný inspektorát práce (www.suip.cz).
Z výše uvedeného vyplývá, že otec dítěte je oprávněn čerpat rodičovskou dovolenou a zaměstnavatel mu v tom nesmí nikterak bránit.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Výplata RP a návštěva dítěte v MŠ

20.09.2017

Dobrý den, dle informací na PÚ mi končí RD 31.10.2017, tedy nástup v práci mám zvolený od 1.11.2017, ale vedoucí se informuje u mě, zda bych mohla nastoupit už 1.10.2017...Mám dcerku, která za 2 měsíce bude mít 3 roky, do školky začala chodit nyní od září a dochází s celodenní docházkou. Tudíž můj dotaz je, zda dostanu vyplacený rodičovský příspěvek zbývající (tedy za ten říjen)? Děkuji s pozdravem

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.
Vaše dítě je starší dvou let, může tedy MŠ navštěvovat bez omezení a Vám bude i nadále vyplácen RP.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek

20.09.2017

Dobrý den,

velmi děkuji za příležitost využití této poradny a Váš čas.
Má otázka se týká výše rodičovského příspěvku, a platby zdravotního pojištění, případně možnost čerpání dalších dávek.
Je mi 25 let, na jaře 2018 porodím své první dítě. Na úřadu práce jsem byla evidována dva roky po skončení školy, nyní si již více než tři roky hradím pravidelně zdravotní pojištění sama, pracuji brigádně jako hosteska, nárazově u vícero firem, nemocenské pojištění mi nikdo neplatí, tudíž nemám právo na čerpání mateřské dovolené a příspěvku. Z důvodů letitých, vážnějších problémů v této době řeším s lékaři zdravotní stav, po absolvování veškerých vyšetření není v budoucnu vyloučeno schválení ZTP. V příštích měsících už pro mě nebude možné uplatnění v mém pracovním odvětví, jednoduše řečeno, od listopadu budu doma bez nároku na cokoliv. Žiji s přítelem v podnájmu, každý máme trvalé bydliště zatím u rodičů. Přítel má několik let brigádu, která mu vynáší mezi 10 - 15 tisíci za měsíc, nemocenské pojištění mu zaměstnavatel hradí, tudíž nárok na rodičovský příspěvek máme. Nyní od října nastupuje do práce, kdy se plat má pohybovat 17 - 21 tisíc, každý měsíc jinak, střídavě podle charakteru pracovní doby (příplatky za noční, víkendy, svátky). Rádi bychom si nastavili čerpání rodičovského příspěvku na dobu dvou let, víme, že v opačném případě bychom měsíčně nevyšli, z toho důvodu se chce přítel o víkendech věnovat i své nynější brigádě. Já se chci po době dvou let vrátit ke své práci, která je časově nenáročná, a v mateřských povinnostech mě nijak omezovat nebude.

Dobrý den,
za nedlouho vstoupí v platnost novela zákona číslo 117/1995 Sb.,(zákon o státní sociální podpoře, který řeší mimo jiné i rodičovský příspěvek) - nabývá účinnosti 1. 1. 2018.
Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky:
a) nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenech a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

Horní hranicí měsíčního rodičovského příspěvku nově bude peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok (pro letošek dělá maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství 34 470 korun). Měsíční výše rodičovského příspěvku nebude smět přesáhnout 70 procent vyměřovacího základu, tedy zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku.

Až bude čerpat RP, stát za Vás bude hradit zdravotní pojištění. Sociální pojištění se hradí jen z výdělku, který mít nebudete, ale doba péče o dítě do věku 4 let se počítá jako doba náhradní do důchodu.

