Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Žádost o trvalý pobyt pro občany třetích zemí

09.06.2018

Dobrý den, mám s přítelkyní v zahraničí mimo EU dítě, jsem zapsán jako otec i v rodném listu, takže dítě by mělo být automaticky i občanem ČR. Zajímalo by mne, pokud vyřídím pro dítě cestovní pas a budu s ním chtít žít trvale v ČR, zdali může i jeho matka získat povolení k pobytu v ČR, když zatím nejsme manželé. A dále, zdali má dítě po dobu pobytu v zahraničí nárok na nějakou finanční podporu. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, Vážený pane,
K Vašemu dotazu uvádím, že v zásadě je možné, aby matka dítě získala povolení k pobytu v ČR, a to za účelem sloučení rodiny (matka, otec, dítě). Podmínky musíte prostudovat dále.

Žádost o trvalý pobyt pro občany třetích zemí
Stěhování do ČR: Typy pobytů cizinců v ČR a získání víza pro cizince

Kdo je brán za „občana třetí země“?

Občanem třetí země je občan státu, který není členem Evropské unie a také není ani občanem žádného z těchto států: Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.

Mezi členské státy EU patří Česká republika, Slovensko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Malta, Rumunsko, Maďarsko, Finsko, Portugalsko, Nizozemsko, Německo, Řecko, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Kypr, Lucembursko, Itálie, Irsko, Chorvatsko, Francie, Polsko, Estonsko, Rakousko, Slovinsko, Švédsko, Belgie, Španělsko a Bulharsko.

Stěhování do ČR – krátkodobý pobyt, dlouhodobý pobyt a trvalý pobyt

Česká legislativa specifikuje více typů pobytů cizinců v ČR a to především krátkodobý pobyt určený po dobu méně než 90 dnů. Dále dlouhodobý pobyt a dlouhodobé vízum určené pro delší dobu než 90 dnů a trvalý pobyt pro cizince, kteří se rozhodli zůstat v České republice. Pro lepší orientaci uvádíme nejdůležitější rozdíly v délkách pobytů.
Krátkodobý pobyt – do 90 dnů za každých 180 dnů.
Dlouhodobé vízum – nad 90 dnů po dobu 6 měsíců.
Dlouhodobý pobyt – nad 90 dnů po dobu delší než 6 měsíců.
Trvalý pobyt – na dobu 10 let, může se opakovaně prodlužovat.

Povinnosti cizince v ČR

Každý cizinec, který přijede do České republiky, musí po příjezdu splnit takzvanou ohlašovací povinnost. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku a bude s ním zahájeno přestupkové řízení. Jako občan třetí země se musíte do tří pracovních dnů přihlásit na pracovišti cizinecké policie na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR.

Ohlašovací povinnosti cizinců

Při plnění ohlašovací povinnosti je vaší povinností mít platný cestovní doklad a přihlašovací lístek, který vyplníte (k dispozici na pracovišti policie ČR nebo zde). Pracovník policie je také oprávněn Vás požádat o předložení platného cestovního zdravotního pojištění spolu s dokladem o jeho zaplacení.

Kdy se na mě ohlašovací povinnost nevztahuje?

Ohlašovací povinnost se nevztahuje na osoby mladší 15 let a na osoby, které nahlásil ubytovatel.
Pozn. V případě, že jste ubytování v hotelu, ohlašovací povinnost plní hotel.

Jaká osoba může být „ubytovatel“?
Ubytovatelem se myslí taková osoba, která umožňuje ubytování za úhradu nebo poskytuje ubytování více než 5 cizincům. Výjimku tvoří případy, kdy jsou ubytovaní cizinci rodinnými příslušníky ubytovatele.

Krátkodobý pobyt cizinců v ČR

Krátkodobý pobyt je pobyt po dobu 90 dnů v rámci každých 180 dnů. Jako počátek pobytu se počítá den vstupní kontroly a naopak den výstupní kontroly jako poslední den pobytu. Důležité je poznamenat, že doba jednotlivých pobytů v schengenském prostoru jiných států se sčítá s pobytem na území ČR. Občan je tedy povinen opustit prostor nejpozději v poslední den, kdy splňuje podmínku, že nepřekročil 90 dnů. Krátkodobý pobyt pro občany třetích zemí dělíme na bezvízový a s nutným vízovým přístupem. Soupis států, se kterými Česká republika nemá bilaterální smlouvu a u kterých je tedy nutná vízová povinnost, naleznete na webu ministerstva vnitra.

