Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Určení otcovství

31.07.2018

Dobrý den,
potřebovala bych poradit. S mým přitelem se nám nedařilo otěhotnět a pak jsme se dostaly do krize, kvůli jeho povolání (řidič MKD), tak jsme se rozešly. Já si našla po čase nového přítele se kterým jsem otěhotněla. Opustila jsem práci, byt a přestěhovala se k němu, ale on se po čase začal ke mě chovat hnusně, začal být i vůlgární, zakázal mi a smazal i mé přátele s FB i telefonu. Když už jsem měla strach, aby mě neuhodil, tak jsem při jedné návštěvě u mé mamky se rozhodla tam zůstat. Po smskách mě urážel a vyhrožoval, že když se nevrátím, tak se dítěte vzdá a nechce být jeho otcem. Když se pak dozvěděl, že jsem se dala zpět dohromady s bývalým přítele, který mi pomáhal po psychické i finanční stránce, tak začal psát, že se dcery nikdy nevzdá. Začal i přítelovi vyhrožovat fyzickou likvidací. Psal mi takové návrhy, že když mu napíšu co s přítelem dělame v posteli a to podrobně do detailu, tak mi podepíše jakýkoliv papíry a ditěte se vzdá, což jsem odmítla a veškeré jeho zprávy jsem ignorovala. Přítel chtěl, že mé dítě příjme za své a já vím, že je skvělý otec, protože už dvě děti má z předchozího partnerství a se svou bývalou přítelkyní vychází v dobrém, tak jsem souhlasila. S přítele jsme se před 14-ti dny vzaly, aby byl přítel automaticky zapsaný v rodným listě. Jenže biologický otec mi stále vyhrožuje, že se dítěte nevzdá, jenže on má z předchozího partnerství již kluka o kterého se nestará a když si ho občas vezme, tak ho dá na hlídání ke svým rodičům, ale o dceru chce bojovat. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli když se bude chtít obrátit na soud, tak jestli muže dostat dceru do střídavé péče ? A jestli když by ten soud proběhl, tak jestli bych dostala veškeré soudní náklady a DNA testy k náhradě. Mám i ten strach z toho, že on je výbušné povahy a když není po jeho, tak dokáže být agresivní, tak aby pak dceři neublížil nebo jí proti mě nenaváděl.

Vážená paní,

otcovství se určuje na základě občanského zákoníku na základě domněnek otcovství. Domněnka je určitá předpokládaná skutečnost, která platí do doby, pokud se nezjistí opak, tzn. lze ji podle určitých pravidel vyvrátit. Právní úprava určování otcovství stojí na existenci tří právních domněnek v přesně daném pořadí. Teprve pokud je vyloučena domněnka první nebo druhá, je možné se zabývat domněnkou další v pořadí. Není možné domněnku přeskočit.

první domněnka svědčí manželovi matky. Vychází z účelu manželství a v praxi předpokládaného a obvyklého stavu. Není nutné nic dokazovat, první domněnka se uplatní automaticky. Dítě má tak od narození založené rodinněprávní vztahy k matce, k otci a jejich prostřednictvím k dalším příbuzným (vztahy osobní a majetkové včetně dědických vztahů mezi členy rodiny).

Platná právní úprava dle ustanovení § 785 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje, aby manžel do 6 měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřel u soudu otcovství, přičemž nejpozději tak může učinit do šesti let od narození dítěte.

Otcovství se popírá vůči matce a dítěti, jsou-li oba naživu. Matka může popřít, že otcem dítěte je její manžel, avšak pouze do šesti měsíců od narození dítěte.

Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvod manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a prohlásí-li bývalý manžel matky, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, bude za otce považován tento muž, ovšem pouze pokud se matka připojí jak k prohlášení bývalého manžela, tak k prohlášení muže tvrdícího, že je otcem dítěte. Takovéto trojstranné prohlášení je třeba učinit v řízení před soudem, s tím, že návrh na zahájení řízení lze podat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte. K určení otcovství k dítěti nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

Narodí-li se dítě v době před stošedesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po jeho zániku nebo prohlášení manželství za neplatné, lze popřít otcovství, jen je-li vyloučeno, aby byl manžel matky otcem dítěte. Tímto způsobem nelze popřít otcovství v případě, že se dítě narodilo v době mezi zahájením návrhu na rozvod manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel, prohlásil, že není otcem dítěte, jiný muž prohlásil, že je otcem dítěte a matka se k těmto prohlášením připojila.

K popření otcovství dítěte narozeného před stošedesátým dnem od uzavření manželství postačí pouhé prohlášení otce u soudu. Musí se však jednat o případ, kdy manžel s matkou nesouložil v době, od níž do narození dítěte neprošlo méně než sto šedesát a více než tři sta dnů, nebo věděl-li při uzavření manželství, že je těhotná.

Otcovství nelze popřít k dítěti narozenému v době mezi stošedesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem manžela matky, bez ohledu na to, jaké genetické látky bylo použito. Výjimkou je pouze situace, kdy matka dítěte otěhotněla jinak než umělým oplodněním.

Je-li rozhodnuto, že pozdější manžel není otcem dítěte znovu provdané matky, může u soudu popřít otcovství dřívější manžel, a to do 6 měsíců od okamžiku, kdy se o rozhodnutí dozvěděl.

Druhá domněnka nastupuje v případě, že je první domněnka vyloučena (porodila neprovdaná žena) nebo otcovství z první domněnky je pravomocně popřeno. Pak lze otcovství určit souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem (nejlépe v místě narození) nebo u okresního soudu obvykle určeného podle bydliště dítěte. Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. K souhlasnému prohlášení může dojít kdykoli během života rodičů. Prohlášení musí být učiněno oběma rodiči dobrovolně, ústně, srozumitelně a zcela konkrétně. Nezletilý rodič a rodič, který není plně svéprávný, činí takovéto prohlášení vždy před soudem.

V případě duševní poruchy matky, pro kterou nemůže posoudit význam svého prohlášení, nebo v případě těžko překonatelné překážky, se kterou je spojeno opatření jejího prohlášení, není možné určit otcovství souhlasným prohlášením.

Souhlasné prohlášení rodičů je právním jednáním, které může být soudem prohlášeno za neplatné. Neplatnosti se však lze dovolat jen ve lhůtě pro popření otcovství, uvedené níže.

Matka i otec zapsaný v rodném listě mohou otcovství soudně popírat, a to do šesti měsíců od souhlasného prohlášení rodičů, u souhlasného prohlášení učiněného vůči nenarozenému dítěti pak do šesti měsíců od jeho narození. Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, však může otcovství popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Otcovství popírá vůči matce a dítěti, jsou-li oba naživu. V případě, že matka zemře, avšak dítě je naživu, popírá se otcovství vůči dítěti. Zemře-li dítě, lze popřít otcovství vůči matce. Pokud zemře jak matka dítěte, tak samotné dítě, otcovství nelze popřít.

Nedošlo-li k určení otcovství zákonnou domněnkou ani souhlasným prohlášením, dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, mohou navrhnout, aby otcovství určil soud. Řízení se v takovémto případě zahajuje návrhem na určení otcovství. Pro podání návrhu neplynou žádné lhůty.

Za otce se podle třetí domněnky považuje muž, který s matkou dítěte souložil v rozhodné době. Za rozhodnou se považuje doba, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dnů, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. V průběhu soudního řízení je třeba prokázat, že muž, který byl označen za otce nezletilého dítěte, měl s matkou pohlavní styk v době rozhodné.

Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh proti opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud.

S řízením o určení otcovství je ze zákona spojeno řízení o péči a výživě nezletilého dítěte (to neplatí pro určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů).

Pokud je otcovství k dítěti určeno a nepopřete-li jej Vy či Váš manžel, biologický otec se nemůže stát právním otcem. On nemůže současné právní vztahy napadnout.

Právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.