Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Dohoda o provedení práce

13.03.2018

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat.
Mohu na rodičovské dovolené vykonávat DPP u více zaměstnavatelů?

Konkrétně, když pracuji jako lékárnice. Mohu mít dvě DPP ve dvou nemocničních lékárnách ? Stávající, kde jsem již 5 let zaměstnaná a nové ?

Pokud ano, jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním a daní z příjmu ?
U žádně z obou DPP se nic z tohoto neodvádí, vydělám-li si méně jak 10 000/ měsíc v každé z obou prací ?

Děkuji.

Vážená paní,

ano. Je zde však jedno omezení. Zaměstnanci mohou podle § 304 zákoníku práce vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu , tj. i na dohodu o provedení práce vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Doporučuji tedy tuto skutečnost sdělit oběma lékárnám a vyžádat si jejich souhlas.

Pokud se týká pojistného a daní, máte zásadně pravdu, až na daň z přájmu. Z odměny na základě dohody o provedení práce se odvádí daň z příjmu. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění z odměn do výše 10 000 Kč měsíčně (u jednoho zaměstnavatele). Rodič tak může pracovat s těmito příjmy pro více zaměstnavatelů. Sraženou daň z příjmu si může zaměstnanec v rámci ročního daňového přiznání nárokovat zpět, má-li za rok nízké příjmy. Zaměstnavatel mu na požádání vydá vyplněný formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce“. Je-li hrubá odměna vyšší než 10 000 Kč měsíčně, odvádí se stejně jako u pracovního poměru i pojistné na zdravotní a sociální pojištění.
Jestliže se neodvádí pojistné na sociální pojištění (tj. nemocenské a důchodové pojištění), nevzniká v případě dočasné pracovní neschopnosti nárok na nemocenské a náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Zároveň také se tyto příjmy nezapočítávají jako započitatelný příjem z pohledu důchodového pojištění.
Jestliže rodič pracuje převážně na základě dohod o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, může být jeho postup z pohledu odvodu daně z příjmu následující:
1) Rodič nepodepíše „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“:
Zaměstnavatel srazí z odměn daň 15 %. Rodič tyto příjmy nemusí nikde uvádět. V případě, že rodič příjmy uvede v daňovém přiznání a má během roku nízké příjmy, získá zpět sraženou 15% daň z příjmu. Zaměstnavatel mu po skončení kalendářního roku na požádání vydá formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce“. Toto potvrzení je přílohou daňového přiznání.
2) Rodič podepíše formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“:
Formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ může zaměstnanec podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatel pak odvede z odměny 15% daň z příjmů a sníží ji o měsíční na slevu na dani pro poplatníka, tj. maximálně ve výši 2 070 Kč měsíčně. Po konci roku vydá zaměstnavatel rodiči „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce“ a rodič zahrne odměny do svého ročního daňového přiznání. Tento postup je výhodný, pokud má rodič více zaměstnavatelů s příjmy do 10 000 Kč.
Jestliže má rodič pouze příjmy na dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, pak do celkového ročního příjmu cca 165 600 Kč neodvádí žádnou daň z příjmů, pokud postupuje výše uvedeným způsobem. Je výhodné všechny příjmy na dohody o provedení práce zahrnout do daňového přiznání. Je však nutné si u všech zaměstnavatelů vyžádat formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce.“ V případě, že zaplacená daň bude vyšší než daňová povinnost na základě daňového přiznání, finanční úřad rozdíl vrátí na účet.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Osvojení

13.03.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je možne, aby se bývalý přítel zrekl naší dcery a mohl by si ji osvojit můj nynější manžel? Samozřejmě pokud by bývalý souhlasil. Pokud to takto lze, zbavuje ho to placení výživného?
Nebo pokud by se jen přepsalo dcery příjmení, lze napr. sepsat s právníkem dohodu o placení nižší výše alimentů než máme stanoveno soudem? Finančne jsme na tom dobře a peníze od něj nepotřebujeme. Děkuju hezky den

Vážená paní,

ad1) ano. Dítě může osvojit Váš manžel, pokud s tím otec bude souhlasit. O osvojení rozhoduje soud, Pak již nemá vyživovací povinnost. právní úprava osvojení viz níže.

ad2) Změnu příjemní lze rovněž učinit se souhlasem otce na matrice.

ad3) Spíš bych doporučila uzavření dohody o nižším výživném, kterou následně schválí soud. Rozhodnutí soudu je totiž vykonatelné a otec by se takto mohl dostat do prodlení. Vaše dohoda nemůže změnit rozhodnutí soudu.