Pozor! Bezvízový styk není za účelem práce.

Občané států, které mají s Českou republikou bilaterální smlouvu a jsou oprávněni pobývat na území ČR v rámci bezvízového styku, nejsou oprávněni k vykonávání výdělečné činnosti. V tomto případě musí požádat o udělení krátkodobého víza.

Žádost o krátkodobé vízum v ČR

Žádost o udělení krátkodobého víza překládá žadatel vždy osobně. Za děti mladší 15 let předkládá žádost zákonný zástupce.
Formulář žádosti o krátkodobé vízum (Schengenské vízum) můžete stáhnout webu ministerstva vnitra.

Kde požádat o krátkodobé vízum?

Žádost se podává na zastupitelském úřadě státu (velvyslanectví, konzulát), který je konečným nebo hlavním cílem Vaší cesty. V případě, že hodláte cestovat po státech schengenského prostoru (např. z důvodu dlouhodobé turistiky, či pracovních konferencí) je nutné požádat o vízum ve státě, kde bude doba Vašeho pobytu nejdelší.

Kdy žádat o krátkodobé vízum?

Žádost lze podat nejdříve tři měsíce před cestou. Doba na vyřízení žádosti se pohybuje okolo 15 dnů. Podat žádost je lepší dříve než 15 dnů před odjezdem s ohledem na to, abyste byli schopni obdržet vízum nejpozději v den odjezdu z Vaší země.

Žádost o krátkodobé vízum

Při podání Žádosti o krátkodobé vízum je důležité rozlišovat účel cesty do ČR, dle kterého přikládáte další s tím spojené doklady. Jako účel cesty se rozlišuje mezi těmito skupinami:
1. Turistická dovolená, lázeňský pobyt za účelem léčby, léčba
2. Obchodně pracovní cesta, pracovní jednání, vědecká či jiná konference, vzdělávací seminář, kulturní či sportovní událost
3. Zácvik
4. Vzdělání (škola) nebo vědecký či jiný výzkum
5. Zaměstnání nebo jakýkoliv jiný účel výdělku
6. Pozvání od přátel či příbuzných
7. Letištní vízum za účelem průjezdu
Základní doklady, které musíte při žádosti předložit
• Platný pas
• Vyplněný formulář
• fotografie
• biometrické údaje – otisky prstů
• Účtenka o zaplacení poplatku cestovní zdravotní pojištění
• Doklady, které prokazují
• cestovní účel
• ubytování
• finanční prostředky
• záměr opustit území ČR / schengenského prostoru
• účtenka o zaplacení poplatku za žádost
pozn. Vše musí být řádně přeloženo do českého jazyka s notářským ověřením.

Neudělení krátkodobého víza
V případě neudělení krátkodobého víza máte možnost zaslat žádost o nové posouzení důvodů o neudělení a to hned po obdržení odůvodnění o neudělení víza. Tato žádost musí být zaslána během 15 dnů od obdržení formuláře s odůvodněním o neudělení víza.
Chci zůstat déle než 90 dnů, co musím udělat?
V případě, že hodláte svůj pobyt prodloužit a chcete zůstat v rámci schengenského pobytu déle, máte tři možnosti:
• Stát se držitelem dlouhodobého víza
• Získat dlouhodobý pobyt
• Získat trvalý pobyt

Dlouhodobé vízum v ČR
Dlouhodobé vízum se vydává za účelem pobytu přesahující 90 dnů (krátkodobý pobyt), ale nepřesahující dobu 6 měsíců. Jako účel vydání dlouhodobého víza se rozlišuje:
1. Studium – žádost se podává například v případě výměnného pobytu. V jiných případech jako je vzdělávání na základní či střední škole rovnou žádejte o povolení k trvalému pobytu za účelem studia.
2. Zaměstnání – od roku 2014 byl nahrazen takzvanou zaměstnaneckou kartou. O toto povolení není již možné žádat z důvodu stěhování do ČR.
3. Podnikání
4. Rodinné sloučení
5. Převzetí povolení k pobytu
6. Pozvání
7. Kulturní nebo sportovní
pozn. Vše musí být řádně přeloženo do českého jazyka s notářským ověřením.

