Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Ukončení pracovního poměru z důvodu péče o vnučku - výše podpory

20.10.2018

Dobrý den,žiji ve společné domácnosti s dcerou a tříletou vnučkou.
Já jsem rozvedená a dcera je samoživitelka. Dcera nastoupila v srpnu do zaměstnání,má nepravidelnou prac.dobu a služební cesty do zahraničí. V době,kdy není dcera doma, tak já se starám o vnučku. Z toho důvodu jsem se rozhodla rok před důchodem ukončit prac.poměr. Zaměstnavatel mi umožní ukončit prac.poměr dohodou.
Můj dotaz zní, zda se mi bude krátit podpora v nezaměstnanosti při rozvázání prac.poměru dohodou z důvodu péče o vnučku v době nepřítomnosti její matky a jak toto formulat do "Dohody".
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Dle § 50 odst. 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, náleží uchazeči o zaměstnání, podpora ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání, pokud bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem.
Vážné důvody jsou vymezeny v § 5 písm. c) cit. předpisu tak, že vážnými důvody jsou důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,
Péčí o dítě se rozumí zpravidla dítě vlastní; domnívám se však, že vzhledem k situaci by bylo možné, aby Vám úřad práce přiznal podporu v plné, nezkrácené, výši i v případě péče o vnučku za situace, kdy žijete s dcerou ve společné domácnosti.
Do dohody o rozvázání pracovního poměru proto doporučuji uvést, že důvodem je péče o vnučku; případné podrobnosti poté můžete doložit úřadu práce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost; evidence na ÚP

20.10.2018

Dobrý den, mám dotaz ohledně ukončení prac.smlouvy pro nadbytečnost. RD mám do tří let dítěte(únor 2019), zvažuji možnost skrátit RD k 1.12., dostanu 5 měsícu odstupný. Jsem Slovenka s trvalým pobytem na Slovensku, mám právo se evidovat po ukončení prac. poměru na ÚP a získat podporu v nezaměstnanosti? V pracovním poměru jsem v ČR od roku 2011. Mám prosím nárok na soc. a zdravotní pojištení počas těch 5 měsíců?Budu muset počas těchto měsícu dokazovat, že aktívně hledám práci i když nebudu mít žádnou podporu?
Děkuji

Dobrý den.

Evidovat se po ukončení pracovního poměru na úřadu práce (ÚP) je Vaším právem, nikoli povinností. Pokud budete mít zájem o nalezení a zprostředkování nového zaměstnání, evidujte se na ÚP do evidence uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči, pokud v posledních 2 letech před evidencí na ÚP měl účast na důchodovém pojištění alespoň po dobu 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že jste v posledních 2 letech byla na rodičovské dovolené (RD), tuto podmínku splníte započtením náhradní doby, kterou je osobní péče o dítě do 4 let věku. Nárok na podporu Vám tedy vznikne, avšak výplata podpory se odsune o 5 měsíců, jelikož obdržíte 5násobek odstupného. Výše podpory v nezaměstnanosti by navíc byla pouze minimální, za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 4315 Kč, 3452 Kč, 3164 Kč.

Jelikož jste v době RD chráněna před výpovědí z důvodu nadbytečnosti, můžete se minimální podpoře vyhnout. Pokud si necháte dát výpověď po ukončení Vaší RD, během výpovědní doby Vám bude náležet 100 % náhrada mzdy od zaměstnavatele, po jejím uplynutí skončí pracovní poměr a pokud se do 3 pracovních dnů evidujete na ÚP, podpora se bude počítat z Vašeho příjmu, a nebude tedy minimální. Pokud však se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o ukončení prac. poměru z důvodu nadbytečnosti ke konci RD a RD tedy bude poslední dobou před evidencí na ÚP, podpora bude pouze minimální. Zvažte tedy dobře dřívější uzavření dohody o ukončení prac. poměru, vzhledem k těmto skutečnostem.

Za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění se odvádí pouze v případě, že má osoba nějaký započitatelný příjem, soc. pojištění tedy nebudete muset řešit. Pokud se stanete uchazečem o zaměstnání, budete muset ÚP poskytovat potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny, chodit na dané schůzky (např. projednat doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené úřadem práce, dostavit se na krajskou pobočku ÚP ve stanoveném termínu atd.).

Související ustanovení:

§ 39 zákona o zaměstnanosti
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
...

§ 41
(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

§ 50
...
(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. ...

