Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: PPM pobíraná otcem

20.11.2017

Dobrý den,

7.7.2016 se nám narodilo první dítě. Jako otec jsem pobíral 5 měsíců mateřskou, žena neměla nárok. Jsem zaměstanec na dobu neurčitou.

7.11. 2017 se nám narodilo druhé dítě. Chtěl bych opět zažádat o mateřskou.

1. Budu mít nárok ? (Po skončení mateřské jsem normálně pokračoval v zaměstnání). Jsou u druhého dítěte nějaké jiné podmínky ?
2. Pokud ano, jak se vypočte výše mateřské ? Stejně jako u prvního dítěte (řetězový porod), nebo se v tomto případě u otce vypočte jinak ?

Díky
P.

Dobrý den.
U druhého dítěte jsou podmínky pro nárok na PPM stejné jako u prvního.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tedy zkráceně PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) ZNP). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda však musí být uzavřena na dobu alespoň 7 po sobě následujících dní. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu. Spolu s dohodou musíte předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo na www.cssz.cz a rodný list dítěte. Vznikne-li za trvání stejného zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí s denním vyměřovacím základem před redukcí u předchozího dítěte.
Tedy podmínky nároku se neliší a pokud jste stále zaměstnán u téhož zaměstnavatele, bude i výše Vaší PPM v podstatě stejná jako u předchozího dítěte.
Právní předpis :
Zák. 187/2006 sb. O nemocenském pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Čerpání dovolené, RD

16.11.2017

Dobrý den, dne 16.6.2017 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, ta mi končí 29.12.2017. Chci zaměstnavatele požádat o proplacení řádné dovolené, která mi ještě zbává (12 pracovních dnů). Nejsem si jistá správným datováním. Řádnou dovolenou budu čerpat od 30.12.2017 - 17.1.2018. Rodičovskou dovolenou budu tedy čerpat od 18.1.2018 - 31.7.2020 do věku necelých 3 let, syn se narodil 18.8.2017. Prosím, je to tak správně?
Děkuji

Dobrý den,
ano je to tak jak píšete. Do 17.1.2018 budete čerpat dovolenou a od následujícího dne rodičovskou dovolenou. Tu můžete čerpat až do věku 3let dítěte tedy do 18.8.2020.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Výdělek při mateřské a rodičovské dovolené

11.11.2017

Dobrý den,

v současné době jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr na dobu určitou. S manželem aktuálně plánujeme rodinu, zároveň bychom ovšem chtěli do konce roku společně založit s.r.o. - které by využíval zejména manžel ve svém podnikání (aktuálně pracuje jako OSVČ). Ráda bych byla společníkem případně jednatelem v s.r.o. zejména z toho důvodu, že bych do budoucna v období mateřské resp. rodičovské dovolené chtěla fakturovat svoje služby svému současnému zaměstnavateli. Je tento postup možný? Nepřijdu jako jednatel/ společník firmy o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek?

Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
osoba čerpající peněžitou pomoc v mateřství nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze jejíhož nemocenského pojištění je dávka vyplácena. Takže nic nebrání tomu, abyste vykonávala jinou výdělečnou činnost. Jen je třeba počítat také s ustanovením zákoníku práce, které povoluje výkon výdělečné činnosti pouze se souhlasem zaměstnavatele v situaci, kdy by šlo o výdělečnou činnost shodnou s hlavním předmětem činnosti zaměstnavatele.
Dále také prověřte možnost práce pro svého zaměstnavatele na dohodu o provedení práce,či vlastní OSVČ, kterou byste jakomatka na mateřské a rodičovské dovolené mohla mít nahlášenu jako činnost vedlejší.
Na čerpání rodičovského příspěvku nemá jakýkoliv příjem vůbec žádný vliv, mohla byste tak pracovat pro svého zaměstnavatele i v rámci své pracovní smlouvy, ať už by to bylo z domova, nebo by byla dohodnuta jiná úprava. Podmínkou pro zachování příspěvku by bylo jen to, že dítě do dvou let nebude v předškolním zařízení déle než 46 hodin v měsíci. Od dvou let se již docházka nesleduje.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Ochrana před výpovědí

