Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Pojistné na zdravotní a důchodové pojištění v době rodičovské dovolené

11.12.2018

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat, informace, kterých se mi dostává se různí...Jsem zaměstná na dobu neurčitou, na začátku příštího roku, kdy synovi budou 2 jsem měla původně nastoupit zpět do zaměstnání. Rozhodla jsem se, že s ním ještě zůstanu doma - tuto skutečnost jsem nahlásila zaměstnavateli. Je nutné, abych ještě rozkládala rodičovský příspěvek nebo to nesouvisí s placením sociálního pojištění? U zdravotního to vypadá, že stačí nahlásit pojišťovně, že jsem osoba pečující o dítě do 4 let, jak postupovat se sociálkou? Nerada bych něco zanedbala. Moc děkuji za Váš čas.

Dobrý den.
Rodičovskou dovolenou lze čerpat nejdéle do 3 let věku dítěte. Vaší žádosti o prodloužení rodičovské dovolené z původně plánovaných 2, až do maximálně 3 let věku dítěte, je zaměstnavatel povinen vyhovět.
Nadále tedy budete čerpat rodičovskou dovolenou. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby na rodičovské dovolené je stát (§ 7 odst. 1 písm. d) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění). Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně má zaměstnavatel. Není tedy třeba, abyste pojišťovně prodloužení rodičovské dovolené oznamovala.
Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění, aniž by platili pojistné. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění. Doba péče o dítě se prokazuje čestným prohlášením při podávání žádosti o důchod.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Uznaná doba rodičovství

26.11.2018

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na dotaz související se studiem během Uznané doby rodičovství. Dcera se narodila dne 12.9.2016 a studovat jsem začala 14.7.2017. Již v době započetí studia jsem překročila standardní dobu studia a měla jsem povinnost platit poplatek za studium a proto jsem tedy dva semestry zaplatila (v lednu a březnu roku 2018). Během aktuálního semestru jsem zjistila, že existuje Uznaná doba rodičovství, během které se nemusí platit poplatek za studium. Podnikla jsem vše potřebné a nyní mám ve studijním plánu zaznamenáno, že od 14.7.2017 nemám povinnost poplatek za studium platit. Když jsem se na studijním dotazovala, zda mi tedy bude vrácena částka, kterou jsem již za studium zaplatila, tak mi bylo sděleno, že to již není možné. Pochopila bych to, pokud by mi také v systému nastavili Uznanou dobu rodičovství od listopadu 2018 ( kdy jsem o ni žádala). Má tedy vysoká škola právo školné přijmout, ačkoliv je zákonem jasně dáno, že bych měla studovat bezplatně.

Velmi děkuji za odpověď

Dobrý den, Vážená paní,

uznanou dobou rodičovství (viz §21, odst. 1, písm. f zákona o vysokých školách) se rozumí doba, po kterou by studentce či studentovi trvala mateřská či rodičovská dovolená ve smyslu §195 až §198 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce ve znění pozdějších předpisů).
Uznaná doba rodičovství studentky (matky) začíná počátkem osmého týdne před předpokládaným dnem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte.
Uznaná doba rodičovství studenta (otce) začíná dnem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte.
Přiměřeně se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, přičemž uznaná doba rodičovství v tomto případě začíná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě převzetí dítěte po dosažení tří let, nejdéle však do sedmi let jeho věku, trvá uznaná doba rodičovství 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením tří let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení tří let věku, trvá uznaná doba rodičovství do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.
Nároky plynoucí z uznané doby rodičovství může studentka nebo student uplatnit na péči o vlastní dítě i dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu ve smyslu §197 zákoníku práce.
Jaká práva a povinnosti z uznaní doby rodičovství jistě víte a určitě je má k dispozici i Vaše vysoká škola. Já jsem informace např. našla zde: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Informace-pro-studenty/Uznana-doba-rodicovstvi.

