Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Práva otce

27.08.2018

Dobrý den,

Mám dotaz, který se zatím obávám konzultovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí, avšak zjistit informace vztahující s výhradně k otcovské péči, je takřka nemožné.

Jsem muž, a s partnerkou čekáme dítě za cca půl roku. Já Čech, ona cizinka mimo EU. Nyní je však partnerkou bývalou / nejsme manželé. Konzultovali jsme co s miminkem, já absolutně odmítám potrat. Partnerka nakonec souhlasila, že dítě porodí, avšak za podmínek, že ho budu mít v péči jen já. Porod proběhne v ČR, ona po porodu opět odcestuje zpět do své země. Já plánuji žít s miminkem nadále v ČR, miminko bude mít pouze české občanství. Mám vlastní zázemí, pomoc celé rodiny v místě mého bydliště.
Chci se informovat, jak postupovat pro nejjednodušší zbavení rodičovských práv matky, s čímž bude matka také dobrovolně souhlasit. Ihned po narození požádat soud o svěření do vlastní péče, nebo toto vůbec neřešit? Nechat pouze na dohodě nás rodičů, a až po uplynutí půl roku požádat soud o odebrání rodičovských práv matky dítěte? Chtěl bych mít tuto věc vyřešenou soudně, aby moje případná budoucí partnerka mohla být eventuelní novou matkou. A jak mohu jako otec v této situaci žádat o nějaké "mateřské" či "rodičovské" přspěvky?

Děkuji

Dobrý den,

doporučuji, abyste po narození dítěte požádal o svěření dítěte do péče nejlépe formou dohody s matkou. Součástí dohody musí být i výše výživného, které bude matka platit. Matka se nemůže svých rodičovských práv vzdát. Zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti upravuje §§ 870 a násl. občanského zákoníku Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení. Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví. Spáchal-li rodič proti svému dítěti úmyslný trestný čin, nebo použil-li rodič své dítě, které není trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem, soud zvlášť posoudí, nejsou-li tu důvody pro zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti. Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem. Dojde-li ke zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte. Zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej zbavuje všech nebo některých povinností a práv stanovených v § 856, především práva dát souhlas k osvojení. Zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti ani její omezení nemá vliv na jeho vyživovací povinnost k dítěti. Ve Vašem případě také lze uvažovat o osvojení dítěte, matka k osvojení musí dát souhlas, jedná se o případ, kdy byste našel novou partnerku, která by si chtěla dítě osvojit. Podle § 813 a násl. občanského zákoníku matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Otec osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení i před uplynutím této doby, nejdříve však po narození dítěte. Byl-li souhlas otce nebo matky dán dříve, nepřihlíží se k němu. Není rozhodné, zda byl souhlas k osvojení dán s určením pro určitou osobu osvojitele, nebo bez takového určení. Pokud by matka uvažovala o souhlasu s adopcí, pak doporučuji tuto situaci řešit prostřednictvím OSPOD.
Otec dítěte má právo čerpat rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte do dosažení 3 let věku dítěte. V tomto rozsahu se mu poskytuje na základě žádosti. Stejně jako u matky v době čerpání rodičovské dovolené je otec v tzv. ochranné době a je proto chráněn před výpovědí. (Podrobnosti o čerpání rodičovské dovolené najdete v kapitole Mateřská/rodičovská dovolená a pracovní volno)

Otec má mj. právo:
- na peněžitou pomoc v mateřství (dále také „PPM“),
- dávku otcovské poporodní péče (dále také „otcovskou“),
- na rodičovský příspěvek - po skončení čerpání peněžité pomoci v mateřství

Muž musí splňovat stejné podmínky pro nárok na PPM jako žena. Jedná se především o tyto podmínky:
podmínka účasti 270 dní na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM
účast na nemocenském pojištění nebo trvání ochranné lhůty v době nástupu na PPM. To znamená že zaměstnanec pracuje především v pracovním poměru nebo na dohodu o provedení práce. Zaměstnanec může nastoupit na PPM také v ochranné lhůtě 7 dnů od skončení zaměstnání.
PPM se poskytuje i pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo jí bylo lékařem vystaveno potvrzení o dlouhodobém onemocnění, a nemá nárok na výplatu PPM.
Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Muž může matku vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů (resp. při převzetí více dětí 31 týdnů) s tím, že se mu do těchto 22 (31) týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka, kromě prvních 6 týdnů po porodu. Otec může PPM takto čerpat do dovršení 1 roku věku dítěte.
Dohoda však musí být uzavřena na dobu nejméně 7 kalendářních dní po sobě jdoucích. Za kratší dobu se dávka pojištěnci nevyplácí. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. správou sociálního zabezpečení).
Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé správě sociálního zabezpečení nebo na webu http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/07E3C911-3951-40CB-B347-FA31108C7C43/0/8962410II2015.pdf.

Vzor dohody o předání dítěte do péče:
Dohoda o převzetí dítěte do péče
Já, níže podepsaná XY nar. … bytem … předávám své dítě YY, narozené dne …., do péče jeho otce ZY, nar. … , bytem ….. Otec převezme dítě do péče dne ….
V Praze dne ….
Po dobu nároku na PPM, nesmí otec vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na PPM plyne. Otec však může být po dobu nároku na peněžitou pomoc v mateřství výdělečně činný v rámci jiného zaměstnání, ze kterého nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Tento souběh právní předpisy nezakazují.

Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Nástup na otcovskou určuje otec dítěte v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovská trvá týden (7 dní).

Výplata otcovské se nepřerušuje. Otcovská náleží po celou podpůrčí dobu i v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.
Po dobu čerpání otcovské je zaměstnavatel povinen zaměstnance omluvit z práce. Zaměstnanec může také zaměstnavatele požádat o čerpání rodičovské dovolené, což je překážka v práci na straně zaměstnance.

Vy také jako otec dítěte můžete čerpat rodičovskou dovolenou jakožto nárokové neplacené volno u zaměstnavatele, a to od narození dítěte do dovršení tří let věku dítěte. O rodičovskou dovolenou je třeba požádat. Doporučuji též v žádosti uvést délku čerpání rodičovské dovolené. Tuto délku je možné postupně prodlužovat.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.