Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Diskriminace v zaměstnání

07.08.2018

Dobrý den,
dojíždím do zaměstnání a jedna cesta (jen tam) mi zabere téměř dvě hodiny. Z toho důvodu jsem měla se zaměstnavatelem před nástupem na mateřskou sjednán částečný úvazek a práci z domova (2 dny jsem jezdila do kanceláře na 8 hodina a 3 dny pracovala z domova 6 hodin).

Během mé mateřské se vyměnil generální ředitel, a když jsem se po 15 měsících vracela bylo mi sděleno, že práce z domova není povolena. Vzhledem k mému dojíždění a dvěma malým dětem (2 a 4 roky) ale prostě fyzicky nemohu dojíždět do kanceláře denně. Bohužel jsem práci z domova neměla před mateřskou sjednánu ve smlouvě (jen potvrzení e-mailem) a tak jsem tedy přistoupila na to, že budu dojíždět 3 dny na 9 hodina a můj pracovní úvazek se tak snížil na 67%. V důsledku toho se mi ale snížil i plat. Bohužel jsem hlavním živitelem rodiny a to, že se mi snížil plat dosti ovlivňuje náš rodinný rozpočet. Neměl mi zaměstnavatel dát stejné podmínky jako před nástupem na mateřskou a když mi nemohl nabídnout práci z domova, neměl mi zaručit alespoň stejné platové podmínky?

Nicméně jsem souhlasila se snížením mzdy, když mi bylo přislíbeno, že s novým fiskálním rokem se mi zvýší plat kvůli tomu, že mi byly přiděleny nové oblasti práce.
Bohužel, když k tomu došlo, bylo mi navýšení platu odmítnuto (přestože je v naší firmě standardem, že při přidělení nových úkolů se plat zvyšuje a všem ostatním kolegům (mužům) za nové úkoly byly platy zvýšeny. Zároveň mi při nástupu bylo řečeno, že práce navíc, nad můj úvazek, nebude považována za přesčasy a proplácena s příplatkem. Souhlasila jsem, protože vím, že je to v souladu se zákonem, ale zjistila jsem, že jiným kolegyním na obdobné pozici, se zkráceným úvazkem se stejná práce navíc proplácí i s příplatkem. Je to v pořádku?

Při mém 67%ním úvazku, jsme se dohodly na výplatě ve výši 75% mzdy odpovídající plnému úvazku, pan ředitel mi ale výpočet změnil a mzdu mi počítá stejně jako úvazek. A bez mého souhlasu mi firma začala vyplácet takto počítanou mzdu. Přesto, že je standardem, že ostatní zaměstnanci se zkráceným úvazkem mají mzdu o 8% vyšší než úvazek. Když jsem namítla, že nesouhlasím a poukázala na to, jak se standardně mzda ve firmě u zkrácených úvazků počítá, pan ředitel se ještě rozčílil, že se nesmím s ostatními srovnávat.

Přijde mi, že tyto přístupy ale narušují zásadu rovnosti v pracovních podmínkách. Pan ředitel mě jinak za práci velice chválí. Ale sám mi řekl, že pro něj jsou matky s malými dětmi problematickými zaměstnanci a nevím, jestli mě všemi těmito kroky "netrestá". Velice se mě to dotýká a mrzí mě to, protože jsem ve firmě již 13 let.

Můžete mi prosím říct, jestli jsou kroky pana ředitele legitimní a jestli mám případně nějakou možnost se bránit?

Moc děkuji.

Vážená paní.
Bohžel je problém,že jste se snížením mzdy souhlasila. V případě sporu by pak bylo důležité,jakou formoujste souhlasila a jakou formu měl příslib pozdějšího navýšení odměny. V případě sporu jde vždy o to co lze prokázat a jak.
Obecně je vyžadováno, aby bylo naplňováno právo na rovné zacházení ve vztahu zaměstnavatele ke všem svým zaměstnancům.

Je vyžadováno, aby bylo naplňováno právo na rovné zacházení ve vztahu zaměstnavatele ke svým zaměstnancům. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve svém ustanovení § 16 říká toto :

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

V pracovněprávních vztazích je tedy zakázána jakákoliv diskriminace.

Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon

Tedy platí, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
Například v zákoně 198/2009 sb. Antidiskriminačním zákoně je mimo jiné zakázána jakákoliv diskriminace např. z důvodů pohlaví, věku náboženství, smýšlení, či zdravotního stavu.

