Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru

17.10.2017

Dobrý den,
chtěla jsem se ještě zeptat na následující, zjistila jsem, že má dcera (těhotná) v pracovní smlouvě má napsáno, že při výkonu své práce je podřízena jednateli X s.r.o. ( Toto s.r.o. bude končit),zjistila jsem, že nejde o organizační změny, ale o změnu nadřízeného, resp. " vedoucího". Měl by se udělat dodatek ke smlouvě, kde bude jasné komu je podřízena? Může s tímto dodatkem nesouhlasit a co to pro ni znamená, má nějaká práva jako těhotná?( ochranná lhůta). Pokud by pokračovala a podléhala někomu jinému, co to pro ni znamená? Na co si má dát pozor. Místo výkonu je Praha , doposud chodila na jedno místo, kde práci vykonávala.

Dále se chci zeptat, pokud podepsala Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty- může od této smlouvy odstoupit např. podle §256, z důvodu toho, že bude odcházet na PPP (termín porodu 12.3.2018) a nemůže ovlivnit podmínky pro zajištění ochrany jí svěřených věcí nebo např. proto, že nikdy nebyla na kase a nepřebírala a nepodepisoval převzetí zboží, vše bylo přebíráno a fakturováno přes X s.r.o. I když jednou z náplní práce dcery je prodej zboží a doplňku XY. pokud je mi známo hmotnou zodpovědnost měli 1-2 lidi na kase.

Pokud X s.r.o. končí ,dejme tomu k 31.10., měla by trvat na provedení inventury a jakou formou o ni požádat? Do kdy?

Při práci dcera stojí, má nárok např. na odpočinek v sedě a po jak dlouhou dobu?
Děkuji velmi za pomoc

Vážená paní,
podle mého názoru, zaměstnavatel nepostupoval správně, pokud Vaše dcera má přímo v pracovní smlouvě uvedeno, že výkonu své práce je podřízena jednateli X s.r.o. Pracovní smlouvu lze změnit pouze dohodou obou smluvních stran. Vaše dcera na změnu přistoupit nemusí. Vaše dcera je podřízena jednateli X, s.r.o. , nicméně ze zákona je oprávněn jí přidělovat práci zaměstnavatel, se kterým má pracovní smlouvu. Přiznám se, že moc nerozumím postupu zaměstnavatele. Ze zákona je povinen jí přidělovat práci zaměstnavatel, popř. její vedoucí, zde není třeba úpravy v pracovní smlouvy. Pokud však jí má přidělovat práci osoba mimo zaměstnavatele, pak je třeba, výslovně uvedeno v pracovní smlouvě. Podle § 43a zákoníku práce je možné uzavřít dohodu o dočasném přidělení. Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a zákoníku práce tím není dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí. Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.
Bohužel Vám nemohu více napsat, protože neznám podrobnosti případu. Nicméně jednání zaměstnavatele se mi jeví jako obcházení zákoníku práce, konkrétně ustanovení o dočasném přidělení a agenturním zaměstnávání.

Inventuru upravuje § 254 zákoníku práce. Inventuru je zaměstnavatel povinen provést při uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty, při zániku závazku z této dohody, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.
Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot, je zaměstnavatel povinen inventuru provést při uzavření dohod o odpovědnosti za svěřené hodnoty se všemi společně zavázanými zaměstnanci, při zániku závazku ze všech těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně zavázaných zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně zavázaných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Jestliže zaměstnanec, jehož pracovní poměr skončil, nebo který vykonává jinou práci, nebo který byl převeden na jinou práci, nebo který byl převeden na jiné pracoviště nebo přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventury, je povinen nahradit schodek zjištěný nejbližší inventurou na jeho dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot, nepožádá zároveň o provedení inventury, je povinen, pokud od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty neodstoupil, schodek zjištěný nejbližší inventurou nahradit.

To znamená, že by vaše dcera měla požadovat inventuru ihned, před odchodem jednatele.

Pokud se týká stání v práci.
je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi:
• které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) Podle této vyhlášky je v § 2 odst. 1 písm. c) 8. vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
• pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).
Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila.
Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotnou ženu prací přesčas. Jestliže žena neoznámí zaměstnavateli své těhotenství (např. z důvodu dosažení vyššího výdělku prací přesčas) a zaměstnavatel jí nařídí nebo se dohodne na práci přesčas, neporušuje tím ustanovení o zákazu práce přesčas.
Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci:
• která je těhotným ženám zakázána;
• která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství;
• noční, a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní (noční prací se rozumí práce konaná v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou).
Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět.
Těhotná žena má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, když za práci, na niž byla převedena, dosahuje výdělku nižšího než za dosavadní práci.
V případě, že zaměstnavatel nemá pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele a pak těhotná žena zůstává doma se 100% náhradou mzdy.
Máte právo požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby.
Doporučuji, aby vaše dcera bezpečnost své práce v těhotenství, zaměstnavatel by měl upravit náplň dcery, popř. jí převést na jinou práci. V případě, že vaše dcera si nebude jistá správností postupu zaměstnavatele, doporučuji se obrátit na oblastní inspektorát práce (www.suip.cz) s žádostí o konzultaci, zda práci, kterou koná, může v těhotenství vykonávat, pokud ano v jakém rozsahu.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.