Právní úprava osvojení citace zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Osvojení
Pododdíl 1
Osvojení, osvojitel a osvojované dítě
§ 794
Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.
§ 795
Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy.
§ 796
(1) O osvojení nezletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit. K návrhu na osvojení dítěte z ciziny nebo do ciziny připojí navrhovatel rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o souhlasu s osvojením.
(2) O osvojení zletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit, k němuž se připojil zletilý, který má být osvojen.
§ 797
Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, popřípadě rodiče dítěte.
§ 798
Z činností souvisejících se zprostředkováním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk.
§ 799
(1) Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem.
(2) Zdravotní stav osvojitele nebo obou osvojitelů nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře.
§ 800
(1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.
(2) Osvojují-li manželé, podávají návrh na osvojení společně jako společní osvojitelé.
§ 801
Osvojuje-li osoba, která je rodičem, soud zhodnotí, není-li osvojení v zásadním rozporu se zájmy dětí osvojitele; majetkové zájmy nejsou pro posouzení rozhodující.
§ 802
Osvojit lze nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti.
§ 803
Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let; jen souhlasí-li s osvojením opatrovník zastupující dítě v řízení a je-li osvojení v souladu se zájmy dítěte, může být věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem výjimečně menší než šestnáct let.
§ 804
Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.
Pododdíl 2
Souhlas s osvojením
§ 805
O osvojení nemůže být rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče, popřípadě manžela osvojitele. To platí i v případě, že byl souhlas vzat zpět.
Souhlas dítěte s osvojením
§ 806
(1) Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho osobního souhlasu, ledaže je mimo jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní souhlas osvojovaného dítěte v zásadním rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu.
(2) Dříve než se osvojované dítě vyjádří, soud je řádně poučí o účelu, obsahu a důsledcích souhlasu s osvojením.
§ 807
(1) Nedosáhlo-li dítě věku alespoň dvanácti let, dá jeho jménem souhlas s osvojením jeho opatrovník; opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dříve než dá opatrovník souhlas, zjistí všechny rozhodné skutečnosti, které ho povedou k závěru, že osvojení bude v souladu se zájmy dítěte.
(2) Je-li to možné, soud vyslechne i osvojované dítě a vezme na jeho vyjádření zřetel s ohledem na stupeň jeho duševního vývoje.
§ 808
Osvojované dítě může svůj souhlas s osvojením odvolat až do rozhodnutí o osvojení.
Souhlas rodičů
§ 809
K osvojení je třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte.
§ 810
(1) Souhlas dává rodič osobním prohlášením vůči soudu. Prohlášení musí splňovat obecné náležitosti právního jednání, je-li však souhlas vázán na splnění podmínky nebo je-li časově omezený, nepřihlíží se k němu.
(2) Dříve než se rodič vyjádří, soud ho řádně poučí o podstatě a důsledcích prohlášení souhlasu a o podstatě osvojení.
§ 811
(1) Souhlasu rodiče k osvojení jeho dítěte je třeba i tehdy, nenabyl-li plné svéprávnosti. Rodič, který ještě nedosáhl věku šestnácti let, nemůže dát souhlas k osvojení.
(2) Dává-li souhlas rodič, který nenabyl plné svéprávnosti, nelze, aby za něho jednal jeho opatrovník; jeho způsobilost dát souhlas posoudí soud podle obecných ustanovení.
§ 812
Rodič, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu, může ve věcech osvojení, včetně udělení souhlasu k osvojení, právně jednat pouze v rozsahu, ve kterém jeho svéprávnost omezena nebyla.
§ 813
(1) Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Otec osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení i před uplynutím této doby, nejdříve však po narození dítěte.
(2) Byl-li souhlas otce nebo matky dán dříve, nepřihlíží se k němu.
§ 814
Není rozhodné, zda byl souhlas k osvojení dán s určením pro určitou osobu osvojitele, nebo bez takového určení.
§ 815
Byl-li souhlas k osvojení dán s určením pro určitou osobu jako osvojitele a bude-li návrh na osvojení vzat zpět, nebo zamítnut, pozbude souhlas účinnosti.
§ 816
Souhlas k osvojení pozbude účinnosti vždy, nedojde-li k osvojení do šesti let ode dne, kdy byl souhlas dán.
§ 817
