Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Čerpání dovolené před a po MD

12.07.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně čerpání dovolené před nástupem na MD a poté požádání dovolené bezprostředně po MD před přechodem na RD.
Zaměstnaná jsem od října 2015 a smlouvu mám na dobu neurčitou. Nyní jsem ve 21. týdnu těhotenství a termín porodu mi vychází na 11.listopadu 2018. Odchod na MD tedy plánuji někdy koncem září - uvidím, jak mi bude. Již nyní mám vyčerpáno 18 dní dovolené. Když jsem chtěla žádat ještě o zbytek dovolené ( máme nárok na 25 dní ), tak mi bylo řečeno, že už mám nárok jen na půl dne, že o zbytek si musím zažádat po MD, že mi zbylé dny budou doplaceny, ale že si je již nemohu vybrat. To jsem opravdu nevěděla a celkem jsem se divila. Je to tedy pravda? Nemohu si před MD vybrat celou dovolenou, na kterou mám nárok?
Další dotaz se týká nároku na dovolenou v roce 2019. Jelikož budu odcházet na MD např. 6 týdnu před termínem, tzn. 30.9.2018 tak budu pobírat MD po dobu 6 měsíců tj. do 30.3.2019. Vychází mi to tedy, že v roce 2019 budu mít "odpracováno" cca 62 dní. Pokud bezprostředně navážu na MD žádostí o dovolenou za rok 2019, tak bych měla mít nárok na celých 25 dní? K žádnému krácení by dojít nemělo? Poté se tedy bude čerpat RD.
Poslední otázka zní, jak je to s vyplacením RD po tom, co požádám o dovolenou za rok 2019. Zda automaticky začne chodit RD i když mám požádáno o dovolenou za rok 2019 nebo začne chodit až po uplynutí těch 25 dní?
Velice děkuji za odpovědi na moje otázky.

Dobrý den,

co se týče čerpání dovolené, obecně platí, že dobu jejího čerpání určuje zaměstnavatel. Vy tedy můžete o čerpání zbytku letošní dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou (MD) zaměstnavatele požádat, ale zaměstnavatel Vám nemusí vyhovět. Nerozumím však jeho argumentu, že Vám zbývá jen 0,5 dne. Zbývá Vám celých 7 nevybraných dní, jen Vám je zaměstnavatel není povinen dovolit vyčerpat před MD, ale o tuto dovolenou celkově nepřijdete.

Naopak je zaměstnavatel povinen vyhovět Vaší žádosti o čerpání dovolené v bezprostřední návaznosti na MD, před nástupem na rodičovskou dovolenou (RD). Pokud Vám tedy zaměstnavatel neschválí čerpání dovolené před MD, pokud o to požádáte, musí Vás nechat čerpat nevyčerpanou dovolenou před RD. Jestliže před MD již žádnou dovolenou nevyčerpáte, budete moci mezi MD a RD požádat o dovolenou v celkové výměře až 32 dnů (7 dní z roku 2018 + 25 dní z roku 2019).
Jelikož v roce 2019 "odpracujete" 62 dní, vznikne Vám dovolená za celý kalendářní rok, jelikož MD se po účely dovolené považuje za výkon práce. Takto čerpaná dovolená se nebude nijak krátit.
Pokud byste však "neodpracovala" alespoň 60 dní (směn), nevznikl by Vám nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale pouze nárok na dovolenou za odpracované dny, a to za prvních 21 odpracovaných dnů na 1/12 dovolené a za dalších 21 dnů na další 1/12 dovolené. Jestliže byste tedy např. "odpracovala" jen 59 dnů, vznikl by Vám za rok 2019 nárok na dovolenou ve výměře 2/12 = 1/6 z 25 dní = 4 dny.

Po vyčerpání řádné dovolené před RD v takovém rozsahu, v jakém o ni požádáte, plynule naváže RD jakožto nárokové volno u zaměstnavatele max. do 3 let věku dítěte. Od RD je třeba rozlišovat rodičovský příspěvek (RP) - dávku státní sociální podpory, která je vyplácena po peněžité pomoci v mateřství (PPM). RD a RP jsou dva na sobě víceméně nezávislé instituty. Záleží čistě na Vás, zda o RP na úřadu práce požádáte ihned ode dne dočerpání PPM (tedy již současně s dovolenou), či až od počátku RD (tedy až po řádné dovolené), možné jsou obě varianty. Není na překážku, aby současně byla vyplácena náhrada mzdy od zaměstnavatele za čerpání (řádné) dovolené a zároveň rodičovský příspěvek.

Na závěr dodávám, že pokud byste požádala po MD před RD jen o část dovolené a nějaká by Vám zbyla, zaměstnavatel by Vám ji byl povinen nařídit čerpat po odpadnutí překážek v práci, tedy po RD. Takto čerpanou dovolenou by Vám však již zaměstnavatel mohl krátit.

