Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Těhotenství, zrušení prac. poměru ve zkušební době

16.10.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaké jsou moje možnosti příjmu mateřské dovolené či nějakých jiných příspěvků v případě, že jsem v červnu tohoto roku úspěšně absolvovala studium na VŠ, dále jsem 14.9. nastoupila do zaměstanání-podpisem smlouvy na dobu neurčitou, zjistila jsem, ze jsem těhotná, nahlásila to zaměstnavateli v tří měsíční zkušební době. Načež mi zaměstnavatel oznámil, že si mě v práci nechce ponechat dál. Tří měsíční zkušební doba mi vyprší v půli prosince. Předpokládám, že pak se budu muset nahlásit na pracovním úřadě, aby za mě bylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění. Ale netuším co dál.

Děkuji za případné rady.

Dobrý den.

Ukončit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu. Pokud k ukončení pracovního poměru dojde, je třeba především vyřešit zdravotní pojištění. Máte možnost se po ukončení prac. poměru evidovat na úřadu práce (ÚP), za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát. Pokud jste však nebyla účastna důchodového pojištění v posledních 2 letech alespoň po dobu 12 měsíců (tedy zaměstnána či OSVČ), nevznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Budete však moci být v evidenci uchazečů o zaměstnání, takže Vám ÚP bude nápomocen s hledáním vhodného zaměstnání. Pokud byste nebyla zaměstnána/OSVČ ani by za Vás zdravotní pojištění neodváděl stát, musela byste si ho hradit sama jakožto osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Sociální pojištění se odvádí pouze v případě, že má osoba nějaký započitatelný příjem, toto pojištění tedy řešit nebudete muset.

Nepíšete, kdy máte očekávaný termín porodu a nástup na peněžitou pomoc v mateřství, nemohu tedy posoudit, zda budete mít nárok na PPM.
Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Vzhledem k tomu, že za náhradní dobu pojištění se považuje i studium na VŠ, které bylo úspěšně ukončeno, podmínku 1) splníte. Pokud však nebudete v době nástupu na PPM výdělečně činná, aby Vám nárok na PPM vznikl, musela byste se s nástupem vejít do tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které zaniklo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Tzn. že pokud byste na PPM nastupovala nejpozději v poslední den ochranné lhůty, nárok na PPM by Vám vznikl. Pokud prac. poměr skončí např. po 90 dnech trvání prac. poměru, ochranná lhůta bude činit 90 dnů. Žádost o PPM Vám vydá Váš ošetřující lékař (gynekolog), poté se odevzdává bývalému zaměstnavateli, který ji předá na Okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Pokud se však s nástupem na PPM do ochranné lhůty nevejdete, nárok na PPM Vám nevznikne.

Pokud Vám nárok na PPM nevznikne, začnete rovnou od narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek (RP), o který se žádá na úřadu práce, odboru státní sociální podpory. Žádat o RP můžete až po narození dítěte, k žádosti budete muset předkládat rodný list dítěte. RP je dávka státní sociální podpory, celkem jde o částku 220 000 Kč (od 1.7.2019 nejspíše dojde ke zvýšení na 260 000 Kč), rozdělenou do měsíčních částek. Výši měsíční částky si můžete dle zákonných pravidel sama zvolit. Pokud nebudete mít nárok na PPM, budete si moci zvolit výši max. 7 600 Kč za měsíc. Případně pokud by měl teoreticky nárok na PPM otec dítěte, můžete si zvolit částku i vyšší dle jeho příjmu. Konkrétní informace Vám podají na ÚP.
Při pobírání PPM a RP za Vás bude zdravotní pojištění odvádět stát.
Při pobírání RP je možný libovolný přivýdělek, jeho výše není nijak omezena. Pouze u dětí mladších 2 let se hlídá docházka do předškolního zařízení, je možná max. 46 hodin v měsíci, aby byl nárok na RP v daném měsíci.

Zde přikládám odkaz na web MPSV ohledně dávek státní sociální podpory:
https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane

Související ustanovení:

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,
...
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.
...

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

§ 30 zákona o státní sociální podpoře
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220000 Kč.
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.