Pokud jste splnila všechny povinnosti (určitě jste je splnila, jinak by Vám škola dobu neuznala), pak máte práva, která jsou s touto dobou spojena, tj., že neplatíte poplatek za studium, tedy na navrácení již zaplaceného poplatku.

Doporučuji, abyste vedení školy napsala doporučený dopis – žádost o navrácení poplatku, kde popíšete okolnosti Vašeho případu. Škola má pak povinnost Vám písemně odpovědět, poplatek vrátit, popřípadě odůvodnit proč nevrátit.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Zdravotní pojištění na RD a po ukončení zaměstnání

26.11.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co dělat,když jsem měla nastavenou RD na 2 roky s tím,že mi teď k 31.10.2018 skončila. Během této doby jsem podruhé otěhotněla a jsem na rizikovém těhotenství, takže od 1.11.2018 budu pobírat nemocenskou. Jenomže se u miminka vyskytly komplikace a já budu muset na přerušení těhotenství. Tudíž budu ještě nějakou dobu na nemocenské. Dceru ale do školky nikam nevezmou,protože jsem s touto variantou vůbec nepočítala. Když dám v zaměstnání výpověď,abych mohla být s dcerkou doma,budu si muset platit zdravotní pojištění,rozumím tomu dobře?Nebo se dá v této situaci ještě postupovat jinak? Děkuji.

Dobrý den,

rodičovská dovolená (RD) je volno poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci na jeho žádost k prohloubení péče o dítě, a to max. do 3 let věku dítěte. Pokud jste měla RD nastavenou pouze do 2 let věku dítěte, můžete kdykoli zaměstnavatele požádat o návrat na RD až do 3 let věku dítěte a zaměstnavatel Vám je povinen vyhovět. Po RD (tedy po 3. narozeninách dítěte) je možnost čerpat neplacené volno, na to však již nemáte právní nárok a záleželo by tedy čistě na zaměstnavateli, zda by Vaší žádosti vyhověl, nebo ne.

Pokud se tedy po nemocenské vrátíte na RD, budete nadále zaměstnána a zdravotní pojištění za Vás bude nadále odvádět stát. Pokud byste byla v budoucnu nezaměstnaná, můžete i nadále pečovat o dítě, za osobu celodenně osobně a řádně pečující o alespoň jedno dítě do 7 let věku odvádí zdravotní pojištění též stát. Tato skutečnost se zdravotní pojišťovně prokazuje čestným prohlášením. Abyste mohla být zařazena u pojišťovny jakožto osoba pečující, nesmí případná docházka dítěte do jeslí, mateřské školy či jiného předškolního zařízení převyšovat 4 hodiny denně. Zároveň byste nemohla vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na zdravotním pojištění.
Ve chvíli, kdybyste si již chtěla najít nové zaměstnání, můžete se evidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, za které zdravotní pojištění taktéž odvádí stát.

Související ustanovení:

§ 196 zákoníku práce
Rodičovská dovolená
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Zaměstnání a dávky nemocenského pojištění

14.11.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně práce na DPP při mateřské dovolené. Pracuji 3,5 roku na plný úvazek, nyní již na dobu neurčitou. K tomu současně na DPP u stejného zaměstnavatele, tato práce je papírová, lze ji provádět z domu, výdělek z tohoto je 10000Kč měsíčně. Nyní jsem těhotná, pro komplikace nyní čerpám zbylou dovolenou, ale od příštího týdne budu nastupovat na nemocenskou, která zřejmě potrvá až do porodu.
Dotaz mám ohledně práce na DPP, je možné, že mi zaměstnavatel bude i v době nemocenské platit těch 10000Kč, když budu z domu práci dělat (jde opravdu o cca hodinu práce za měsíc). Dále bych se chtěla zeptat, jestli můžu při čerpání mateřské pokračovat v této dohodě, i když už trvá před nástupem na mateřskou a ev. pokud ne, od kdy můžu na dohodu, která trvala před mateřskou zase nastoupit. Asi chápete, že nechci přijít o výdělek za práci, kterou jsem bez problémů schopna dělat z domova, prakticky za pár minut.

