Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma:

27.09.2018

Dobrý den,

ke konci října mi bude končit rodičovská dovolená a od 1.11. bych měla nastoupit do práce. Ze strany zaměstnavatele jsem byla informována, že žádná volná pozice v současné době pro mě není k dispozici a chtějí se mnou uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru a nabízejí mi 4 platy. Chtěla bych se zeptat, zda mám na to přistoupit nebo zda žádat odstupné ve výši 5 platů. Za druhé mi jde o to, abych měla od 1.11. nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud bych uzavřela dohodu, a bude v ní uveden důvod ukončení pro nadbytečnost, mám nárok podporu v nezaměstnanosti nebo ne? a v jaké výši? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

na odstupné je nárok v případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok,
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než dva roky,
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň dva roky.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný úkon. To znamená, že se strany dohody musí na jejím obsahu shodnout. Je žádoucí, aby v dohodě byl uveden důvod rozvázání pracovního poměru - organizační důvody (např. nadbytečnost zaměstnance), popř. i ujednání o vyplacení odstupného.
Je třeba zdůraznit, že ne vždy je výhodné rozvázat pracovní poměr dohodou. V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele běží ještě dvouměsíční výpovědní doba. Po dobu výpovědní doby je zaměstnavatel povinen/oprávněn přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatelé proto často nabízejí tzv. vyplacení z výpovědní doby, navýší počet odstupných o počet měsíců trvání výpovědní doby, tj. o další dvojnásobek měsíčního výdělku. Ze zákonného ani z dalšího odstupného se neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, odvádí se pouze daň z příjmů.
Doporučuji požadovat pětinásobek odstupného. Jelikož se máte vrátit do práce 1.11.2018, to je první den, kdy Vám zaměstnavatel může dát výpověď, výpovědní doba trvá dva měsíce a běží od prvního dne následujícího měsíce, tj. od 1.12.2018. Výpovědní doba by skončila dne 31.1.2019. Pokud je Vaše pracovní pozice zrušená, zaměstnavatel je povinen Vám hradit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku po celé tři měsíce. Takže nabídku čtyřnásobku odstupného považuji za velmi nízkou.

Pokud se týká podpory v nezaměstnanosti, doba podpory v nezaměstnanosti se posunuje o počet měsíců, za které je zaměstnanci vyplaceno zákonné odstupné, tj. o jeden až tři měsíce. Další odstupné se již nezohledňuje. Pokud je uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru z jiného než organizačního důvodu (nadbytečnosti), pak by Vám náležela podpora v nezaměstnanosti od 1.1.2018, ale v minimální výši, viz dále. Pokud uzavřete dohodu rozvázání pracovního poměru k 31.10. 2018 z důvodu nadbytečnosti, podpora Vám bude náležet od 1.2.2018 a bude minimální, viz dále.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně - Tato výše náleží při rozvázání pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodu.
Příklady:
• Uchazeč bezprostředně po čerpání tříleté rodičovské dovolené žádá o podporu v nezaměstnanosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč, který ke konci rodičovské dovolené uzavře se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, má nárok na odstupné.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč po skončení rodičovské dovolené dostane od zaměstnavatele výpověď, ve výpovědní době dostává mzdu (plat).
– Výše podpory se stanoví z průměrného výdělku, popř. pravděpodobného výdělku vypočteného za předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Uchazeč nastoupí po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání dne 30. 8. 2018, dne 31. 8. 2018 jeho zaměstnání skončí.
– Výše podpory se stanoví z pravděpodobného výdělku, odvozeného z hodinové mzdy za dny 30. 8. 2018 a 31. 8. 2018.
• Uchazeč, který nastupuje bezprostředně po rodičovské dovolené na podporu v nezaměstnanosti a který během rodičovské dovolené jeden rok pracoval na dohodu o pracovní činnosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z výše příjmu z dohody o pracovní činnosti za podmínky, že tento jeden rok celý spadá do posledních dvou let před podáním žádosti (do tzv. rozhodného období).
Výše podpory v nezaměstnanosti při skončení zaměstnání dohodou nebo zaměstnancem
Zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
- nezbytná osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
- nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby,
- docházka dítěte do předškolního zařízení,
- povinná školní docházka dítěte,
- místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
- zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání,
vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské,
důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.
Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.
Nižší podpora náleží i tehdy, pokud uzavřete dohodu o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti.
V praxi se také uzavírají dohody o rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu s tím, že zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí mimořádnou odměnu. Z odměny se odvádí pojistné na důchodové pojištění, proto se podpora v nezaměstnanosti počítá z pravděpodobného výdělku, který zaměstnavatel uvedede v potvrzení pro zaměstnavatele.
Závěrem si dovolím upozornit ještě na jednu skutečnost. Dnem podání žádosti o zprostředkování zaměstnání se nezaměstnaný stane uchazečem o zaměstnání. Požádá-li nezaměstnaná osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností. Pokud byste se evidovala na úřadě práce do tří dnů od skončení zaměstnání, pak by se výše podpory v nezaměstnanosti měla odvíjet od výše odměny. Pokud byste se zaevidovala na úřadě práce později, po uplynutí tří pracovních dnů, pak je Vaší poslední činností náhradní doba zaměstnání - péče o dítě do čtyř let a výše podpory v nezaměstnanosti je minimální.

Informace
• Call centrum služeb zaměstnanosti MPSV je k dispozici pro případ rady při zprostředkování
zaměstnání, evidence na úřadu práce, při vyplácení podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikaci a dalších sociálních situacích. Podrobnosti o službě lze vyhledat na https://portal.mpsv.cz/sz/call_centrum
Telefon: +420 844 844 803
Hovory jsou zpoplatněny sdíleným tarifem modrá linka dle tarifikace operátora, z jehož sítě je voláno.
• Úřady práce: www.uradprace.cz
• Webové portály zaměřené na hledání a nabídku zaměstnání: www.jobs.cz

Právní předpisy
§ 50 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu:
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.