Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

17.03.2018

Dobrý den,
obracím se na vás s otázkou ohledně čerpání peněžité pomoci v mateřství na druhé dítě pro OSVČ. Svou činnost jsem zahájila 2/15 (předtím jsem byla studentem), na nemocenské pojištění jsem si mohla přispívat cca 150-300 měsíčně, volila jsem tedy nejvyšší možnou částku, abych měla co nejvyšší mateřskou. Následně 12/15 začala pobírat PPM, od 5/16 jsem dostávala rodičovský příspěvek. Ten byl 1/18 vyčerpán a od února letošního roku jsem začala opět fungovat jako OSVČ. 7/18 bych ale měla nastoupit na další mateřskou. Na OSSZ mi bylo sděleno, že maximální výše nemocenského pojištění, které si teď můžu platit, je 156 Kč, protože za loňský rok mám nulové příjmy, takže více nemůžu (neplatí pro mě ono rozmezí do 311 Kč). Nerozumím tomu, proč jsem si mohla vybrat, když jsem jako OSVČ začínala a teď po dvou letech fungování živnosti je to takto omezeno, což znamená, že moje mateřská bude skutečně hodně nízká. Chtěla bych si u vás ověřit pravdivost těchto informací, neboť paní úřednice nepůsobila zrovna přesvědčivě.
Dále by mě zajímalo, jestli bych na tom byla lépe, kdybych si byla rodičovskou rozvolnila do 06/18 a potom přímo navázala na mateřskou? Měla bych na ni vůbec za takových okolností nárok (když příjmy byly nulové, nemocenské pojištění za posledních 12 měsíců žádné?), případně z čeho by se tato mateřská počítala?
Další můj dotaz se týká zdravotního pojištění. Na pojišťovně mi totiž řekli, že i když mi skončila rodičovská a začínám opět fungovat jako OSVČ, nemusím si nic platit, pokud pečuji o dítě v domácnosti (nedávám ho pravidelně do školky, nemá jinou péči apod). Tomu už vůbec nerozumím, neboť loni mi řekli, že si musím platit 303 Kč za měsíc, i když mám živnost vedenou jen jako vedlejší pracovní poměr a jsem na rodičovské. Mám obavu o to, abych byla skutečně pojištěná.
Napadla mě totiž ještě varianta, že bych zůstala na rodičovské dovolené (bez rodičovského příspěvku) až do nástupu na mateřskou v červenci. Měla bych za těchto okolností nárok na PPM, případně z čeho by se výše tohoto příspěvku počítala?

Moc děkuji za odpověď.

Vážená paní,

základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. Tyto podmínky však nesplníte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevznikne.
Může Vám vzniknout nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem, kdy Vás lékař uzná dočasně pracovně neschopnou z důvodu těhotenství a porodu, protože nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (doložíte potvrzením správy sociálního zabezpečení), a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Nemocenské náleží od 15 dne dočasné pracovní neschopnosti do uplynutí 6 týdnů po porodu. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů je zaměstnanec (nikoli OSVČ), kterému trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel podle zákoníku práce. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny a to při dočasné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního pracovního dne).

Účast OSVČ na nemocenském pojištění vzniká na základě přihlášky k nemocenskému pojištění a zaplacením pojistného na nemocenské pojištění. OSVČ však pro získání nároku na nemocenské musí být účastna dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
Výše pojistného
OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění (dále též „NP“), si určuje měsíční základ NP svou platbou. Dle ustanovení § 5b odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nemůže být měsíční základ nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o NP pro účast zaměstnanců na NP (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním Přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční základ NP z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, rovná se tento polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Pokud však v předchozím roce měla OSVČ nárok na výplatu dávky z NP OSVČ po celou dobu výkonu činnosti, pro výpočet maximálního vyměřovacího základu se použije rok předcházející roku, ve kterém trval nárok na výplatu dávky.
Výše uhrazených záloh na důchodové pojištění neovlivní výši měsíčního základu na NP ani výši ročního vyměřovacího základu.
Účast na nemocenském pojištění (dále též „NP“) OSVČ je dobrovolná. Splatnost pojistného na NP je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné na NP si lze v době splatnosti navýšit a tím si v zákonem stanoveném rozpětí zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.
Pojistné na NP OSVČ je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou. Sazba pojistného na NP činí 2,3 %. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Výši platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ je možné si spočítat na kalkulačce http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/nemocenske-pojisteni-osvc---platby-a-vazba-na-dp.htm (zde).
Vzhledem k tomu, že výše záloh na pojistné na nemocenské pojištění je navázána na pojistné na důchodové pojištění, je potřeba zvýšit zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

Pokud se týká druhé a poslední otázky, vzhledem co je výše uvedeno, pak platí, že byste nárok na peněžitou pomoc v mateřství neměla.

Pokud se týká zdravotního pojištění, platí, že minimální měsíční záloha pro rok 2018 na pojistné je 2024 Kč, která se hradí poprvé za leden 2018 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2018). Tutéž zálohu odvádí OSVČ, která zahájí v roce 2018 SVČ. Splatnost záloh na pojistné je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.
Minimální vyměřovací základ neplatí mj. pro OSVČ, která za kterou je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. To je mimo jiné osoba celodenně a řádně pečující o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatně výdělečné činnosti.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky. Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Je třeba přiložit rozhodnutí o odejmutí rodičovského příspěvku.
Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) …………… (jméno a příjmení) datum narození: …………. Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatně výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V……..…dne……
……………..
Podpis

Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Pojistné se stanovuje ve výši 13,5 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ činí 50 % z daňového základu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.