Co je to zaměstnanecká karta?
Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu.Cizinec, který je držitelem zaměstnanecké karty může pobývat na území ČR a zároveň pracovat na pracovní pozici ve firmě, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Zaměstnanecká karta je nahrazením dlouhodobého víza za účelem zaměstnání.
Kde požádat o dlouhodobé vízum?
Žádost o prodloužení víza lze podat na zastupitelském úřadě ČR. Formulář – žádost o dlouhodobé vízum můžete nalézt zde.
Kdy žádat o dlouhodobé vízum?
Žádost o prodloužení víza můžete podat za podmínky, pokud platí stále stejný účel Vašeho pobytu. Podat Žádost můžete nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím lhůty krátkodobého pobytu.
Žádost o dlouhodobé vízum v ČR – nutné doklady
• Platný cestovní doklad (originál),
• 2 fotografie,
• doklad o zajištěném ubytování po celou dobu pobytu,
• doklad, který potvrzuje účel pobytu,
• potvrzení o finančních prostředkách k pobytu na území.
Na požádání jste povinni dále předložit
• doklad podobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného státem, kterým je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž byl v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že daný stát takový doklad nevydává (nevyžaduje se od cizinců mladšího 15 let),
• lékařskou zprávu, že netrpíte na žádnou závažnou nemoc (tj. nemocí uvedeno ve vyhlášce č. 274/2004 Sb.).
pozn. Vše musí být řádně přeloženo do českého jazyka s notářským ověřením.

Dlouhodobý pobyt cizinců
Dlouhodobý pobyt je určen pro cizince, kteří hodlají pobývat na území ČR déle než 6 měsíců. Je důležité rozlišovat mezi dlouhodobým pobytem a dlouhodobým vízem zmiňovaným výše. O povolení můžete požádat na území ČR nebo na zastupitelských úřadech v zahraničí a to za účelem
1. Studia
2. Vědeckého výzkumu
3. Zaměstnání
4. Podnikání
5. Rodinného sloučení
Povolení k dlouhodobému pobytu se vydává ve formě biometrického průkazu (ePKP).

Co je to modrá karta?
Modrá karta je speciální typ dlouhodobého pobytu pro cizince za účelem stěhování do ČR z důvodu pracovní činnosti, pro kterou je nutná vysoká kvalifikace. Jako vysoce kvalifikovaná osoba se pokládá osoba s řádně ukončeným vysokoškolským studiem nebo vyšším odborným vzděláním, které trvalo nejméně tři roky.

Kde požádat o dlouhodobý pobyt?
Žádost o dlouhodobý pobyt se podává pouze osobní návštěvou a to na místním pracovišti Ministerstva vnitra České republiky. V některých případech lze podat žádost o dlouhodobý trvalý pobyt na zastupitelském úřadě ČR. Toto platí především při žádosti týkající se studia, výzkumu nebo společného soužití rodiny.

Kdy žádat o dlouhodobý pobyt?
Podat Žádost o dlouhodobý pobyt lze pouze, pokud splňujete následující tři podmínky:
• Máte vízum k pobytu nad 90 dnů.
• V České republice hodláte pobývat déle než 6 měsíců.
• Účel pobytu je stejný jako při příjezdu (výjimka u sloučení rodiny, při vědeckém účelu, u modré karty).

Žádost o dlouhodobý pobyt v ČR
Žádost se vyplňuje hůlkovým písmem. Musí být čitelná. Náležitosti žádosti o povolení k pobytu nesmí být starší než 180 dnů, kromě cestovního pasu, rodného a oddacího listu a fotografie. S výjimkou cestovního dokladu musí být všechny doklady vyhotoveny v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka. U všech dokumentů doložte buď originály, nebo úředně ověřené kopie.
Doklady, které musíte při Žádosti o dlouhodobý pobyt předložit
• Platný cestovní doklad
• Dvě fotografie
• Doklad, který potvrzuje účel pobytu v České republice
• Doklad, který potvrzuje zajištění ubytování po dobu pobytu v ČR
• Doklad, který potvrzuje zajištění finančních prostředků k pobytu v ČR
• Doklad, který potvrzuje platné a zaplacené cestovní zdravotní pojištění v ČR
• U nezletilých dětí musí být souhlas zákonného zástupce pobytem na území ČR.
• Na požádání, doklad podobný výpisu z rejstříku trestů ze země, kde máte státní občanství.
• Na požádání předložit lékařskou zprávu o zdravotním stavu Vaší osoby.

