Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru dohodou

23.03.2018

Dobrý den,
upřímně Vám děkuji za zodpovězení nedávného dotazu. Velmi jste mi pomohli se v daných oblastech zorientovat. Vaši brožuru již studuji a velmi za ni děkuji. Avšak v jedné oblasti bych ještě potřebovala Vaši odbornou pomoc – radu.
Díky Vám již vím, že do zaměstnání bych opět měla nastoupit následující pracovní den, který následuje po dni třetích narozenin mého dítěte (neboť jsem to v žádosti takto uvedla - „že rodičovskou dovolenou budu čerpat do třetích narozenin...“). Narozeniny připadají na 23. 6. 2018, což je sobota. Chtěla bych v zaměstnání ukončit pracovní poměr dohodou z důvodu nezbytné osobní péče o dítě do čtyř let. Do mateřské školy bude pravděpodobně přijato až od září. (Současně mám druhé dítě v mateřské škola a manžel je velmi pracovní vytížen – mám li v dohodě přidat i tento důvod, jak ho prosím naformulovat? Nemám jinou možnost, jak zajistit péči o děti než skrze mou osobu, když je manžel pracovně mimo město.)
1) Ke kterému dni mi doporučujete pracovní poměr ukončit? Předpokládám sprváně, že by to měl být pracovní den?
2) Bude pro mě mít nějaký pozitivní význam, pokud např. v dohodě uvedu následující pracovní den – tedy až pondělí 25. 6 . 2018? Bylo by pak mojí poslední činností výkon zaměstnání a výše podpory by se tak odvíjela z příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání, přestože do práce již vlastně fyzicky nenastoupím? (Toto mi není stále úplně jasné.) A jak tuto skutečnost na úřadu práce prokážu? Ze závažných důvodů, o kterých se kvůli ztrátě anonymity mám strach rozepsat, již nechci pracovní poměr prodlužovat např. do konce měsíce.
A lze nalézt na Vašich stránkách vzor dohody o ukončení pracovního poměru, popř. jaké náležitosti musí nezbytně obsahovat?
Omlouvám se za množství otázek. Svazuje mě nejistota a tlak, který je na mě vyvíjen s předpokladem, že udělám chybu… Upřímně děkuji a přeji Vám vše dobré! Budu Vás i nadále podporovat, protože Vaše práce je obrovskou motivací po nás, co ztrácíme jistotu.

Dobrý den.
Při ukončení pracovního poměru dohodou, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda vyjadřuje vůli obou stran, tj. zaměstnance i zaměstnavatele ukončit pracovní poměr, z jejich vzájemné dohody vyplývá i den skončení pracovního poměru. Zaměstnavateli můžete navrhnout skončení pracovního poměru dohodou, Váš návrh však nemusí akceptovat.
K jednostrannému skončení pracovního poměru slouží výpověď, výpověď může zaměstnanec podat z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce, pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Během výpovědní doby trvá pracovní poměr, tj. zaměstnavatel je povinen přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy a Vy jste povinna ji vykonávat, pokud Vám v tom nebrání překážky v práci, např. rodičovská dovolená. Pokud byste se na skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem nedohodli a Vy již nechcete do zaměstnání nastoupit, je třeba výpověď podat tak, aby celá výpovědní doba uplynula během rodičovské dovolené, tj. při dvouměsíční výpovědní době doručit výpověď v březnu, aby pracovní poměr skončil 31.5.2018.
Věřím však, že se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodnete. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena v § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Dohoda musí být písemná, musí v ní být uveden den skončení pracovního poměru a musí být vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž zaměstnavatel a zaměstnanec obdrží po jednom. Důvod ukončení pracovního poměru není povinnou náležitostí dohody, není třeba jej nijak podrobně specifikovat. Na internetu naleznete množství vzorů, kterými se můžete inspirovat. Vzor stručné dohody naleznete níže, můžete jej samozřejmě dále upravit a vtělit do něj i další ustanovení, na kterých máte zájem.
Pracovní poměr nemusí skončit v pracovní den, může skončit i v sobotu, neděli či svátek. Z hlediska podpory v nezaměstnanosti je významné, jestli jste v období mezi skončením rodičovské dovolené a skončením pracovního poměru vykonávala práci, jak jsem blíže rozvedla v minulé odpovědi. Tj. pokud jako den skončení pracovního poměru uvedete datum 25.6.2018, ale v tento den nebudete vykonávat práci a neobdržíte tudíž ani mzdu ani náhradu mzdy, pak se výše podpory v nezaměstnanosti nebude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání.
