Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Čerpání dovolené před a po MD

12.07.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně čerpání dovolené před nástupem na MD a poté požádání dovolené bezprostředně po MD před přechodem na RD.
Zaměstnaná jsem od října 2015 a smlouvu mám na dobu neurčitou. Nyní jsem ve 21. týdnu těhotenství a termín porodu mi vychází na 11.listopadu 2018. Odchod na MD tedy plánuji někdy koncem září - uvidím, jak mi bude. Již nyní mám vyčerpáno 18 dní dovolené. Když jsem chtěla žádat ještě o zbytek dovolené ( máme nárok na 25 dní ), tak mi bylo řečeno, že už mám nárok jen na půl dne, že o zbytek si musím zažádat po MD, že mi zbylé dny budou doplaceny, ale že si je již nemohu vybrat. To jsem opravdu nevěděla a celkem jsem se divila. Je to tedy pravda? Nemohu si před MD vybrat celou dovolenou, na kterou mám nárok?
Další dotaz se týká nároku na dovolenou v roce 2019. Jelikož budu odcházet na MD např. 6 týdnu před termínem, tzn. 30.9.2018 tak budu pobírat MD po dobu 6 měsíců tj. do 30.3.2019. Vychází mi to tedy, že v roce 2019 budu mít "odpracováno" cca 62 dní. Pokud bezprostředně navážu na MD žádostí o dovolenou za rok 2019, tak bych měla mít nárok na celých 25 dní? K žádnému krácení by dojít nemělo? Poté se tedy bude čerpat RD.
Poslední otázka zní, jak je to s vyplacením RD po tom, co požádám o dovolenou za rok 2019. Zda automaticky začne chodit RD i když mám požádáno o dovolenou za rok 2019 nebo začne chodit až po uplynutí těch 25 dní?
Velice děkuji za odpovědi na moje otázky.

Dobrý den,

co se týče čerpání dovolené, obecně platí, že dobu jejího čerpání určuje zaměstnavatel. Vy tedy můžete o čerpání zbytku letošní dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou (MD) zaměstnavatele požádat, ale zaměstnavatel Vám nemusí vyhovět. Nerozumím však jeho argumentu, že Vám zbývá jen 0,5 dne. Zbývá Vám celých 7 nevybraných dní, jen Vám je zaměstnavatel není povinen dovolit vyčerpat před MD, ale o tuto dovolenou celkově nepřijdete.

Naopak je zaměstnavatel povinen vyhovět Vaší žádosti o čerpání dovolené v bezprostřední návaznosti na MD, před nástupem na rodičovskou dovolenou (RD). Pokud Vám tedy zaměstnavatel neschválí čerpání dovolené před MD, pokud o to požádáte, musí Vás nechat čerpat nevyčerpanou dovolenou před RD. Jestliže před MD již žádnou dovolenou nevyčerpáte, budete moci mezi MD a RD požádat o dovolenou v celkové výměře až 32 dnů (7 dní z roku 2018 + 25 dní z roku 2019).
Jelikož v roce 2019 "odpracujete" 62 dní, vznikne Vám dovolená za celý kalendářní rok, jelikož MD se po účely dovolené považuje za výkon práce. Takto čerpaná dovolená se nebude nijak krátit.
Pokud byste však "neodpracovala" alespoň 60 dní (směn), nevznikl by Vám nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale pouze nárok na dovolenou za odpracované dny, a to za prvních 21 odpracovaných dnů na 1/12 dovolené a za dalších 21 dnů na další 1/12 dovolené. Jestliže byste tedy např. "odpracovala" jen 59 dnů, vznikl by Vám za rok 2019 nárok na dovolenou ve výměře 2/12 = 1/6 z 25 dní = 4 dny.

Po vyčerpání řádné dovolené před RD v takovém rozsahu, v jakém o ni požádáte, plynule naváže RD jakožto nárokové volno u zaměstnavatele max. do 3 let věku dítěte. Od RD je třeba rozlišovat rodičovský příspěvek (RP) - dávku státní sociální podpory, která je vyplácena po peněžité pomoci v mateřství (PPM). RD a RP jsou dva na sobě víceméně nezávislé instituty. Záleží čistě na Vás, zda o RP na úřadu práce požádáte ihned ode dne dočerpání PPM (tedy již současně s dovolenou), či až od počátku RD (tedy až po řádné dovolené), možné jsou obě varianty. Není na překážku, aby současně byla vyplácena náhrada mzdy od zaměstnavatele za čerpání (řádné) dovolené a zároveň rodičovský příspěvek.

Na závěr dodávám, že pokud byste požádala po MD před RD jen o část dovolené a nějaká by Vám zbyla, zaměstnavatel by Vám ji byl povinen nařídit čerpat po odpadnutí překážek v práci, tedy po RD. Takto čerpanou dovolenou by Vám však již zaměstnavatel mohl krátit.

Související ustanovení:

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
§ 212
(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
(2) Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
...

Dovolená za odpracované dny
§ 214
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Ustanovení § 212 odst. 1 věty druhé platí i zde.

Obecné ustanovení
§ 216
...
(2) Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
...

Čerpání dovolené
§ 217
(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
(2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
...
(4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
(5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218
(1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
(2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.
(3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Krácení dovolené
§ 223
(1) ... Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
...
(6) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.