Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Prarodič a péče o dítě

29.11.2017

Dobrý den,
Snacha je závislá na drogach a nyni nastupuje léčbou. Po tu dobu se chci o roční vnučku starat já,jak bych mela postupovat. Na co mám nárok? Popřípadě mateřské dovolené jaka částka by mi nalezela a z ceho by mi byla vypočítávána.
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
Občanský zákoník v tomto případě nabízí čtyři možnosti, jak řešit péči o dítě:
-Péče na základě dohody s rodiči dítěte (§ 881 občanského zákoníku)
- Osobní péče poručníka (§ 928–942 občanského zákoníku)
- Péče jiné osoby (§ 953–957 občanského zákoníku)
- Pěstounská péče (§ 958–970 občanského zákoníku)

Péče na základě dohody s rodiči.
Jedná se dohodu v rodině, kdy se zároveň dohodnete jak vám budou rodiče na péči o vnučku přispívat.

Poručenství váš případ nevyřeší.

V úvahu přichází péče jiné osoby nebo pěstounská péče. Obojí musíte řešit s rodiči a přes OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí); sociální pracovnice udělá v rodině šetření a navrhne, jak péči o dítě zabezpečit, vše se řeší soudní cestou.

Svěření dítěte do péče jiné osoby dle § 953 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V tomto paragrafu je uvedeno, že pokud o dítě nemůže osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, přičemž toto rozhodnutí musí být v souladu se zájmy dítěte. Pokud se nezletilé dítě ocitne v takové situaci, může jej soud svěřit do péče jak osoby blízké, tak i osobě jiné, když osoba blízká má vždy přednost, navíc tato osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít na území ČR bydliště a souhlasit s takovým svěřením. Před tím, než soud rozhodne v této věci, prošetří si všechny okolnosti prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí, zejména prošetří poměry v rodině osoby, jíž má být nezletilé dítě svěřeno a zda jsou v rodinné domácnosti této osoby podmínky pro výchovu nezletilého dítěte. Ve svém rozhodnutí soud vymezí práva a povinnosti pečující osoby a jinak se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, která upravují pěstounskou péči. Pokud je dítě svěřeno do péče jiné osoby, má tato osoba nárok, pokud je to možné, požadovat po rodičích dítěte výživné, případně jej stanoví přímo soud ve svém rozhodnutí o svěření do péče jiné osoby.
U těchto řízení je důležité si uvědomit, že zde soud nepostupuje jako v klasickém civilním řízení, ale postupuje dle zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních a zde je výrazná změna, že se místní příslušnost soudu řídí obecným soudem nezletilého ( tedy dle bydliště nezletilého). Navíc toto řízení je osvobozeno od soudních poplatků, takže navrhovatel neplatí žádný soudní poplatek.
Jedná se o institut náhradní rodinné péče, jehož účelem je zejména výkon osobní péče o dítě člověkem odlišným od rodiče nebo poručníka či pěstouna, jestliže tato péče nemůže být z objektivních nebo subjektivních důvodů vykonávána rodiči popřípadě poručníkem. Tato náhradní rodinná péče je možná pouze u nezletilého dítěte a to po dobu, po kterou rodiče dítěte neumí, nechtějí nebo nemohou o své dítě osobně pečovat.
Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby dává přednost osobám příbuzným nebo dítěti blízkým před jinými osobami. Hlavním důvodem je, že osoby blízké či příbuzné dítě osobně znají, většinou už od jeho narození a dítě je na tyto osoby zvyklé a má s nimi dobrý vztah. Soud při rozhodování sleduje a respektuje zájem dítěte, které má právo vyjádřit svůj názor. Svěření dítěte do péče jiné osoby nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči ani péči, která předchází osvojení. S ohledem na podstatu této služby, není tato služba financována ze státního rozpočtu, ale rodičům zůstává vyživovací povinnost k dítěti.
Soud v rozhodnutí o svěření dítěte třetí osobě zároveň stanoví i výši výživného pro dítě, které budou jeho rodiče hradit pečující osobě. Rozsah výživného je stanoven s ohledem na možnosti rodičů, jejich schopnosti a majetkové poměry. Soud dále může rozhodnout o způsobu hospodaření s výživným a to vždy v zájmu dítěte, dle jeho potřeb a v souladu s jeho zájmy. Soud má dokonce oprávnění určit jaká část z výživného bude určena ke spotřebě a jaká část výživného bude dítěti spořena. Vždy však záleží na konkrétních potřebách dítěte (např. zvýšené nároky na dietu či léky, zdravotní pomůcky, školné, zájmové činnosti atd.). Občanský zákoník dává v souvislosti s výživným aktivní legitimaci pečující osobě k vymáhání neplaceného výživného přímo po rodičích.
Pečující osobou se může stát pouze člověk, který skýtá záruky, že bude o dítě řádně pečovat a že jeho péče bude dítěti ku prospěchu. Zájemce o svěření dítěte do péče musí být bezúhonný a morálně způsobilý. Zároveň musí mít obvyklé bydliště na území ČR a se svěřením dítěte do osobní péče musí souhlasit.
Soud v rozsudku o svěření dítěte může vymezit pečující osobě její práva a povinnosti. Zpravidla soud stanoví pečující osobě povinnost o dítě osobně pečovat, zastupovat je v běžných věcech, spravovat záležitosti dítěte v běžných věcech. Neučiní-li tak použije se podpůrně pro tyto případy ustanovení o pěstounské péči. Rodiče dítěte však i nadále zůstávají zákonnými zástupci svého dítěte, mají právo se s ním stýkat a také právo požadovat své dítě zpět do své péče. Pečující osoba nemá vyživovací povinnost vůči dítěti.
Péče o dítě zaniká dosažením jeho zletilosti nebo úmrtím dítěte. Soudem ustanovenou péči lze zrušit ze závažných důvodů a to i bez návrhu. Na návrh pečující osoby zruší soud svěření dítěte do péče vždy.
Svěření dítěte do péče jiné osoby musí mít přednost před péčí nerodinnou, zajišťovanou v ústavech nebo v jiných zařízeních ústavního typu. Tento institut slouží pro dočasné umístění dítěte do péče jiné osoby, z důvodů na straně rodičů, které jsou spíše krátkodobého či přechodného rázu. Zároveň je tu naděje, že se dítě opět vrátí do své přirozené rodiny, tedy do péče rodičů nebo alespoň některého z rodičů. Tento institut je koncipován tak, aby byly i nadále zachovány vazby na rodiče dítěte a mohlo dojít k navrácení dítěte opět do péče rodičů.
Jestliže pracujete a splňujete podmínky zákona (tj v posledních dvou letech jste byla alespoň 270 dnů nemocenského pojištění) na peněžitou pomoc v mateřství (lidově „mateřskou“) , pak budete 22 týdnů od převzetí péče o dítěte na mateřské dovolené; dále můžete zaměstnavatele po mateřské dovolené požádat o rodičovskou dovolenou až do 3 let věku dítě a vedle toho můžete „stát“ potažmo úřad práce požádat o rodičovský příspěvek.

