Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

22.11.2017

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat musím ukončit zaměstnání z důvodu péče o dítě (nepřijetí do školky). Rodičovská dovolena mi konci 18.1.2018. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli o ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu péče o dítě k 18. lednu. Můj dotaz zní kolik budu pobírat podporu v nezaměstnanosti, když se zajdu nahlásil na pracovní úřad? A z čeho se mi bude podpora vypocitavat?U zaměstnavatele jsem byla zaměstnána na od roku 2011 a pracovní poměr byl na dobu neurčitou. Děkuji za odpověď

Dobrý den.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2017 tedy první dva měsíce ve výši 4.050 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 240 Kč a poslední měsíc 2 970 Kč měsíčně; příslušné sdělení Ministerstva o výši průměrné mzdy pro výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2018 dosud nebylo vydáno)
Pokud po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání vůbec nenastoupíte, bude Vám tedy náležet podpora v nezaměstnanosti v uvedené výši.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Bez příjmu

21.11.2017

Dobrý den.Chtela bych se zeptat na par otázek.Jelikož mě vyřadili z evidence uřadu práce a ja otěhotněla,mužu žadat o nejkaou podporu nebo o nejake davky? Jsem bez zaměstnaní a nemam žadny přijem a vypada to že zustanu jako samoživitelka. Prosim o radu už nevim co dále.Dekuju.

Dobrý den,
neuvádíte, proč jste byla vyřazena z evidence úřadu práce. V každém případě toto budou na úřadě práce zkoumat, budete-li žádat o pomoc v hmotné nouzi, zde jsou obecné informace:

Obecné informace a vymezení některých pojmů
Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci příslušných poboček Úřadu práce ČR.
Systém pomoci v hmotné nouzi
• Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
• Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení.
• Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
• Vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
• Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.
• V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní v rámci sociální práce některé úkoly rovněž pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady.
Dávky a jejich výplata
• Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
• O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.
Osoba v hmotné nouzi
• Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Okruh oprávněných osob
Nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu a mají zde bydliště. Dávky náleží rovněž dalším, v zákoně o HN uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Bydlištěm se rozumí situace, kdy centrum zájmů má osoba na území České republiky (např. se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání apod.). Nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení mají také občané Evropské unie krytí přímo použitelným předpisem EU - Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011, popř. po třech měsících pobytu na území ČR.
Okruh oprávněných osob pro mimořádnou okamžitou pomoc je širší. Nárok na MPO mohou mít rovněž osoby legálně pobývající na území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců. V odůvodněných případech – je-li osoba vážně ohrožena na zdraví – může jí být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, i když pobývá na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců.
V hmotné nouzi není osoba,
• která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem,
• která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
• která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
• které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
• která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění,
• které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
• která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby.
Příjem
Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví určité odchylky:
• tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70%,
• příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění se započítávají ve výši 80%,
• ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100%.
Příjem se zjišťuje za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku, v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc.
Zvýšení příjmu vlastním přičiněním
Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu
• řádným uplatněním nároků a pohledávek
• prodejem nebo jiným využitím majetku.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje, a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši.
Nezaopatřené dítě
Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.
K vašemu těhotenství uvedu v bodech, co byste měla udělat, jelikož to budou na úřadu práce zkoumat:
• doporučuji, aby otec byl v rodném listu dítěte; na matrice řešte souhlasné prohlášení rodičů;
• požadujte po otci výživné pro neprovdanou matku a náklady spojené s těhotenstvím a porodem. Matka dítěte, která není provdána za otce dítěte, je oprávněna požadovat výživné a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Občanský zákoník stanovuje, že není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Občanský zákoník dále vymezuje, že povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.
Dávky státní sociální podpory:
• Od porodu dítěte přichází do úvahy tyto dávky: porodné, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
• Už nyní přichází v úvahu příspěvek na bydlení.
Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Vyřazení z evidence

21.11.2017

dobry den chtel jsem se zeptaz jsem na urade prace co kdyz me vyradi z evidence prijde manzelka o penize na socialce co to pro nas bude za zmeny dekuji specha

