Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM, ochranná lhůta

10.10.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, s jehož odpovědí si nevím rady. Byla jsem zaměstnaná do 26.8.2018 u bývalého zaměstnavatele 4 roky, následně jsem pracovala u nového zaměstnavatele od 27.8. do 30.8. na dohodu o provedení práce a od 3.9.2018 jsem u téhož nového zaměstnance zaměstnaná na hpp na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební lhůtou. Během druhého týdne v nové práci jsem ale zjistila, že jsem těhotná a že těhotná jsem byla již v předchozím zaměstnání, které bylo ukončeno 26.8. Můj nový zaměstnavatel byl o mém stavu informován. Nicméně od včerejšího dne mám těžké nevolnosti a jsem na neschopence, v práci samozřejmě nejsou nadšeni a začíná být pěkně dusno, je mi tedy jasné, že můj pracovní poměr bude co nejdříve ukončen ze strany zaměstnavatele nebo z mé, neboť tento tlak úplně nezvládám. Zajímá mne, zdali v případě, kdyby mé nové zaměstnání bylo ukončeno dejme tomu v příštím týdnu, mám nárok na PPM? V současné době taktéž soustavně studuji VŠ. Děkuji za odpověď.

Dobrý den.

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Dle popisu Vaší situace podmínku 1) splníte, jelikož máte zaměstnáním splněnou potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění.
Co se týče podmínky 2), pokud již nebudete v době nástupu na PPM zaměstnaná, bude záležet, zda se s nástupem vejdete alespoň do ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které skončilo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik trvalo pojištění (zaměstnání), max. však 180 dnů. Pokud vznikne ženě v ochranné lhůtě znovu další pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, avšak nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Pokud jste tedy byla těhotná již v původním zaměstnání, ochranná lhůta Vám plynula již z něj. Vznikem dalšího zaměstnání však tato ochranná lhůta zanikla, její nevyčerpaná délka se však připočítá k ochranné lhůtě z Vašeho nynějšího zaměstnání, pokud dojde k jeho ukončení.
Příklad: Z původního zaměstnání plyne ochranná lhůta 180 kal. dnů, vznikem nového zaměstnání byla přerušena, pokud nové zaměstnání bude trvat např. 40 dnů, k této nové ochranné lhůtě 40 dnů se připočte zbytek nevyčerpané ochranné lhůty původní a ochranná lhůta tedy bude činit 180 dnů. Pokud k nástupu na PPM dojde nejpozději 180. kal. den od skončení nynějšího zaměstnání, nárok na PPM by Vám vznikl.

Dále připomínám, že se zaměstnancem ve zkušební době, který je dočasně práce neschopný (DPN), nesmí zaměstnavatel ukončit pracovní poměr pouze v prvních 14 dnech DPN, poté již před ukončením prac. poměru chráněna nebudete. O dny DPN se navíc prodlužuje zkušební doba.

Nepíšete, jak došlo k ukončení prac. poměru u původního zaměstnavatele. Pokud k ukončení došlo výpovědí ze strany zaměstnavatele (např. z důvodu nadbytečnosti), výpověď pro nadbytečnost, kterou jste od zaměstnavatele dostala v době, kdy jste byla těhotná, je neplatná, a to i v případě, že jste se o těhotenství dozvěděla až po doručení výpovědi.
Pokud jde o tento případ, v tuto chvíli lze doporučit bývalého zaměstnavatele informovat o Vašem těhotenství a z toho plynoucí neplatnosti výpovědi. Pro snadnější komunikaci se zaměstnavatelem lze doporučit přinést potvrzení o začátku Vašeho těhotenství od lékaře. Zaměstnavatel by měl výpověď s Vaším souhlasem odvolat – tento souhlas samozřejmě doporučujeme zaměstnavateli udělit. Pokud by zaměstnavatel trval na tom, že výpověď je platná, musela byste platnost výpovědi napadnout žalobou u soudu, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr na základě výpovědi skončit.
Pokud jste však obdržela výpověď pro nadbytečnost a otěhotněla až během výpovědní doby, výpověď je platná, ale běh výpovědní doby by měl být pozastaven.

Související ustanovení:

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.
(3) Ochranná lhůta plyne jen z pojištěné činnosti, a to samostatně z každé pojištěné činnosti.
(4) Ochranná lhůta neplyne
a) z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
b) z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání,
c) ze zaměstnání malého rozsahu,
d) ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem nebo studentem, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
e) v případě, že pojištění odsouzeného nebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence skončí v době jejich útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
f) ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce,
g) z výkonu vojenské činné služby vojáka v záloze,
h) z výkonu činnosti související s brannou povinností, pokud je v souvislosti s touto činností poskytována podle zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu.
(5) Ochranná lhůta zaniká
a) vznikem nového pojištění; vznikem pojištění osob samostatně výdělečně činných ochranná lhůta ze zaměstnání nezaniká, pokud nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství nevznikne z pojištění osob samostatně výdělečně činných a ochranná lhůta již neprošla dříve, s tím, že ustanovení odstavce 2 věty třetí zde neplatí,
b) posledním dnem přede dnem, od něhož náleží výplata starobního nebo invalidního důchodu; to však neplatí v případě vzniku nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, jde-li o nárok na peněžitou pomoc v mateřství,
c) posledním dnem přede dnem nastoupení výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
d) posledním dnem přede dnem útěku odsouzeného nebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

§ 66 zákoníku práce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.
(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
...
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

§ 54
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.