Související ustanovení:

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
(2) Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
...

Dovolená za odpracované dny
§ 214
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Ustanovení § 212 odst. 1 věty druhé platí i zde.

Obecné ustanovení
§ 216
...
(2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
...

Čerpání dovolené
§ 217
(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
(2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
...
(4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218
(1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
(2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.
(3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Krácení dovolené
§ 223
(1) ... Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
...
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Zaměstnání a péče o dítě

12.07.2018

Dobry den, obracim se na vas se dvema dotazy. Od 05/2017 jsem byla na MD, nasledne od 12/2017 jsem na RD, diteti je nyni 13 mesicu. Pracovala jsem jako vyzkumny pracovnik pro dva zamestnavatele-u zamestnavatele A mi skoncila pracovni smlouva 12/2017, u zamestnavatele B mi smlouva trva.
Prvni dotaz se tyka prace na RD- u zamestnavatele B mam moznost pracovat na maly uvazek, nekolik hodin tydne. Nelze vsak pracovat na DPP, chci se tedy zeptat, zda mohu pracovat na stavajici smlouvu, aniz bych prisla o rod.prispevek nebo musela ukoncit rodicovskou dovolenou?Nebo je nutne uzavrit smlouvu novou?
Druhy dotaz se tyka materske pri pripadnem druhem diteti-z ceho by se mi pripadna materska vypocitavala, kdybych na ni nastoupila v prubehu pristiho roku? Dekuji

Vážená paní,

práci lze vykonávat na základě původní pracovní smlouvy, tj. na kratší pracovní dobu. V tomto případě ale nečerpáte rodičovskou dovolenou a ani nejste v ochranné době, tj. v tomto případě neplatí zvýšená ochrana před výpovědí, především z organizačních důvodů. Rodičovská dovolená Vám skončí nástupem (návratem) do práce. Jediné co je třeba si pohlídat je pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Pokud by výše Vaší mzdy nedosahovala minimální mzdy (12200 Kč) měsíčně, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně, že jste zaměstnanec, za kterého hradí pojistné na zdravotní pojištění stát, a to z titulu nároku na rodičovský příspěvek. Důvodem je vynětí z povinnosti hradit minimální pojistné na zdravotní pojištění.

Pokud se týká peněžité pomoci mateřství, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) se doba rodičovské dovolené i neplaceného volna do čtyř let věku dítěte posuzuje jako doba účasti na nemocenském pojištění. PPM náleží při narození dalšího dítěte i bez návratu do zaměstnání. V praxi to znamená, že matce, u níž při nástupu na další PPM trvá pracovní poměr, nárok na další PPM vzniká vždy.
Nebude-li mít matka v rozhodném období žádný příjem ze zaměstnání (např. z důvodu čerpání rodičovské dovolené) nebo není-li v rozhodném období alespoň sedm kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, považuje se za rozhodné období první předchozí kalendářní rok, v němž měla matka započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Z tohoto příjmu se určí denní vyměřovací základ pro výpočet další PPM.
Vzniká-li za trvání stejného zaměstnání v období do čtyř let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí (výpočtem) s denním vyměřovacím základem před redukcí (výpočtem) u předchozího dítěte. Matce náleží PPM z vyměřovacího základu, který je pro ni výhodnější. To znamená, že Vám nebude na újmu skutečnost, že se vrátíte na několik hodin do práce a Vaše výše mzdy bude nižší.

Právní předpisy:
§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Další informace.
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech (kap. Sociální pojištění a péče o děti, Těhotenství a dávky nemocenského pojistění)
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Dovolená a mateřská dovolená

12.07.2018

Dobrý den jsem těhotná a na nemocenské na mateřskou mám nastoupit zhruba v půli listopadu mám v práci ještě 25 dní dovolené z toho 5dni ,,staré,, kdy si mám dovolenou vybrat? Popřípadě kdy mi ji musí zaměstnavatel proplatit?

Vážená paní,

rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok.
Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána v celku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo.
• Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, musí být vyčerpána v následujícím kalendářním roce.
• Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž rodič, tj. od 1. července.
• Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.

Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným např. z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. To znamená, že nevyčerpanou dovolenou lze vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené.
• Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.
• Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou považuje mimo jiné i
• mateřská dovolená,
• doba rodičovské dovolené otce dítěte po dobu 22 týdnů od narození dítěte,
• dovolená.
Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce.
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje například
• rodičovská dovolená,
• dočasná pracovní neschopnost.

Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Obdobně se postupuje po skončení rodičovské dovolené otce dítěte v délce 22 týdnů od narození dítěte. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět.
Vzor žádosti o dovolenou
Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Vzor žádosti:
Příklad: „Dne 16. 10. 2017 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 22. 11. 2017 se mi narodil syn Jan. Dne 29. 4. 2018 mi skončila mateřská dovolená. Mateřská dovolená se považuje z pohledu nároku na dovolenou jako výkon práce. Žádám o čerpání celé dovolené za rok 2018, tj. v rozsahu čtyř týdnů tak, aby bezprostředně navazoval na mateřskou dovolenou, tj. od 30. 4. 2018 do 29. 5. 2018.“
Žádost je nutné podat před nástupem na dovolenou, v tomto případě před 29. 4. 2018. V konkrétním případě dovolená byla čerpaná v rámci dvou státních svátků (1. 5. a 8. 5.), proto se dovolená prodloužila o dva dny.

V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12. Rodiči, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.
Souběh rodičovského příspěvku a čerpání dovolené (resp. pobírání náhrady mzdy za dovolenou) se nevylučuje.

Závěr:
Před skončením mateřské dovolené požádejte o čerpání dovolené v plném rozsahu. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda délka Vaší dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018 přesáhne 100 dní či nikoliv, pak by se dovolená za rok 2018 krátila. Vy máte nárok na čtyři týdny dovolené, takže by došlo ke krácení v rozsahu 1,5 dne za každou 1/12 dovolené podle pravidle výše uvedeného. Pokud v roce 2019 vyčerpáte mateřskou dovolenou v rámci 60 pracovních dnů (nebo i čerpáním dovolené za roky 2017 a 2018), vznikne Vám nárok na dovolenou i za rok 2019, takže byste po skončení mateřské dovolen mohla čerpat dovolenou v rozsahu až 45 dnů.
Proplacení dovolené je možné pouze v souvislosti se skončením pracovního poměru.

Právní předpisy
§ 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Další informace.
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech (kap. Dovolená v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou)
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu:

Téma: Zaměstnání a peněžitá pomoc v mateřství

12.07.2018

Dobrý den,

prosím o informaci k čerpání dovolené u zaměstnavatele. Jsem zaměstnaná na plný pracovní úvazek a mám smlouvu na dobu neurčitou. V druhé polovině září budu odcházet na mateřskou dovolenou, která přesáhne do roku 2019. Platí, že když MD přesáhne do dalšího kalendářního roku v minimální lhůtě 60 pracovních dní, tak vznikne nárok na celou dovolenou na příští rok (tj. min. 20 pracovních dní) a vzhledem k tomu, že budu i nadále zaměstnancem na mateřské/rodičovské dovolené, tak se mi tato dovolená nebude nijak krátit a lze si celou dovolenou vybrat mezi MD a RD? Můžete mi, prosím potvrdit, zda je to pravda?

Dále prosím o potvrzení, zda je opravdu možné po celou dobu trvání MD pracovat na DPP/DPČ za předpokladu, že náplň práce je jiná, než ze které je hrazen PPM? Je tam nějaké jiné omezení kromě stejné náplně práce u zaměstnavatele?

A poslední dotaz: lze vyčerpat rodičovský příspěvek během např. prvních dvou let a zůstat na rodičovské dovolené do tří (se souhlasem zaměstnavatele čtyř) let dítěte bez jakéhokoliv příspěvku? Bude v tom případě i nadále hrazeno zdravotní pojištění státem?

Děkuji a přeji hezký den.

Vážená paní,
Ano. mohu potvrdit, pokud budete v roce 2019 čerpat dovolenou v rozsahu 60 pracovních dnů, pak Vám vzniká nárok na dovolenou za kalendářní rok 2019 v celém rozsahu za předpokladu, že pracovní poměr bude trvat celý kalendářní rok.

Dále potvrzuji, že podle § 34b odst. 2 zákoníku práce zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Jiná náplň nestačí, musí se jednat o jiný druh práce.

Ano, potvrzuji, je možné vyčerpat rodičovský příspěvek v plném rozsahu během dvou let a třetí rok zůstat na rodičovské dovolené bez státní finanční podpory. Stát bude hradit pojistné na zdravotní pojištění z titulu čerpání rodičovské dovolené - § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8); je třeba však tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně, a to přes zaměstnavatele. Doporučuji kontrolu.

