Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nadbytečnost, odstupné, podpora v nezaměstnanosti

07.11.2018

Dobrý den,
Mám prac.smlouvu na dobu neurčitou (již od roku 1999), v roce 2011 jsem odešla na první mateřskou dovolenou a následně rodičovskou, v roce 2014 další mateřská následována rodičovskou, po 3 letech jsme se dohodli na 1 roku neplaceneho volna zároveň jsem rozložila čerpání rodičov. příspěvku i do toho 4 roku, během rodičovské i neplaceneho volna jsem pracovala pro firmu na dohodu. Nyní jsem měla 29.10. Nastoupit, jelikož moje místo je obsazeno a podobné není volné a já mám kvůli péči o deti zájem o zkráceny úvazek, byli jsme dohodnuti,,ze budu pracovat v sesterské firmě na poloviční úvazek, bude uzavřen dodatek k původní smlouvě na rok. Nyní mi však bylo sděleno, ze mě převedou do sesterské firmy a daji mi ca. 30% úvazek, což mi přijde jako velká zrada a podvod, u původní smlouvy jsou velmi dobře zaměstnanecké benefity, což sesterská nemá, když přistoupím na menší než poloviční úvazek, nemám v podstatě nárok na žádné zam. výhody (stravenky, příspěvky na pojištění atd.)??? Jak je to v případě tak malého úvazků s nemocenskou či paragrafech při nemoci dítěte?
Mužů trvat na výpovědi dohodou z org.duvodu, abych dostala odstupné? (Čerpala jsem teď rok to neplacené volno.)
A jak je to s podporou v nezaměstnanosti? Jaká je její výše a délka v případě ukonceni prac. poměru a) dohodou z org.duvodu s odstupnym po roku neplaceneho volna?
b) dohodou bez odstupného po roku neplacení volna?
Mám nárok na odstupné i po roku neplaceneho volna?
Do kdy se musím nahlásit na ÚP?
Počítá se výše podpory z výdělku před mateřskou? Je rozdíl v podpoře když dostanu nebo nedostanu odstupné?
Započítávají se do výpočtu podpory příjmy z dohody o provedení práce?
A jak je to, když zaměstnavatel není schopen včas rozhodnout? Naléhala jsem na rozhodnutí už od července, pořad mi bylo slibováno s tím, ze jsme vlastne dohodnuti a teď skutek utek, nikdo z nadřízených se k ničemu nemá, měla jsme včera 29.10. nastoupit.
Omlouvam se za množství dotazu, jsem z toho zoufalá a nevím kam se obrátit

Dobrý den.

Po návratu do práce po neplaceném volnu má zaměstnavatel povinnost Vám přidělit práci dle Vaší pracovní smlouvy. Pokud pro Vás žádnou takovou práci nemá, jelikož došlo k organizačním změnám, jde o překážku na jeho straně a má Vám dát výpověď či s Vámi ukončit pracovní poměr dohodou, a to z důvodu nadbytečnosti. Při takovém rozvázání pracovního poměru Vám ze zákona náleží odstupné ve výši min. trojnásobku měsíčního průměrného výdělku. Předcházející neplacené volno nemá na nárok na odstupné žádný vliv.