§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, podpora v nezaměstnanosti, výplata RP

19.10.2018

Dobrý den,

Dcera bude mít v lednu tři roky. Já jsem s ní otěhotněla ve výpovědní lhůtě a tak se má výpověď posunula až na dobu, kdy mi skončí rodičovská dovolená.
Vzhledem k tomu, že jsem samoživitelka a malou mi nevzali do statní školky řeším co dál.
Pokud se zaregistruji na Úřad práce hned po skončení pracovního poměru (ještě mi po skončení RD bude chybět pár dní k dočerpání výpovědní lhůty) měla bych mít nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti.
Pokud si pobírání rodičovského příspěvku rozložím do 4 let dítěte a najdu si přivýdělek než se mi podaří dceru umístit do školky počítala by se pak případná podpora v nezaměstnanosti z jakého období?
Nerada bych, abych následkem špatného rozhodnutí přišla o možnost slušné podpory v nezaměstnanosti a bez prostředků jak zajistit dceru než se vrátím do plného pracovního procesu.
Takže se rozhoduji mezi variantou pobírání rodičovského příspěvku 4. rok s přivýdělkem a s případným doplatkem/navýšením RP v červenci 2019 nebo ÚP.
Je možná i varianta pobírat RP ve 4. roce a zároveň být evidovaná na ÚP a pobírat podporu v nezaměstnanosti?
Moc děkuji za odbornou radu, která mi pomůže v rozhodnutí (zaměstnavatel mě už žádá o schůzku ohledně ukončen RD)

Dobrý den,
na ÚP byste se měla registrovat v době, kdy máte zájem o zprostředkování zaměstnání. Jako uchazeč o zaměstnání musíte poskytnout ÚP plnou součinnost, tzn. dostavovat se na schůzky, chodit na pohovory a nastoupit do vybraného zaměstnání. Pokud nemáte hlídání, domnívám se, že toto nejste schopna zajistit, ale je to na Vás.
Pokud se zaregistrujete na ÚP do 3dní od ukončení pracovního poměru, budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti vypočítanou z výdělku, kterého jste dosahovala.
V případě, že si najdete nějaký přivýdělek, záleží na tom, o jaký typ půjde a zda z něho budete odvádět zdravotní a sociální pojištění. Pokud půjde o DPČ, kde výdělek bude nižší než 2500Kč za měsíc, nebo o DPP kde výdělek nepřesáhne 10000Kč za měsíc, budete mít nárok na minimální podporu.
RP můžete pobírat až do 4let věku dítěte, zároveň být evidovaná na ÚP a pobírat podporu nezaměstnanosti, platí ale jak jsem výše napsala, musíte být připravená do zaměstnání nastoupit.
Nevím, co s Vámi chce zaměstnavatel řešit, u Vás je situace jasná, jak sama píšete, jste ve výpovědní lhůtě, která doběhne po ukončení RD a pracovní poměr tak skončí.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Těhotenství, zrušení prac. poměru ve zkušební době

16.10.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaké jsou moje možnosti příjmu mateřské dovolené či nějakých jiných příspěvků v případě, že jsem v červnu tohoto roku úspěšně absolvovala studium na VŠ, dále jsem 14.9. nastoupila do zaměstanání-podpisem smlouvy na dobu neurčitou, zjistila jsem, ze jsem těhotná, nahlásila to zaměstnavateli v tří měsíční zkušební době. Načež mi zaměstnavatel oznámil, že si mě v práci nechce ponechat dál. Tří měsíční zkušební doba mi vyprší v půli prosince. Předpokládám, že pak se budu muset nahlásit na pracovním úřadě, aby za mě bylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění. Ale netuším co dál.

Děkuji za případné rady.

Dobrý den.

Ukončit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu. Pokud k ukončení pracovního poměru dojde, je třeba především vyřešit zdravotní pojištění. Máte možnost se po ukončení prac. poměru evidovat na úřadu práce (ÚP), za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát. Pokud jste však nebyla účastna důchodového pojištění v posledních 2 letech alespoň po dobu 12 měsíců (tedy zaměstnána či OSVČ), nevznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Budete však moci být v evidenci uchazečů o zaměstnání, takže Vám ÚP bude nápomocen s hledáním vhodného zaměstnání. Pokud byste nebyla zaměstnána/OSVČ ani by za Vás zdravotní pojištění neodváděl stát, musela byste si ho hradit sama jakožto osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Sociální pojištění se odvádí pouze v případě, že má osoba nějaký započitatelný příjem, toto pojištění tedy řešit nebudete muset.