(1) Souhlas k osvojení lze odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán.
(2) Souhlas k osvojení lze odvolat i po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán,
a) nebylo-li osvojované dítě ještě předáno do péče osvojitele před osvojením,
b) má-li být osvojované dítě podle rozhodnutí soudu vydaného na návrh rodičů vydáno tím, komu bylo svěřeno do péče, protože je v souladu se zájmy dítěte, aby bylo se svými rodiči.
(3) Pro odvolání souhlasu platí obdobně ustanovení o tom, jak, vůči komu a s jakými účinky se souhlas k osvojení dává.
§ 818
(1) Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba, pokud rodič
a) byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení,
b) není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout, nebo
c) se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při vynaložení potřebné pečlivosti.
(2) Jsou-li tyto skutečnosti dány u obou rodičů, vyžaduje se k osvojení souhlas poručníka, popřípadě souhlas opatrovníka, kterého k tomu účelu jmenuje soud; to platí i v případě, že oba rodiče zemřeli nebo že rodičovství k osvojovanému dítěti nebylo určeno. Před udělením nebo odmítnutím souhlasu musí být zjištěny všechny rozhodné skutečnosti týkající se osvojovaného dítěte a jeho rodiny, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o osvojení; zejména se zjistí, zda osvojované dítě má blízké příbuzné a zda ti mají zájem o dítě pečovat, a vyslechne se i ten, v jehož péči se osvojované dítě právě nalézá.
§ 819
(1) K osvojení dále není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem.
(2) Rodič zjevně nemá o dítě zájem, neprojevuje-li soustavně o dítě opravdový zájem, a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče.
§ 820
(1) Má se za to, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování jeho povinností, je třeba, aby byl orgánem sociálně-právní ochrany dětí poučen o možných důsledcích svého chování a aby od takového poučení uplynuly alespoň tři měsíce. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen poskytnout rodiči nejpozději po tomto poučení poradenství a pomoc za podmínek stanovených jiným právním předpisem.
(2) Poučení podle odstavce 1 se nevyžaduje, opustil-li rodič místo, kde se dříve zdržoval, aniž sdělil, kde se nyní zdržuje, a nepodařilo-li se ani za tři měsíce zjistit místo, kde se rodič zdržuje.
§ 821
(1) Soud rozhoduje ve zvláštním řízení, je-li, nebo není-li třeba k osvojení souhlasu rodiče.
(2) Rozhodne-li soud, že k osvojení není třeba souhlasu obou rodičů, je k osvojení zapotřebí souhlasu opatrovníka, kterého soud k tomu účelu jmenuje. Dříve než dá opatrovník souhlas, zjistí všechny rozhodné skutečnosti týkající se osvojovaného dítěte a jeho rodiny, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o osvojení; zejména zjistí, má-li osvojované dítě blízké příbuzné, kteří mají zájem o ně pečovat, a vyslechne toho, v jehož péči se osvojované dítě právě nalézá.
§ 822
(1) Nastaly-li okolnosti, kdy k osvojení není třeba souhlasu rodiče, nelze přesto o osvojení kladně rozhodnout, je-li tu někdo z blízkých příbuzných dítěte, který je ochoten a schopen o dítě pečovat a učiní v tomto smyslu návrh soudu.
(2) Soud svěří dítě do péče jeho blízkého příbuzného, je-li to v souladu se zájmy dítěte a je-li zjevné, že tato osoba je schopna o dítě pečovat.
Pododdíl 3
Péče před osvojením
§ 823
(1) Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté, kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí.
(2) Péče o dítě v době před uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péčí před osvojením. Po tuto dobu má ten, komu bylo dítě předáno do péče, pouze povinnost a právo o dítě řádně pečovat a chránit je; v záležitostech dítěte, které s touto péčí souvisí, může jednat, jen je-li toho nezbytně třeba.
§ 824
(1) O předání dítěte do péče podle § 823 rozhodne soud.
(2) Má-li soud za to, že jsou dány okolnosti, kdy k osvojení není třeba souhlasu rodiče, může použít § 823 odst. 1 obdobně.
§ 825
Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, se pozastavuje výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti; soud jmenuje poručníkem osvojovaného dítěte orgán sociálně-právní ochrany dětí, ledaže byl poručník jmenován již dříve. Ustanovení § 929 platí obdobně.
§ 826
Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl souhlas k osvojení dán, může být osvojované dítě předáno osvojiteli do péče před osvojením. O takovém předání rozhoduje na návrh osvojitele soud.
§ 827