Samozřejmě je možné, abyste se dohodli a začala jste vykonávat práci u sesterské společnosti na jiný úvazek. Pokud by šlo o klasickou pracovní smlouvu - pracovní poměr, byla byste účastna nemocenského pojištění a měla byste tedy nárok na nemocenské dávky (tedy jak na nemocenské, tak ošetřovné). Nemocensky pojištěna byste byla i u dohody o pracovní činnosti (DPČ) s měsíční odměnou alespoň 2 500 Kč, zde by však nevznikl nárok na ošetřovné, pouze na nemocenské.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který byl účasten důchodového pojištění v posledních 2 letech před evidencí alespoň po dobu 12 měsíců. Jelikož jste byla v posledních 2 letech na rodičovské dovolené a na neplaceném volnu, tuto dobu splníte započtením tzv. náhradní doby, kterou je osobní péče o dítě do 4 let věku. Nárok na podporu v nezaměstnanosti tedy mít budete, avšak pokud poslední dobou před evidencí na úřadu práce bude neplacené volno, výše Vaší podpory bude pouze minimální, a to první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy (tj. 4315 Kč), třetí a čtvrtý měsíc ve výši 0,12násobku průměrné mzdy (tj. 3452 Kč), a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy (tj. 3164 Kč). Podpůrčí doba činí u osob do 50 let věku 5 měsíců. Pokud Vám bude náležet odstupné, výplata podpory v nezaměstnanosti se odsouvá. Tedy např. pokud dostanete odstupné ve výši trojnásobku, podpora bude náležet až od 4. měsíce. Délka a výše podpory v nezaměstnanosti tedy nezáleží na tom, zda náleží, či nenáleží odstupné, rozdíl je pouze v tom, odkdy podpora náleží, zda již od 1. měsíce, či je výplata odsunuta až na dobu po odstupném (podpůrčí doba se ale nekrátí, pouze odsouvá).
Na úřadu práce se můžete zaregistrovat kdykoli po skončení zaměstnání. Pokud však dostanete výpověď a poběží Vám dvouměsíční výpovědní doba, za kterou Vám bude náležet od zaměstnavatele 100 % náhrada mzdy (jelikož jde o překážku na jeho straně), doporučuji se po skončení zaměstnání evidovat na ÚP do 3 prac. dnů - v takovém případě Vám nebude náležet pouze minimální podpora, ale podpora vypočtená z Vašeho čistého průměrného měsíčního výdělku (náhrady mzdy během výpovědní doby). Výše podpory se počítá z posledního zaměstnání, pokud tedy byla dohoda ukončena dříve, počítala by se pouze z pracovního poměru.
Podpora v nezaměstnanosti se tedy počítá z čistého průměrného výdělku zjišťovaného v posledním zaměstnání postupem daným zákoníkem práce. To znamená, že se vychází z příjmů z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud v dotčeném čtvrtletí nebudete mít odpracovanou dobu, Váš průměrný výdělek se určí jako tzv. pravděpodobný výdělek - jakého průměrného výdělku byste pravděpodobně dosáhla, pokud byste během dotčeného čtvrtletí řádně pracovala. Při odhadování se vychází z toho, jakých výdělků jste dosahovala v jiných obdobích či z toho, kolik si v daném období vydělali jiní zaměstnanci konající stejnou či obdobnou práci.
Za uchazeče o zaměstnání na ÚP odvádí zdravotní pojištění stát.

Související ustanovení:

§ 39 zákona o nemocenském pojištění
(5) Nárok na ošetřovné nemají
a) příslušníci,
b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
c) domáčtí zaměstnanci,
d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
h) zahraniční zaměstnanci,
i) členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18.
...

§ 44a zákona o zaměstnanosti
Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.

§ 44b
(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne krajská pobočka Úřadu práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace podle věty první.
(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.
(3) V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.
(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního měsíce, stanoví se její výše v poměrné částce odpovídající počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(6) O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka Úřadu práce zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje krajská pobočka Úřadu práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou; neuhrazenou částku vyplacené kompenzace vymáhá na zaměstnavateli tento celní úřad.

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
§ 50
(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.
(2) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.
(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
(4) Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu.
(5) Vypočtená výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(6) Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.
(7) U uchazeče o zaměstnání, který má nárok na výsluhový příspěvek a současně mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (§ 39), se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví jako rozdíl mezi podporou v nezaměstnanosti stanovenou podle odstavce 3 věty první a výsluhovým příspěvkem.

§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

Rozhodné období
§ 354 zákoníku práce
(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.
(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.
(3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.
(4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

Pravděpodobný výdělek
§ 355
(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.
(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.