Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pracovní poměr a další těhotenství

01.02.2018

Dobrý den,
v současné době jsem na rodičovské dovolené a ta (i rodičovský příspěvek) mi končí v 8/2018. Můj zaměstnavatel mě již informoval, že z důvodu restrukturalizace (nadbytečnosti) mě nebude moci přijmout zpět a nemá (a asi ani mít nebude) jiné adekvátní místo. Počítám v září s odstupným 2+3 měsíce. Nyní mám možnost pracovat na částečný úvazek v jiné firmě, chtěla bych pracovat na smlouvu (vedlejší pracovní poměr) kvůli možnosti čerpat dovolenou, nemocenskou atd. Půjde o vedlejší pracovní poměr - co se s ním stane od září, kdy budu mít již jen jedno zaměstnání? Přejde na hlavní pracovní poměr tj. standardní výpovědní doba aj. a je nutné o změnu na hlavní poměr u zaměstnavatele žádat? Zvažuji také, zda si na úřadě neprodloužit mateřskou dovolenou do věku 4 let dítě (tj. do 8/2019). Má to nějaké výhody např. pokud by mě nový zaměstnavatel propustil, abych nemusela bych platit sociální a zdravotní pojištění? Lze tedy být stále na rodičovské dovolené a získat odstupné z původního pracovního poměru? Děkuji za odpovědi

Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz. Nejdříve je třeba si vysvětlit pojmy.
Mateřská a rodičovská dovolená je termín pracovního práva, upravený zákoníkem práce. Má-li zaměstnanec – zaměstnankyně zaměstnavatele, tj. trvá jim pracovní poměr, pak nastupují na mateřskou dovolenou (žena-zaměstnankyně) a poté na rodičovskou dovolenou nejdéle do 3 let věku dítěte. Tato doba je omluvenou nepřítomností zaměstnankyně v práci - omluvenou překážkou v práci.
Právní úprava je takováto, cituji ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Mateřská a rodičovská dovolená

§ 195
Mateřská dovolená

(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

(2) Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

(3) Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.

(4) Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

(5) Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

§ 196
Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 197
Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

(1) Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory68).

(2) Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

(3) Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

§ 198
Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

(1) Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

(2) Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

(3) Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

(4) Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Nyní k pojmu rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávkou od státu podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Rodičovský příspěvek pobírají rodiče bez ohledu na to, zda jim trvá pracovní poměr.

K vedlejšímu pracovnímu poměru

Ten již není zákoníkem práce upraven. Můžete mít vedle sebe několik pracovních poměrů (jeden z nich je základní, obvykle ten první) , jen musíte dodržovat pracovní dobu a nesmíte porušit ustanovení § 304 zákoníku práce o jiné výdělečné činnosti, kdy zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Když základní pracovní poměr ukončíte, nestane se se zbývajícím pracovním poměrem vůbec nic, bude pokračovat dál.

Nerozumím dotazu, zda se na “vedlejší” pracovní poměr vztahuje výpovědní doba. Pokud je pracovní poměr založen pracovní smlouvou, tak se na něj vztahuje vše, co zákoník práce uvádí, tedy i způsoby skončení pracovního poměru, výpovědní doba apod.

Pokud však pracujete na dohodu (jsou dva druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – viz dále) je tomu jinak.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zákoník práce umožňuje dvě formy, které může občan využít k zapojení do pracovní činnosti:
• pracovní poměr
• dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti)

U těchto dohod se použije stejná právní úprava jako pro pracovní poměr, s několika výjimkami. Těmi jsou
• odstupné,
• pracovní doba a doba odpočinku,
• překážky v práci na straně zaměstnance,
• skončení pracovního poměru a
• odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Dohoda o provedení práce

• Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být od roku 2012 větší než 300 hodin v kalendářním roce.
• Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
• Neexistuje zde zkušební lhůta, tudíž spolupráce může být ukončena kdykoliv a bez udání důvodu.
• Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než 10 000 Kč. Když bude měsíční příjem na základě dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, tak bude v tomto měsíci daný příjem podléhat odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Když bude zaměstnanec u zaměstnavatele pracovat na základě více dohod o provedení práce, tak se budou příjmy sčítat.
• I dohoda o provedení práce musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah práce a zpravidla i doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Při stanovení odměny za vykonanou práci dle této dohody se uplatňuje smluvní volnost, jinými slovy řečeno, výše odměny není limitována, přičemž se přihlíží především k charakteru práce. Od roku 2012 musí být navíc v písemném vyhotovení vyznačena i doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.
Dohoda o pracovní činnosti
• Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce bude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
• Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při klasickém 40 hodinovém pracovním týdnu nesmí zaměstnanec odpracovat na základě dohody o provedení činnosti více než 20 hodin týdně.
• Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jedno vyhotovení dohody vydá zaměstnanci.
• V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.
• Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.
Zdanění dohod
Od roku 2014 dochází u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ke změnám. Zatímco dříve bylo pro zdanění důležité, zda je či není podepsáno Prohlášení, od roku 2014 má Prohlášení vliv především na to, zda je možno uplatnit slevu na poplatníka, studenta a další.
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Od ledna 2014 jsou DPČ zdaňovány stejně jako příjmy z pracovního poměru - zaměstnavatelem je vždy odvedena 15% záloha na daň z příjmu bez ohledu na to, jak vysoký byl příjem či zda zaměstnanec podepsal Prohlášení (podpis prohlášení má vliv na uplatnění slev na dani).
Dohoda o provedení práce (DPP)
Také u DPP dochází od ledna 2014 ke změnám při jejich zdanění. Zaměstnanec má nově možnost získat sraženou 15% daň zpět (a to i v případě pokud nepodepsal prohlášení), nebo může využít možnost příjem u DPP do 10000 Kč měsíčně již nikde uvádět (nemusí tedy podávat daňové přiznání). V případě podpisu Prohlášení je odvedena záloha na daň ve výši 15 procent a uplatněny slevy na dani.
V případě příjmu nad 10000 Kč měsíčně zaměstnavatel vždy odvádí 15% zálohu na daň a slevy na dani uplatní pouze pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení.

Na úřadu práce si mateřskou ani rodičovskou dovolenou neprodloužíte (viz vysvětlení shora), Na úřadu práce si můžete jedině změnit “variantu” pobírání rodičovského příspěvku.

Hned v úvodu dotazu píšete, že Vaše pracovní místo bylo zrušeno a tudíž Váš pracovní poměr skončí z důvodu nadbytečnosti, takže tím je to jasně dáno.

Ještě jednou uvádím, že můžete pobírat rodičovský příspěvek od státu bez ohledu na to, zda Vám trvá nebo netrvá pracovní poměr.

Rodičovská dovolená je to 3 let věku dítěte, pak Vás může zaměstnavatel propustit nebo byste se museli dohodnout na neplaceném volnu a to ve Vašem případě, kdy jste nadbytečná, nepřichází v úvahu.

K placení zdravotního pojištění

Je hrazeno z příjmu zaměstnance (viz mé vysvětlení shora) nebo je plátcem zdravotního pojištění stát za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění § 7 , kdy sát je plátcem zdravotního pojištění mimo jiné za příjemce rodičovského příspěvku; za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
Mají-li tyto osoby příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.
Jakékoliv změny musíte své zdravotní pojišťovně ohlásit do 8 dnů.

K sociálnímu zabezpečení, které se dělí na nemocenské pojištění a důchodové pojištění.

Nemocenské pojištění plyne ze zaměstnání - jste pojištěna, jste-li zaměstnána.
Pro účely důchodového pojištění je péče o dítě do 4 let jeho věku tzv. náhradní dobou pojištění.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.