Co se týká ostatních dávek či příspěvků, nemám dost informací Vám zodpovědně poradit, na co konkrétně máte nárok. Odkážu Vás tedy na aplikaci „Sociální poradce“ na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce . Zde po vyplnění dotazníku, získáte přehled dávek, na které byste mohla mít nárok. Získáte zde i informace, kde se příslušná žádost podává a co k ní je třeba doložit. Trvalý pobyt hraje velkou roli, proto doporučuji nechat si zřídit v nynějším místě pobytu.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Rodičovský příspěvek, otec zaměstnán v cizině

18.09.2017

Dobrý den,
v blízké době budu z mateřské přecházet na rodičovskou dovolenou. Manžel odjíždí na začátku října pracovat na rok do Francie, my plánujeme, že za ním za pár týdnů pojedeme a budeme pobývat s ním ve Francii. Proto bych se chtěla zeptat, zda budu mít právo čerpat rodičovskou dovolenou, když nebudeme fyzicky v ČR? Případně co pro to mohu udělat?Já mám pracovní smlouvu u společnosti v ČR, avšak pouze na dobu určitou a to do 31. 12. 2018.
Děkuji za pomoc

Dobrý den,
podstatné je, kde bude určen střed zájmu Vaší rodiny a podle kterého práva tedy je třeba posuzovat nárok na rodičovský příspěvek.
Pro určení státu, ve kterém vzniká nárok na rodinné dávky u osob, na které se vztahují předpisy ES o koordinaci sociálního zabezpečení (nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ve znění č. 988/2009 a nařízení č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla v oblasti sociálního zabezpečení osob migrujících v rámci EU, je v prvé řadě rozhodující místo výkonu zaměstnání (závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, včetně situací, které jsou těmto činnostem postaveny na roveň). Pokud daná osoba nevykonává výdělečnou činnost, je příslušným stát, ze kterého je jí vyplácen důchod (starobní, invalidní, pozůstalostní). Jestliže osoba nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá důchod, pak je rozhodujícím místo bydliště (ve smyslu střediska zájmů rodiny). Platí, že samotný trvalý pobyt, resp. samotné hlášení k trvalému pobytu na území ČR, není důkazem bydliště v ČR, a proto k založení nároku na rodinné dávky nestačí. Pokud jsou členové rodiny občané ČR, kde mají hlášený trvalý pobyt, ale žijí např. ve Francii, kde je střed zájmu rodiny, což např. znamená, že otec zde pracuje, matka pečuje o dítě, pak výhradně kompetentní k výplatě rodinných dávek je Francie nikoli ČR. Každý případ je však nutné posuzovat individuálně. Zdánlivě podobné případy se mohou lišit, význam má např. ta skutečnost, zda matka má uzavřenou pracovní smlouvu, přičemž pracovní činnost přerušila z důvodu péče o dítě, nebo v kterém státě bydlí dítě, když jeho rodiče pracují v různých státech EU atd. Váš případ je také tedy nutno posoudit individuálně, zvláště, pokud máte všichni v ČR nejen trvalý pobyt, ale i trvající pracovní poměr.
V případě nejasností konkrétní podmínky pro přiznání rodinných dávek vysvětlí příslušní pracovníci úřadů práce, dle místa trvalého pobytu žadatele o rodinnou dávku.
Informace lze také získat na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
http://portal.mpsv.cz/ssp/local.
Formuláře příslušných žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/
Pokud jde o konkrétní rodinné dávky v zemích EU, je nutné se obrátit na příslušné orgány v těchto jednotlivých zemích, dále lze informace získat na adrese: http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Výměna rodičů při čerpání RP

18.09.2017

Dobrý den, synovi je 7 měsíců a nastoupila jsem do práce. Můj manžel, který až do současnosti pracoval jako OSVČ o syna celodenně pečuje. Jeho zdravotní pojišťovna po nás požaduje přepsání rodičovského příspěvku na manžela, s tím že jinak nemá právo na zdravotní pojištění. Na ČSSZ s tímto problém neměli. Můžete nám prosím poradit jak tuto situaci vyřešit? děkuji

Dobrý den,
osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Za vyjmenované osoby platí stát měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z částky rovnající se vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem. Jedná se o tyto osoby:

- Nezaopatřené děti

Za nezaopatřené dítě se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, považuje dítě do ukončení povinné školní docházky (kategorie A), a poté (kategorie B) do 26. roku věku, jestliže:

se soustavně připravuje na budoucí povolání,
se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc
je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

- Poživatelé důchodů

Za poživatele důchodu je pro účely zdravotního pojištění považována osoba, které byl přiznán důchod:

do 31. 12. 1992 podle předpisů ČSFR;
od 1. 1. 1993 podle předpisů ČR, nebo i podle předpisů SR, ovšem jen pokud byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území společného státu.
V obou případech jde o důchody podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
starobní
invalidní
vdovský, vdovecký
sirotčí (může být přiznán jen nezaopatřenému dítěti).
Za poživatele důchodu se pro účely zdravotního pojištění považuje výše uvedená osoba i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.