(1) Soud o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením rozhodne až poté, co provede šetření ohledně vzájemné vhodnosti dítěte a osvojitele, zejména se zřetelem na
a) osobnost a zdravotní stav osvojitele i jeho sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, jakož i schopnost osvojitele pečovat o dítě a pohnutky osvojitele k osvojení,
b) osobnost a zdravotní stav dítěte, sociální prostředí, ze kterého dítě pochází, jakož i jeho statusová práva,
c) etnické, náboženské a kulturní prostředí dítěte a osvojitele,
d) dobu, po kterou bylo dítě v péči osvojitele.
(2) Chce-li dítě osvojit jeden z manželů, soud zjistí, z jakého důvodu se druhý manžel k návrhu nepřipojil.
§ 828
Bylo-li osvojované dítě již dříve předáno do péče osvojitele, považuje se jeho další péče za péči před osvojením. Pro péči před osvojením není nutné další rozhodnutí orgánu veřejné moci.
§ 829
(1) Dříve než bude o osvojení rozhodnuto, musí být osvojované dítě v péči osvojitele na jeho náklad. Osvojitel má povinnosti a práva osoby, do jejíž péče je dítě svěřeno podle § 953 až 957.
(2) Péče osvojitele o osvojované dítě před osvojením trvá po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení; tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců.
(3) Po dobu, v níž je dítě v péči osvojitele, se pozastavuje dříve stanovená vyživovací povinnost jiné osoby k dítěti.
§ 830
(1) Podá-li muž, který tvrdí, že je otcem osvojovaného dítěte, návrh na určení otcovství, nelze o osvojení rozhodnout, dokud o návrhu na určení otcovství nebude rozhodnuto.
(2) Bylo-li osvojované dítě předáno do péče budoucího osvojitele podle § 823 a uplynula-li tříměsíční lhůta, ve které lze souhlas k osvojení odvolat, dříve, než byl návrh podle odstavce 1 podán, použije se § 817 obdobně.
§ 831
Podá-li osoba, která tvrdí, že je blízkým příbuzným osvojovaného dítěte, návrh na svěření dítěte do péče podle § 953, nelze o osvojení rozhodnout, dokud o tomto návrhu nebude rozhodnuto.
Pododdíl 4
Následky osvojení
§ 832
(1) Dítě, které bylo společně osvojeno manžely, nebo manželem svého rodiče, má postavení společného dítěte manželů; jinak má postavení dítěte osvojitele.
(2) Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost.
§ 833
(1) Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka, popřípadě poručníka, který byl jmenován, aby za rodiče tato práva a povinnosti vykonával.
(2) Je-li osvojitel manželem jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se osvojení příbuzenského poměru mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými, ani práv a povinností vyplývajících z tohoto poměru.
§ 834
Bylo-li osvojeno dítě, které je rodičem, vztahují se účinky osvojení i na jeho dítě.
§ 835
(1) Osvojenec má příjmení osvojitele; společný osvojenec manželů má příjmení, které bylo určeno pro jejich děti při uzavření manželství.
(2) Nesouhlasí-li osvojenec, který má právo vyslovit se ke svému příjmení, se změnou svého příjmení, rozhodne soud, že osvojenec bude ke svému příjmení připojovat příjmení osvojitele. Má-li osvojenec připojované příjmení, lze osvojitelovo příjmení připojit jen k prvnímu příjmení osvojence; má-li osvojitel připojované příjmení, lze k osvojencovu příjmení připojit jen první příjmení osvojitele.
§ 836
Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky.
§ 837
Utajení osvojení
(1) Osvojitel nebo osvojenec může navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny před rodinou původu dítěte. To obdobně platí i pro utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení.
(2) Třebaže byly osvojení a jeho okolnosti nebo pokrevní rodič a jeho souhlas k osvojení utajeny, může soud rozhodnout o jejich odtajnění, odůvodňuje-li to velmi závažná situace ohrožující osvojené dítě na životě nebo na zdraví.
§ 838
Jakmile osvojenec nabude svéprávnosti, vznikne mu právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden v řízení o jeho osvojení.
§ 839
Dohled nad úspěšností osvojení
(1) Bez zřetele k tomu, zda je dohled nad úspěšností osvojení uložen, poskytne zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí osvojitelům poradenství a služby spojené s péčí o osvojence.
(2) Odůvodňují-li to okolnosti případu, nařídí soud i bez návrhu nad osvojitelem a osvojencem dohled na dobu nezbytně nutnou, jejíž délku zároveň určí; dohled vykonává zpravidla prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Zrušení osvojení
§ 840
(1) Jsou-li pro to důležité důvody, soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší; podá-li návrh jen jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit.