Dobrý den,
Omlouvám se, ale váš dotaz je nesrozumitelný. Mohu se pouze domnívat, že vaše manželka je zřejmě doma s dětmi, nepracuje a vy rovněž nepracujete a jste v evidenci úřadu práce. Ptáte se, jak by vaše případné vyřazení z evidence úřadu práce ovlivnilo pobírání sociálních dávek pro vaši rodinu. Skutečně by došlo k tomu, že dávky hmotné nouze budou zastaveny a bude se zkoumat, proč nepracujete a vaše majetkové poměry. K zastavení dávek státní sociální podpory nedojde.
Obecné informace a vymezení některých pojmů
Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci příslušných poboček Úřadu práce ČR.
Systém pomoci v hmotné nouzi
• Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
• Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení.
• Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
• Vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
• Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.
• V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní v rámci sociální práce některé úkoly rovněž pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady.
Dávky a jejich výplata
• Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
• O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.
Osoba v hmotné nouzi
• Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Okruh oprávněných osob
Nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu a mají zde bydliště. Dávky náleží rovněž dalším, v zákoně o HN uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Bydlištěm se rozumí situace, kdy centrum zájmů má osoba na území České republiky (např. se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání apod.). Nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení mají také občané Evropské unie krytí přímo použitelným předpisem EU - Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011, popř. po třech měsících pobytu na území ČR.
Okruh oprávněných osob pro mimořádnou okamžitou pomoc je širší. Nárok na MPO mohou mít rovněž osoby legálně pobývající na území České republiky na základě zákona o pobytu cizinců. V odůvodněných případech – je-li osoba vážně ohrožena na zdraví – může jí být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, i když pobývá na území České republiky v rozporu se zákonem o pobytu cizinců.

V hmotné nouzi není osoba,
• která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem,
• která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
• která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
• které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
• která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění,
• které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
• která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby.
Příjem
Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví určité odchylky:
• tzv. čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce se započítávají ve výši 70%,
• příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění se započítávají ve výši 80%,
• ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100%.
Příjem se zjišťuje za období tří kalendářních měsíců před podáním žádosti o dávku, v průběhu pobírání dávky za jeden předcházející měsíc.

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním
Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu
• řádným uplatněním nároků a pohledávek
• prodejem nebo jiným využitím majetku.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje, a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši.

Nezaopatřené dítě
Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Rozvázání pracovního poměru

18.11.2017

Dobrý den, rodičovská mi končí 31.1.2018 Do minulé práce nebudu nastupovat jelikož jsem pracovala V Sázavě a nyní bydlím v Brně. Jaké jsou možnosti pro ukončení práce abych mohla získat plnou podporu v nezaměstnanosti na ÚP? Je možné aby mi z práce podali výpoveď dohodou aniž by mě museli vyplacet? Je pravda, že když podám výpověď já, tak nebudu mít plnou podporu z ÚP? Je pravda, že když mi končí rodičovská 31.1 2018 a zpráce by mi dali ještě od 1.1 do např.6.1 2018 neplacené volno tak, že je to pro mě výhodnější pro evidenci na ÚP? Pokud ano tak v čem je to pro mě výhodnější. Děkuji moc za odpovědi

Vážená paní,
pracovní poměr lze rozvázat:
a) dohodou - pracovní poměr skončí dnem, který v dohodě sjednáte. Podle mě zaměstnavatel na dohodu přistoupí.
b) výpovědí z Vaší strany - jednostranné, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby.Výpovědní doba činí dva měsíce. Platí, že výpovědní doba začíná běžet počátkem prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po dobu výpovědní doby je zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Příklad: Výpověď byla doručena dne 26. 11. 2017, výpovědní doba poběží od 1. 12. 2017 a skončí 31. 1. 2018.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.– 2. měsíc ve výši 65 %, 3.– 4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku - to by byl i Váš případ;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
Minimální podpora činí první dva měsíce 4050 Kč měsíčně, další dva měsíce 3240 Kč a zbývající měsíc 2970 Kč měsíčně.( uvedené výše jsou pro rok 2017, v roce 2018 budou mírně vyšší).
Zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
• nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let;
• nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
• docházka dítěte do předškolního zařízení;
• povinná školní docházka dítěte;
• místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
• zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání;
• vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské;
• důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.
Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.

Pokud skončíte pracovní poměr dohodou či výpovědí, měla by vám náležet podpora v nezaměstnanosti minimální, avšak ne pouze 45 %, ale vyšší, jak výše uvedeno. Je třeba úřadu práce odůvodnit, že jste pracovní poměr skončila z důvodu péče o dítě do čtyř let a přestěhování.

