Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ a dávky v mateřství

04.11.2017

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na několik dotazů v souvislosti s porodem dítěte. Já i manžel (otec dítěte) jsme oba dva OSVČ.
Od 1.11.2017 mám zažádáno o peněžitou pomoc v mateřství u příslušné OSSZ. Zálohy na nemocenské pojištění jsem si dobrovolně platila od 1.3.2016, tedy dobu dostatečně dlouhou na nárok PPM. Výši měsíčních záloh jsem volila maximální možnou dle záloh mého sociálního pojištění. Tedy 03/2016-03/2017 to bylo 155,-/měs. a nyní 04-10/2017 162,-/měs. Můj první dotaz tedy zní, jaká bude výše měsíční dávky PPM? Podle různých kalkulaček mi vychází částka cca 4,5tis. Celkem za 28 týdnů 31 948,-. Pokud se nemýlím, tak tato částka je menší než "životní minimum" a může mi být doplácena do výše 7600,-/měs. z dávek rodičovského příspěvku. Znamená to tedy, že bych měla zároveň zažádat rovnou i o rodičovský příspěvek?
K rodičovskému příspěvku mám také dotaz. Vzhledem k tomu, že mé zálohy na NP jsou malé, tak bychom rádi posuzovali výši měsíční dávky RP podle denního vyměřovacího základu manžela. Ten si platí dobrovolně nemocenské pojištění od 04/2017 a to ve výši 350,-/měs. Podle informací z portálu MPSV je jedno, kdo z rodičů o RP žádá, vždy se bere vyšší DVZ pro posouzení výše RP. Cituji: „ V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá.“ Mám tomu tedy rozumět tak, že nyní zažádám o RP a uvedu společně posuzovanou osobu i manžela a úřad práce nám automaticky nabídne výši příspěvku podle manželova DVZ? A jak to bude s vyrovnáním měsíčního minima po dobu pobírání PPM?
Dále mé dotazy směřují směrem k podnikatelské činnosti v době pobírání příspěvků. Vím, že po dobu pobírání PPM (28 týdnů) nesmím vykonávat SVČ. A déle pak při pobírání RP mohu SVČ vykonávat pouze jako „vedlejší“. Je v tomto případě jedno, dle kterého z rodičů se vypočítává RP? Jde mi o to, zda musí vykonávat vedlejší SVČ i manžel nebo pouze já, když budu s dítětem doma. Živnost ukončovat ani pozastavovat moc nechci.
Další dotaz mám na mé podnikání v souvislosti s PPM. Pokud vystavím fakturu za práce nyní (10/2017), faktura bude mít splatnost například do konce roku 2017 (tedy už v době pobírání PPM) a peníze mi přijdou někdy během této doby, bude to bráno jako vykonávání SVČ? Nebo záleží pouze na datu vystavení faktury? Podotýkám, že výdaje uplatňuji paušálem. Tedy, že nevedu účetnictví ani daňovou evidenci.
Poslední otázku mám na ostatní možné příspěvky a podpory, které se s narozením dítěte pojí. Především, jak je to s možností porodného? Někde jsem si přečetla, že OSVČ na porodné dosáhnout nemůže, protože se její příjem automaticky bere jako průměrný?!? Je to tak, nebo na základě nízkého DZV mohu o dávku žádat? Lze také v tuto chvíli žádat o otcovskou poporodní péči? Vím, že je už uzákoněna, ale nevím, kdy začíná její platnost a zda stihneme zažádat.

Předem mnohokrát děkuji za všechny odpovědi, upřímně je těch zákonů, vyhlášek a podmínek tolik, že se v tom špatně orientuji. A dohledat něco na stránkách institucí nebo zjistit informace od úředníků je nadlidský úkol. Obzvlášť, když každou dávku řeší jiný úřad a přesto jsou na sebe vázány.

Ještě jednou děkuji

Vážená paní,
dovolím si na vaše otázky odpovědět postupně.

Ad 1) Výše měsíční dávky odpovídá Vašemu výpočtu. V našich silách není přesně spočítat výši měsíční dávky. Doporučuji se obrátit na call centrum správy sociálního zabezpečení. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Tel. č. 800 050 348, více info na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/call-centra/.