Přikládám slíbený vzor:
DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Účastníci:
zaměstnavatel (název, IČ, sídlo, stat. zástupce)
a
zaměstnankyně (jméno + příjmení, nar., bytem)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
následující dohodu o rozvázání pracovního poměru:
I.
1. Zaměstnavatel a zaměstnankyně se dohodli, že pracovní poměr založený pracovní smlouvou ze dne …., končí dohodou zaměstnavatele a zaměstnankyně ke dni ….
2. Důvodem rozvázání pracovního poměru je nezbytná osobní péče zaměstnankyně o dítě mladší 4 let věku.
II.
1. Účastníci této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dohoda je sepsána s jejich pravou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom.
V …. dne …..
zaměstnankyně zaměstnavatel

Přikládám původní dotaz a odpověď:
Dobrý den,
dovolte mi prosím se na Vás s důvěrou obrátit. Prostudovala jsem mnoho dotazů z Vaší poradny, přesto bych potřebovala v mnohých bodech vysvětlení přímo související s mojí situací. Jsem zmatená ze spleti všech možností a potřebovala bych získat právní jistotu v krocích, které budu muset učinit.
Krátce nastíním situaci. Jsem zaměstnaná od roku 2006 ve školství, pracovní poměr na dobu neurčitou. V roce 2013 se mi narodilo první dítě, v roce 2015 druhé. V červnu tohoto roku mi končí tříletá rodičovská dovolená. Vzhledem k rodinné situaci zvažuji, co dělat dál. Moje mladší dítě bude pravděpodobně přijato do mateřské školy až od září. Manžel je zaměstnaný a nemáme nikoho jiného, kdo by nám o dítě pečoval. Zvažuji tedy, že s ním zůstanu doma.
a) Zvažovala jsem možnost, že zaměstnavatele požádám o neplacené volno. Avšak nepředpokládám, že mi vyjde vstříc. Pokud ano, jak by to prosím bylo s placením zdravotního a sociální pojištění? A také, pokud bych v rámci neplaceného volna přišla do jiného stavu, mohu po skončení neplaceného volna nastoupit na neschopenku? Bude můj pracovní poměr stále trvat? Obě předešlá těhotenství jsem měla riziková, proto je vysoká pravděpodobnost, že bych musela i tentokrát být v pracovní neschopnosti.
b) Zvažuji, jestli pracovní poměr neukončit dohodou. Mám dvě děti, o které převážně pečuji já a mé současné zaměstnání je mimo místo mého bydliště a nebude v mých silách stihnou včas děti vyzvedávat v mateřské škole. Pracovní doba s přičtením potřebné doby na cestování je s tímto neslučitelná. Opět mě zde napadají otázky: 1) Pokud bych v zaměstnání zůstala a požádala zaměstnavatele o kratší pracovní úvazek, musí mi vyhovět?
2) Pokud bych pracovní poměr ukončila dohodou z důvodu nezbytné osobní péče o dítě do čtyř let, mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Při studování ostatních příspěvků jsem našla, že pokud mi rodičovská dovolená končí 23. 6. 2018 a já bych pracovní poměr ukončila dohodou k 24. 6. 2018 měl by mi snad vzniknout nárok na podporu? (Cituji z jiného příspěvku, který mě k této otázce motivoval: „Tím Vaší poslední činností bude zaměstnání, ze kterého bude odvedeno pojistné na důchodové pojištění, což doložíte evidenčním listem důchodového pojištění. Zaměstnavatel Vám pak na speciálním formuláři potvrdí výši pravděpodobného měsíčního výdělku a z této částky se pak bude odvíjet vaše podpora v nezaměstnanosti. Zdůrazňuji, že v tomto případě je nutné se zaevidovat na úřadě práce do tří dnů od skončení zaměstnání, jinak vaší poslední činností bude náhradní doba a tím bude Vaše peněžitá pomoc v mateřství minimální. Pokud Vám však zaměstnavatel náhradu mzdy nevyplatí, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti minimální.“) Chápu dobře, že zaměstnavatel nemá povinnost náhradu mzdy vyplatit? A kde je možné získat onen „speciální formulář“?
c) Pokud by došlo k výpovědi dohodou, kde by byl z mé strany uveden důvod „nezbytná osobní péče o dítě do čtyř let“, pravděpodobně nemám nárok na odstupné, je to skutečně tak?
d) S manželem bychom měli rádi ještě další dítě. Avšak kvůli vážným zdravotním komplikacím jsem nucena těhotenství stále odkládat. Pokud bychom se ovšem se zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru a já před datem jeho ukončení zjistila, že jsem v jiném stavu, je možné výpověď stáhnout, abych nepřišla o možnost čerpat peněžitou pomoc v mateřství?
e) Pokud jsem v žádosti o poskytnutí rodičovské dovolené uvedla, že rodičovskou dovolenou budu čerpat do tří let věku dítěte, je to z právního hlediska bráno jako den narození dítěte či den předcházející?
