Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otcovská

18.02.2018

Zdravím,
můj dotaz by jsem rozdělil na primární a sekundární vsak v spojených nádobách.
Primární:
Pokud mi zaměstnavatel (nemocnice, oddělení chirurgie, sanitář) u, kterého jsou i 24 hodinové služby, dá tyto služby dvě a to hned po sobě, je to zákonné ?, jak se mohu bránit ?

Sekundarní:
Před par dny bylo moji ženou zrozeno dítě, aktuálně (do úterý) je v Brně, kde žena rodila já jsem aktuálně v Prostředním Lánově, žena má vysoké horecky do toho se stará o malou, já pokud v pondělí nedostanu pracovní neschopnost (zdravotně na tom také nejsem nejlíp), pojedu za ní a společně se vrátíme, vsak hned další den, mam zmiňované dvě 24 za s sebou, nevím, co mám dělat nikoho tu nemáme, protiví se mi jít takto do práce a ženu nechat samotnou.
Mam nejakou možnost, řešit tuto situaci?
Děkuji moc.

Dobrý den, Vážený pane,

děkujeme za Váš dotaz do poradny.

Předpokládám, že pracujete v tzv. nepřetržitém provozu (provoz musí být zajištěn 24 hodin denně po 7 dní v týdnu).
V pro tento případ platí stanovená týdenní pracovní doba v rozsahu 37,5 hodin týdnně. Na tento rozsah pak musí zaměstnavatel 14 dnů předem udělat rozvrh směn (harmonogram). Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. V rámci rozvrhu směn musí být dodržen odpočinek:

- nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek u zaměstnanců ve zdravotnictví může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku
- nepřetržitý odpočinek v týdnu, ve Vašem provozu - doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.
Z uvedeného je patro, že jak služba 24 hodin, tak dvě 24 hod služby po sobě jsou v rozporu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Působí-li u Vašeho zaměstnavatele odborová organizace, požádejte ji o pomoc při řešení úpravy pracovní doby.

K narození dítěte

Podle nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se provádí zákoník práce a v příloze se stanovuje okruh důležitých osobních překážek v práci, máte na nezbytně nutnou dobu nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na převoz manželky s dítětem ze zdravotnického zařízení. Proto na převoz si vyřiďte v práci důležitou osobní překážku v práci.

Péči o ženu a dítě můžete vyřešit novou dávkou nemocenského pojištění, tzv. otcovská.
Dávka otcovské poporodní péče - otcovská
Od 1. února 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dávka otcovské poporodní péče (otcovská). Nárok na otcovskou od 1. února 2018 vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později.
Nárok na dávku má:
• pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem
• pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. (muž i žena)

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání) v době nástupu na otcovskou. U osoby samostatně výdělečně činné je podmínkou nároku na dávku účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

V případě péče o totéž dítě náleží otcovská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská náleží jen jednou také v případě, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče.

Nárok na otcovskou nemají:
• pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě,
• odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a
• osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) činí 7 kalendářních dnů a začíná nástupem na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Nelze ji čerpat přerušovaně. Výplata dávky se nepřerušuje ani v případě úmrtí dítěte v průběhu podpůrčí doby.

Otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem.

Výše otcovské činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Denní vyměřovací základ se u otcovské zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnanec nastoupil na otcovskou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se u otcovské provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Redukční hranice od 1. 1. 2018 činí:
1. redukční hranice 1 000 Kč
2. redukční hranice 1 499 Kč
3. redukční hranice 2 998 Kč

Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat, tak jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány.

Postup pojištěnce:
Nárok uplatňuje pojištěnec tiskopisem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Tento tiskopis je možno stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo jej obdrží pojištěnec na kterékoliv OSSZ. V případě pojištěnce, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, musí k žádosti doložit doklad prokazující převzetí dítěte do péče (blíže „Poučení“ na druhé straně tiskopisu).
Pokud se dítě narodilo v zahraničí, je nutné k žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte).
Žádost o otcovskou předává pojištěnec na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanec ji předává přímo příslušné OSSZ.

Postup zaměstnavatele:
Zaměstnavatel k žádosti o otcovskou přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a předá je po uplynutí podpůrčí doby neprodleně příslušné OSSZ.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.