Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Změna příjmení dítěte

04.09.2018

Dobrý den,
můj syn 13 let , by si přál změnit příjmení aby se jmenoval jako já. Syn je v mé péči, s matkou určený soudně styk 1x za 14 dní víkend, 3 týdny o letních prázdninách a rozdělené ostatni prázdniny ob rok. S jeho matkou jsme spolu bydleli necelý rok po jeho narození, nikdy nechtěla aby se jmenoval po mě. Syn vyslovil přání jmenovat se po mě, že ho nebaví každému vysvětlovat proč se jmenuje jinak než my s manželkou. Existuje nějaký vzor návrhu? Děkuji

Dobrý den,
se změnou příjmení musí souhlasit matka dítěte. Více informací o žádosti lze na jít na http://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-zmena-jmena-a-prijmeni.aspx

Změnu příjmení dítěte upravuje zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení (dále jen zákon o matrikách), v rámci svého Dílu 3 „Změna jména a příjmení“. Souhlas druhého rodiče se změnou příjmení dítěte je až na výjimky nezbytný, musí být písemný a je nutné ho přiložit k žádosti o změnu příjmení dítěte, která se podává na matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Doklad o souhlasu druhého rodiče není třeba předkládat (tudíž se nevyžaduje souhlas druhého rodiče) pouze v extrémnějších případech, kdy by trvání na souhlasu druhého rodiče bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo by ochrana zájmů druhého rodiče byla v rozporu s dobrými mravy nebo základními zájmy nezletilého dítěte. Jde o případy taxativně vyjmenované v § 76 odst.4 zákona o matrikách, a to tehdy pokud druhý rodič zemřel, pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo byl-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven, popřípadě pokud byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena. Doklad o poskytnutí souhlasu druhého rodiče se změnou příjmení dítěte dále není vyžadován, není-li známo místo trvalého pobytu tohoto druhého rodiče. Samotná žádost pak má řadu formálních náležitostí včetně náležitého zdůvodnění (musí být takové, aby z něho vyplynulo, že změna příjmení není v rozporu se zájmy nezletilého – v takovém případě se totiž změna příjmení nepovolí, i kdyby oba rodiče souhlasili) a řadu povinných dalších příloh.
Pokud by matrika se změnou příjmení nesouhlasila, je možné použít ještě jednu cestu, avšak ta značně závislá na důvodu změny příjmení. Touto cestou je žaloba u soudu o nahrazení souhlasu druhého rodiče rozhodnutím soudu. Tuto možnost připouští zákon o matrikách ve svém ust. § 76 odst.2, když přímo uvádí dvě alternativy, a to souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu jej nahrazující. Taková žaloba má oporu v § 877 občanského zákoníku. Takovou žalobou je možné se domáhat toho, aby soud udělil za matku nezletilého dítěte souhlas se změnou příjmení. Taková žaloba je osvobozena od soudního poplatku. Pokud se tedy s matkou nedohodnete, doporučuji podat žalobu. V žalobě doporučuji uvést, že je to přání syna. Je možné, že soud syna za tímto účelem vyslechne. Na vyživovací povinnost nemá změna příjmení dítěte vliv.Tuto povinnost bude mít nadále.

Doporučuji Vám obrátit se na matriční úřad v místě trvalého bydliště dítěte, který by Vám mohl sdělit více o nutnosti rozhodnutí soudu, v případě, kdy jeden z rodičů se změnou příjmení nesouhlasí.

