Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM - studium, částečný úvazek. Práce nevhodná v těhotensví.

05.06.2018

Dobrý den,
chtěla bych se informovat ohledně mateřské a následně rodičovské dovolené.
Studuji dálkově vysokou školu (od roku 2016) a přitom pracuji. ...2016 na HPP, v roce 2017 jsem nastoupila do jiné práce na DPČ a DPP, pracovala jsem celý rok bez pauzy. Od roku 2018 jsem v této firmě přešla na zkrácený úvazek (40h/měsíc), který je na dobu neurčitou.
Před pár dny jsem zjistila, že jsem těhotná. Práce je velice fyzicky namáhavá, takže až to oznámím v zaměstnání určitě mě budou tlačit do neschopenky (nemůžu si to dovolit jak z finančního hlediska, tak kvůli škole). Mají vůbec na to právo? A budu mít nárok na mateřskou a rodičovský příspěvek i když pracuji na částečný úvazek? Na rodičovské bych chtěla být 2 roky.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

těhotenství obecně není překážkou pro výkon zaměstnání, pokud se zaměstnankyně cítí po zdravotní stránce dobře a pracovní prostředí není nijak škodlivé. Samozřejmě ale existují profese, kde je druh práce či pracovní prostředí pro těhotnou zaměstnankyni i její dítě rizikové.

Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi:
• které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.);
• pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).

Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila. Těhotná žena v těchto případech může žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci.
Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci:
• která je těhotným ženám zakázána;
• která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství;
• noční, a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní.

Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět. V případě, že je zaměstnankyně převedena na práci, kde dosahuje nižšího výdělku než za dosavadní práci, náleží zaměstnankyni vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
V případě, že zaměstnavatel nemá pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele. Těhotná žena pak zůstává doma se 100% náhradou mzdy.

Pokud tedy Vaše práce spadá do prací, které jsou těhotným zakázány, či dle posudku Vašeho lékaře ohrožuje Vaše těhotenství, a zaměstnavatel pro Vás vhodnou práci mít nebude, správně dle zákona by Vás měl nechat doma se 100% náhradou mzdy. Zaměstnavatel Vás nemůže nutit k odchodu na nemocenské, to je vždy jen na rozhodnutí lékaře (gynekologa), pokud byste byla uznána za dočasně práce neschopnou. Pokud jste však ze zdravotního hlediska v pořádku a pouze Vaše práce není vhodná pro těhotné, není to důvod k neschopence. Žádejte tedy po zaměstnavateli převedení na pro Vás vhodnou práci a pokud ji zaměstnavatel mít nebude, máte právo být za náhradu mzdy doma.

Zaměstnavatel nesmí dát výpověď těhotným zaměstnankyním, protože jsou v tzv. ochranné době. Taková výpověď je neplatná.
Výjimky ze zákazu výpovědi těhotné existují, ale v praxi se příliš často neuplatňují. Jedná se totiž o případ výpovědi z důvodu zrušení zaměstnavatele (jeho části) a z důvodu, pro který zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr (pokud by byla zaměstnankyně odsouzena k trestu odnětí svobody na delší dobu nebo pokud by zvlášť hrubě porušila své povinnosti).

Dále uvádím zvláštní pracovní podmínky těhotných žen:

1. Zákaz práce přesčas
Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotnou ženu prací přesčas.

2. Pracovní cesta jen se souhlasem těhotné ženy
Těhotná žena smí být vysílána na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem.

3. Přeložení těhotné zaměstnankyně
Těhotná žena smí být přeložena mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen na vlastní žádost.

4. Nárok na kratší pracovní dobu a na jinou úpravu pracovní doby
Těhotná žena má právo žádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

5. Zvýšená ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví těhotných žen má zaměstnavatel především informační povinnosti. Je povinen:
• preventivně informovat ženu o faktorech, které mohou poškozovat plod v těle matky;
• seznámit těhotnou ženu jak s riziky, která by ji mohla ohrožovat, tak i s preventivními opatřeními;
• přizpůsobovat těhotným ženám na pracovišti prostory pro jejich odpočinek

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Uvádíte, že jste od roku 2016 výdělečně činná (2016 HPP, 2017 DPČ a DPP, 2018 PP na zkrácený úvazek) - ke dni nástupu na PPM tedy nejspíše budete splňovat 270 dní nemocenského pojištění v posledních 2 letech před nástupem. Pracovní poměr zakládá účast na nemocenském pojištění vždy, ať jde o plný či částečný úvazek. DPČ zakládá účast na nemocenském pojištění, pokud je měsíční odměna min. 2 500 Kč. DPP je nemocensky pojištěna, pokud je měsíční výše alespoň 10 001 Kč, pokud je výdělek do 10 000 Kč měsíčně (včetně), účast na pojištění nezakládá. Podmínku 1) byste tedy pravděpodobně splnit měla.

Co se týče podmínky 2), pokud budete v době nástupu na PPM stále zaměstnána na částečný úvazek, což se dá předpokládat, jelikož jako těhotná jste v ochranné době a zaměstnavatel Vám tedy až na výjimky nemůže dát výpověď a zároveň máte smlouvu na dobu neurčitou, splníte i podmínku 2). Nárok na PPM Vám tedy pravděpodobně vznikne.
Její výše se bude odvíjet z Vašeho nynějšího zaměstnání.
Po dočerpání PPM, jejíž podpůrčí doba činí 28 týdnů, budete mít nárok na rodičovský příspěvek (RP), o který budete žádat na úřadu práce, odboru státní sociální podpory. U nároku na RP není rozhodné, zda pracujete, či nikoliv, či zda na zkrácený úvazek. Jediným omezením pro nárok na RP je docházka dítěte mladšího 2 let do jeslí či obdobného zařízení - lze maximálně 46 hodin za měsíc. U dítěte staršího 2 let se již docházka nesleduje.

Právní předpisy

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
...
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

Pracovní podmínky zaměstnankyň
§ 238
(1) Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.
(2) Je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby
§ 239
(1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí.
(3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu.

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.