Právní předpisy:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Registrace na úřadu práce

12.11.2017

Dobrý den,

potřebovala bych poradit v následující situaci. Momentálně jsem na rodičovské dovolené, která mi končí v dubnu 2019, kdy budou synovi tři roky. Vzhledem k tomu, že bude téměř konec školního roku, předpokládám, že do školky mi ještě nebude vzat. Počítám tedy s nástupem do práce v září 2019. Nemám se kam vrátit, neboť mi na mateřské skončila smlouva u mého zaměstnavatele. Teď k mému dotazu. Zajímá mě, zda mám nárok na podporu v nezaměstnanosti i přesto, že pokud by mi Úřad práce našel práci, já bych jí nemohla vzít, neboť se budu stále starat o syna. Manžel je zaměstnán, pokud je to důležité.
Moc děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne

Dobrý den,
aby jste se mohla stát uchazečkou o zaměstnání a nechat se registrovat do evidence na úřadu práce, musíte splňovat podmínku, že jste ochotna a schopna pracovat. Tuto podmínku posuzuje příslušný pracovník úřadu práce. I když by se Vám povedlo nechat se zaregistrovat, budete muset plnit podmínky, jako ostatní uchazeči, tedy účastnit se pohovorů a přijmout nabízenou práci. Můžete být
nadále státním pojištěncem zdravotního pojištění z důvodu osobní celodenní péče o dítě do sedmi let věku, musíte ale tuto skutečnost oznámit své zdravotní pojišťovně po té, co přestanete čerpat rodičovský příspěvek.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Dohoda o pracovní činnosti

31.10.2017

Dobrý den.Já mám asi trošku jiný dotaz..V srpnu 2012 jsem nastoupila do zaměstnání,od května 2014 jsem byla na neschopence kvůli rizikovému těhotenství a protože jsem měla smlouvu na dobu určitou tak mi 31.12.2014 smlouva skončila a 1.1.2015 jsem porodila syna..Syn teď chodí od začátku září na pár hodin denně do školky,někdy i na celý den a na konci tohoto měsíce(října) mi rodičovská dovolená končí a já se budu muset zaevidovat na ÚP..Mám nárok na nějakou podporu? Do kolika dní od skončení RD se musím ma úřadě nahlásit? Mohu si na ÚP udělat rekvalifikační nebo jiný kurz? Děkuji za odpověď

Vážená paní,
ano. Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Její výše bude minimální, protože Vaší poslední činností je náhradní doba zaměstnání – péče o dítě do čtyř let věku. Její výše bude první dva měsíce 4050 korun, další dva měsíce 3240 korun a pak až do konce podpůrčí doby 2970 korun. Doporučuji se z důvodu hrazení pojistného na zdravotní pojištění státem během měsíce listopadu. Pokud se se na úřadě práce nepřihlásíte během měsíce listopadu, je nutné, abyste se na zdravotní pojišťovně zaevidovala jako osoba pečující nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pokud budete v evidenci uchazečů o zaměstnání mezi Vaše hlavní povinnosti bude patřit aktivní hledání zaměstnání. Určitě máte právo absolvovat rekvalifikační kurz – zeptejte se na úřadě práce podle místa Vašeho bydliště.Ten rovněž může rekvalifikaci navrhnout, zejména v těch případech, kdy snaha o zprostředkování zaměstnání s dosavadní kvalifikací nemá naději na úspěch a uchazeč splňuje podmínky pro absolvování rekvalifikace. Kurzy jsou inzerovány i prostřednictvím internetu, např. na http://www.eu-dat.cz/. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spravuje databázi udělených akreditací na https://akredis.msmt.cz/#!DakRekvalifikaceSearchPage.
Z pohledu financování rekvalifikačního kurzu lze zásadně rozlišit tři přístupy:
1) Rodiče si mohou najít a uhradit vhodný rekvalifikační kurz sami.
2) V případě, že rodič je uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání (tj. je dobrovolně na úřadě práce veden jako zájemce o zaměstnání), může si sám zvolit rekvalifikaci, a to podle druhu práce, kterou chce vykonávat (tzv. rekvalifikace zvolená). Zvolí si i rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. V tomto případě lze požádat úřad práce o úhradu rekvalifikace. V případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění uchazeče na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná, může úřad práce po jejím úspěšném absolvování uhradit cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu zařízení.
Jestliže bude úřad práce cenu rekvalifikace hradit, vydá uchazeči před zahájením rekvalifikace potvrzení o tom, že po předložení dokladu o úspěšném absolvování této rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení její cenu. Celková finanční částka, kterou může úřad práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho uchazeče o zaměstnání nesmí v období tří po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.
U zvolené rekvalifikace nevzniká nárok na podporu při rekvalifikaci (viz níže). Potřebné formuláře lze stáhnout zde: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/rekvalifikace/formulare.
Některé neziskové organizace organizují rekvalifikační kurzy zdarma či za symbolickou částku, protože kurzy jsou grantově podpořeny.
3) Uchazeč o zaměstnání může být zařazen do rekvalifikace úřadem práce. V tomto případě může vzniknout nárok na podporu při rekvalifikaci. Uchazeči zařazení do rekvalifikace musejí splňovat vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz, tj. stupeň vzdělání, fyzickou a psychickou způsobilost (zdravotní stav) apod.
Při výběru kurzu je třeba si zkontrolovat, zda je rekvalifikační kurz akreditovaný po celou dobu trvání kurzu, jinak hrozí, že úřad práce rekvalifikaci neproplatí.
Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, a to po celou dobu rekvalifikace.
U rekvalifikace zvolené uchazečem nevzniká nárok na podporu při rekvalifikaci.
Důležité informace o rekvalifikaci je možné si přečíst na https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/rekvalifikace a na http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1.
Právní předpisy
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: výše podpory v nezaměstnanosti