V případě, že není možné stanovit výživné v odpovídající výši rodičům ani prarodičům (např. jako babička máte k vnučce „druhotnou“ vyživovací povinnost), nelze tento typ péče aplikovat a zpravidla se přistupuje k svěření dítěte do pěstounské péče.
V případě pěstounské péče lze dosáhnout na odměnu pěstouna či příspěvek na potřeby dítěte. Dávky se ale nepřiznávají plošně, prarodiče musí splnit určité podmínky.

Pokud mají do pěstounské péče dítě svěřené jeho prarodiče, dostávají odměnu pěstouna pouze v případě, že pečují alespoň o tři děti nebo alespoň jedno dítě, které je závislé na péči jiné osoby v prvním nebo druhém stupni. Nebo v jiné mimořádné situaci, třeba pokud jsou na tom finančně špatně – jestli jde o „případ hodný zvláštního zřetele“, posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve spolupráci s krajskou pobočkou úřadu práce. Další dávky pěstounské péče může pěstoun-prarodič čerpat stejně jako jiní pěstouni.

Pokud Vám soud svěří vnučku do pěstounské péče, budete mít nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, což by ve Vaší situaci byla od 1. 1. 2018 částka 4950 Kč. Pokud splníte podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, máte nárok na 22 týdnů mateřské dovolené po převzetí dítěte, následně pak na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte (jako omluvené volno v zaměstnání), ale od 1. 1. 2018 nebudete mít jako tzv. „přechodný“ pěstoun nárok na výplatu rodičovského příspěvku.

Informace o peněžité pomoci v mateřství – o tom, zda vám vznikl nárok a o výpočtu, zjistíte na příslušné správě sociálního zabezpečení nebo si podmínky přečtěte na www.mpsv. cz nebo na www.cssz.cz.

Občanský zákoník naleznete např. na www.zakonyprolidi.cz.

Přeji hezký den

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.