Se sepsáním návrhu k soudu by Vám měli pomoci na příslušném oddělení sociálně-právní ochrany městského úřadu s rozšířenou působností.
Zde přikládám vzor návrhu :
Okresnímu soudu v …(adresa soudu, v jehož v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště)
(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích)
navrhovatelka:
matka … (jméno a příjmení) …, (nar. … )
bytem v … (adresa bydliště) …
otec … (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …
nezletilý … (jméno a příjmení) …, nar. …
bytem v … (adresa bydliště) …
Návrh na zahájení řízení o udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého …, nar. …
počet stejnopisů:
(trojmo)
přílohy:
- … (označení příloh návrhu)
- …
- …
I.
Dne … jsem uzavřela manželství s … . Z tohoto manželství se dne … narodil nezletilý … . Naše manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, byl nezletilý … svěřen pro dobu po rozvodu manželství rodičů nezletilého do mé výchovy a otci bylo stanoveno výživné ve výši … Kč měsíčně.
Důkazy:
- rodným listem nezletilého …,
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … s vyznačenou doložkou právní moci
II.
Dne … jsem uzavřela druhé manželství s …, ze kterého se dne … narodil nezletilý … . Můj současný manžel má k oběma dětem velmi pěkný vztah a nezletilému … v plné míře nahrazuje otce, jenž se o syna téměř nezajímá. Výše uvedený vztah mezi nezletilým a mým současným mužem je vzájemný, nezletilý jej má rád a respektuje jej jako svého otce, neboť svého skutečného otce téměř nezná. Nezletilý sám požádal mého současného manžela, aby mu mohl říkat tatínku. Po mém druhém provdání a změně mého příjmení, a zejména po narození mého druhého dítěte, pociťuje nezletilý … odlišnosti svého příjmení od mého a zejména od příjmení svého bratra, které by se mohly stupňovat zejména s ohledem na jeho očekávaný nástup do základní školy. Otce nezletilého … jsem proto požádala o souhlas k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého … na příjmení **…**. Otec nezletilého však se změnou nesouhlasí. Domnívám se, že je v zájmu nezletilého …, aby nesl příjmení ** …** jako členové jeho nové rodiny. Jsem přesvědčena, že společné příjmení přispěje u nezletilého k pocitu naprosté sounáležitosti s celou jeho novou rodinou. Vlastní otec o syna jeví zájem zcela minimální, platí pouze soudem stanovené výživné, možnosti styku s nezletilým nevyužívá.
Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- oddacím listem navrhovatelky
- rodným listem nezletilého …
III.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento
r o z s u d e k:
I. Soud uděluje souhlas matce nezletilého …, narozeného …, aby za otce nezletilého podala žádost o změnu příjmení nezletilého … na příjmení ** …** .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
V … dne …
podpis navrhovatelky …

Zde přikládám příslušná ustanovení právních předpisů:
Zákon č. 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
Změna jména a příjmení
§ 72
(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.
(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.6)
(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení
a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo
b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena24).
Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.
(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.
§ 73
(1) Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.
(2) Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí.
(3) Mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého.
(4) Mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení.
§ 73a
U fyzických osob, které změnily osobní stav a kterým byla povolena změna rodného příjmení, se povolená změna příjmení zapíše v knize manželství nebo v knize partnerství, popřípadě v knize úmrtí v zápise úmrtí zemřelého manžela, popřípadě partnera.
§ 74
(1) O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
(2) Pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.
(3) Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.
§ 75
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství8a) žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.
§ 76
(1) K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen
a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství8a),
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství8a) zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,16)
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.
(2) K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.
(3) Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.
(4) Doklad podle odstavce 2 není třeba předkládat, pokud
a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.
§ 77
(1) Občan, který žije v manželství s cizincem, k žádosti o změnu příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, pokud se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince.
(2) Doklad podle odstavce 1 se nepředkládá, pokud má cizinec povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů.18)
§ 78
Pravomocná rozhodnutí cizího státu ve věci změny příjmení občana, ke kterým došlo za trvání manželství s cizincem v době,
a) kdy měl občan na území cizího státu trvalý pobyt, jsou platná bez dalšího i na území České republiky,
b) kdy neměl občan na území cizího státu trvalý pobyt, jsou platná i na území České republiky poté, co ministerstvo uzná jejich platnost.
§ 79
Rozhodnutí o změně jména nebo příjmení občanů vydaná orgány cizího státu jsou platná i pro orgány České republiky bez ohledu na ustanovení § 78, stanoví-li tak mezinárodní smlouva.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.