24.10.2017

Dobrý den,můžete mi poradit?28.12.2017 mi končí mateřská dovolená.Mam pracovní poměr na dobu neurčitou ale bohužel nemůžu se vrátit do práce z důvodu nevzeti dítěte do školky a 3 směnného provozu.Mam dotaz zda když na týden nebo den nastoupim do práce zda se mi výdělek bude počítat z práce nebo z rodičovského příspěvku.Nebo jaké jsou možnosti?Děkuji za odpověď

Dobrý den,
nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců.
Pokud byste u zaměstnavatele po návratu z rodičovské dovolené odpracovala alespoň jeden den,tak výše podpory v nezaměstnanosti by činila první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2017 tedy maximálně 15 660 Kč).

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: brigáda po rodičovské dovolené, odvody na pojistné

23.10.2017

Dobrý den,
v říjnu 2017 mi končí rodičovská dovolená. Syn bude mít v prosinci 3 roky.Chtěla jsem od listopadu nastoupit do práce na HPP, ale zatím jsem nesehnala práci, která by vyhovovala časově. Mám ale nabídku na brigádu. Když nastoupím na DPP nebo DPČ budou mi z platu odvádět i sociální a zdravotní nebo do čtyř let věku dítěte je nějaká úleva?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud budete mít uzavřenou dohodu o provedení práce (max. 300/hodin ročně) a Váš příjem bude nižší než 10.000 Kč měsíčně, potom se z příjmu neodvádí pojistné na zdravotní pojištění ani sociální zabezpečení, pouze daň z příjmu.
Pokud nepodepíšete prohlášení k dani, zaměstnavatel bude srážet daň ve výši 15% (daň srážková). Pokud budete mít příjmy jen z této dohody a bude se uplatňovat srážková daň, pak není třeba podávat daňového přiznání.
U dohody o pracovní činnosti nesmí délka práce v součtu překročit polovinu běžné roční délky pracovní doby, příp. po dobu trvání této dohody nesmí překročit polovinu normální pracovní doby za srovnatelné období. Z hlediska daňového se odvádí záloha na daň z příjmu obdobně jako u běžného pracovního poměru. Srážku a odvod provede zaměstnavatel.
Pracovníci činní na základě dohody o pracovní činnosti jsou nemocensky pojištěni v kalendářních měsících, ve kterých dosáhnou započitatelného příjmu za výkon práce, alespoň 2 500 Kč a zaměstnání nemá charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, tzn. že trvá déle než 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Pokud nejsou splněny tyto dvě podmínky, není zaměstnanec nemocensky pojištěn, a tudíž se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení.
Co se týká pojistného na zdravotní pojištění, tak to je nutné platit, pokud tato dohoda zakládá účast na nemocenském pojištění.

Pokud budete pracovat na dohodu o provedení práce s výdělkem max. na 10 000 Kč nebo na dohodu o pracovní činnosti s výdělkem do 2 500 Kč, tak je možné pro hrazení zdravotního pojištění nahlásit se na pojišťovně jako osoba pečující.
Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonných podmínek. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za osobu pečující se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně. Oznámení o tom, že budete osobou pečující, je nutno učinit na Vaší zdravotní pojišťovně.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.