Děkuji mockrát za odpověď.

Vážená paní,

podle § 16 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění platí, že pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Právní předpisy nevylučují souběh zaměstnání s jiným zaměstnáním, ze kterého náleží dávky nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství či nemocenské). U dočasné pracovní neschopnosti je však třeba dodržet léčebný režim včetně vycházek. Právní předpisy (zejm. zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb.) nezakazují práci na dohodu o provedení práci v souvislosti s porodem.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

14.11.2018

Dobrý den,
prosím o radu ohledně čerpání rodičovské dovolené. Manžel je cizinec, občan EU. Já jsem stále v zaměstnaneckém poměru v ČR (zaměstnavatele jsem požádala o 3roky RD, což schválil). Děti (dvojčata) se narodily v jiném státě, mimo EU a rok jsme žili mimo EU. Splnila jsem podmínky pro PPM a tu také čerpala. Nyní po roce jsme se vrátili do ČR, vyřídila jsem rodné listy pro děti a nyní mají trvalé bydliště a zdravotně jsou pojištěny v ČR. Teď jsem zažádala o rodičovský příspěvek a čekám na vyjádření. Můj dotaz je, zda je nějaká spojitost mezi čerpáním rodičovského příspěvku a zaměstnáním. Pokud by mi byl příspěvek přiznán a já ho vyčerpala během kratší doby, než po dobu 3 let, musím po této době nastoupit do zaměstnání, či to někde hlásit? A jak by to bylo se sociálním a zdravotním pojištěním? Moc Vám děkuji za objasnění

Dobrý den, Vážená paní,

u zaměstnavatele jste požádala podle zákoníku práce o čerpání rodičovské dovolené do 3 let věku dětí.

Od státu, bez ohledu na to, zda čerpáte nebo nečerpáte rodičovskou dovolenou u svého zaměstnavatele, dostáváte podle zákona č. 117/1995 Sb., o dávkách státní sociální podpory, rodičovský příspěvek.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou tedy dva odlišné a na sobě nezávislé právní instituty.

Pokud bude rodičovský příspěvek vyplácen např. do 2 let věku dítěte, nemusíte nastoupit zpět do práce, protože jste požádala zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dětí. Rodičovská dovolená je důležitá osobní překážka v práci, po kterou jste u zaměstnavatele omluvena z výkonu práce. Do 3 let věku Vašich dvojčat jste chráněna před výpovědí ze strany zaměstnavatele (s výjimkou ukončení činnosti zaměstnavatele) a pří návratu do práce ve 3 letech věku dětí je zaměstnavatel povinen Vás zaměstnat v souladu s Vaší pracovní smlouvou.

Po dobu rodičovské dovolené je za Vás plátcem zdravotního pojištění stát. Pro účely důchodového pojištění je doba péče o dětí, a to až do jejich 4 let věku náhradní dobou. Nemocenské pojištění se neodvádí, nemáte výdělek.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 46/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Přeji hezký den.

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovský příspěvek a výkon práce

27.10.2018

dobry den chtěla bych se poptat jsem na mateřské dva a pul roku, našla jse možnost dobrého pracovního poměru již pracuji tři tydny.A moje otázka zni mam normali pracovni smlouvu a nevim zda se mi z platu odečita socialni a zdravotni pojištěni když jsem vedena na na uřadu. Děkuji

Vážená paní,
předpokládám, že vedením na úřadu máte na mysli, že jste příjemcem rodičovského příspěvku. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Jestliže jste uzavřela pracovní poměr, ze mzdy se odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění jako u kteréhokoliv zaměstnance.
Pokud byste byla vedena jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce, je výše výdělku omezena polovinou minimální mzdy, která činí 12 200 Kč. Tento přivýdělek je pak třeba oznámit úřadu práce. Pokud by výdělek byl vyšší, je třeba se z evidence uchazečů o zaměstnání odhlásit.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku

17.10.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jsem na rodičovském dovolené,kterou jsem si prodloužila na čtyři roky,stále pobírám dávky. Zaměstnavateli jsem to oznámila. Chtějí po mě dohodu o neplaceném volnu,protože zákoník práce nezná 4letou rodičovskou a potvrzení od úřadu práce,že dávky dostávám. Tím mi samozřejmě zaniká nárok na pracovní místo. Jak je to potom s výpovědí a mám nárok na odstupné?
Pracovala jsem v lékárně jako laborantka,zaměstnavatel,ale už lékárnu neprovozuje.
Moc děkuji za odpoved

Dobrý den.
Rodičovskou dovolenou ve smyslu zákoníku práce, tj. jako překážku v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci, lze čerpat nejdéle do 3 let věku dítěte (§ 196 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou 2 nezávislé instituty, lze pobírat rodičovský příspěvek a nečerpat rodičovskou dovolenou a naopak.
Pokud chcete pečovat o dítě do 4 let věku dítěte, je zcela na místě uzavřít dohodu o neplaceném volnu a doložit potvrzení o tom, že pobíráte rodičovský příspěvek, aby bylo zřejmé, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za Vás nadále stát, ovšem nikoli již jako osobu na rodičovské dovolené, ale jako za příjemce rodičovského příspěvku.
I v době neplaceného volna trvá Váš pracovní poměr. Po skončení neplaceného volna je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s Vámi jinak.
Pokud jste měla uzavřenou pracovní smlouvu na pozici laborantky v lékárně, přičemž zaměstnavatel již lékárnu neprovozuje a nedohodne se s Vámi jinak, pak Vám můžete dát výpověď např. z důvodu nadbytečnosti v důsledku organizačních změn (§ 52 písm. c) zákoníku práce). Proti výpovědi nejste v době neplaceného volna chráněna. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Byla-li dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c) zákoníku práce, tj. rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nebo z důvodu tzv. nadbytečnosti v důsledku organizačních změn, pak má zaměstnanec nárok na odstupné; jeho výše se odvíjí od délky trvání pracovního poměru, při trvání pracovního poměru po dobu alespoň 2 let, činí odstupné nejméně trojnásobek průměrného výdělku.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Rodičovský dovolená, rodičovský příspěvek a nástup na mateřskou dovolenou s dalším dítětem

13.10.2018

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na tuto situaci: Jsem nyní na RD s prvním dítětem. Začátkem 03/2019 se má narodit druhé dítě. Na ÚP jsem si zvýšila měsíční částku tak, abych stihla vybrat celý rodičovský příspěvek do konce 12/2018 s tím, že teď nevím, jak je to s čerpáním mateřské dovolené za druhé dítě v případě, že rodičovský příspěvek NENAVAZUJE na mateřskou dovolenou, tj. rodičovský příspěvek za první dítě doberu 31.12.2018, ale na mateřskou dovolenou s druhým dítětem mohu jít nejdříve 11.1.2019. Co těch 11 dní, kdy nebudu ani v evidenci ÚP ani na mateřské dovolené? Dostanu pak podobnou výši mateřské dovolené jako s prvním dítětem? Jinak jsem stále vedena jako zaměstnanec na mateřské dovolené.

Předem děkuji za informaci.

Dobrý den.
Předpokládám, že máte uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou a nyní čerpáte rodičovskou dovolenou, která bude ukončena dnem nástupu na mateřskou dovolenou s druhým dítětem.
Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva rozdílné instituty, lze tedy čerpat rodičovskou dovolenou a nepobírat rodičovský příspěvek a naopak.
Připomínám také, že v době mateřské a rodičovské dovolené je za Vás plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.
Nemusíte mít tedy žádné obavy z toho, že rodičovský příspěvek dočerpáte už v měsíci prosinci a na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte až v lednu.
V souvislosti s narozením druhého dítěte budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství; u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Výše dávky se tedy bude odvíjet minimálně od stejného denního vyměřovacího základu, jako tomu bylo při narození předchozího dítěte.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.