(2) Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem.
§ 841
(1) Zrušením osvojení zaniká poměr vzniklý osvojením i povinnosti a práva z tohoto poměru vyplývající a obnovuje se předchozí příbuzenský poměr.
(2) Majetková práva a majetkové povinnosti osvojence vzniklé před tím, než bylo osvojení zrušeno, nejsou zrušením osvojení dotčeny.
§ 842
Osvojenec bude mít po zrušení osvojení příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení ponechá.
§ 843
Opětovné osvojení osvojence
Osvojenec může být opětovně osvojen, jen
a) bylo-li dřívější osvojení zrušeno,
b) má-li být osvojen pozdějším manželem osvojitele poté, co předchozí manžel, který byl společným osvojitelem, zemřel, nebo
c) zemřel-li ten, kdo byl jediným osvojitelem, anebo ti, kdo byli společnými osvojiteli.
§ 844
Je-li to v souladu se zájmy dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout i před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení, že je osvojení nezrušitelné.
§ 845
Nezrušitelné osvojení nebrání tomu, aby osvojenec byl opětovně osvojen.
Pododdíl 5
Osvojení zletilého
§ 846
Zletilého lze osvojit, není-li to v rozporu s dobrými mravy.
§ 847
Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého
(1) Zletilého lze osvojit, jestliže
a) přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem,
b) v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý,
c) osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti nebo
d) osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela.
(2) Zletilého nelze osvojit, jestliže by to bylo v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů.
(3) Ustanovení o osvojení nezletilého, včetně ustanovení o následcích osvojení, se použijí, s výjimkou § 838 a 839, obdobně.
Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého
§ 848
(1) Není-li to na újmu důležitých zájmů potomků osvojitele nebo potomků osvojovaného, lze osvojit zletilého výjimečně také z důvodů hodných zvláštního zřetele, pokud to je přínosné pro osvojitele a osvojence navzájem, nebo v odůvodněných případech alespoň pro jednoho z nich.
(2) Ustanovení o osvojení nezletilého, včetně ustanovení o jeho následcích, se použijí přiměřeně.
§ 849
(1) Osvojenci a jeho potomkům nevzniká osvojením příbuzenský poměr vůči členům rodiny osvojitele a nenabývají vůči nim žádných majetkových práv. Osvojitel nenabývá osvojením žádných majetkových práv vůči osvojenci a jeho potomkům.
(2) Osvojenec a jeho potomci nepozbývají osvojením práv ve vlastní rodině.
Společná ustanovení pro osvojení zletilého
§ 850
(1) Není-li osvojovaný plně svéprávný, jedná za něho zákonný zástupce, popřípadě opatrovník, kterého k tomu jmenuje soud.
(2) Trvá-li manželství osvojovaného, může být osvojen jen se souhlasem svého manžela. Nemůže-li manžel dát souhlas proto, že není plně svéprávný, nebo je-li opatření jeho souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou, soud zvlášť posoudí, zda osvojení není v rozporu s oprávněnými zájmy tohoto manžela, popřípadě dalších členů rodiny.
§ 851
(1) Osvojení zletilého nemá vliv na jeho příjmení.
(2) Souhlasí-li s tím osvojitel, může osvojenec připojit osvojitelovo příjmení k svému příjmení; trvá-li manželství osvojitele a mají-li manželé společné příjmení, vyžaduje se souhlas i druhého manžela.
(3) Trvá-li manželství osvojence a mají-li manželé společné příjmení, může osvojenec připojit osvojitelovo příjmení k svému příjmení jen se souhlasem svého manžela.
§ 852
Osvojení má právní následky pro osvojence a jeho potomky, pokud se narodili později. Pro dříve narozené potomky osvojence má osvojení právní následky, jen když dali k osvojení souhlas.
§ 853
(1) Vyživovací povinnost osvojence vůči jeho předkům nebo potomkům trvá nadále jen tehdy a jen v té míře, nejsou-li jiné osoby, které mají vyživovací povinnost, popřípadě nejsou-li tyto osoby schopny své vyživovací povinnosti dostát. Osvojenec má právo na výživné vůči svým předkům nebo potomkům jen tehdy a jen v té míře, není-li osvojitel s to své vyživovací povinnosti dostát.
(2) Osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců, nevstupuje však v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám.
(3) Má-li osvojení právní následky i pro potomky osvojence, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.
§ 854
Pro osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost, se ustanovení o osvojení zletilého použijí obdobně.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Dohoda o provedení práce

