Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Práva otce

27.08.2018

Dobrý den,

Mám dotaz, který se zatím obávám konzultovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí, avšak zjistit informace vztahující s výhradně k otcovské péči, je takřka nemožné.

Jsem muž, a s partnerkou čekáme dítě za cca půl roku. Já Čech, ona cizinka mimo EU. Nyní je však partnerkou bývalou / nejsme manželé. Konzultovali jsme co s miminkem, já absolutně odmítám potrat. Partnerka nakonec souhlasila, že dítě porodí, avšak za podmínek, že ho budu mít v péči jen já. Porod proběhne v ČR, ona po porodu opět odcestuje zpět do své země. Já plánuji žít s miminkem nadále v ČR, miminko bude mít pouze české občanství. Mám vlastní zázemí, pomoc celé rodiny v místě mého bydliště.
Chci se informovat, jak postupovat pro nejjednodušší zbavení rodičovských práv matky, s čímž bude matka také dobrovolně souhlasit. Ihned po narození požádat soud o svěření do vlastní péče, nebo toto vůbec neřešit? Nechat pouze na dohodě nás rodičů, a až po uplynutí půl roku požádat soud o odebrání rodičovských práv matky dítěte? Chtěl bych mít tuto věc vyřešenou soudně, aby moje případná budoucí partnerka mohla být eventuelní novou matkou. A jak mohu jako otec v této situaci žádat o nějaké "mateřské" či "rodičovské" přspěvky?

Děkuji

Dobrý den,

doporučuji, abyste po narození dítěte požádal o svěření dítěte do péče nejlépe formou dohody s matkou. Součástí dohody musí být i výše výživného, které bude matka platit. Matka se nemůže svých rodičovských práv vzdát. Zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti upravuje §§ 870 a násl. občanského zákoníku Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení. Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví. Spáchal-li rodič proti svému dítěti úmyslný trestný čin, nebo použil-li rodič své dítě, které není trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem, soud zvlášť posoudí, nejsou-li tu důvody pro zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti. Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem. Dojde-li ke zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte. Zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej zbavuje všech nebo některých povinností a práv stanovených v § 856, především práva dát souhlas k osvojení. Zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti ani její omezení nemá vliv na jeho vyživovací povinnost k dítěti. Ve Vašem případě také lze uvažovat o osvojení dítěte, matka k osvojení musí dát souhlas, jedná se o případ, kdy byste našel novou partnerku, která by si chtěla dítě osvojit. Podle § 813 a násl. občanského zákoníku matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Otec osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení i před uplynutím této doby, nejdříve však po narození dítěte. Byl-li souhlas otce nebo matky dán dříve, nepřihlíží se k němu. Není rozhodné, zda byl souhlas k osvojení dán s určením pro určitou osobu osvojitele, nebo bez takového určení. Pokud by matka uvažovala o souhlasu s adopcí, pak doporučuji tuto situaci řešit prostřednictvím OSPOD.
Otec dítěte má právo čerpat rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte do dosažení 3 let věku dítěte. V tomto rozsahu se mu poskytuje na základě žádosti. Stejně jako u matky v době čerpání rodičovské dovolené je otec v tzv. ochranné době a je proto chráněn před výpovědí. (Podrobnosti o čerpání rodičovské dovolené najdete v kapitole Mateřská/rodičovská dovolená a pracovní volno)

Otec má mj. právo:
- na peněžitou pomoc v mateřství (dále také „PPM“),
- dávku otcovské poporodní péče (dále také „otcovskou“),
- na rodičovský příspěvek - po skončení čerpání peněžité pomoci v mateřství

Muž musí splňovat stejné podmínky pro nárok na PPM jako žena. Jedná se především o tyto podmínky:
podmínka účasti 270 dní na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM
účast na nemocenském pojištění nebo trvání ochranné lhůty v době nástupu na PPM. To znamená že zaměstnanec pracuje především v pracovním poměru nebo na dohodu o provedení práce. Zaměstnanec může nastoupit na PPM také v ochranné lhůtě 7 dnů od skončení zaměstnání.
PPM se poskytuje i pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo jí bylo lékařem vystaveno potvrzení o dlouhodobém onemocnění, a nemá nárok na výplatu PPM.
Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Muž může matku vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů (resp. při převzetí více dětí 31 týdnů) s tím, že se mu do těchto 22 (31) týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka, kromě prvních 6 týdnů po porodu. Otec může PPM takto čerpat do dovršení 1 roku věku dítěte.
Dohoda však musí být uzavřena na dobu nejméně 7 kalendářních dní po sobě jdoucích. Za kratší dobu se dávka pojištěnci nevyplácí. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. správou sociálního zabezpečení).
Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé správě sociálního zabezpečení nebo na webu http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/07E3C911-3951-40CB-B347-FA31108C7C43/0/8962410II2015.pdf.

Vzor dohody o předání dítěte do péče:
Dohoda o převzetí dítěte do péče
Já, níže podepsaná XY nar. … bytem … předávám své dítě YY, narozené dne …., do péče jeho otce ZY, nar. … , bytem ….. Otec převezme dítě do péče dne ….
V Praze dne ….
Po dobu nároku na PPM, nesmí otec vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na PPM plyne. Otec však může být po dobu nároku na peněžitou pomoc v mateřství výdělečně činný v rámci jiného zaměstnání, ze kterého nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Tento souběh právní předpisy nezakazují.

Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Nástup na otcovskou určuje otec dítěte v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovská trvá týden (7 dní).

Výplata otcovské se nepřerušuje. Otcovská náleží po celou podpůrčí dobu i v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.
Po dobu čerpání otcovské je zaměstnavatel povinen zaměstnance omluvit z práce. Zaměstnanec může také zaměstnavatele požádat o čerpání rodičovské dovolené, což je překážka v práci na straně zaměstnance.

Vy také jako otec dítěte můžete čerpat rodičovskou dovolenou jakožto nárokové neplacené volno u zaměstnavatele, a to od narození dítěte do dovršení tří let věku dítěte. O rodičovskou dovolenou je třeba požádat. Doporučuji též v žádosti uvést délku čerpání rodičovské dovolené. Tuto délku je možné postupně prodlužovat.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.