Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Překážky v práci při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby

20.07.2018

Dobrý den
Obracím se na Vás s dotazem týkající se nároku na volno při důležitých osobních překážkách v práci (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) a nároku na náhradu mzdy v případě celodenního doprovodu matky (příp. jiného rodinného příslušníka) k lékaři při pružné pracovní době (volitelná doba od 6. - 8. hod. a od 13. do 18. hod., pevná od 8. do 13.hod.). Můj zaměstnavatel započítává při doprovodu k lékaři nezbytnou dobu na lékařské ošetření ( max. 5 hod) i když si vyžádá doprovod k lékaři celodenní nepřítomnost v zaměstnání. Chtěla jsem se zeptat, zda postup zaměstnavatele při započítávání celodenního doprovodu matky k lékaři při pružné pracovní době v rozsahu 5 hodin je správný, jelikož jsem narazila na jiný právní názor, že při celodenním doprovodu k lékaři náleží náhrada mzdy v délce průměrné směny, protože i u pružné pracovní doby se celodenní překážky v práci platí v délce směny, nikoliv v délce základní pracovní doby stanovené při pružné pracovní době (viz § 85, odst. 6 zákoníku práce). Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz do poradny.
Správně odkazujete na § 85 odst. 5 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který zní takto:
㤠85
(5) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní

a) při pracovní cestě zaměstnance,

b) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, a v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu PODLE § 192 nebo dávky podle předpisů o nemocenském pojištění, a

c) v dalších případech určených zaměstnavatelem.

(6) V případech uvedených v odstavci 5 platí pro zaměstnance předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit.
Jak je z textu § 85 odst. 5 písm. b) ZP patrno, jsou zde sice uvedeny důležité osobní překážky v práci, ALE JSOU TO DŮLEŽITÉ OSOBNÍ PŘEKÁŽKY V PRÁCI UVEDENÉ V § 192 ZP, což by byl případ VAŠÍ NEMOCI, KARANTÉNY, KDYBYSTE BYLA NA „NESCHOPENCE“ ……NEBO DÁVKY PODLE ZÁKONA O NEMOCeNSKÉM POJIŠTĚNÍ (NAPŘ. OŠETŘOVNÉ).

V ustanovení § 85 odst. 5 písm. c) ZP dává zákoník práce zaměstnavateli možnost, aby vyloučil použití režimu pružného rozvržení pracovní doby i v jiných případech; může tak učinit např. ve vnitřním předpise zaměstnavatele (pracovní řád, směrnice) nebo v kolektivní smlouvě nebo individuální dohodou se zaměstnancem.

Pokud Váš zaměstnavatel žádnou takovouto jinou úpravu nebo dohodu nemá, pak platí následující.

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení je sice také důležitou osobní překážkou v práci, ale ne podle ZP, ale jak jste správně uvedla dle nař. vl. č. 590/2006 Sb.; v tomto případě se režim pružného rozvržení pracovní doby uplatní (není-li jiná úprava zaměstnavatelem).

Tento postup ještě zákoník práce dále rozvádí. V § 97 odst. 1 stanoví, že "Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby; to neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy nebo platu (§ 192)." a kromě toho též v některých dalších případech (viz výše). Toto pravidlo, avšak s výjimkami, obecně vylučuje, aby překážka v práci na straně zaměstnance byla do odpracované doby započtena ve větším rozsahu, než v rozsahu základní pracovní doby, nebo jinými slovy, překážka v práci na straně zaměstnance proto, s uvedenou výjimkou, zasahuje do pracovní doby jen v části stanovené zaměstnavatelem jako základní pracovní doba.

Další výjimky z obecného pravidla, že se překážka v práci započítává zaměstnanci do pracovní doby, jen pokud zasahuje do základní pracovní doby, stanoví zákoník práce v § 97 odst. 2, podle něhož "Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby, vymezených PŘESNOU DÉLKOU nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci pracovní volno, Je tomu tak například podle:

- některých bodů přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, a to v případě vlastní svatby (2 dny) nebo úmrtí rodinného příslušníka, kdy zaměstnanci přísluší pracovní volno podle příbuzenského poměru k zemřelému (až 3 dny),

- zákoníku práce pro některé překážky v obecném zájmu, jakými jsou podle § 201 odst. 3 výkon veřejné funkce vedle plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru [nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce], podle § 203 odst. 2 písm. f) přednášková činnost zaměstnance [nejvýše 12 směn (pracovních dnů) v kalendářním roce] nebo podle § 232, pokud jde o "studijní úlevy", kdy zaměstnanci přísluší například 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky, 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria, 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky a státní doktorské zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.

Nejde zde o takové typy překážek v práci, pro něž platí, že pracovní volno při nich zaměstnanci přísluší JEN PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU POTŘEBNOU K PROVEDENÍ KONKRÉTNÍHO ÚKONU (například po dobu ošetření nebo vyšetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, zpoždění hromadného dopravního prostředku); doba trvání takové překážky se, jak je uvedeno výše, započítává jen do základní pracovní doby.

SHRNUTÍ:
Překážky v práci při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby

Překážky je pro tyto účely možné rozdělit do čtyř kategorií:

 překážky v práci na straně zaměstnance vymezené délkou nezbytně nutné doby [např. lékařské vyšetření, které nemohlo být provedeno mimo pracovní dobu, doprava manželky do zdravotnického zařízení a z něj v případě porodu, hledání nového zaměstnání před ukončením pracovního poměru výpovědí zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e)],

Takto vymezené překážky na straně zaměstnance jsou, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, považovány za výkon práce pouze v takovém rozsahu, v němž zasahují do základní pracovní doby.
Pouze pokud je tedy překážka čerpána během základní pracovní doby, má zaměstnanec nárok na pracovní volno v dotčené části základní pracovní doby, případně na náhradu mzdy nebo platu, pokud to právní předpisy stanoví. Pokud tyto překážky (nebo jejich část) mají vliv jen na volitelnou část pracovní doby, nejsou považovány za výkon práce a případná náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší.

 dočasná pracovní neschopnost (má sice též charakter překážky na straně zaměstnance vymezené délkou nezbytně nutné doby, ale platí pro ni zvláštní pravidla (viz výše),

 překážky v práci na straně zaměstnance vymezené přesnou dobou (konkrétně stanovenou právním předpisem, není tam uvedeno slovo nejméně), po kterou má zaměstnanec nárok na pracovní volno, tj., den, dva dny, tři dny (např. svatba, smrt blízké osoby),

 překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Chápu Vaši situaci, ale postup Vašeho zaměstnavatele není v rozporu se zákoníkem práce. Jak jsem již uvedla, jiná úprava či dohoda je možná.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.