13.03.2018

Dobrý den,mám dotaz ohledně přivýdělku k rodičáku.Od 1.3 mám přivýdělěk-úklid ve večerních hodinách,na 9hod.týdně a k tomu pobírám rodičák,paní co mě zaměstnává mi řekla,že pokud nebudu moci přijít,třeba z důvodu nemoci,že si to pak budu muset naddělat,ale to právě nevím,kdybych si to naddělávala,když můžu chodit úklízet jen ty 2hod.denně,kvůli hlídání.Je to práce na dohodu.Děkuji za odpověd.

Vážená paní,

záleží, jak máte formulovanou dohodu o provedení práce. Pokud Vám zaměstnavatel dává možnost v případě nemoci si práci vykonat v jiný den, pak doporučuji zvážit, kdy můžete vykonávat v návaznosti na zajištění hlídání. Jestliže nejste schopna jindy zajistit hlídání dětí, pak doporučuji tuto skutečnost sdělit zaměstnavateli a dohodnout se s ním na jiných podmínkách, např. že práci nejste povinna konat v jiném čase, popř. na dobu nemoci najít za sebe náhradu. Vy i zaměstnavatel jste oprávněni dohodu o provedení práce vypovědět. Výpovědní doba činí 15 dní.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, dávky

13.03.2018

Dobrý den,

Můj dotaz směřuje k mateřské a rodičovské dovolené.
Jsem studentkou prvního ročníku vysoké školy a v srpnu s přítelem čekáme miminko. Odpracovaný nutný počet dní na potřebnou smlouvu bohužel nemám. Přítel je zaměstnaný u HZS, takže má pravidelný měsíčný příjem. Nemáme zatím společné trvalé bydliště. Chtěla bych se tedy zeptat, zda budu mít nárok na rodičovskou dovolenou v kratší než 4 -
leté variantě.?
Na mateřskou dovolenou z již zjištěných informací nárok mít nebudu. Je tato informace pravdivá? Popřípadě budeme mít nárok na nějaké další příspěvky, například na porodné?

Mocděkuji za Vaši odpověď

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Tyto podmínky nesplníte, a proto Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství skutečně nevznikne.
V souvislosti s péčí o dítě Vám bude náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Jestliže lze otci dítěte stanovit k datu narození dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Výši dávky, a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku můžete tedy zvolit podle denního vyměřovacího základu otce dítěte. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí na první dítě 13 000 Kč. Životní minimum rodiny, kterou tvoří 2 dospělí a jedno dítě do 6 let, činí 7.710 Kč.
V závislosti na výši příjmu Vaší rodiny můžete splnit podmínky nároku i na některou z dalších dávek státní sociální podpory, např. přídavek na dítě. Na ten mají nárok rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima a výše dávky na dítě do 6 let činí v základní výměře 500 Kč.
Bližší informace o dávkách, seznam kontaktních pracovišť a formuláře žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2. Můžete využít též kalkulačku, kde po zadání vstupních údajů systém vyhodnotí, které dávky by ve Vašem případě připadaly v úvahu; kalkulačku naleznete na http://portal.mpsv.cz/soc/poradce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Výdělečná činnost a rodičovský příspěvek

12.03.2018

Dobrý den,
nárok na rodičovský příspěvek mám až do října 2018. Od února jsem nastoupila na poloviční úvazek u jiného zaměstnavatele (klasická pracovní smlouva), v rozsahu 4 hodiny denně. Po zkušební tříměsíční době bych chtěla úvazek navýšit na tříčtvrtinový úvazek. Nepřijdu v tomto případě o rodičovský příspěvek a může dcera v této době navštěvovat školku (v květnu jí budou 3 roky)?

