Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele

31.05.2018

Dobrý den. Jsem na druhé rodičovské dovolené, obě mi na sebe navazovaly. Mám sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou jako lékárnice a vypomáhám ve své práci na dohodu o provedení práce. V dubnu nám bylo oznámeno, že majitel pronajímá lékárnu řetězci lékáren, zaměstnanci pracující na plný úvazek podepsali smlouvu s novým zaměstnavatelem a i já mám připravenou novou smlouvu o provedení práce a současně mám podepsat dohodu o ukončení dohody o provedení práce u svého -stále- zaměstnavatele. První můj dotaz zní, mohu mít stále "slevu na dani" a podepsat znovu "růžový papír", když jsem ji v lednu podepsala s mým dosavadním zaměstnavatelem? Druhý dotaz: zaměstnanci pracující na plný úvazek dostali 3měs odstupné a dohodli se na ukončení pracovního poměru. Když jsem se ptala, jak to bude se mnou, protože firma, u které jsem zaměstnaná, stále funguje dál, již však neprovozuje lékárnu, pouze pronajímá prostory lékárny a tím pádem pro mě nebude mít místo lékárnice, které mám uvedeno ve smlouvě. Bylo mi prvně řečeno, že budu mít nárok na odstupné, až se budu chtít vrátit ve třech letech dítěte - 12/2019. Nicméně po druhém rozhovoru mi bylo řečeno, že pokud bych si hledala práci jinde, což je logické, když vím, že se nemám kam vrátit, neměla bych nárok na odstupné, protože to bude překážka z mé strany. Mohu požadovat odstupné a ukončení pracovního poměru už během rodičovské dovolené? Pokud ano, má to nějaká úskalí v podobě placení soc a zdrav pojištění? Pokud ne, opravdu musím čekat, až mi skončí rodičovská dovolená a pak ukončit poměr a až pak hledat jiné místo a podepsat novou smlouvu? A ještě třetí dotaz, musím mít písemné svolení svého zaměstnavatele, když chci pracovat na dohodu o provedení práce u retězce, kterému můj současný zaměstnavatel pronajímá prostory lékárny? Děkuji moc.

Dobrý den,

z Vašeho popisu vyplývá, že se jedná o situaci tzv. přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, popsaný v zákoníku práce v ustanoveních § 338 a následující. Tato situace nastává zejména v případě prodeje či pronájmu ze strany starého zaměstnavatele zaměstnavateli novému. V takovém případě není třeba uzavírat nové pracovní smlouvy, automaticky pokračují stávající, uzavřené u starého zaměstnavatele - máte právo na pokračování pracovního poměru v takovém rozsahu a za takových podmínek, jak trval do pronájmu. Přechod nastává automaticky, nemusíte s ním souhlasit, dnem pronájmu automaticky budete spadat pod nového zaměstnavatele se všemi podmínkami jako doposud. Zaměstnavatel má však informační povinnost, jak a kdy Vás má o přechodu práv a povinností informovat.

Jak tedy bylo řečeno, zaměstnanci automaticky přecházejí dnem přechodu práv a povinností pod nového zaměstnavatele, pracovněprávní vztah s dosavadním zaměstnavatelem tím končí. Můžete samozřejmě dál využívat slevy na dani, bude potřeba u nového zaměstnavatele podepsat tzv. prohlášení k dani fyzické osoby ("růžové prohlášení").

Co se týče druhého dotazu, jak jsem již zmínila, pokud dochází k pronájmu, a tedy převodu činnosti či části činnosti (provozu lékárny) zaměstnavatele, Vaše pracovní smlouva automaticky přešla na nového zaměstnavatele. Ten s Vámi může ukončit pracovní poměr opět jen ze zákonných důvodů uvedených v zákoníku práce, tedy např., pokud byste byla pro nového zaměstnavatele nadbytečná (musely by být však splněny podmínky nadbytečnosti, tedy profesní či početní nadbytečnost a muselo by existovat rozhodnutí zaměstnavatele o takovéto organizační změně). V takovém případě by Vám ze zákona náleželo odstupné ve výši min. trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnavatel Vám však může doručit výpověď z organizačních důvodů až po Vaší rodičovské dovolené (RD), jelikož RD je tzv. ochrannou dobou a před výpovědí Vás chrání. Kromě výpovědi se můžete na konci pracovního poměru také dohodnout a uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru z téhož důvodu - i v tomto případě by Vám náleželo odstupné. Na rozdíl od výpovědi, dohodu o ukončení pracovního poměru můžete se zaměstnavatelem uzavřít i v průběhu RD a nemusíte čekat do návratu z RD.
Nárok na odstupné nijak neovlivňuje to, zda si najdete nové zaměstnání, nebo nikde zaměstnána nebudete. Přestože byste si během RD našla někde jinde zaměstnání, odstupné by Vám v případě ukončení prac. poměru z organizačních důvodů i tak náleželo. Je však třeba mít na paměti, že s přechodem práv a povinností jste přešla na nového zaměstnavatele a máte se tedy kam vrátit (nový řetězec lékáren), je Vaší povinností po konci RD nastoupit do práce a vykonávat práci dle Vaší pracovní smlouvy. Pokud byste nemohla do práce nastoupit z důvodu, že byste již měla práci jinde, šlo by o porušení povinností z Vaší strany a mohla byste obdržet výpověď z důvodu porušení svých povinností, a tedy bez nároku na odstupné. Bylo by tedy nejlepší, abyste v dostatečném předstihu před návratem z RD zjistila, zda s Vámi nový zaměstnavatel bude počítat, či nikoliv, a dle toho se zařídila.

Obecně však ničemu nebrání, aby měl zaměstnanec uzavřeno více pracovních poměrů najednou, samotný tento fakt Vás o odstupné připravit nemůže. Nárok na odstupné závisí pouze na tom, z jakého důvodu je pracovní poměr ukončen - pokud z organizačních důvodů, a to výpovědí nebo dohodou, odstupné ze zákona náleží.

K třetímu dotazu: Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Pokud Váš starý zaměstnavatel bude provozovat nadále již pouze pronájem, zatímco nový provozuje lékárnu, nejedná se dle mého názoru o shodný předmět činnosti a není tedy třeba písemného souhlasu. Toho by bylo třeba jen v případě, že by se předměty činnosti obou zaměstnavatelů shodovaly.

Související ustanovení:

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
§ 338

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.
(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku.
(3) Za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.
(4) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak21a).

§ 339
(1) Přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni v dostatečném časovém předstihu, nejpozději 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli, informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody
a) stanovené nebo navrhované datum převodu,
b) důvody převodu,
c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance,
d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.
(2) Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců, je dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinen předem informovat zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, o skutečnostech uvedených v odstavci 1 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povinností k jinému zaměstnavateli.

§ 339a
(1) Byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téže lhůtě rozvázán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
(2) Došlo-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v odstavci 1, má zaměstnanec právo na odstupné (§ 67 odst. 1).

§ 304
(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
(2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
(3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.