Nepíšete, kdy máte očekávaný termín porodu a nástup na peněžitou pomoc v mateřství, nemohu tedy posoudit, zda budete mít nárok na PPM.
Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Vzhledem k tomu, že za náhradní dobu pojištění se považuje i studium na VŠ, které bylo úspěšně ukončeno, podmínku 1) splníte. Pokud však nebudete v době nástupu na PPM výdělečně činná, aby Vám nárok na PPM vznikl, musela byste se s nástupem vejít do tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které zaniklo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Tzn. že pokud byste na PPM nastupovala nejpozději v poslední den ochranné lhůty, nárok na PPM by Vám vznikl. Pokud prac. poměr skončí např. po 90 dnech trvání prac. poměru, ochranná lhůta bude činit 90 dnů. Žádost o PPM Vám vydá Váš ošetřující lékař (gynekolog), poté se odevzdává bývalému zaměstnavateli, který ji předá na Okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Pokud se však s nástupem na PPM do ochranné lhůty nevejdete, nárok na PPM Vám nevznikne.

Pokud Vám nárok na PPM nevznikne, začnete rovnou od narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek (RP), o který se žádá na úřadu práce, odboru státní sociální podpory. Žádat o RP můžete až po narození dítěte, k žádosti budete muset předkládat rodný list dítěte. RP je dávka státní sociální podpory, celkem jde o částku 220 000 Kč (od 1.7.2019 nejspíše dojde ke zvýšení na 260 000 Kč), rozdělenou do měsíčních částek. Výši měsíční částky si můžete dle zákonných pravidel sama zvolit. Pokud nebudete mít nárok na PPM, budete si moci zvolit výši max. 7 600 Kč za měsíc. Případně pokud by měl teoreticky nárok na PPM otec dítěte, můžete si zvolit částku i vyšší dle jeho příjmu. Konkrétní informace Vám podají na ÚP.
Při pobírání PPM a RP za Vás bude zdravotní pojištění odvádět stát.
Při pobírání RP je možný libovolný přivýdělek, jeho výše není nijak omezena. Pouze u dětí mladších 2 let se hlídá docházka do předškolního zařízení, je možná max. 46 hodin v měsíci, aby byl nárok na RP v daném měsíci.

Zde přikládám odkaz na web MPSV ohledně dávek státní sociální podpory:
https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane

Související ustanovení:

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,
...
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.
...

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

§ 30 zákona o státní sociální podpoře
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220000 Kč.
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Výše podpory v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené

09.10.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a 23.11.2018 bude mít syn 3 roky a nastoupí do školky. Do práce se vrátit nemohu, z důvodu dalekého dojíždění. Ukončila jsem tedy pracovní poměr dohodou ke dni 23.11.2018. Následující den, tj. 24.11.2018 se budu chtít evidovat na Úřad práce. Jaká bude výše podpory v nezaměstnanosti (během rodičovské dovolené jsem nepracovala)? Děkuji za odpověď.

Dobrý den.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který v posledních 2 letech před evidencí na úřadu práce získal dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Započítat se do 12 měsíců dají i tzv. náhradní doby, kterou je např. osobní péče o dítě do 4 let věku (tedy i čerpání rodičovské dovolené). Nárok na podporu tedy mít budete. Vzhledem však k tomu, že podmínku splníte právě jen kvůli zápočtu náhradní doby, a nikoli zaměstnáním, a zároveň bude náhradní doba poslední dobou před evidencí na ÚP, bude Vám náležet pouze minimální výše podpory v nezaměstnanosti, tedy první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy (tj. 4315 Kč), třetí a čtvrtý měsíc ve výši 0,12násobku průměrné mzdy (tj. 3452 Kč), po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy (tj. 3164 Kč).

Související ustanovení zákona o zaměstnanosti:

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI
§ 39
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
...

§ 41
(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.
(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba
...
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
...

§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: nárok na podporu v nezaměstnanosti v nesnížené výši

07.10.2018

Dobrý den,po skončení rodičovské jsem dala výpověď dohodou a udala jako důvod: docházka dítěte do předškolního zařízení. Mám tedy nárok na ÚP na plnou podporu v nezaměstnanosti? Děkuji za odpověĎ

Dobrý den,
pokud jste se zaměstnavatelem ukončila pracovního poměr dohodou tak platí, že zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu.