Ad 2) Nárok na rodičovský příspěvek vzniká až od měsíce, ve kterém se dítě narodí. Rodičovská příspěvek bude náležet ve výši rozdílu mezi výší rodičovského příspěvku, kterou zvolíte a výší peněžité pomoci v mateřství.

Ad 3) Ano. Po narození dítěte zažádáte o rodičovský příspěvek, vyměřovací základ Váš i manžela. Budete mít právo volit výši rodičovského příspěvku podle vyšší výše denního vyměřovacího základu. Vy můžete být příjemcem rodičovského příspěvku, avšak výši rodičovského příspěvku můžete volit podle denního vyměřovacího základu manžela.

Ad 4) Ano. Po dobu pobírání PPM (28 týdnů) nesmíte vykonávat SVČ. Po dobu nároku na rodičovský příspěvek můžete SVČ vykonávat jako „vedlejší“. Je v tomto případě nerozhodné podle denního vyměřovacího základu se vypočítává rodičovský příspěvek. Je důležité, abyste byla příjemcem rodičovského příspěvku. Vedlejší OSVČ je ten, kdo bude příjemcem rodičovského příspěvku.

Ad 5) Podle § 16 písm. a) zákona o nemocenském pojištění pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou
a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. To znamená, že nevadí, že budete mí splatnost faktury a budete mít ten faktický příjem, ale vadilo by pokud byste konala výdělečnou činnost jako OSVČ.

Ad 6) Co se týká konkrétně porodného, tak u něj je rozhodným obdobím kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte.
Nárok na porodné má žena, která splňuje tyto dvě podmínky:
• porodila své první nebo druhé živé dítě, popř. více dětí současně;
• rozhodný příjem v její rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7, tj. u dvoučlenné rodiny (matka a narozené dítě) 13 176 Kč, u tříčlenné rodiny (rodiče a narozené dítě) 20 817 Kč. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo. Narozené dítě je společně posuzovanou osobou pro určení hranice příjmu rozhodného pro nárok na porodné.
Příklad: Dítě se narodí 2. 4. 2018. Příjmy rodiny se zjišťují za období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Výše porodného činí 13 000 Kč u prvního živě narozeného dítěte, 10 000 Kč u druhého živě narozeného dítěte, u dvou a více narozených dětí 23 000 Kč, přičemž nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod. K Žádosti o porodné (formulář) se přikládá rodný list dítěte/dětí.
Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.
Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře žádostí naleznete na http://formulare.mpsv.cz/okdavky/.

U OSVČ se pak průměrný příjem stanoví tak že:
Pokud se jedná o OSVČ na vedlejší činnost, započítává se skutečný příjem z této činnosti – dokládá se daňovým přiznáním.
U OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost (což zřejmě bude i váš případ) se ale neuvažují skutečné příjmy, ale používá se „fiktivní příjem“ který odpovídá 50% průměrné mzdy v ČR. Průměrná mzda v ČR pro rok 2017 pro tyto účely byla stanovena ve výši 27 000 Kč, tj. 50 % činí 13 500 Kč. Pokud budou příjmy z hlavní činnosti SVČ u vás obou za poslední čtvrtletí, tj. 1.7.2017 až 30.9. 2017, pak Váš příjem bude 27 000 Kč (tj. obou rodičů) a nárok na porodné Vám nevznikne. každopádně nemůžete nic ztratit tím, že půjdete na úřad práce a necháte si to přímo od úřednic přepočítat.

Ad 7) Nárok na otcovskou bude platit od 1.2. 2018, pokud budete v té době 6 týdnů po porodu, nárok na otcovské Vám vznikne.
• Cílem otcovské – dávky poporodní péče je především přispět k vytvoření pozitivní vazby mezi dítětem a otcem dítěte a k prohloubení vztahu mezi matkou a otcem navzájem. Matka a otec tak mají možnost strávit jeden týden společně s narozeným dítětem, přičemž oba mohou čerpat finanční dávku. Otec otcovskou a matka peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

• Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

• Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

• Nástup na otcovskou určuje otec dítěte v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče Otcovská trvá týden.

• Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče.
• Výplata otcovské se nepřerušuje. Otcovská náleží po celou podpůrčí dobu i v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.

Konkrétní výši dávek lze zjistit pomocí orientační kalkulačky na https://www.mpsv.cz/cs/11580.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.