Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku

17.10.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jsem na rodičovském dovolené,kterou jsem si prodloužila na čtyři roky,stále pobírám dávky. Zaměstnavateli jsem to oznámila. Chtějí po mě dohodu o neplaceném volnu,protože zákoník práce nezná 4letou rodičovskou a potvrzení od úřadu práce,že dávky dostávám. Tím mi samozřejmě zaniká nárok na pracovní místo. Jak je to potom s výpovědí a mám nárok na odstupné?
Pracovala jsem v lékárně jako laborantka,zaměstnavatel,ale už lékárnu neprovozuje.
Moc děkuji za odpoved

Dobrý den.
Rodičovskou dovolenou ve smyslu zákoníku práce, tj. jako překážku v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci, lze čerpat nejdéle do 3 let věku dítěte (§ 196 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou 2 nezávislé instituty, lze pobírat rodičovský příspěvek a nečerpat rodičovskou dovolenou a naopak.
Pokud chcete pečovat o dítě do 4 let věku dítěte, je zcela na místě uzavřít dohodu o neplaceném volnu a doložit potvrzení o tom, že pobíráte rodičovský příspěvek, aby bylo zřejmé, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za Vás nadále stát, ovšem nikoli již jako osobu na rodičovské dovolené, ale jako za příjemce rodičovského příspěvku.
I v době neplaceného volna trvá Váš pracovní poměr. Po skončení neplaceného volna je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s Vámi jinak.
Pokud jste měla uzavřenou pracovní smlouvu na pozici laborantky v lékárně, přičemž zaměstnavatel již lékárnu neprovozuje a nedohodne se s Vámi jinak, pak Vám můžete dát výpověď např. z důvodu nadbytečnosti v důsledku organizačních změn (§ 52 písm. c) zákoníku práce). Proti výpovědi nejste v době neplaceného volna chráněna. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Byla-li dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c) zákoníku práce, tj. rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nebo z důvodu tzv. nadbytečnosti v důsledku organizačních změn, pak má zaměstnanec nárok na odstupné; jeho výše se odvíjí od délky trvání pracovního poměru, při trvání pracovního poměru po dobu alespoň 2 let, činí odstupné nejméně trojnásobek průměrného výdělku.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovský dovolená, rodičovský příspěvek a nástup na mateřskou dovolenou s dalším dítětem

13.10.2018

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na tuto situaci: Jsem nyní na RD s prvním dítětem. Začátkem 03/2019 se má narodit druhé dítě. Na ÚP jsem si zvýšila měsíční částku tak, abych stihla vybrat celý rodičovský příspěvek do konce 12/2018 s tím, že teď nevím, jak je to s čerpáním mateřské dovolené za druhé dítě v případě, že rodičovský příspěvek NENAVAZUJE na mateřskou dovolenou, tj. rodičovský příspěvek za první dítě doberu 31.12.2018, ale na mateřskou dovolenou s druhým dítětem mohu jít nejdříve 11.1.2019. Co těch 11 dní, kdy nebudu ani v evidenci ÚP ani na mateřské dovolené? Dostanu pak podobnou výši mateřské dovolené jako s prvním dítětem? Jinak jsem stále vedena jako zaměstnanec na mateřské dovolené.

Předem děkuji za informaci.

Dobrý den.
Předpokládám, že máte uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou a nyní čerpáte rodičovskou dovolenou, která bude ukončena dnem nástupu na mateřskou dovolenou s druhým dítětem.
Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva rozdílné instituty, lze tedy čerpat rodičovskou dovolenou a nepobírat rodičovský příspěvek a naopak.
Připomínám také, že v době mateřské a rodičovské dovolené je za Vás plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.
Nemusíte mít tedy žádné obavy z toho, že rodičovský příspěvek dočerpáte už v měsíci prosinci a na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte až v lednu.
V souvislosti s narozením druhého dítěte budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství; u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Výše dávky se tedy bude odvíjet minimálně od stejného denního vyměřovacího základu, jako tomu bylo při narození předchozího dítěte.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: pojistné a rodičovská dovolená