07.11.2017

Dobrý den, prosím o radu. Do 26.3.2018 jsem na 3lete rodičovské dovolené. Smlouvu u zaměstnavatele mám na dobu neurčitou. Ozvali se mi z práce, zda chci v březnu nastoupit zpátky do zaměstnání. Řekla jsem, že ano. Bohužel mi po dnešní osobní schůzce nabídli ukončení pracovního poměru s tím, že by mi dali 5 platů (smlouva od 31.12.2012). Zatím jsem nic nepodepsala a vzala si čas na rozmyšlenou. Plánujeme druhé dítě. Těhotná nejsem. Chtěla bych poradit, zda ukončení pr. poměru podepsat, nechat si vyplatit odstupné a v případě dalšího těhotenství nastoupit na úřad práce? Potom bych měla nárok pouze na rodičovský příspěvek? Co se může stát pokud ukončení pr. poměru nepodepíši a otěhotněla bych? Myslela jsem, že po dobu tří let mi zaměstnavatel místo musí držet. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Ano, máte pravdu do tří let věku dítěte jste chráněna před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Pokud plánujete další těhotenství, pracovní poměr neukončujte, nikdo vás k tomu nemůže nutit.
Pokud pracovní poměr ukončíte, v případě dalšího těhotenství vám nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ledaže byste na další peněžitou pomoc v mateřství nastupovala v tzv. ochranné době (180 Kalendářních dnů) od ukončení pracovního poměru.
Do evidence úřadu práce nemusíte, tedy pokud se nechcete ucházet o práci. Od porodu budete dostávat rodičovský příspěvek.
Připomínám podmínky pro peněžitou pomoc v mateřství (PPM)
Peněžitá pomoc v mateřství
Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou:
• V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo
• ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů.
• U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů (31 týdnů při převzetí dvou a více dětí zároveň).
Peněžitou pomoc v mateřství je možno pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte, jde-li o dávku náležející z titulu porodu dítěte. Jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte do náhradní péče - do 7 let věku a 31 týdnů.
Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. U muže se přitom od 1. 1. 2012 zavádí další podmínka, a to že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí ode dne, který si pojištěnka určila jako nástup na peněžitou pomoc v mateřství, případně ode dne převzetí dítěte do péče.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

31.10.2017

Dobrý den,
mám dotaz ohledně § 19 odst. 3 ZNP, konkrétně "(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21." Co přesně znamená za trvání téhož zaměstnání? Mám nastoupit ke stejnému zaměstnavateli, jediné co se z původní pracovní smlouvy mění, je pozice (na původní pozici nyní není místo) a výše úvazku (poloviční) a tím pádem i mzda bude poloviční. Jde mi o to, jestli se výše PPM bude při změně pozice počítat z původního denního vym. základu nebo z aktuálního (tedy nižšího kvůli polovičnímu úvazku). Personalistka mi tvrdí, že z nižšího, já mám dojem, že by měla z původního. Jedná se o situaci, kdy bych na další mateřskou nastoupila do čtyř let věku prvního dítěte. Pokud bych na mateřskou nastoupila až po čtvrtém roku prvního dítěte a stále pracovala na poloviční úvazek, bude se již vym. základ počítat z nižší mzdy?
Předem děkuji za odpověď.

Vážená paní,

jedná se o totéž zaměstnání, tj. tentýž pracovní poměr. Dochází pouze ke změně druhu práce a rozsahu pracovní doby, ale jinak se jedná o totéž zaměstnání. Toto ustanovení naopak bylo do právních předpisů o nemocenském pojištění včleněno před více než deseti lety právě pro případy jako je ten Váš. Dojde tedy k porovnání vyměřovacích základů nyní a u předchozího dítěte. PPM Vám bude náležet z vyměřovacího základu, který bude vyšší.

Konkrétní informace přímo k Vašemu případu Vám sdělí Call centrum nemocenského pojištění, které vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Telefon 800 050 248.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: návrat po rodičovské dovolené

20.10.2017

Dobrý den,
dne 28.11.2017 mám nastoupit po RD do zaměstnání po 3 letech.Pracovala jsem jako senior HR Koordinátor a ted mi nabídly pozici Junior IT recruiter (v naší firmě je to jiná pozice) ale recruitment spadá do oblasti personalistiky.Muj první dotaz zní: musim tu pozici přijmout? Pokud ano tak zvazuji ukončit pracovní poměr dohodou ptz o tuto pozici nemam zajem.
Můj další dotaz se týká podpory v nezaměstnanosti.Četla jsem že do 3.dnu od ukončení pracovniho pomeru se musim nahlásit na ÚP abych mohla získat podporu v nezaměstnanosti.Mam ted nabídku si přivydělat do konce roku na dohodu o provedení prace pro jednu firmu.Napadlo me,že bych se zaregistrovala na pojišťovně že řádně pečuji o dite do 4.let věku abyči mela vyřešené zdrav.pojištění (do skolky by chodilo jen na 4hod.denně).Měla bych nárok na podporu i kdybych se zaregistrovala na ÚP až 1.1.2018 po skončení dohody o provedení prace?
Předem moc dekuji za odpověď,

Dobrý den,
při návratu z rodičovské dovolené musí zaměstnavatel přidělovat práci dle Vaší pracovní smlouvy- záleží jak jí máte definovanou. Pokud máte v pracovní smlouvě uvedou pozici senior HR Koordinátor a nyní Vám nabízí pozici Junior IT recruiter, která neodpovídá Vaší pracovní smlouvě, nemusíte na ni přistupovat. V tomto případě je na zaměstnavateli, aby situaci řešil. Pokud zaměstnavatel žádné pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá a Vy na změnu pracovní smlouvy nepřistoupíte, pak zřejmě zaměstnavatel přistoupí k podání výpovědi.Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (§ 52, zákoníku práce).
Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z důvodů vymezených v § 52 písm a-c (nadbytečnost), měla byste nárok na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné byste měla i v případě, kdy byste ze zmíněných důvodů skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, ovšem je nutno v této dohodě vymezit výpovědní důvod (§ 67,odst. 1, zákoník práce). Výpovědní doba u podání výpovědi zaměstnavatelem činí minimálně dva měsíce.Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí Vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do ukončení pracovního poměru.

