Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský plán

04.03.2018

Dobrý den, rozvedla jsem se s manželem a ve lhůtě 300 dní jsem uzavřela nový sňatek. Bývalý manžel je nicméně biologickým otcem dítěte, které nyní čekám a má zájem o kontakt s dítětem. Mohli byste mi prosím poradit, jak nastavit "setkávání" bývalého manžela s dítětem, když bude úplně malé, případně jak potom setkávání upravovat, až bude větší? Rádi bychom našli takový systém návštěv, aby to bylo pro všechny zúčastněné a hlavně miminko vhodné a v pořádku. Děkuji moc za Vaši odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme za Váš dotaz.
Na Váš dotaz se těžko takto odpovídá, protože neznám zázemí ani jednoho z Vás, rodičů dítěte a záleží jen a jen na Vás jak se dohodnete, jaký si vytvoříte tzv. rodičovský plán – viz následující text odpovědi.
Např. styk s miminkem by mohl probíhat formou návštěv otce u Vás doma. Otec by mohl vyjet s kočárkem na procházku a vrátit se na kojení.
Dítě nekojené by si pak mohl otec brát již třeba na víkend, přes týden dítě navštěvovat a brát na procházku, na hřiště, apod.
Tak bychom mohli dál pokračovat u předškoláka, školáka. Vždy by styk měl respektovat zájmy dítěte a to, že rodiče mají stejná práva a povinnosti k dítěti, mají rodičovskou odpovědnost.
Cokoliv si vymyslíte ….musí vycházet z potřeb dítěte.
Rodičovská odpovědnost je souhrnem POVINNOSTÍ a práv mezi rodičem a dítětem, které spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud a děje se tak na základě těch nejvážnější skutečností a zřídka kdy. I když je dítě ve výlučné péči jednoho z rodičů, je druhý stále nositelem rodičovské odpovědnosti. I když se druhý rodič s dítětem nestýká a dokonce i když s ním nemá žádný kontakt, je stále nositelem rodičovské odpovědnosti. Je tedy v zájmu obou rodičů, aby se naučili domlouvat se na všem zásadním, co se jejich dítěte týká co nejdříve, protože to budou muset činit nejméně do doby, než dítě nabyde zletilosti(18 let).

Styk a komunikace dětí a rodičů

Budou-li děti ve Vaši péči, kdy by měly trávit čas s druhým rodičem? O víkendech? V pracovních dnech? I přes noc? Jindy?

Budou-li děti v péči druhého rodiče, kdy by měly trávit čas s Vámi? O víkendech? V pracovních dnech? I přes noc? Jindy?

Jakým způsobem bude zajištěno předávání dětí?

Kolik času by děti měly trávit komunikací (telefon, SMS, e-mail, videohovor, chat…) s druhým rodičem, když jsou s Vámi? Jaká by měla být frekvence a délka takové komunikace? Chcete, aby pro komunikaci s druhým rodičem bylo nastaveno pevné pravidlo, nebo může být spontánní? Kdo bude dítěti platit náklady na telefon?

Pokud bude nutné pohlídat děti v době, kdy budou u Vás, budete s žádostí nejdříve oslovovat druhého rodiče? Pokud ano, jakou formou o pohlídání požádáte a jak dlouho předem?

Pokud jsou bydliště rodičů natolik vzdálená, že s cestou dětí od jednoho k druhému jsou spojené náklady, kdo je bude platit?

Školská zařízení

Navštěvují již Vaše děti nějaké školské zařízení? Pokud ano, mají ve stávajícím školském zařízení zůstat? Pokud ne, jaké školské zařízení a v jakém místě by měly navštěvovat (MŠ, ZŠ, LŠU)?

Budou-li děti ve Vaši péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace o jejich prospěchu, školních aktivitách, třídních schůzkách a případných výchovných problémech? Existuje-li online komunikace mezi školou a rodiči, budou do ní mít přístup oba rodiče?

Budou-li děti v péči druhého rodiče, jakým způsobem a jak často byste měl být informován o jejich prospěchu, školních aktivitách, třídních schůzkách a případných výchovných problémech?

Jakým způsobem bude zajištěna účast rodičů na třídních schůzkách? Pokud se jich bude účastnit pouze jeden z rodičů, jakým způsobem bude druhého informovat o jejich průběhu?

Jakým způsobem bude omlouvána neúčast dětí ve škole (např. z důvodu nemoci)? Souhlasíte s tím, aby důvodem pro neúčast dětí ve vyučování bylo trávení dovolené s druhým rodičem? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Máte představu o dalším vzdělávání Vašich dětí - jakou základní, střední, vysokou či jinou školu by měly navštěvovat? Konzultovali jste spolu s druhým rodičem své představy? Pokud se Vaše představy neshodnou, jak budete postupovat?

Jakým způsobem by bylo vhodné podpořit Vaše děti, aby dosáhly na vyšší vzdělání (kurzy, příprava na příjímací zkoušky, doučování)?

Mimoškolní aktivity

Jsou nějaké sporty nebo jiné zájmové činnosti (aktivity), kterým se věnují Vaše děti? Má některý z rodičů blíže k těmto sportům nebo aktivitám než rodič druhý?

Máte za to, že počet sportů a aktivit, kterých se budou Vaše děti účastnit, by měl být omezen? Pokud ano, jakým způsobem?