Trvalý pobyt pro cizince
Povolení cizinců k trvalému pobytu se vydává po pěti letech nepřetržitého pobytu. Do této doby se nezapočítávají pracovní cesty a dovolené mimo republiku.
Pozn. pobyt za účelem studia se započítává pouze jednou polovinou. Stejně tak jako pobyt za účelem azylu uděleného Českou republikou.
Do doby nepřetržitých pěti let také nelze zahrnout pracovní činnosti závislé na ročním období nebo kulturní či vzdělávací pobyt za účelem výchovy (au pair).
Kdy žádat o trvalý pobyt?
Žádost lze podat v případě splnění tří hlavních podmínek a to:
1. Nepřetržitý pětiletý pobyt na území ČR.
2. Bezúhonnost na území ČR (žadatel nesmí narušit vážným způsobem veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost ČR).
3. Prokázání zajištění prostředků k trvalému pobytu.

Kde požádat o trvalý pobyt?
Žádost se podává na pracovišti Ministerstva vnitra ČR – vždy osobně.
Žádost o trvalý pobyt pro cizince
Žádost se podává na vyplněném formuláři (můžete najít zde). Veškeré doklady dodané k žádosti musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo musí být úředně přeloženy do českého jazyka. V případě jakýchkoliv chybných uvedení může být Vaše žádost zamítnuta.
Žádost o trvalý pobyt – nutné doklady
• Platný cestovní doklad
• doklad, který potvrzuje, že jste splnili podmínku pěti letého nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR
• 2 fotografie
• Doklad, který potvrzuje zajištění ubytování v ČR
• Doklad, který potvrzuje zajištění prostředků k pobytu na území ČR
• Doklad o složené zkoušce z českého jazyka
• Výpis z evidence Rejstříku trestů

Udělení trvalého pobytu v ČR
V případě schválení povolení k trvalému pobytu budete telefonicky kontaktování pracovníkem Ministerstva vnitra ČR, který Vám následně sdělí veškeré informace o předání biometrického průkazu. Pokud nebudete telefonicky zastiženi, přijde Vám vyrozumění poštou na adresu, kterou jste uvedli na formuláři o udělení trvalého pobytu.

Neudělení trvalého pobytu
V případě zamítnutí žádosti o trvalý pobyt máte možnost odvolání se proti rozhodnutí a to přesně během 15 dnů od přijetí. Odvolání zašlete doporučeným dopisem poštou nebo osobně předáte opět na Ministerstvo vnitra ČR, které danou věc posoudí.

Zrušení trvalého pobytu
Ke zrušení trvalého pobytu může dojít v případě spáchání trestné činnosti nebo v případě uvedení klamných údajů. Povolení se také zruší v případě, že jste mimo Českou republiku po dobu delší šesti let a mimo území EU po dobu delší jednoho roku.
Zdroje:
• http://www.mvcr.cz/ministerstvo-vnitra-ceske-republiky.aspx
• http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx
• http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬---_______________________________________________________________________
Váš další dotaz: zda má dítě žijící v cizině nárok na nějakou finanční podporu.
K dítěti mají vyživovací povinnost oba rodiče, tj. matka i vy jako otec.
Ve věci finanční podpory státu se budete muset informovat ve státě, kde dítě žije.
Jakmile bude dítě žít v ČR budou se na něj a na Vás jako otce nebo celou rodinu vztahovat předpisy ČR, což nejčastější dávkou je rodičovský příspěvek (ale neuvedl jste věk dítěte, takže nemohu posoudit, zda by nárok vznikl). Informace o rodičovském příspěvku naleznete:

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
www.mpsv.cz

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.