Další informace:
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu:

Téma: Rodičovský příspěvek

12.07.2018

Dobry den, mam dotaz ohledne postupu pri praci na rod dovolene.
Jsem na RD, dcera ma 15 mesicu. Od zari nastupuji jako ucitelka na par hodin. Dcera bude cca 30 hodin v mesici v jeslich. Je nutne nejak tento krok hlasit na prislusny urad? A je nutne mit nejakou konkretni smlouvu se zamestnavatelem?
Dekuji

Vážená paní,

podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Návštěvu předškolního zařízení je třeba úřadu práce oznámit, resp. potvrdit, že docházka dítěte nepřevyšuje 46 hodin měsíčně. Je třeba potvrdit, že podmínky pro nárok rodičovského příspěvku splňujete.
Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Další informace.
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

12.07.2018

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Když jsem podala výpověď dohodou kvůli organizací nové vedoucí(malí syn chodicí do školky)chtěla abych chodila na půl 5 rano,což nešlo školka je od 6hod.Hlavně kvůli čemu píši je to že jsem k 3.6.2018. Skončila a vypadá že ke stejnému datu jsem otěhotnila.Mám si tudiž pak žádat o mateřskou ještě u zaměstnavatele nebo už z up.mám odpracovaný rok.díky

Vážená paní,

základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). Vzhledem k tomu, že nepíšete podrobnosti, nemohu jednoznačně určit, zda podmínky splňujete či nikoliv. Pokud Vám 8 týdnů před očekávaným dnem porodu vyjde alespoň na 27.12.2018, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství se podává i u svého bývalého zaměstnavatele.
Zaměstnanec předá žádost o dávku, kterou zpravidla vystavuje lékař, svému zaměstnavateli, který ji spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která provádí nemocenské pojištění zaměstnanců. K žádosti zaměstnance o dávku nemocenského pojištění je zaměstnavatel povinen vyplnit zákonem předepsaný tiskopis, jehož vydávání zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Tato příloha je uveřejněna na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (viz níže). Na tiskopisu zaměstnavatel uvede především započitatelné příjmy zaměstnance v rozhodném období a počet tzv. „nezapočitatelných dnů“ v tomto rozhodném období, aby okresní správa sociálního zabezpečení mohla vypočítat denní výši dávky. Zaměstnavatelé přijímají žádosti o dávku i od svých bývalých zaměstnanců.
Další informace.
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Návrat do zaměstnání - pracovní neschopnost

11.07.2018

Dobrý deň.V lednu 2013 som nastúpila na rizikové tehotensto a potom som poberala rodičovský príspevok -dve deti po sebe.18.8.2018 synovi budú 3 roky a ja sa mám vrátiť do prace,ale 20.8 ma čaká operácia.Som stále zamestnaná na dobu neurčitú.Chcela som sa opýtať z čoho sa mi bude počítať nemocenská a kedy mám podpísať zmluvu na skrátený pracovný úväzok.V práci mi mzdová účtovníčka poradila,aby som si predĺžila rodičovský príspevok,ale to by som bola doma zadarmo..
Ďakujem za odpoveď

Dobrý den.
Pokud čerpáte rodičovskou dovoleno do 18.8. 2018 (sobota) a do zaměstnání byste měla nastoupit do 20. 8., ale v tento den budete z důvodu operace v pracovní neschopnosti , do zaměstnán í nenastoupíte s tím, že zaměstnavateli předem oznámíte pracovní neschopnost a doložíte ji. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet náhrada mzdy, poté nemocenské.
Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.
Průměrný výdělek je upraven v § 351 a násl. cit. předpisu. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí. Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Ve Vašem případě se tedy bude vycházet z pravděpodobného výdělku. Pro orientační výpočet dávky můžete využít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11584.
Bude-li Vaše pracovní neschopnost trvat déle, od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet nemocenské. Jeho výše se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání v rozhodném období, kterým je první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Pro orientační výpočet dávky můžete opět využít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí -http://www.mpsv.cz/cs/11580.
Změnu pracovní smlouvy (zkrácený úvazek) byste měla podepsat s účinností ke dni skutečného návratu do a zaměstnání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Výše peněžité pomoci v mateřství

11.07.2018

Dobrý den,

v březnu 2018 mi skončila 3 letá rodičovská dovolená a se zaměstnavatelem jsem se domluvila na neplaceném volnu do 4 let věku dítěte.
Nyní jsem v začátku těhotenství a nejsem si jistá, zda porod stihnu do 4 let věku prvního dítěte. Pokud ano, budu mít stejně vysokou mateřskou jako u prvního dítěte? Pokud porodim o pár dní později, na jakou dávku mám, prosím, nárok? Budou mi nadále držet místo?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
jestliže jste neměla u tohoto zaměstnavatele od poslední mateřské dovolené žádný příjem, tak je nerozhodné, kdy na novou peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte. Pravidlo, že je třeba nastoupit na dávku do čtyř let věku dítěte je podstatné jen v okamžiku, kdy byste mezi dvěma mateřskými dovolenými pracovala například na zkrácený úvazek pro svého původního zaměstnavatele a dosahovala nižšího výdělku. I tak není rozhodující, kdy se dítě narodí, ale podstatné je, aby se stihlo na dávku nastoupit do čtyř let věku dítěte. Vaše peněžitá pomoc v mateřství bude, soudě dle Vámi uvedených informací, odvozena od příjmu dosahovaného před první mateřskou dovolenou.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.