Děkuji

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný v neomezeném rozsahu. Po dobu své výděleční činnosti je povinen zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou s tím, že u dítěte staršího 2 let není docházka v mateřské školce nikterak omezena.
Z uvedeného vyplývá, že i v případě, že budete pracovat na ¾ úvazek a dcera bude v době Vašeho zaměstnání navštěvovat mateřskou školu, bude Vám náležet rodičovský příspěvek i nadále.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Daňová sleva na děti

12.03.2018

Dobrý den, po celý rok 2017 jsem byla jako OSVČ na rodičovské dovolené. Příjmy z OSVČ jsou nízké, cca 70tis. Náklady řeším paušálem 60%. Nikdy jsem neodečítala slevu na děti. Mohu si slevu na děti uplatnit( tři děti)? Je možné, že by stát i v případě takto nízkých příjmů a při rodičovské dovolené vracel nějakou částku jako daňový bonus?

Dobrý den,
dosud platilo, že OSVČ s paušálními náklady nemůže daňovou slevu na děti uplatňovat. Od letošního roku došlo ke změně. OSVČ stanovující výdaje paušálem budou moci v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, avšak pouze za předpokladu, že budou svůj výdajový paušál počítat z částky do nového příjmového limitu ve výši 1 000 000 Kč. Pokud nemůžete odečítat slevu na děti Vy, může je samozřejmě odečítat otec dětí, pokud s ním děti žijí ve společné domácnosti.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: PPM u OSVČ

12.03.2018

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat jak to funguje s peněžitou pomocí v mateřství když jsem OSVČ v mé situaci:

Jsem pět měsíců těhotná a momentálně v zaměstnání na dobu určitou do 31. prosince 2018. Vím, že mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která se mi bude vypočítávat s příjmu v současném zaměstnání. Protože mám však smlouvu na dobu určitou, přemýšlím jakým způsobem mohu dosáhnout na peněžitou pomocí v mateřství při případném druhém těhotenství.

Podnikám na vedlejší činnost (momentálně jsem tedy zaměstnaná, jak píši výše), podnikání zatím rozjíždím a zatím mám jen minimální přijem 250 Kč měsíčně. Jedná se o práci na dálku pro zahraničí. Můžu si platit rok před nástupem na mateřskou dovolenou přispěvky na sociální a zdravotní a pak dostanu peněžitou pomoc v mateřství? Kolik se měsíčně platí za příspěvky na sociální a zdravotní, prosím? Je tu nějaké omezení ohledně toho, že se jedná o práci pro zahraničí (vykonávanou v České republice)?

V situaci, kdy bych měla dokonce nulový příjem z podnikání, můžu si i tak přispívat na sociální a zdravotní minimálně rok před nástupem na druhou mateřskou dovolenou a dosáhnout tak na peněžitou pomoc v mateřství?
Jak se potom příspěvek v mateřství vypočítává, prosím?

Můj poslední dotaz: Je nutno změnit podnikání na hlavní činnost z vedlejší činnosti pro to, abych dosáhla na peněžitou pomocí v mateřství?