Vážným důvodem může být:
- organizační důvody na straně zaměstnavatele;
- nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let;
- nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
- docházka dítěte do předškolního zařízení;
- povinná školní docházka dítěte;
- místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
- zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání;
- vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské;
- důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.

Pokud ovšem máte ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené bez odpracování jediného dne, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti minimální., Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku, což nastane i ve Vašem případě.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence u úřadu práce

04.10.2018

Dobrý den,

jsem matkou tří dětí, z toho dvojčat (narozených 3/2015), s kterými jsem momentálně na rodičovské. Rodičovský příspěvek bych měla mít vypočtený do listopadu 2018.

U zaměstnavatele mám smlouvu na HPP a jelikož dvojčatům již byly tři roky, uzavřeli jsme i Žádost o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy do 4 let věku dítěte na dobu 3/2018 - 11/2018. S ústní domluvou, že od 12/2018 uzavřeme pracovní smlouvu na zkrácený úvazek.

U toho samého zaměstnavatele mám uzavřenu Dohodu o provedení práce 8/2018 - 11/2018, na kterou si měsíčně přivydělávám do 10 tis.Kč.

Bohužel kvůli časté nemocnosti dětí nemohu své původní zaměstnání vykonávat a podala jsem Výpověď z pracovního poměru dne 26.9.2018, s výpovědní dobou do 30.11.2018.

Dotazy:
- Do kdy se mám přihlásit na ÚP, pro zajištění nejlepších podmínek? Který datum je rozhodný, den podání výpovědi nebo konec výpovědní doby?
- Z jaké částky se pak bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti?
- Jaké dokumenty potřebuji k podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti na ÚP?

Velice děkuji za odpověď!

Dobrý den.
Evidovat se u úřadu práce můžete po skončení zaměstnání (rozhodující je datum skončení pracovního poměru, tj. 30.11.2018, nikoli datum podání výpovědi), nejvhodnější je evidovat se bezprostředně po skončení zaměstnání, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne skončení zaměstnání.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně se pojistné na důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neodvádí, proto se nezohledňuje. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
Připomínám, že uchazeči o zaměstnání si již nemohou přivydělat a současně pobírat podporu v nezaměstnanosti; pokud byste nadále pokračovala v pracovní činnosti na základě dohody o provedení práce; podpora by Vám nenáležela.
Při první návštěvě na úřadu práce si s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Dále je třeba s sebou vzít doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti a potvrzení o ukončené náhradní době, (zápočtový list), popř. potvrzení o výši průměrného výdělku a evidenční list důchodového pojištění.
Užitečné rady " Co dělat při ztrátě zaměstnání" jsou uvedeny na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod
Základní práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání najdete na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Nezaměstnanost

30.09.2018

Dobrý den
Pobírala jsem rodičovský příspěvek na dvojčata do 31. 8. 2018. V měsíci září jsem byla zaevidovaná na úřadu práce a měla pobírat podporu v minimální výši. Od 1. 10 mám nastoupit do zaměstnání ale mám obavy z toho aby mi zaměstnavatel ještě ve zkušební době nedal výpověď, či nemusela podat sama ukončení pracovního poměru ze závažných důvodů, protože kluci jsou dosti často nemocné. Čtyři jim budou v únoru a chodí do školky. V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, vznikl by mi ještě nárok na podporu v nezaměstnanosti a z čeho by se to vypočítalo. Děkuji a přeji hezký zbytek dne.

Dobrý den, Vážená paní.
Uchazeč o zaměstnání, kterému v rozhodném období neuplynula celá podpůrčí doba a získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.
Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy při ukončení pracovního poměru ve zkušební době (dříve, než uplynou 3 měsíce), bude při novém zařazení do evidence úřadu práce vyplácen zbytek podpůrčí doby. Podpora se bude vypočítávat z nového průměrného výdělku u zaměstnavatele.
Pokud byste vy sama ukončila pracovní poměr ve zkušební době, mohl by si to úřad práce vykládat jako, že jste ukončila pracovní poměr bez vážného důvodu (i když péče o děti je vážný důvod), dostávala byste podporu v nezaměstnanosti ve výši 45% z Vašeho průměrného výdělku po celý zbytek podpůrčí doby. Úřadu byste snad ale vše vysvětlila.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.