30.09.2018

Dobrý den,

jsem na rodičovské dovolené na 3 roky. Rodičovský příspěvek pobírám do 2 let dítěte. Ten třetí rok, kdy nebudu pobírat příspěvek mi bude hrazeno zdravotní a sociální pojištění (resp. započítává se do důchodu)?
Dále bych ráda stihla druhé dítě do 3 let věku syna, tedy bych plynule přešla na mateřskou dovolenou a následně na rodičovskou dovolenou na další 3 roky. Má zaměstnavatel povinnost mi držet místo?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

dle §7 odst. 1. písm. d) zákona o zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. Sociální pojištění se nehradí, ale péče o dítě do 4 let se počítá jako náhradní doba pojištění pro účely nároku na důchod.

I po navazující druhé mateřské a rodičovské dovolené je zaměstnavatel přidělovat práci dle pracovní smlouvy.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Dítě v nemocnici - mateřská a rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek

25.09.2018

Dobrý den,
syn se narodil 4.7.2018 a od té chvíle je v nemocnici. Pobírám PPM, syn je nyní v nemocnici v Praze. Je postižený a ve velmi vážném stavu, nyní vůbec nevíme, kdy bude z nemocnice propuštěn.
1) Je pravda, že mohu stále pobírat PPM, i když je syn v nemocnici? Na sociálce mi po telefonu řekli, že ano, ale ráda bych to věděla jistě.
Jak postupovat dále?
2) Budu žádat zaměstnavatele o proplacení dovolené po čerpání PPM. Mohu?
3) Budu zaměstnavetele žádat o poskytnutí dovolené do 3 let věku dítěte. Mohu? A mám na to nárok? Musí mi vyhovět?
4) A mohu pobírat rodičovský příspěvek od úřadu práce? I když bude syn v nemocnici? Co když ho z nemocnice propustí za půl roku po ukončení PPM?
Předem děkuji za informace a případný odkaz na odpovídající aktuální legislativu.

Dobrý den,
zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Pokud nenastoupíte zpět do zaměstnání, můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství po celou podpůrčí dobu. Pokud byste do zaměstnání nastoupila, došlo by k přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství podle § 36 písm. b) zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění.
2) V návaznosti na mateřskou dovolenou můžete čerpat dovolenou. Dle § 217 odst. 5 zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou.
3) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 198 odst. 2 zákoníku práce). Pokud však do práce nenastoupíte, můžete čerpat rodičovskou dovolenou i v době pobytu dítěte v nemocnici.
4) Je-li dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce poskytování lůžkové péče. V této době však může rodič provést volbu výše rodičovského příspěvku. Věta první neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče osobně celodenně a řádně pečuje (§ 30 odst. 2 zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Nástup na mateřskou dovolenou

24.09.2018

Dobrý den,
v současné době jsem od 11.9. na neschopence vystavené Krajskou nemocnicí T. Bati ve Zlíně. Termín porodu mám stanoven na 20. 11. Chtěla bych se zeptat zda mohu 1. 10. nastoupit na mateřskou dovolenou a kdo mi vydá patřičnou žádost. Od 1. 10. za mě v zaměstnání nastupuje náhrada.
Děkuji
S pozdravem

Dobrý den.
Na mateřskou dovolenou žena nastupuje 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu; den nástupu si žena v uvedeném rozmezí volí sama.
Zvláštní žádost k čerpání mateřské dovolené se nepodává, nástup na mateřskou dovolenou postačí zaměstnavateli pouze oznámit. Žena zpravidla doručí zaměstnavateli tiskopis o nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Tento tiskopis vystaví příslušný ošetřující lékař (gynekolog), který též ukončí pracovní neschopnost ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Nástup na RD a pobírání RP

15.09.2018

Dobrý den,

po MD jsem nenastoupila rovnou na rodičovskou dovolenou, ale vrátila jsem se do práce na své původní místo. Synovi je nyní skoro 1 rok a ráda bych na RD nastoupila a začala pobírat i rodičovský příspěvek. Má to nějaké omezení? Bude RD nějak krácen?