- Příjemci rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

- Ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené (podle zákoníku práce)

- Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.

- Uchazeči o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou je v evidenci úřadu práce. Do této kategorie nepatří pojištěnec, který není v evidenci úřadu práce, tj. ten, který o evidenci nepožádal, nebo do této evidence nebyl přijat, případně byl z této evidence vyřazen.

- Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované (podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě

- Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

- Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV

- Osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I

- Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

Za účastníka veřejného zdravotního pojištění v ČR, který je ve výkonu zabezpečovací detence nebo ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, platí zdravotní pojištění stát. Pokud je osoba zařazena k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě a jedná se pro účely zdravotního pojištění o zaměstnání, platí pojistné stát i zaměstnavatel (věznice).

- Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. Do této kategorie se může zařadit u jednoho dítěte vždy pouze jedna osoba, a to otec, matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

- Osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu (nemají odpracovány předepsané roky)

Do této kategorie může být osoba zařazena jen tehdy, pokud nemá příjmy ze zaměstnání, ani ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívá důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy. Do této kategorie nemůže být zařazena osoba, která splňuje všechny podmínky pro přiznání starobního důchodu, která však o něj po dosažení důchodového věku nepožádala.

- Osoby s trvalým pobytem na území ČR, příjemci dávek nemocenského pojištění, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani (z jiného důvodu)stát, které neplatí pojistné ani jako osoby samostatně výdělečně činné

Jde osoby s trvalým pobytem na území ČR, které po ukončení zaměstnání nemají již žádný příjem z jiného zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti, ani za ně neplatí pojistné stát z jiného důvodu, které pobírají dávky nemocenského pojištění zaměstnanců, protože onemocněly ještě v průběhu zaměstnání nebo po ukončení zaměstnání v ochranné lhůtě.

- Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu

Služba je vykonávána na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát z jiného důvodu.

- Mladiství, umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy

Jedná se o mladistvé, umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, kteří nemají nárok na zařazení mezi nezaopatřené děti. Podle trestního zákona může soud v zájmu chovance prodloužit ochrannou výchovu až do 19 let. To znamená, že stát by měl být plátcem pojistného i za tyto mladistvé, kteří dovršili 18 let, a to maximálně do 19 let, pokud o tom rozhodl soud.

- Cizinec, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

- Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území,pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

- Cizinec, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti

- Příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození

- manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby.

Mají-li osoby uvedené pod písmeny A až K a pod písmenem M příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

Z výše uvedeného vyplývá, dle mého názoru, že můžete nyní být státním pojištěncem zdravotního pojištění oba, jeden kvůli tomu, že je příjemcem rodičovského příspěvku a druhý (v tomto případě otec), že je osobou celodenně pečující o dítě do 7 let věku. Nicméně není pro Vás podstatné, abyste byla příjemcem rodičovského příspěvku Vy, Vaše zdravotní pojištění bude odváděno z příjmu. Je tedy možné se v čerpání rodičovského příspěvku vystřídat.
Jestliže se chtějí rodiče během rodičovské dovolené vystřídat, potom je zpravidla nejjednodušší, když se společně dostaví na úřad práce. Maminka zde ukončí na základě vlastní žádosti pobírání rodičovského příspěvku a otec si současně požádá na základě vlastní žádosti o pobírání rodičovského příspěvku. Zpravidla je nejlepší se dostavit na místně příslušní úřad práce ke konci měsíce předcházejícího měsíci, kdy má maminka nastoupit zpět do práce. Jednodenní návštěvou na úřadu práce vyřeší po administrativní stránce danou záležitost matka dítěte (ukončí rodičovský příspěvek) i otec dítěte (zažádá si o rodičovský příspěvek).