Jsou dle Vašeho mínění konkrétní sporty nebo aktivity, kterých by se neměly Vaše děti účastnit nebo by se jich měly účastnit až po dosažení určitého věku? Pokud ano, tak o které sporty či aktivity se jedná a proč?

Jakým způsobem bude zajištěna účast Vašich dětí na mimoškolních aktivitách? Jakým způsobem budete o mimoškolní činnosti svých dětí komunikovat?

Jakým způsobem bude zajištěno financování sportovní činnosti Vašich dětí a dalších jejich aktivit?

Jste spokojeni s tím, jak se Vy a druhý rodič účastníte mimoškolních aktivit dětí? Pokud ne, jak si představujete vlastní zapojení a zapojení druhého rodiče?

Lékařská péče

Jakým způsobem bude rozhodnuto o výběru zdravotní pojišťovny pro Vaše děti?

Jakým způsobem bude vybírán poskytovatel lékařské a další zdravotní (např. dentální) péče?
Jakým způsobem bude zajištěno placení lékařské a další zdravotní péče (např. rovnátka na zuby), která není krytá zdravotním pojištěním?

Budou-li děti ve Vaši péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace o jejich zdravotním stavu?

Budou-li děti v péči druhého rodiče, jakým způsobem a jak často byste měl/a být informován/a o jejich zdravotním stavu?

Jakým způsobem bude zajištěno informování druhého rodiče o případném akutním závažném zdravotním stavu Vašich dětí?

Přejete si mít přístup k lékařským zprávám o zdravotním stavu Vašich dětí? Pokud ano, jakým způsobem bude tento přístup zajištěn?

Jakým způsobem bude zajištěna péče o děti, pokud jim jejich zdravotní stav neumožní navštěvovat školské zařízení? Bude-li jeden z rodičů kvůli krátkodobé péči o děti z důvodu jejich zdravotního stavu pobírat ošetřovné, bude mu druhý rodič částečně kompenzovat výpadek příjmu?
Pokud ano, jakým způsobem?

Jakým způsobem budete řešit případné neshody týkající se lékařské péče o Vaše děti?

Prázdniny a svátky

Jakým způsobem bude zajištěna péče o Vaše děti po dobu prázdnin ve školním roce? Bude péče o Vaše děti v průběhu letních prázdnin probíhat jinak než ve zbývající části roku? Pokud ano, jak?

Jakým způsobem budou Vaše děti trávit „Mikuláše“, vánoční svátky, Silvestr a Nový rok, Velikonoce?

Jakým způsobem budou děti slavit své narozeniny a svátky s Vámi a jakým způsobem s druhým rodičem?

Jakým způsobem budou děti slavit Vaše narozeniny a svátek, a narozeniny a svátek druhého rodiče?

Existují jiné osoby, na jejichž oslavách narozenin, svátků či jiných výročí, by Vaše děti neměly chybět?

Jakým způsobem budete řešit případné neshody v otázkách trávení času Vašich dětí o prázdninách, svátcích a dalších speciálních dnech?

Finanční otázky

Jakým způsobem bude zajištěná úhrada běžných výdajů Vašich dětí?

Co považujete za mimořádné výdaje, které pravděpodobně Vaše děti budou mít? Jakým způsobem bude zajištěná úhrada mimořádných výdajů Vašich dětí? V jakém předstihu bude druhý rodič informován o možném mimořádném výdaji?

Jakým způsobem budu prováděné daňové odpočty na děti?

Měly by být Vaše děti pojištěny pro případ úrazu nebo dožití? Měly by mít jiné pojištění? Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěna platba pojistného?

Přemýšlíte o spoření Vašim dětem? Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěno jeho financování?

Jakým způsobem budete řešit případné neshody ve finančních otázkách (např. rozpor v tom, co je běžný a co mimořádný výdaj)?

Různé

S kterými příbuznými nebo přáteli je pro Vaše děti důležité trávit čas a udržovat vztahy?

Existují osoby, se kterými by Vaše děti čas trávit neměly a proč?

Komunikace rodičů

Je pravděpodobné, že Váš rozchod nebo rozvod je doprovázen partnerským konfliktem (s různou mírou intenzity), se kterým často souvisí komunikační problémy; existují podle Vás problémy, které brání nebo ztěžují vypracování rodičovského plánu? Pokud ano, v čem je spatřujete?

Jakým způsobem chcete být nejraději s druhým rodičem v kontaktu? Osobní kontakt? Telefon doma? Telefon v práci? E-mail? Prostřednictvím třetí osoby? Jiným?

Napadají Vás nějaká omezení, která by měla být dodržována při komunikaci s druhým rodičem?

Napadají Vás témata, kterým se při komunikaci s druhým rodičem chcete vyhnout?

Souhlasíte s tím, že nebudete druhého rodiče kritizovat před dětmi?

Souhlasíte s tím, že nebudete Vaše děti využívat jako prostředníky při komunikaci s druhým rodičem?

Souhlasíte s tím, že o problémech, které byly nebo jsou ve Vašem vztahu s druhým rodičem, nebudete hovořit s dětmi?

Jsou ještě další věci, na kterých se chcete domluvit?

Rodičovský plán se týká budoucího života Vašich dětí. Proto si při jeho sestavování vyslechněte jejich názory a přání. Po sestavení plánu děti způsobem přiměřeným jejich věku informujte o tom, jak jste se dohodli.

Přeji Vám, aby se Vám rodičovský plán dařil naplnit.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.