Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zdravotní pojištění, důchod, dávky pro cizince s trvalým pobytem v ČR

23.01.2018

Dobry den, rad by som sa informoval ohladom prav a povinnosti pre moju tchyni, 60 rocnu, obcianku 3 zeme mimo EU, ktora prave dostala trvaly pobyt v CR z titulu Rodinneho prislusnika EU.Tchyne nam pomaha so starostilovostou o 3 rocne a 8 mesacne deti. Zije s nami v spolocnej domacnosti a nema ziadny zdroj prijmov.

V akom pripade si nemusi hradit zdravotne poistenie?
Ma narok na socialne davky? Je mozne, aby o 5 rokov dostavala dochodok? Pripadne je potrebne sa dobrovolne pripojistit?

dakujem

Dobrý den, Vážený pane,

Vaše tchýně se musí dostavit např. na všeobecnou zdravotní pojišťovnu v místě pobytu se všemi doklady, co má a tam posoudí, zda může být ze zákona účastna veřejného zdravotního pojištění. Posílám odkaz na článek, který by mohl vše objasnit - https://www.mesec.cz/clanky/zdravotni-pojisteni-cizincu-kdo-komercni-a-kdo-ziska-verejne/ - omlouvám se, ale nelze dělat závěry bez dokladů. Domnívám se však, že Vaše tchýně má právo být účastna veřejného zdravotního pojištění, ale nedokážu posoudit, zde je samoplátce nebo za ni hradí zdravotní pojištění stát.
Stát je plátcem zdravotního pojištění pouze za tyto osoby:
§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;7)

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží;

c) příjemce rodičovského příspěvku;7)

d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8);

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)

f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,

g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),

h) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení;

i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)

j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15)

k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

l) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,

m) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až l),

n) manžele nebo registrované partnery státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí,

o) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození,

r) osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

K dávkám státní sociální podpory:

Přichází v úvahu jedině příspěvek na bydlení – byli byste však posuzování všichni, kdo mají trvalý pobyt na adrese bytu, takže se domnívám, že byste na příspěvek na bydlení nedosáhli.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
U těchto dávek se posuzují majetkové poměry rodiny, pracovní aktivita, popřípadě se posuzuje, zda je spravedlivé na občanu požadovat pracovní aktivitu.

K dávkám uvádím odkaz na www.mpsv.cz.

K důchodu

Pokud tchýně pracovala ve své zemi, bude se posuzovat důchod podle tamních předpisů. Pokud pracuje tchýně v naší zemi, musí splňovat podmínky našeho zákona o důchodovém pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění není levnou záležitostí a ne vždy má smysl nebo je vůbec možné.

Dobrovolného pojištění – bez uvedení důvodu (§ 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

Pojištění mohou být účastny též osoby starší 18 let, které podaly přihlášku k účasti na dobrovolném pojištění, aniž splňují některou z podmínek uvedených v zákoně. Od 1. 2. 2018 je další podmínkou takovéto účasti na pojištění skutečnost, že doba účasti na českém důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti [§ 11 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.] získaná přede dnem této přihlášky trvala aspoň 1 rok. Podmínka trvání doby důchodového pojištění v rozsahu aspoň 1 roku stanovená v § 6 odst. 2 větě první zákona č. 155/1995 Sb., se považuje za splněnou, pokud účast na důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. vznikla před 1. 2. 2018 a bez přerušení trvá i po tomto dni a přihláška k této účasti byla podána před 1.2.2018.
Účast na pojištění je však v takovém případě možná v rozsahu nejvýše 15 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.
Pokud uplyne patnáctileté období a občan nepodá odhlášku z pojištění, končí účast na pojištění uplynutím posledního dne tohoto období. Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek na pojistném.
Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %.
Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2018 činí 28% z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2018, tedy 2 099 Kč.

Kdo má nárok na starobní důchod?

Nárok na starobní důchod Vám vznikne, pokud jste byl pojištěn minimálně 25 let a dosáhl důchodového veku, nebo jste byl pojištěn minimálně 15 let a dosáhl aspoň 65 let veku. Zákonem č. 306/2008 Sb., bylo s účinností od 1. ledna 2010 zavedeno postupné prodlužování doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků na 35 roků (resp. z 15 roků na 20 roků v případě kratší doby pojištění); tempo prodlužování – jeden rok za každý rok účinnosti zákona. To znamená, že například pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku po r.2018 budou mít nárok na starobní důchod tehdy, jestliže budou pojištěni nejméně 35 let ( 20 v případě kratší doby pojištění).
Pokud jste si před pobytem v České republice pojištění platil v jiné členské zemi EU bude na tato doba pojištění, při posuzování nároku na důchod, zohledněna. Pokud jste si pojištění platil v některém z tzv. třetích států, bude tato doba pojištění zohledněna pouze pokud CR má s touto zemí uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu. To znamená, že pokud máte v ČR odpracováno méně, než kolik stanoví zákon, započítává se vám i doba, kterou jste platili důchodové pojištění v druhé zemi. Každý stát vám pak vyplácí dílčí důchod podle počtu odpracovaných let.
• Přehled smluv o sociálním zabezpečení (ČJ)
• Přehled smluv o sociálním zabezpečení (AJ)

Žádost o důchod

Žádosti o důchod občanů s trvalým pobytem v České republice vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Pokud máte trvalý pobyt v České republice, bude vám důchod vyplácen hotově nebo na účet. Pokud máte trvalý pobyt jinde, bude vám důchod chodit buď na bankovní účet v zemi, kde máte trvalý pobyt, nebo v České republice, podle toho, jak se domluvíte na Správě sociálního zabezpečení. K tomu je potřeba vyplnit a podepsat formulář „Potvrzení o žití “, podpis na formuláři musí být úředně ověřen. Seznam všech formulářů v elektronické podobě najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm.

Z důchodového pojištění se dále (kromě starobního důchodu) poskytují:
• invalidní důchod
• vdovský důchod / vdovecký důchod
• sirotčí důchod

Podrobné informace z oblasti důchodového pojištění jsou uveřejněny zde: http://www.mpsv.cz/cs/618.

Závěrem uvádím, že nejlépe by bylo navštívit např. VZP, co se týká zdravotního pojištění a co se týká dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, zkonzultovat celou problematiku na České správě sociálního zabezpečení nebo na příslušné Vaší obvodní správě sociálního zabezpečení.

Takto bez listinných podkladů nelze činit jednoznačný závěr.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.