Vím, že mi zaměstnavatel do 3 let věku dítěte musí umožnit na RD nastoupit. Mohu o nástup na RD zažádat ze dne na den nebo je tam nějaká lhůta?

Děkuji,

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel do 3let věku dítěte. Nemusíte vždy žádat o maximální dobu, ale RD lze čerpat i po částech, zaměstnavatel Vám vždy musí RD umožnit čerpat. Na RD lze nastoupit prakticky ze dne na den, zaměstnavatel by s tím měl umět poradit.
Při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Výše mzdy

13.09.2018

Dobrý den, chtěla jsem moc poprosit, zda byste mi mohli poradit ohledně výpočtu výše mzdy za měsíc srpen. V měsíci srpnu jsem 15.9.2018 nastupovala na MD a odpracovala jsem tedy z měsíce srpna 80 hodin ze 184 hodin. Moje hrubá mzda je 45.900 Kč a v daném měsíci jsem nečerpala žádnou dovolenou ani jsem nebyla nemocná a přišla mi čistá mzda pouhých 9.332 Kč, což se mi zdá nějak málo.

Předem moc děkuji za pomoc a radu a přeji hezký den.

Dobrý den.

Pokud jste v daném měsíci až do nástupu na mateřskou dovolenou vykonávala práci a nečerpala dovolenou či nebyla např. nemocná apod., náleží Vám mzda v poměrné výši za dobu, co jste skutečně odpracovala. Pokud Vám za měsíc srpen přišla mzda nižší, obraťte se na zaměstnavatele, potažmo účetní. Bohužel takto nelze vyřešit, kde nastal problém. Nepíšete, zda máte mzdu sjednanou např. jako složenou ze základní mzdy + příplatek/osobní ohodnocení - např. zda jste v měsíci nesplnila podmínky pro osobní ohodnocení apod. Doporučuji se tedy informovat o výpočtu Vaší mzdy.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Období mezi koncem RD a nástupem na další MD

10.09.2018

Dobrý den,
v současné době se nacházím na rodičovské dovolené do 3 let věku dcery (tj. do 21.10. 2018) již bez výplaty rodičovského příspěvku (již jsem vyčerpala 220 000,-). Jsem opětovně v jiném stavu a termín porodu mi vychází na 17. 12. 2018. Nástup na peněžitou pomoc v mateřštví je 6-8 týdnů před porodem, což mi úplně o pár dní nevýjde. Jak mám nejlépe situaci vyřešit? Mám jít na pár dní na neschopenku? Do práce mě kvůli cca pár dnům nevezmou. Pracovní volno by mi jistě dali, ale říkám si, že je pro mě nejvýhodnější jít asi na neschopenku a z neschopenky hned na mateřskou, nemám pravdu???,Děkuji za info

Dobrý den.

Pokud máte nahlášenou rodičovskou dovolenou (RD) do 3 let věku dítěte, jste povinna se následující pracovní den po 3. narozeninách dítěte dostavit do zaměstnání a vykonávat práci dle pracovní smlouvy. Na tento postup máte ze zákona nárok. Jestliže Vám zaměstnavatel oznámil, že Vás na tak krátkou dobu přijmout nechce, jelikož je to pro něj z organizačního a administrativního hlediska zbytečně náročné, může Vás nechat doma. Jelikož by však šlo o překážku na jeho straně, byla byste doma za 100% náhradu mzdy. Pokud Vám ještě zbyla nějaká nevyčerpaná dovolená, může být také mezidobí vyřešeno právě čerpáním dovolené.
Zaměstnavatel Vás nemůže nutit k nástupu na dočasnou pracovní neschopnost (DPN), toto je vždy jen na rozhodnutí ošetřujícího lékaře na základě Vašeho zdravotního stavu. Pokud Vás lékař uzná DPN a nedoporučí tedy návrat do zaměstnání, navážete plynule na RD neschopenkou. Neschopenku lékař ukončí ke dni přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.