Právo rovného zacházení se dotýká v prvé řadě především rovného zacházení pro muže i ženy. Jak již ze znění výše uvedeného ustanovení vyplývá, rovnost pro ženy a muže se dotýká celé řady problémů v pracovním právu., včetně odměňování nebo možností postupu. To samé platí pro rovný přístup k osobám různého věku či zdravotního stavu atp.

Zásada rovnosti v odměňování pramení též z Listiny základních práv a svobod, která ve svém článku 28 stanoví, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci. Rovnost v odměňování pod pojem spravedlivé odměny spadá. Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší stejná odměna- mzda či plat. Zaměstnavatel Vás tedy nemůže jakkoli postihovat na odměně za práci jen proto, že jste rodič s malým dítětem- to by byla diskriminace na základě pohlaví a sociálního postavení.
Pokud Vám byly oproti jiným zaměstnancům sníženy tzv. „odměny „ tedy nenároková složka mzdy (čímž bude zaměstnavatel asi argumentovat, pokud se proti rozdílu v příjmu ohradíte), tak to zaměstnavatel také tak snadno udělat nemůže.
Nenároková složka mzdy je sice charakteristická právě tím, že má povahu pouze fakultativního plnění, tato složka se stane nárokovou složkou mzdy teprve v okamžiku, kdy zaměstnavatel rozhodne o jejím přiznání zaměstnanci. Zda zaměstnavatel a v jakém rozsahu takovéto rozhodnutí učiní, záleží na úvaze zaměstnavatele, ovšem i zde by měl být zaměstnavatel nestranný a objektivní.
Tedy nelze bez důvodu někomu nenárokovou složku přiznat a jinému ve stejné nebo srovnatelné situaci nikoli.
Pro rozdílné poskytování kterékoli složky mzdy, ať už nárokové či nenárokové, by měl být vždy dán nějaký jasný a hlavně věcný důvod. Za věcné hledisko odůvodňující rozdílnost mzdy lze obecně považovat např. výkon práce zaměstnancem v obtížnějších pracovních podmínkách, práce složitá anebo atypická, práce v atypickém rozvrhu pracovní doby oproti ostatním zaměstnancům, větší pracovní výkonnost některého zaměstnance.

Samozřejmě i již vzniklý nárok na mzdu (část mzdy) lze následně zcela nebo zčásti zrušit (odebrat, odejmout) , ale opět musí být dodržena zásada rovného odměňování.
Pokud Vaši kolegové a kolegyně bez malých dětí, konají práci s Vámi srovnatelnou a přesto mají nesrovnatelně vyšší nenárokovou složku platu- mohlo by se jednat nerovné (diskriminační) zacházení. Ve Vašem případě můžete namítat možnou diskriminaci z důvodu pohlaví.
Sama práce z domova nemůže být důvodem k nerovnému odměňování.
Jako osoba pečující o malé dítě máte nárok na vhodnou úpravu stanovené pracovní doby a zaměstnavatel Vám musí vyhovět nebrání li mu v tom vážné provozní důvody, přičemž prokázání oněch provozních důvodů je na zaměstnavateli – viz. §241 zákoníku práce.
O vhodnou úpravu pracovní doby si požádejte písemně.
Máte právo vědět ,proč nyní nelze pracovat na tzv. home office(když to doposud možné bylo), proč to bylo zakázáno, jaká změna podmínek vedla k tomuto zákazu, který potenciálně zhoršuje podmínky zaměstnanců kteří pečují o děti nebo o handicapované rodinné příslušníky (takový zákazsice může zaměstnavatel vydat nicméně tento zákaz může mít sám o sobě vysoký diskriminační potenciál- nepřímá diskriminace)
Pokud dojde v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s pohlavími anebo s různými věkovými skupinami má zaměstnanec právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny následky tohoto porušování a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Máte právo vědět, proč Vám byla nenároková složka (nebo jiná) složka odměny za práci snížena anebo proč ji máte diametrálně nižší než zaměstnanci konající srovnatelnou práci.
Ptejte se písemně.

Pokud by Vám to nebylo sděleno, ani na písemnou žádost, mohla byste obrátit se stížností na Inspektorát práce
www.suip.cz
Teoreticky by mohla přicházet v úvahu i žaloba Vás jakožto zaměstnankyně na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nerovné zacházení.
Čistě teoreticky by bylo možno podat na zaměstnavatele žalobu na plnění a požadovat dorovnání rozdílu ve výši odměn . Doporučuji však případné soudní řešení konzultovat s advokátem,specialistou na pracovní právo. Kontakty lze nalézt na webu www.cak.cz
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.