Pokud by pracovní místo odpovídalo Vaší pracovní smlouvě a nechtěla byste jej přijmout, tak byste musela dát výpověď Vy nebo ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou.

Co se týká podpory v nezaměstnanosti, tak pokud bude ukončen pracovní poměr ihned po skončení rodičovské dovolené /neodpracujete ani jeden den, který stačí/, budete pobírat podporu pouze minimální. Minimální podpora v roce 2017 činí: první dva měsíce 4050 Kč měsíčně, další dva měsíce 3240 Kč měsíčně, zbývající měsíc 2970 Kč měsíčně.
Pokud budete zaregistrována jako osob pečující, bude za Vás zdravotní pojištění platit stát, ale přivýdělek musí být na dohodu o provedení práce na maximálně 10 000 Kč- tedy bez odvodu na zdravotní a sociální pojištění. Z toho vyplývá, že na ÚP se můžete
zaregistrovat až 1.1.2018., ale i poté budete pobírat podporu v nezaměstnanosti pouze minimální.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Žádost o prodloužení rodičovské dovolené

18.10.2017

Dobrý den,

chtela bych Vas poprosit o radu, jak napsat zadost zaměstnavateli o prodlouzeni rodičovské dovolené.

Momentálně si ji prodluzuji do konce unora, synovi budou 3 roky v kvetnu.

Dekuji predem za pomoc.

S pozdravem,

Dobrý den,
žádost o prodloužení rodičovské dovolené nemusí mít žádné zvláštní náležitosti – musí z ní být patrno, komu je určena, kdo ji činí, čeho se týká a dále musí být datována a podepsána.
Může vypadat třeba takto:

Xxx
(zaměstnavatel)
V… dne ….
Věc: žádost o prodloužení rodičovské dovolené
Na základě své žádosti ze dne … čerpám rodičovskou dovolenou z důvodu péče o syna …, nar. ….
Tímto žádám o prodloužení rodičovské dovolené do 28.2.2017.
….
(podpis)

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: návrat po rodičovské dovolené

18.10.2017

Dobrý den,
pracovala jsem pro nadnárodní firmu v Marketing a Sales Oddělení jako Marketing Coordinator.
V červnu 2012 jsem odešla na mateřskou - plynule v roce 2014 přešla na druhou mateřskou.
Situace ve firmě se hodně změnila.
2. dítě je narozené 5.7. 2014 - bohužel jsme měli problém ve vývoji a s hrubou motorikou, od roku jsme museli cvičit intenzivně Vojtovu metodu.
Syn nastoupil 4.9. 2017 do státní MŠ, ale bylo mi doporučeno s ním ještě cvičit nejméně 2 měsíce.
Se svým zaměstnavatelem jsem si domluvila neplacené volno do 31.10. 2017 s tím, že se v polovině září domluvíme na možnostech, kam bych mohla nastoupit.
Nikdo se mi neozval, tak jsem svého zaměstnavatele kontaktovala emailem a přišla mi omluvná odpověď za pozdní reakci s tím, že bude lepší vše probrat osobně, ale že v současné době nemají žádnou volnou pozici v oddělení Marketing a Sales.

Chci se tedy zeptat, v případě, že mi nabídnou jinou pozici a ještě na jiném oddělení a já nebudu souhlasit, zda mám nárok na odstupné nebo má můj zaměstnavatel nárok mne takhle "převelet" a v případě, že já nebudu souhlasit mi nemusí nic vyplácet.

Děkuji moc za odpověď
S pozdravem

Dobrý den,

po návratu z rodičovské dovolené či neplaceného volna musí zaměstnavatel přidělovat práci dle Vaší pracovní smlouvy. Nemusí to tedy být zcela totožné místo"stejná židle", ale mělo by odpovídat pracovní smlouvě.Pokud zaměstnavatel pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá, je změna pracovní pozice možná jen s Vaším souhlasem a musí být písemná. Pokud nabídne pracovní místo, které neodpovídá Vaší pracovní smlouvě, nemusíte na jeho nabídku přistupovat.Je na zaměstnavateli, aby situaci řešil.
Pokud zaměstnavatel žádné pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá a Vy na změnu pracovní smlouvy nepřistoupíte, pak zřejmě zaměstnavatel přistoupí k podání výpovědi.Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (§ 52, zákoníku práce).
Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z důvodů vymezených v § 52 písm a-c (nadbytečnost) měla byste nárok na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné byste měla i v případě, kdy byste ze zmíněných důvodů skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, ovšem je nutno v této dohodě vymezit výpovědní důvod (§ 67,odst. 1, zákoník práce). Výpovědní doba u podání výpovědi zaměstnavatelem činí minimálně dva měsíce.
Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí Vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.