Pokud by Vás k výše uvedenému ještě cokoli napadlo – jakákoli jiná možnost, cesta - budu velmi vděčná za jakýkoli podnět. Současná situace je pro mě velmi psychicky náročná ve smyslu, že vím, že pravděpodobně budu muset opustit zaměstnání a nemám jistotu zaměstnání dalšího...
Omlouvám se za délku, avšak nemám nikoho, kdo mi v této oblasti poskytl objektivní a z pohledu právního správné informace. Můj zaměstnavatel se v pracovněprávní problematice dobře orientuje a chtěla bych být na schůzku dobře připravená. Současně bych kvůli chybným informacím nerada přišla o možnost finanční podpory, která by mi pomohla snadněji překlenou přechodné období, než bych si našla nové zaměstnání. Děkuji Vám za Váš čas a za možnost se na Vás obrátit. Vaší práce si nesmírně vážím a Vaši společnost finančně s mužem podpoříme.
S úctou
Dobrý den,
těší nás, že jste se s důvěrou obrátila na naši poradnu.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
a) Pokud Vám zaměstnavatel poskytne neplacené volno, během kterého budete pečovat o děti, bude za Vás plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát jako za příjemce rodičovského příspěvku, pokud jej budete pobírat, a pokud jste již rodičovský příspěvek dočerpala, pak dle odst. 1 písm. k) zák. č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištěním, neboť budete osobou, která osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné je tento povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.
Pojistné na sociální zabezpečení se v době neplaceného volna neplatí. Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou však osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
Pokud v době, kdy byste měla nastoupit do zaměstnání v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, do zaměstnání samozřejmě nenastoupíte. Zaměstnavatel je povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet nemocenské. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy. Náhrada mzdy se dle současné právní úpravy neposkytuje za první 3 dny pracovní neschopnosti. Pokud prvních 14. dnů pracovní neschopnosti bude spadat do období rodičovské dovolené, budete po jejím skončení pobírat rovnou nemocenské. Za předpokladu, že Vaše těhotenství bude důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na mateřskou dovolenou (6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu). V době mateřské dovolené Vám bude náležet peněžitá pomoc v mateřství.
b)
1) Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Nárok na podporu vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
Pokud je však poslední činností výkon zaměstnání, pak se výše podpory odvíjí z příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč). Tj. pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru např. k 30. 6.2018 a v období od skončení rodičovské dovolené do skončení pracovního poměru budete vykonávat práci a za ni pobírat mzdu a následně se zaevidujete u úřadu práce, pak bude poslední činností výkon zaměstnání a výše podpory se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání. Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru k 30.6.2018 a v období od skončení rodičovské dovolené do skončení pracovního poměru budete čerpat neplacené volno z důvodu péče o dítě, pak bude poslední činností péče o dítě a podpora v nezaměstnanosti bude minimální. V této souvislosti pozor na včasnou evidenci u úřadu práce – pokud budete vykonávat práci do 30.6.2018, ale zaevidujete se např. až 10.7.2018, poslední činností bude opět péče o dítě.
Bližší informace, včetně příslušných formulářů obdržíte na úřadu práce nebo je naleznete na https://portal.mpsv.cz/forms.
c) Odstupné Vám v takovém případě skutečně nenáleží; případy, kdy odstupné náleží, jsou vymezeny v § 67 zákoníku práce, jedná se o výpověď ze strany zaměstnavatele, popř. dohodu z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, jeho přemístění nebo nadbytečnost v důsledku organizačních změn.
d) Výpověď by mohla být odvolána pouze se souhlasem zaměstnavatele (§ 50 odst. 5 zákoníku práce); odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
e) Pokud rodičovskou dovolenou čerpáte do 3 let svého dítěte, tato končí dnem jeho 3. narozenin a první pracovní den následující po 3. narozeninách dítěte jste povinna nastoupit do zaměstnání, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak.
Doufám, že Vám výše uvedené informace pomohou, s případnými dalšími dotazy se na nás neváhejte opět obrátit, Vaší pozornosti též doporučuji publikaci Nebojujte se zákony, kterou naleznete na našich webových stránkách www.aperio.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.