Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nezletilá matka, svěření dítěte do péče

12.09.2018

Dobrý den,měla by jsem dotaz,je mi 16 let a jsem v jiném stavu (3.měsíc) rodina to přijila v pořádku,žádný problém, mám přítele je mu 22 let je zaměstnaný , chtěla bych se zeptat jak to bude po narození dítěte , v jaké bude péči mojí či mé matky , s maminou vycházím suprově , ale chtěla bych aby dítě bylo v péči mé, myslíte že je nějaká možnost? Třeba zplnoletnění atd..
A nebo kdyby mamka měla dítě ve své péči mohla bych odejít z baráku? Děkuji předem pěkný den.

Dobrý den,
jako nezletilá nebudete moci vykonávat plnou rodičovskou odpovědnost. Rodičovská odpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, dále souhrn práv a povinností při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. Rodičovská zodpovědnost vzniká narozením dítěte a trvá do dosažení jeho zletilosti. Nositelem rodičovské zodpovědnosti jsou oba rodiče. Jestliže jeden z rodičů nedisponuje rodičovskou odpovědností, náleží tato v plném rozsahu druhému rodiči a ten bude zákonným zástupcem dítěte až do nabytí zletilosti druhého rodiče. Jestliže rodičovskou odpovědnost k dítěti nemá ani jeden z rodičů, ustanoví soud dítěti poručníka. Zákon o rodině zdůrazňuje důležitost výběru vhodné osoby. Je důležité, aby existoval předpoklad, že mezi poručníkem a dítětem vznikne citový vztah a že zůstanou zachovány stávající rodinné vazby. Soud se proto snaží poručníkem ustanovit především osobu, kterou doporučili rodiče. Od přání rodičů se soudy odchylují jen tam, kde to vyžaduje zájem dětí. Jestliže rodiči nebyl nikdo doporučen, vybírá soud poručníka z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobu, u které lze předpokládat, že bude mít citový vztah k dítěti. Pokud jde o úpravu vztahů poručníka a dítěte, zákon o rodině odkazuje na přiměřené použití ustanovení o právech a povinnostech rodičů a dětí. Poručník, pokud je jím fyzická osoba, vykonává v podstatě úkoly, které jinak přísluší rodičům, nenahrazuje však péči rodičů plně. Poručník nemá například vyživovací povinnost k dítěti. Dále pak podléhá kontrole ze strany soudu a pro jakékoli rozhodnutí v podstatné věci, týkající se dítěte, si musí poručník vyžádat schválení soudu. Důvodem tohoto opatření je, že rodič, který nemá plnou způsobilost k právním úkonům, nemůže své dítě například zastupovat při právních úkonech a spravovat jeho jmění.
V praxi je to tak, že porodnice ve chvíli, kdy Vy nemáte plnou způsobilost a dítě nebude mít zapsaného otce v RL, uvědomí orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Ten musí ve věci jednat. S velmi vysokou pravděpodobností bude poručnictví svěřeno některému z Vašich rodičů do doby, dokud nenabydete zletilosti. Je tedy ideální situaci s místně příslušným OSPOD řešit předem, bude tak připraven na situaci, že se narodí dítě nezletilé matce, může zjistit situaci v rodině, kde budete s dítětem, urychlí to pak Váš odchod z porodnice.
Fakt, že bude, pravděpodobně Vaší matce, svěřeno poručnictví k dítěti, nemá vliv na to, že o dítě se budete starat Vy. Rodičovská odpovědnost se nezletilému rodiči přiznává pouze ve výkonu péče o osobu dítěte. Nezletilý rodič se tedy smí o dítě osobně starat, zajišťovat jeho výživu, zdravotní péči, smí přijímat za dítě výživné, pojistné atp.,ledaže soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost, ale nemůže je zastupovat v jeho právních vztazích, neboť sám nemá plnou způsobilost k právním úkonům.
Ve Vašem případě ale stojí za to řešit spíše otázku toho, že dítě bude mít také otce a spíše se zabývat tím, že by bylo vhodné prostě být rodina, máma, táta, dítě, pokud to okolnosti dovolují. Způsobem, jak byste tedy nyní mohla nabýt plné způsobilosti k právním úkonům, je sňatek. Ke sňatku byste musela získat povolení soudu, toto povolení by soud vydal pouze na základě závažných okolností, které odůvodňují, aby nezletilý sňatek uzavřel. Nejobvyklejším důvodem je těhotenství nezletilé dívky a její sňatek s obvykle zletilým otcem dítěte.
Platí, že manželství nemůže uzavřít nezletilý. Výjimečně, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let.
Podle občanského soudního řádu rozhoduje o povolení uzavřít manželství soud na návrh toho, který hodlá manželství uzavřít, tedy v tomto případě na Váš návrh. Účastníky tohoto řízení by byli, kromě Vás, také Vaši zákonní zástupci. Před rozhodnutím je třeba vyslechnout toho, kdo hodlá uzavřít manželství, v nepřítomnosti jiných osob o tom, zda skutečně chce vstoupit do manželství, a vyslechnout i toho, s kým má být manželství uzavřeno (ten pak musí být také přesně označen v rozsudku).
Návrh na povolení uzavřít manželství je třeba podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu má navrhovatel (tedy nezletilá osoba, která chce uzavřít manželství) bydliště. Návrh musí obsahovat Vaše jméno, příjmení a bydliště, tytéž údaje o rodičích jako zákonných zástupcích a o osobě, se kterou má být sňatek uzavřen. Musí v něm být uvedeny všechny důležité skutečnosti (vše co by mohlo pomoci soudu rozhodnout o povolení, např. těhotenství, společné soužití partnerů,...) a musí být datován a podepsán navrhovatelem. Podání je možné učinit také ústně do protokolu. Tento způsob podání pomáhá zajistit, aby návrh obsahoval všechny předepsané náležitosti. Podání do protokolu je možné provést u kteréhokoli okresního soudu, ten jej bez průtahů předá soudu, který je příslušný k řešení dané věci.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.