Děkuji moc za Vaši odpověď a přeji hezký den,

Dobrý den,
domnívám se, že ve svém dotazu a v uvažování o nové živnosti směšujete dohromady různé druhy pojištění. Zdravotní pojištění je pojištění, ze kterého je hrazena lékařská péče. Sociální pojištění je pojištění, které způsobí budoucí nárok na důchod. Obě tato pojištění ze své podnikatelské činnosti odvádět musíte. Pokud je Vaše podnikatelská činnost nyní vedlejší, nejste povinna odvádět povinné zálohy v alespoň minimální výši, musíte odvádět pojistné jehož výše se bude odvíjet od dosahovaného příjmu. Pokud tedy z podnikání příjem nebude, nebude nutno ani odvést pojistné. Až budete muset mít svou podnikatelskou činnost jako hlavní, již tato úleva nebude platit Do té doby, dokud ale budete příjemcem rodičovského příspěvku, může být Vaše činnost evidována jako vedlejší. Abyste ale měla nárok na PPM, musela byste si dobrovolně platit nemocenské pojištění, což je třetí typ pojištění a OSVČ si jej, na rozdíl od zaměstnanců, mohou platit, ale nemusí. Abyste jako OSVČ měla nárok na PPM, musela byste jako ostatní splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů ˇv posledních dvou letech před nástupem na dávku a zároveň 180 dnů v posledním roce před nástupem na dávku. Výše dobrovolně placeného nemocenského pojištění je podrobně popsána na stránce České správy sociálního zabezpečení - http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/nemocenske-pojisteni-osvc---platby-a-vazba-na-dp.htm. V dalších možných budoucích otázkách týkajících se samostatné výdělečné činnosti doporučuji přehledně zpracované informace na http://www.jakpodnikat.cz/.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Výživné zletilého dítěte

12.03.2018

Dobrý den,
mám dotaz za přítele. Je rozvedený, platí na dvě dcery výživné ve výši 11500 Kč. Zletilá dcera, která prozatím studuje podala návrh na zvýšení alimentů o další 2500 Kč. Přítel je OSVČ, nicméně jeho příjem je v současnosti nižší než příjem jeho bývalé manželky z důvodu zdravotních problémů. Dcery s ním na popud matky nekomunikují, neinformují ho ani o svém zdravotním stavu, ani o studijních výsledcích. Zletilá dcera si spočítala své potřeby na 19 tisíc měsíčně ( bydlí u matky v rodinném domě, který jim otec postavil), do školy jezdí otcovo autem a chce přispívat i na antikoncepci. Jak se může otec bránit? Dcera má najatou právničku, která je u místního soudu jako doma a otec nemá na právníka prostředky. Právnička poukazuje na majetek, který otec má. Je to ale majetek, který slouží k obživě( pole, traktor,kombajn) a navíc ještě bude vyplácet bývalé manželce přes 3 miliony jako vyrovnání SJM. Předem děkuji za odpověď, která by nám poradila.

Dobrý den,
existuje několik obecných zásad stanovení výše výživného. Obecně se jako vodítko využívá metoda dělení příjmu na tolik částí, kolik má povinný rodič vyživovacích povinností včetně sebe. Toto obecné měřítko je pak třeba doplnit individuálními okolnostmi, jako je věk vyživovaných osob, jejich oprávněné potřeby výživy a výchovy, případných zdravotnických pomůcek a podobně. Občanský zákoník stanoví zásadu, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Takže samozřejmě také při stanovení výše výživného může mít vliv i majetek rodičů, nikoliv jen jejich čistý příjem. Výživné má být pravidelně zvyšováno zhruba každé tři roky, tak jak stoupají nároky na výživu a výchovu dítěte. Soud v řízení o stanovení výživného má posuzovat příjmy a životní úroveň obou rodičů, u zletilého dítěte by měl stanovit výživné již oběma rodičům, protože matka nemá zletilou dceru v péči, mělo by tedy být rozhodnuto o výživném z obou stran tak, aby byly pokryty potřeby dítěte. Soud u zletilého dítěte také může posuzovat skutečnost, zda studium je tak náročné, že se dítě nemůže ani z části samostatně živit a nebo naopak, zda se nějakou brigádou může na své výživě byť jen částečně podílet. Předpokládám, že soud vyzval otce, aby se vyjádřil k podané žalobě. Ve vyjádření a následně pak u soudu má otec vyjádřit svůj pohled na věc, prakticky tak, jak to v dotazu uvádíte. Pokud považuje některé vyjádřené náklady své dcery za neopodstatněné, pak je musí samozřejmě rozporovat. Například uváděný náklad na antikoncepci těžko asi může zletilé dítě nárokovat po svých rodičích jako nezbytný náklad, to je tak nějak její problém, rodiče již ke zletilému dítěti nemají rodičovskou zodpovědnost. Také je, podle mého názoru, poměrně nepravděpodobné, aby studující dcera žijící s matkou uhájila náklady v tak vysoké výši, jak uvádí, ale každé soudní řízení je přísně individuální a nelze předjímat, jak by toto mohlo dopadnout.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.