Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nemovité věci nezletilých, prodej

16.07.2018

Dobrý den,
jsem matka dvou dětí, kterým zemřel tatínek, součístí jejich dědicství je podíl na chalupě a pozemcích, které chceme prodat. Již máme kupce, který odkoupil od ostatních členů příbuzenstva ostatní podíly. On tvrdí, že smluvu podepisuji já a on a pak se smlouva zasílá teprve na opatrovnický soud, nemá jít smlouva první na soud a až když ten s tím bude souhlasit tak pak ji podepisuji i já za děti ? A jak to je v tomto případě s daní, musí děti podat náké danové přiznání z příjmu atd ?
Zasílám Vám kupní smlouvu a text emailu co jsem obdržela,zda na to prosím můžete mrknout zda je tento postup v pořádku a není ve smlouvě nic divného, osobní údaje a podíly sedí. předem moc děkuji

text emailu :Dobrý den,
v příloze zasílám návrh kupní smlouvy a smlouvu o úschově, prosím o její kontrolu, případně připomínkování. Smlouvy bych podepsal nejdříve já s manželkou, složím dohodnutou částku 80tis. Kč do advokátní úschovy a následně za Vámi zajede advokát pan XY, úředně překontroluje Vaše podpisy a předá Vám doklady o tom, že jsou finance u něho uložené. Následně se smlouvy zanesou k soudu ve X, který musí vydat rozhodnutí. Rozhodnutí společně se smlouvou se zanese na katastr nemovitostí, až bude podíl přepsán právník vyplácí peníze. Pro právní ochranu dětí, je v odstavci III psáno, že kupní cena je zaplacená až okamžikem vyplacení peněz z úschovy.
Právní služby a náklady spojené s advokátní úschovou peněz hradím já, jak je psáno i ve smlouvě o advokátní úschově.

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ
NA VĚCECH NEMOVITÝCH

Prodávající: XY
r.č.:
bytem:
zastoupen zákonnou zástupkyní – svojí matkou:
XY
r.č.:
bytem:
a
XY
r.č.:
bytem:
zastoupena zákonnou zástupkyní – svojí matkou:
XY
r.č.: ,
bytem:
(dále společně též "prodávající")
a

Kupující: manželé

XY
r.č.:
bytem:

XY
r.č.:
bytem:
(dále společně též "kupující")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto Kupní smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu na věcech nemovitých:
I.
1. Prodávající jsou, každý podílem id. 1/16, spoluvlastníky těchto věcí nemovitých:
a) pozemku parc.č. St. 22, o výměře 229m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Střezivojice, č.p.34, bydlení,
b) pozemku parc.č. 82, o výměře 79m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
c) pozemku parc.č. 83/1, o výměře 1130m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
d) pozemku parc.č. 84/1, o výměře 536m2, ostatní plocha, neplodná půda,
e) pozemku parc.č. 86/3, o výměře 417m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
f) pozemku parc.č. 86/4, o výměře 552m2, ostatní plocha, neplodná půda,
g) pozemku parc.č. 86/6, o výměře 75m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
h) pozemku parc.č. 86/7, o výměře 813m2, zahrada, zemědělský půdní fond
nacházejících se v k.ú. , obec část obce , okres .
2. Výše uvedené věci nemovité (dále též jen „nemovitosti“) jsou zapsány na LV č. , vedeném pro k.ú. , Katastrálním úřadem pro kraj, Katastrálním pracovištěm.
II.
Prodávající tímto prodávají kupujícím, do jejich společného jmění manželského (SJM), své spoluvlastnické podíly o velikostech id. 1/16, na předmětných věcech nemovitých, jak jsou specifikovány v čl.I. této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, za níže ujednanou kupní cenu
a
kupující tímto, do svého společného jmění manželského (SJM), od prodávajících kupují jejich spoluvlastnické podíly o velikostech id. 1/16 na předmětných věcech nemovitých, jak jsou specifikované v čl. I. této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, za níže ujednanou kupní cenu.

III.
1. Prodávající a kupující si ujednávají kupní cenu spoluvlastnických podílů na předmětných věcech nemovitých v celkové částce =80.000,-Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), přičemž z této částky každému prodávajícímu připadá jedna polovina (½), tedy každému prodávajícímu částka =40.000,-Kč.
2. Na základě ujednání stran této smlouvy a na základě samostatné Svěřenecké smlouvy o úschově a vyplacení finančních prostředků (dále „svěřenecká smlouva“), je kupní cena =80.000,-Kč ke dni uzavření této kupní smlouvy složena do úschovy Mgr. (dále též „schovatel“), a to na bankovním účtu úschov č.ú.:. Schovatel je svěřeneckou smlouvou zavázán vyplatit kupní cenu prodávajícím, na jimi určené bankovní účty, a to:
a) =40.000,-Kč prodávajícímu ,
b) =40.000,-Kč prodávající,
bezprostředně po té, kdy mu bude prokázáno nabytí spoluvlastnických podílů kupujícími, dle této kupní smlouvy.
3. Pro odstranění všech pochybností si prodávající a kupující ujednávají, že kupní cena se považuje za zaplacenou prodávajícím až okamžikem jejího vyplacení z úschovy schovatele prodávajícím.

IV.
1. Kupující prohlašují, že se s faktickým i právním stavem předmětných nemovitostí (pozemků i stavby) podrobně seznámili, výslovně včetně skutečnosti existence chráněného
území a jejich faktický stav jim není na překážku k uzavření této smlouvy.
2. Doručovacími adresami stran této smlouvy jsou adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Smluvní strany této smlouvy se, pro případ, že by nedošlo ke vkladu vlastnického práva k předmětu převodu dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují, že bez zbytečného odkladu uzavřou novou kupní smlouvu stejného obsahu nebo dodatek stejného obsahu, která/ý splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně, že bez zbytečného odkladu na pokyn katastrálního úřadu tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.

V.
1. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, především občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je sepsána v šesti (6) vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží vyhotovení jedno (1), jedno (1) vyhotovení bude předáno příslušnému opatrovnickému soudu pro účely řízení
schválení uzavření této smlouvy matkou za nezletilé děti a jedno (1) vyhotovení bude sloužit pro řízení o povolení vkladu vlastnického práva kupujících do katastru nemovitostí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem všemi jejími účastníky a dále schválením příslušným opatrovnickým soudem, vzhledem k okolnosti, že prodávající jsou osoby nezletilé.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu před jejím uzavřením přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V ..............., dne …………… 2018

kupující
________________________ __________________________

prodávající

_________________________ _________________________

Dobrý den, Vážená paní,

je to přesně tak, jak Vám popsal advokát kupujících. Podepsaná smlouva se předkládá opatrovnickému soudu, aby ji schválil – vydal rozhodnutí. Kupní smlouva spolu s rozhodnutím soudu se na základě návrhu podaném na předepsaném formuláři vkládá do katastru nemovitostí. Teprve rozhodnutím katastrálního úřadu nabudou kupující vlastnické právo k nemovitostem. Takto to máte popsáno i v kupní smlouvě (kvůli ochraně osobních a jiných údajů jsem tyto údaje ve smlouvě vymazala).

Pečlivě si přečtěte smlouvu o úschově, ta musí korespondovat s kupní smlouvou a je důležitá s ohledem na poukázání kupní ceny.

Daň z převodu nemovitostí hradí kupující.

Daňové přiznání ohledně daně z příjmů musí podat děti, respektive vy za ně, ale jelikož se jedná o dědictví, je docela možné, že tento příjem bude od daně z příjmů osvobozen. Doporučuji, abyste podrobnosti konzultovala s příslušným finančním úřadem.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.