Pokud by otec dítěte pobíral rodičovský příspěvek, mohl by nadále pokračovat ve své podnikatelské činnosti (pokud to druh činnosti umožňuje z domova) a dokonce by mohl z důvodu čerpání příspěvku svou činnost nahlásit jako vedlejší a mít tak určitou "úlevu" na povinných odvodech. Pokud by otec dítěte byl státním pojištěncem zdravotního pojištění z důvodu osobní celodenní péče o dítě, pak by naopak žádnou podnikatelskou výdělečnou činnost vykonávat nemohl.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: RP na dvojčata od 1.1.2018

10.09.2017

Dobrý den,
manželka by měla někdy v druhé polovině ledna 2018 nastoupit na mateřskou dovolenou a čekáme dvojčata. Chápeme to správně, že rodičovský příspvěk bude pro dvojčata od roku 2018 o polovinu větší než mateřská dovolená, protože nová legislativa se mateřské dovolené netýká? Manželka má příjem cca 21,5 tisíc měsíčně hrubého. A dále když se nám pak narodí další dítě během dvou let - sníží se nám rodičovský příspěvek nebo budeme moci dobrat peníze pro dvojčata a pak teprve začít brát příspěvek pro jedno dítě?
Děkujeme moc za odpověď.

Dobrý den,
novela zákona číslo 117/1995 Sb.,(zákon o státní sociální podpoře, který řeší mimo jiné i rodičovský příspěvek), nabývá účinnosti 1. 1. 2018. RP bude moci být i nadále vyplácen z DVZ toho rodiče, kdo má tento DVZ vyšší. Pokud tedy máte vyšší příjem, bude to z vašeho DVZ.
Rodičovský příspěvek na dvojčata se nejenom zvýší (zvýšení o 110 000 Kč), ale bude možné dostávat i vyšší měsíční platby. Zatímco ještě v roce 2017 byl limit 11500 Kč stejný jak u jednoho dítěte, tak i u dvojčat, nově bude na dvojčata možné mít rodičovský příspěvek ve výši 1,5 násobku toho, co by připadalo na jedno dítě. Pokud by tedy vyměřovací základ dával nárok například na rodičovský příspěvek ve výši 20000 Kč měsíčně, u dvojčat jej bude možné mít i ve výši 30000 Kč, i když této částce neodpovídá výše vyměřovacího základu.

Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky:
a) nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenech a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

Pokud se Vám narodí další dítě a nebudete mít vyčerpanou částku RP na dvojčata, tak tato nevyčerpaná částka propadne. RP lze pobírat jen na nejmladší dítě v rodině.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Změna volby RP od 1.1.2018

10.09.2017

Dobrý den,
v souvislosti s novelou zákona o státní sociální podpoře (novela 200/2017 Sb.) se mění možnost určit si výši rodičovského příspěvku a dobu jeho trvání. To je pro nás hodně důležité, protože se nám 31. 8. narodilo druhé dítě a u otce ani matky není možné určit denní vyměřovací základ, na jehož základě bychom si výši dávky volili (automaticky bychom spadli do čtyřleté varianty, RP od data porodu, bez mateřské). Chci se zeptat:
1) Tato změna nabude účinnosti k 1. 1. 2018, je to tak?
2) O rodičovský příspěvek budeme žádat ještě v době účinnosti nenovelizovaného zákona (září 2017), spadneme tedy do 4leté varianty. Je poté možné si po 1. 1. 2018 zažádat o změnu na základě novely a od ledna tak zkrátit dobu čerpání RP?
Děkuji

Dobrý den,
novela zákona číslo 117/1995 Sb.,(zákon o státní sociální podpoře, který řeší mimo jiné i rodičovský příspěvek), nabývá účinnosti 1.1.2018. Ti, kdo si v roce 2017 nemohli zvolit rodičovský příspěvek, a měli tak jen variantu na 4 roky, budou moci od 1. 1. 2018 změnit/zvolit rodičovský příspěvek i na 3 roky – resp., tak aby po celou dobu dostávali 7600 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2018 tedy bude možné zajít na Úřad práce a požádat zde o změnu výše rodičovského příspěvku v souladu s novými podmínkami.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.