Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

14.09.2017

Dobrý deň.
Žiadam o právnu radu.
Som matka dvoch deti vo veku 12 a 3 roky. Nakoľko dcéra dovŕši 3 roky v novembri 2017 a ja by som mala nastúpiť do zamestnania.
Požiadala som zamestnávateľa o úpravu pracovnej doby keďže nie je možne, aby som pracovala v čase od 5:00 hod do 11:00 hod, a potom od 16:00 hod do neurčito(t.j. do koľkej je potrebné) a každý druhý víkend. Manžel pracuje na dve zmeny a nastupuje do práce 6:30 hod do 15:30 hod a druha zmena poobedná mu začína od 14:00 hod do 22:00 hod (do práce dochádza). Materská škola je otvorená od 6:30hod do 15:30 hod, a taktiež môj 12 ročný syn do základnej školy dochádza, keďže v mieste môjho bydliska zš nie je. Zamestnávateľ ma odbil tým, že nakoľko pracujem ako ošetrovateľka teliat nie je možné vyhovieť mojej žiadosti o úpravu pracovnej dobý od 7.30 hod do 14.00 hod keďže by som narušila prevoz živočíšnej výroby. Moja pracovná zmluva neobsahuje konkrétne určenú a časovo vymedzenú pracovnú dobu. Môj neskorší nástup do práce nijak nezabraňuje ani neobmedzuje chod prace nakoľko môj kolega chodí do práce neskôr a to od 6:00 hod. Zo strany zamestnávateľa pociťujem určitú diskrimináciu, nakoľko som občianka slovenskej republiky a on sám sa netají že Slovákov rad nemá čo viem i dokázať. K dnešnému dňu som iba ja sama Slovenka ostala pracovať na družstve. Pán predseda ktorý užíva i neoprávnené titul Ing. sa všetkých zbavil či už výpoveďou z jeho strany alebo po neustálych psychických nátlakoch ľudia Slováci odišli sami čo je i dokázateľné po jeho nástupe do funkcie kde nepracuje už ani jeden Slovák okrem mňa. Už ako k tehotnej sa ku mne správal nedôstojné a ponižujúco zhadzoval ma pred zamestnancami a to tým, že nemám ukončené žiadne vzdelanie čo nie je pravda, alebo tým že mi prideľoval prácu ktorá ohrozovala mňa i moje nenarodené dieťa i keď informáciu o tom že som tehotná mal. Pán predseda mi navrhol aby som podala výpoveď z mojej strany čo ja nechcem, keďže by som prišla o odstupne (domnievam sa i o podporu v nezamestnanosti ) a taktiež o bývanie nakoľko bývam v nájomnom byte, ktorý patri družstvu a ja som viazaná zmluvou.
Môže ma zamestnávateľ preradiť na inú pracú ak ho o to požiadam? Ja mam záujem aj o inú prácu a to napríklad v kuchyni čo zodpovedá i môjmu vzdelaniu. (som vyučená kuchár čašník.)
V prípade ak ma zamestnávateľ prepustí z prevádzkových dôvodov, tým že ruší miesto do koľkých mesiacov smie pracovne miesto obnoviť- vytvoriť a prijať nového zamestnanca?
Môžem požadovať presný popis ako moja upravená pracovná doba obmedzí chod prace myslím konkrétne, krok po kroku?
Je mi povinný poskytnúť odpoveď na moju žiadosť a v prípade ak nie, čo mam urobiť aby nebola z mojej strany porušená pracovná zmluva v ktorej nakoniec nie je uvedená pracovná doba v časovom rozmedzí , keďže nemôžem do prace nastúpiť v tom čaše ako požaduje.

Vážená paní,

pracovní doba nemusí být sjednána v pracovní smlouvě. Rozvržení pracovní doby je upraveno v § 81 – 84 zákoníku práce. Podle těchto ustanovení pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Podle § 241 odst. 2 zákoníku práce platí, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Zaměstnavatel by tedy měl Vaší žádosti vyhovět. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně. Zaměstnavatel by však měl důvody uvést. Jestliže zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je možné se obrátit se žalobou k soudu nebo podat stížnost na oblastní inspektorát práce. Další možností řešení sporu je pomocí mediace.

Pokud se týká převedení na jinou práci, zásadně platí, že změna obsahu pracovní smlouvy, tedy i druhu práce, je na základě dohody obou smluvních stran, tj. zaměstnance a zaměstnavatele. V některých případech je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci. Ustanovení § 41 zákoníku práce upravuje převedení na jinou práci.
(1)Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice19),

c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,

e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,

f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci,

g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

(2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,

a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),

b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,

c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

(4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

(5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.

(6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

(7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4.


Ve Vašem případě však nelze Váš případ pod žádný z výše uvedených důvodů podřadit. Můžete však zaměstnavateli navrhnout změnu druhu práce.

V případě, že by zaměstnavatel s Vámi rozvázal pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti, pak dva měsíce po skončeni pracovního poměru můžete podat žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru, např. pokud by se objevil inzerát na zrušené pracovní místo nebo pokud by zaměstnavatel přijal na zrušené místo jinou osobu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.